Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Organisatie

FAQ Wet Versterking Bestuurskracht

Veelgestelde vragen over opleidingscommissies en de Wet Versterking Bestuurskracht

 • Wat verandert er door de Wet Versterking Bestuurskracht?
  • De wetswijziging maakt van de OC een medezeggenschapsorgaan.
  • De OC krijgt instemmingsrecht op onderdelen van de Onderwijs- en Examenregeling. Voorheen had de OC op de gehele OER alleen adviesrecht.
  • De wetswijziging houdt in dat de OC’s door middel van verkiezingen tot stand komen. In overleg tussen de decaan en de faculteitsraad kan ook voor een andere wijze van totstandkoming van de OC worden gekozen, bijvoorbeeld via sollicitaties of op voordracht van de OC, decaan en/of studentenraad. Dit dient in het faculteitsreglement te worden vastgelegd. Jaarlijks dient te worden bezien of het wenselijk is de afwijkende wijze van totstandkoming te handhaven.
  • Bij een verschil van inzicht met de decaan dat niet door bemiddeling opgelost kan worden heeft de OC het recht om de geschillencommissie te benaderen.
 • Wanneer treedt de Wet Versterking Bestuurskracht in werking?

  De Wet Versterking Bestuurskracht treedt ten aanzien van de wijzigingen voor de OC’s  per 1 september 2017 in werking. Ervan uitgaande dat de OER voor het studiejaar 2017-2018 voor 1 september is vastgesteld, betekent dit dat de OC haar instemmingsrechten op onderdelen van de OER pas uit zal oefenen op de OER van het studiejaar 2018-2019.

  De verplichting om OC’s met behulp van verkiezingen samen te stellen (of een andere manier als dat in het faculteitsreglement geregeld is)  geldt voor het eerst voor de OC van het studiejaar 2018-2019.

  Bij OC-leden die gedurende het studiejaar 2017-18 worden benoemd geldt dat dit met verkiezingen moet, of anders indien het faculteitsreglement dit bepaalt.

 • Over welke OER-bepalingen krijgt de OC instemmingsrecht?

  In de Wet Versterking Bestuurskracht is bepaald dat de OC instemmingsrecht krijgt op onderdelen van de OER, met uitzondering van een aantal specifieke onderdelen en de onderdelen waarover de FSR instemmingsrecht heeft.

  Het bijgevoegde overzicht geeft weer welke instemmingsrechten in principe aan de OC zijn toebedeeld, en welke aan de FSR.

  De Model OER van de UvA kent meer bepalingen dan de wettelijk minimaal verplichte onderdelen. Ten behoeve van de leesbaarheid van de (Model)OER zijn daarnaast soms met elkaar samenhangende onderwerpen waarop de verschillende  medezeggenschapsorganen instemmingsrecht hebben, in één artikel opgenomen.  Ten slotte is ook door de formulering van de wettekst overlap in instemmingsrechten ontstaan tussen OC’s en FSR’en.

  > Instemmingsrechten FSR OC

 • Komen er verkiezingen voor OC’s?

  De Wet Versterking Bestuurskracht geeft aan dat de OC’s via verkiezingen tot stand komen, tenzij  in het faculteitsreglement een andere wijze van totstandkoming is vastgelegd, bijvoorbeeld via sollicitaties of op voordracht van de OC, decaan en/of studentenraad.

 • Wat zijn na 1 september 2017 de taken van de OC?

  De Wet Versterking Bestuurskracht zorgt per 1 september 2017 voor een aangescherpte wettelijke taakstelling: OC’s adviseren over het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de opleiding, plus de taken die genoemd zijn onder artikel 9.18, eerste lid, onder a t/m d, van de WHW (na 1 sept 2017):

  • a. instemmingsrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, met uitzondering van de onderwerpen genoemd in het tweede lid, onder a, f, h tot en met u en x, en met uitzondering van de eisen, bedoeld in de artikelen7.28, vierde en vijfde lid, en 7.30b, tweede lid,
  • b. als taak het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling,
  • c. adviesrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, met uitzondering van de onderwerpen ten aanzien waarvan de commissie op grond van onderdeel a instemmingsrecht heeft, en
  • d. als taak het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen aan het bestuur van de opleiding, bedoeld in artikel 9.17,eerste lid, en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.

  Zie ook www.opleidingscommissies.nl.

 • Welke ondersteuning krijgt een OC?

  Vanwege de Wet Versterking Bestuurskracht krijgt de OC de status van medezeggenschapsorgaan. Consequentie daarvan is dat de OC dezelfde faciliteiten moeten  krijgen als de facultaire medezeggenschap.

  De faciliteiten waar OC’s aanspraak op kunnen maken zijn  in artikel 9.48 van de WHW vastgelegd en daarbij kunnen universiteiten nog faciliteiten toewijzen. De vuistregel is: ‘alles wat de OC nodig heeft om goed te kunnen functioneren’. Dit is verder geconcretiseerd door de toevoeging: ‘Ten aanzien van de voorzieningen die de opleidingscommissie redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van haar taak wordt in ieder geval verstaan: ambtelijke, financiële en juridische ondersteuning en scholing. Voorts wordt in de WHW bepaald dat de decaan de leden van de opleidingscommissie een scholingsbudget ter beschikking stelt’.

  Op dit moment bespreekt de Programmagroep Versterking Opleidingscommissies mogelijkheden om de ondersteuning van OC’s verder te versterken. De faciliteiten waar een OC gebruik van kan maken worden  opgenomen in de handreiking voor OC’s, hoofdstuk faciliteiten.