Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. W.J.J. (Wim) Honselaar

Culturele relaties Nederland - Oost-Europa (vanwege de Stichting Uitgeverij en Boekhandel Pegasus)
Faculteit der Geesteswetenschappen
Fotograaf: onbekend

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
 • Kamernummer: 457
Postadres
 • Postbus 15540
  1001 NA Amsterdam
 • Profiel

  Titel nieuwe paragraaf

  Research interests:

  lexical semantics, pragmatics, syntax and morphology of contemporary Russian and Dutch; bilingual lexicography

  Publications:

  (with Evelien Keizer) Lexical stratification? in: Hetty Geerdink-Verkoren and Aone van Engelenhoven (eds.), Searching the Invariant . Semiotactic Explorations into Meaning. Series Title: LINCOM Studies in Semantics 03, Lincom GmbH, 2011.

  The infinitive or the past participle with the verb KOMEN in Dutch: variation or opposition?, in: Jolanta Chojak, Tomasz Korpysz, Krystyna Waszakowa (eds.), Czlowiek. Slowo.Swiat. Wydawnictwa Uniwersitetu Warszawskiego, Warszawa 2010, pp. 316-325.

  (oratie) Voor elkaar. Reciprociteit tussen Oost en West. Oratie 344. Vossiuspers UvA, Amsterdam, 2010 (31 pp.)


  (with Evelien Keizer) 'A Functional Discourse Grammar account of set nouns in Dutch and its implications for lexicography', in:International Journal of Lexicography, 2010
   

  'En nu in het Russisch', in: Egbert Beijk, Lut Colman, e.a. (eds.), Fons verborum. Feestbundel Fons Moerdijk. Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher BV. Leiden 2009, p.265-277

  (with Evelien Keizer) ' Lexicon and frames in FDG: a treatment ofDutch bekend zijn 'to be familiar, well known', behandelen 'to treat' and trouwen 'to marry'', in: Lingua, 2009, 119, 8 ( Semantic representation in Functional Discourse Grammar), pp. 1212- 1241

  (with Eric de Haard and Jenny Stelleman (eds.)), Literature and Beyond. Festschrift for Willem G. Weststeijn [ Pegasus Oost-Europese Studies [= POES] 11-i and 11-ii]. Pegasus, Amsterdam , 2008, 960 pp.

  'Contrastive syntax: the representation of the Dutch Accusativus cum invinitivo-construction in Russian', in: Literature and Beyond. Festschrift for Willem G. Weststeijn [ Pegasus Oost-Europese Studies [= POES]], 2008, 11 (Volume I), pp. 323- 346

  'Reflections on reciprocity in Russianand Dutch', in: Studies in Slavic and General Linguistics. [= SSGL] ( Evidence and Counter-Evidence. Essays in Honour of Frederik Kortlandt),2008, 32 (Volume I), pp. 213-227

  'Reciprocal markers in Russian', in: Studies in Slavic and General Linguistics.[=SSGL] ( Dutch Contributions to the Fourteenth International CongressofSlavists. Ohrid, september 10-16, 2008. Linguistics.), 2008, 34, pp. 279- 292

  'Complementen met en zonder met bij werkwoorden van 'toenemen' en 'afnemen'', in: Voort-gang. Jaar-boek voor de neerlandistiek XXV, Amsterdam 2007, pp. 387-400.

  (with Alla Peeters-Podgaevskaja) Praktische grammatica van de Russische taal. Учебная грамма-ти-ка русского языка. Amsterdam: Pegasus 2007. (600 pp.)

  'De kunst van het vertalen' [= chapter 'Y" in: Nicoline van der Sijs, Jan Stroop en Fred Weer-man (eds.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Amsterdam, 2006], pp. 258-266.

  (with Adrie Barentsen) Aleksandr Poesjkin, De Bronzen Ruiter (incl. grammar, word list and cd) door C. Schouten, bezorgd en bewerkt door Wim Honselaar en Adrie Barentsen. Amsterdam, 2006 (162 pp. + cd)

  'Russisch', in: ABC van de CLVV. Libellum lexicographorum Willy Martin , Spec-trum Utrecht, 2006, pp. 72-74.

  Groot Russisch-Nederlands Woordenboek , 2nd revised and expanded edition. Uitgeverij Pegasus, Am-ster--dam 2005. (1699 pp.).

  Taal and tale. Spraakmakende sprookjes van Ry Nikonova. Inleiding bij en vertaling van experi-men-teel proza van de Russische schrijfster Ry Nikonova, in: Tijdschrift voor Slavische Litera-tuur , 41, 2005, pp. 64-74.

  'Medische semantiek', in: Huisarts en Wetenschap 4,2005, pp. 6-9.

  Editor (with C. v. Boven and A. Groen) of Huisarts en Wetenschap 4, 2005.

  Supplement van aanvullingenopde 1e druk vanhetG root Russisch-Nederlands Woorden-boek , 2 e her--zie-ne en uitgebreide druk. Uitgeverij Pegasus, Amsterdam 2005; (ong. 50 pp.).  

  'Nader tot TOT: semantische aspecten van een voorzetsel',in: Voortgang. Jaarboek voor de Neer-lan-distiek XXIII, Amsterdam 2005, pp. 261-271.

  'N ad er tot TOT: semantische aspecten van een voorzetsel' (9 pp. A4) on CD-ROM on the occasion of Ad Wel-schen's retirement, oct. 2005.

   

  advisor for Slavic languages of the Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (ed. in chief Mar-lies Phi-lippa)

  'Een grammaticaal woordenboek van het Nederlands. Analyse en classificatie van het meer-voud van Neder-landse substantiva', in: Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek XXIII, Amster-dam 2005, pp. 273-322.

  Cumulatief woordenboek bij Паспорт в Россию . Uitgeverij Pegasus. Am-sterdam 2003. (4 + 432 pp.)

  Editor (with Eric de Haard en Willem Weststeijn) Die het kleine eert, is het grote weerd. Festschrift voor Adrie Barentsen . [= Pegasus Oost-Europese Studies 1]. Amsterdam 2003. [30 articles,390 pp.]

  Editor (with Hans van der Tak, Eric de Haard, Adrie Ba-rentsen en Josif Popovski) Time flies. Fest--schrift for Wil-liam Veder . [= Pegasus Oost-Europese Studies 2]. Amster-dam 2003. [28 arti-cles, 410 pp.]

  'Meervoudige meervoudsvorming in het Nederlands', in: Die het kleine eert, is het grote weerd Fest-schrift voor Adrie Barentsen . [= Pegasus Oost-Europese Studies 1]. Amster-dam 2003, pp. 111-125.

  'Time in lexicalmeaning', in: Time flies . Festschrift for Wil--liam Veder . [= Pegasus Oost-Euro-pe-se Studies 2]. Amsterdam2003, pp. 137-147.

  'Reflexieve werkwoorden' [= chapter 11 in: Peter Hout-zagers (ed.) Russi-sche gramma-tica . Uit-geverij Cou-tinho.Bussum 2003], pp.481-499.

  (with Alla Peeters - Podgaevskaja ) 'Большой русско-голландский словарь - новый этап в соз-дании дву-язычных словарей', in : В.П. Каза-ков, Н.О. Ро-го-жина, Е.Е. Юр-ков (ред.), Русское слово в мировой куль-туре. Материалы Х Кон-гресса Между-народ-ной ассоциации преподава-телей русского языка и лите-ра-туры. Санкт-Петер-бург, 30 июня - 5 июля 2003 г. Русс-кий текст и русский дискурс сегодня. СПб.: Поли-техника, 2003, сс. 626-633.

  'Examples of design and production criteria for bilingual dictionaries', [= chapter 7.1 in: Piet van Ster-ken-burg (ed.) A Practical Guide to Lexicography . John Ben-jamin Publishing Company. Amster-dam/Phi-ladel-phia, 2003], pp. 323-332.

  'The Russian particle еще as a discourse marker', in: Dutch Contributions to the Thir-teenth Inter-national Congress of Slavists, Ljubljana August 15-21, 2003, Linguistics . [= Studies in Slavic and General Lin-guistics 30], 2003, pp. 125-139.

  Russisch-Nederlandse woordenlijst in the advanced Russian language course: Alla Pod-gaevs-kaja Россия без границ . Pegasus. Amsterdam, 2003, pp. 400-435.

  Editor of Pegasus Oost-Europese Studies [= POES] (with Raymond Detrez (Gent), Wim Honselaar (Amsterdam), Thomas Langerak (Gent) and Willem Weststeijn (Amster-dam)

  Groot Russisch-Nederlands Woordenboek (with Astrid Kramer, Alla Peeters-Podgaevs-kaja, David Pine-daDijkerman and Igor Bratus) Amsterdam 2002(1 e edition). Uitgeve-rij Pegasus (28 + 1699 pp.).

  'Newspeak, lexicography and computers', in: Radovan Lucic (ed.), Lexical Norm and Nat ional Language. Lexicography and Language Policy in South-Slavic Lan-guages after 1989 . [= Die Welt der Slaven. Sammel-bände, Band 14]. München 2002. Verlag Otto Sagner, pp. 102-108.

  'In verband met de zin'; op CD-ROM In verband met Jan Luif , Amsterdam 2002.

  'Predicative possession in Russian: the verb «IMET'»', in: Frase e Testo. Studi in onore di Vincenzo Lo Cascio. [= Quaderni della Rassegna 19], 2001, pp. 155-168.

  (with Alla Peeters-Podgaevskaja and Astrid Kramer) Revision of A.H. van den Baar's Groot Neder-lands-Russisch Woordenboek t.b.v. de vernieuwde 3e druk bij Uitgeverij Pega-sus te Am-ster-dam, 2000. (1265 pp.)

   

  Verzameld lexicografisch werk van Frans L. Jansen . Uitgeverij Pegasus.Amsterdam, 1999. (144 pp.)

  Woordenlijst Russisch-Nederlands en Nederlands-Russisch bij Паспорт в Россию . Uit-ge-verij Pega-sus. Amsterdam, 1999. (112 pp.).

  'Met met of zonder met?', in: E.H.C. Elffers-van Ketel, J.M. van der Horst, W.G. Kloos-ter (eds.), Gram-maticaal Spektakel. Amsterdam, 1997, pp. 103-113.

  Review of G. Gerhart The Russian's World: life and language. 2e druk. Orlando-Har-court Brace College Publishers, 1995, in: Levende talen, 516, 1997, p. 43.

  Review of Emmanuel Waegemans Russisch-Nederlands woordenboek van bargoens en kamptaal, Leiden 1994, in: Levende talen, 491, 1994, pp. 393-394.

  Automatische omkering van het Nederlands-Russisch woordenboek tot een Russisch-Neder-lands bestand Deel II:Verderebewerkingen . Amsterdam,1995(72pp.).

  Review of the language course Pasport v Rossiju, in: Levende talen, 503, 1995, p. 505.

  Review of A.H. van den Baar Russisch-Nederlands woordenboek, Bussum, 1995, in: Le-vende ta-len, 504, 1995, pp. 572-574.

  'De samenstelling van een Russisch-Nederlands woordenboek', in: Levende Talen ,   490, 1994 (Thema-nummer Woordenboeken in de praktijk ), pp. 259-261.

  'The Russian preposition ПРО : О ПРО and ПРО О ', in Dutch Contributions to the Ele-venth International Congress of Slavists [= Studies in Slavic and General Lin-guistics Vol.22], Amsterdam, 1994, pp. 173-191.

  'Gesplitste en niet-gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden', in: Forum der letteren , 35, 1, maart 1994, pp. 35-52.

  'Causative meaning in Russian: stopping a process', in: Dutch Contributions to the Twelfth Inter-national Congress of Slavists [= Studies in Slavic and General Lin-guistics Vol. 24], Amsterdam, 1994, pp. 263-281.

  (with Marijke Elstrodt) 'The electronic conversion of a dictionary: from Dutch-Russian to Russian-Dutch', in: Euralex '92. Proceedings I-II , part I, 1992, pp. 229-237.

  (with Marijke Elstrodt) Automatische omkering van het Nederlands-Russisch woordenboek tot een Rus-sisch-Nederlands bestand . Amsterdam, 1992 (227 pp.).

  'The Russian modals приходиться / прийтись, нужно and надо : semantics and pragmatics', in: Studies in Russian Linguistics [= Studies in Slavic and General Lin-guistics   19], Amster-dam, 1992, pp. 125-149.

  'Het vak Russisch', in: Docentengids ,aflevering 5, juni 1990. (7 pp.).

  (with Justine Pardoen) 'De betekenis van zinnen met de volgorde ZICH...SUBJECT', in: Spek--ta-tor ,19-6, 1989, pp. 407-422.

  '(Zero-)Expression of possessieve relations in Russian', in: Dutch Contributions to theTenth International Congress of Slavists [= Studies in Slavic and General Lin-guistics Vol. 24], Amsterdam, 1988, pp. 303-327.

  'Zijn vs. Hebben in het samengesteld perfectum', in: De nieuwe taalgids , 80-1, 1987, pp. 55-68.

  'Reflections on the Russian reflexive possessive pronoun svoj', in: Dutch Studies in Russian Lin-guis-tics . [= Studies in Slavic and General Lin-guistics ], Amsterdam, 1986, pp. 235-248.

  (with Maurits Nederberg) 'Leesvaardigheid' [= chapter III in: Russisch op School. SLO. Enschede, 1984], pp. 29-36.

  'Russisch voor volwassenen' [= chapter XIV in: Russisch op School. SLO. Enschede, 1984], pp. 157-162.

  'Het experiment Russisch en de vakdidactiek' [= chapter XV in: Russisch op School. SLO. En-sche--de, 1984], pp. 163-167.

  'Zero subjects in Russian', in: J.J. van Baak (ed.) Signs of Friendship. To Honour A.G.F. van Holk, Slavist, Linguist, Semiotician. Amsterdam, 1984, pp. 165-181.

  'Universal quantifiers in Russian', in: Dutch Contributions to the Ninth International Congress of Slavists [= Studies in Slavic and General Linguistics III], 1983, pp. 213-246.

  'Word order in Russian noun phrases', in: Wiener Slawistischer Almanach. Band 11, 1983, pp. 153-168.

  Review article : J. Veyrenc Les propositions infinitives en Russe, in: Lingua, 56, 1982, pp. 568-572.

  'Allemaal communicatief competent', in: Levende Talen, 373, 1982, pp. 500-505.

  'Cherchez lesvalences', in: Toegepaste taalwetenschap in artikelen, 11, 1981, pp. 145-57.

  Valenties en Diathesen.Een bijdrage tot Russische valentie- en genustheorieën en eentoepassingdaarvan bij de semantisch-syntactische descriptie van enige verba, deictische woorden enpre-posities in het Neder-lands. Thesis. Universiteit van Amsterdam, 1980.

  'Onthe order of adjectives in Russian', in: Voz'mi na radost'. To Honour Jeanne van der Eng-Lied-meier . Amster-dam, 19 80, pp. 373-379.

  'On the semantics of adjective-noun combinations', in: SSGL [ Studies in Slavic and General Lin-guistics Vol. 1], 1980, pp. 187-206.

  'De betekenis van elk en ieder', in: Spektator, 9-2, 1979, pp. 173-174.

  Review of S.V. Kologrivova Vedite urok po-russki, in: Levende Talen, 337, 1979, pp. 676-7.

  Review of Karamzin Bednaja Liza, in: Levende Talen, 342, 1979, pp. 471-2.

  Review of A.H. van den Baar Russisch-Nederlands woordenboek, in: Levende Talen, 344, 1979, pp. 693-5.

  'De betekenis van het Russische voegwoord a', in: Handelingen van het Filologen-congres, 1978.

  Review article: I.A. Mel'čuk Opyt teorii lingvističeskix modelej "smysl ó tekst" , in: Linguis-tics, 214, 1978, pp. 77-86.

  'Het project Russisch op havo/vwo; de ontwikkeling van een onderwijsleerpakket', in: Levende Ta-len, 328, 1977, pp. 62-71.

  Lerarenhandleiding bij de cursus Russisch van de Commissie Leerplan Russisch. 'Letterkunde' . 1976. (34 pp.)

  Lerarenhandleiding bij de cursus Russisch van de Commissie Leerplan Russisch. 'Taal'. 1975. (77 pp.)

  many reviews in: Levende Talen 1974-76, o.a. van Piotr Borkowski The Great Russian-English Dictionaryof Idioms and Set Expressions, London 1973 en A. Flegon, Beyond the Russian Dictionary,London 1973.

 • Publicaties

  2017

  • Honselaar, W., & van der Tak, J. G. (2017). Grammaticale aspecten van de Russische vertaling van Huygens' Kosmotheoros. In Definitely Perfect: Festschrift for Janneke Kalsbeek (pp. 293-300). (Pegasus Oost-Europese Studies; Vol. 29). Amsterdam: Uitgeverij Pegasus. [details]
  • Olbertz, H., & Honselaar, W. (2017). The grammaticalization of Dutch moeten: Modal and post-modal meanings. In K. Hengeveld, H. Narrog, & H. Olbertz (Eds.), The Grammaticalization of Tense, Aspect, Modality and Evidentiality: A Functional Perspective (pp. 273-300). (Trends in Linguistics. Studies and Monographs; Vol. 311). De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110519389-011 [details]

  2016

  • Honselaar, W. (2016). Hoe Бабель is Babel? In B. Dhooge, & M. de Dobbeleer (Eds.), Услышать ось земную: Festschrift for Thomas Langerak on the occasion of his retirement (pp. 177-192). (Pegasus Oost-Europese Studies; Vol. 26). Amsterdam: Pegasus. [details]

  2014

  • Honselaar, W., & Keizer, E. (2014). De semantische categorie Tijd in Functional Discourse Grammar: syntaxis en semantiek van voorzetselloze temporele uitdrukkingen in het Nederlands. In F. Van de Velde, H. Smessaert, F. Van Eynde, & S. Verbrugge (Eds.), Patroon en argument: een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William van Belle en Joop van der Horst (pp. 143-161). Leuven: Universitaire Pers Leuven. [details]
  • Honselaar, W., & Peeters-Podgaevskaja, A. (2014). Глаголы "doen" и "делать": братья-близнецы или дальние родственники? Studies in Slavic and General Linguistics, 40, 229-261. [details]

  2013

  • Keizer, E., & Honselaar, W. (2013). Informal leave-taking wishes in Dutch: a Functional Discourse Grammar account. Revista canaria de estudios ingleses, 67, 59-77. [details]

  2011

  • Honselaar, W., & Keizer, E. (2011). Lexical stratification? In H. Geerdink-Verkoren, & A. van Engelenhoven (Eds.), Searching the invariant: semiotactic explorations into meaning (pp. 73-85). (LINCOM studies in semantics; No. 3). Muenchen: Lincom Europa. [details]

  2010

  • Honselaar, W. (2010). The infinitive or the past participle with the verb 'komen' in Dutch: variation or opposition? In J. Chojak, T. Korpysz, & K. Waszakowa (Eds.), Człowiek, słowo, świat (pp. 316-325). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [details]

  2009

  • Honselaar, W., & Keizer, E. (2009). Lexicon and frames in FDG: a treatment of Dutch bekend zijn 'to be familiar, well known', behandelen 'to treat' and trouwen 'to marry'. Lingua, 119(8), 1212-1241. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2007.12.008 [details]
  • Keizer, E., & Honselaar, W. (2009). A Functional Discourse Grammar account of set nouns in Dutch and its implications for lexicography. International Journal of Lexicography, 22(4), 361-397. https://doi.org/10.1093/ijl/ecp023 [details]

  2008

  • Honselaar, W. (2008). Reciprocal markers in Russian. Studies in Slavic and General Linguistics, 34, 279-292. [details]
  • Honselaar, W. (2008). Reflections on reciprocity in Russian and Dutch. In A. Lubotsky, J. Schaeken, & J. Wiedenhof (Eds.), Evidence and counter-evidence: essays in honour of Frederik Kortlandt. - Vol. 1: Balto-Slavic and Indo-European linguistics (pp. 213-227). (Studies in Slavic and general linguistics; No. vol. 32). [details]

  2007

  • Honselaar, W. (2007). Complementen met en zonder MET bij werkwoorden van 'toenemen' en 'afnemen'. Voortgang, 25, 387-400. [details]

  2021

  • Honselaar, W. J. J. (2021). boekbespreking van: Emmanuel Waegemans & Vladimir Ronin, Vlaams-Russisch woordenboek. Ca. 2200 woorden en uitdrukkingen. Antwerpen: BENERUS, 2021, 257 blz. Nederlandse Taalkunde, 26(3), 412-415.

  2019

  • Honselaar, W. (2019). Directe rede in Anna Karenina. In O. Boele, & B. Noordenbos (Eds.), Служив отлично благородно = Having served excellently, nobly: Festschrift for Sander Brouwer on the Occasion of his Retirement (pp. 101-115). (Pegasus Oost-Europese Studies; Vol. 33). Uitgeverij Pegasus. [details]
  • Honselaar, W. (2019). Directe rede in Russische literatuur van de 20e eeuw. In E. de Haard, W. Honselaar, & W. G. Weststeijn (Eds.), Leaving the stage: Festschrift for Jenny Stelleman on the occasion of her retirement (pp. 65-81). (Pegasus Oost-Europese Studies; Vol. 34). Uitgeverij Pegasus. [details]
  • de Haard, E., Honselaar, W., & Weststeijn, W. G. (Eds.) (2019). Leaving the stage: Festschrift for Jenny Stelleman on the Occasion of her Retirement. (Pegasus Oost-Europese Studies; Vol. 34). Uitgeverij Pegasus. [details]

  2018

  • Honselaar, W. (2018). II. Languages of the Caucasus: Introduction. In B. Naarden, T. van Brederode, T. de Graaf, W. Honselaar, J. Jager, C. Odé, L. van Schaik, ... N. van der Sijs (Eds.), The fascination with Inner Eurasian languages in the 17th century: The Amsterdam mayor Nicolaas Witsen and his collection of 'Tartarian' vocabularies and scripts (pp. 61-62). Amsterdam: Pegasus. [details]
  • Naarden, B., van Brederode, T., de Graaf, T., Honselaar, W., Jager, J., Odé, C., ... van der Sijs, N. (Eds.) (2018). The fascination with Inner Eurasian languages in the 17th century: The Amsterdam mayor Nicolaas Witsen and his collection of 'Tartarian' vocabularies and scripts. Amsterdam: Pegasus. [details]
  • Peeters-Podgaevskaja, A., & Honselaar, W. (2018). Учебная грамматика русского языка = Praktische grammatica van de Russische taal. (2e ed.) Amsterdam: Pegasus.

  2016

  • Bannink, A., & Honselaar, W. (Eds.) (2016). From variaton to iconicity: festschrift for Olga Fischer on the occasion of her 65th birthday. Uitgeverij Pegasus. [details]
  • Honselaar, W., & Olbertz, H. (2016). The use of Dutch MOETEN without an infinitive: A case of degrammaticalization? In A. Bannink, & W. Honselaar (Eds.), From variation to iconicity: festschrift for Olga Fischer on the occasion of her 65th birthday (pp. 185-201). Uitgeverij Pegasus. [details]
  • van der Tak, H. G., & Honselaar, W. (2016). De 'Vorlage' van de Russische vertaling van Christiaan Huygens' Kosmotheoros. In P. Boulogne, W. Coudenys, T. Soldatjenkova, & L. Verpoest (Eds.), "Ljublju tebja, Petra tvorene" = "Ik hou van jou, Peters creatie" : Festsrift v cest Emmanuelja Vagemansa = Festschrift voor Emmanuel Waegemans (pp. 265-281). (Pegasus Oost-Europese Studies; No. 28). Amsterdam: Uitgeverij Pegasus. [details]

  2014

  • Honselaar, W., Stelleman, J., & Weststeijn, W. G. (2014). To the point: Festschrift for Eric de Haard on the occasion of his 65th birthday. (Pegasus Oost-Europese studies; No. 22). Amsterdam: Pegasus. [details]

  2013

  • Lučić, R., & Honselaar, W. (2013). Hoe hoort het en wat hoor je? Het probleem van de standaardnorm in het nieuwe Kroatisch-Nederlandse woordenboek. In M. De Dobbeleer, & S. Vervaet (Eds.), (Mis)understanding the Balkans: essays in honour of Raymond Detrez (pp. 203-222). Gent: Academia Press. [details]

  2012

  • Honselaar, W. (2012). De strijd tussen grammatica en woordenboek. Het volledige woordenboek. Amsterdam: Pegasus. [details]
  • Honselaar, W. (2012). Het volledige woordenboek. In W. Honselaar (Ed.), De strijd tussen grammatica en woordenboek. Het volledige woordenboek (pp. 83-112). Amsterdam: Pegasus. [details]
  • Honselaar, W., & Sweep, J. (2012). Arguments between rigidity and flexibility: a lexicographic problem. In H. van der Liet, & M. Norde (Eds.), Language for its own sake: essays on language and literature offered to Harry Perridon (pp. 81-111). (Amsterdam contributions to Scandinavian studies; No. 8). Amsterdam: Scandinavisch Instituut Universiteit van Amsterdam. [details]

  2008

  • Honselaar, W. (2008). Contrastive syntax: the representation of the Dutch 'accusativus cum infinitivo'-construction in Russian. In E. de Haard, W. Honselaar, & J. Stelleman (Eds.), Literature and beyond: Festschrift for Willem G. Weststeijn: on the occasion of his 65th birthday (pp. 323-346). (Pegasus Oost-Europese Studies; No. 11-1). Amsterdam: Pegasus. [details]
  • de Haard, E., Honselaar, W., & Stelleman, J. (2008). Literature and beyond: Festschrift for Willem G. Weststeijn: on the occasion of his 65th birthday. (Pegasus Oost-Europese Studies; No. 11-1and 11-2). Amsterdam: Pegasus. [details]

  2007

  • Podgaevskaja, A., & Honselaar, W. J. J. (2007). Praktische grammatica van de Russische taal. Amsterdam: Pegasus. [details]

  2006

  • Honselaar, W. J. J. (2006). De kunst van het vertalen. In N. van der Sijs, J. Stroop, & F. Weerman (Eds.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom (pp. 258-266). Amsterdam: Bert Bakker. [details]

  2019

  2014

  • Honselaar, W. (2014). De frequentie van flexieklassen van het substantief in het Russisch. In W. Honselaar, J. Stelleman, & W. G. Weststeijn (Eds.), To the point: Festschrift for Eric de Haard on the occasion of his 65th birthday (pp. 119-142). (Pegasus Oost-Europese studies; No. 22). Amsterdam: Pegasus. [details]

  2012

  • Honselaar, W. (2012). [Bespreking van: W. Martin (2011) Prisma groot woordenboek Afrikaans en Nederlands]. Trefwoord, elektronisch tijdschrift voor lexicografie, 2012. [details]

  2010

  2009

  • Honselaar, W. (2009). En 'nu' in het Russisch. In E. Beijk, L. Colman, M. Göbel, F. Heyvaert, T. Schoonheim, R. Tempelaars, & V. Waszink (Eds.), Fons verborum: feestbundel voor prof. dr. A.M.F.J. (Fons) Moerdijk aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (pp. 265-277). Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher BV. [details]

  2006

  • Honselaar, W. J. J. (2006). Russisch. In W. Smedts (Ed.), ABC van de CLVV. Libellum Lexicographorum (pp. 72-74). Utrecht: Spectrum. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden