Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het is op dit moment voor ons allemaal de nieuwe werkelijkheid: het geven en krijgen van online onderwijs. Studenten en docenten treffen elkaar nauwelijks meer op het REC en ook tentamens vinden niet langer op fysieke locaties plaats. Docenten en andere medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zetten zich samen in om ervoor te zorgen dat de opleiding doorgaat. En daar komt meer bij kijken dan je denkt! In deze reeks geven medewerkers van de faculteit jullie een kijkje achter de schermen. Deze keer vertelt Joti Roest, hoogleraar Ondernemingsrecht en voorzitter van de Examencommissie.

Joti Roest, hoogleraar Ondernemingsrecht en voorzitter van de Examencommissie

We vallen direct met de deur in huis. Joti vertelt ons over de omschakeling naar digitaal onderwijs en tentaminering: ‘Het belangrijkste uitgangspunt voor de Faculteit en de Examencommissie was vanaf de eerste dag dat studenten zo min mogelijk studievertraging opliepen en op zo kort mogelijke termijn tentamen konden doen.’

Het was direct een grote uitdaging om toetsing op afstand mogelijk te maken, aangezien de lockdown vlak voor een tentamenperiode werd afgekondigd. Tentamens konden dus niet langer in een tentamenzaal worden afgenomen. Joti: ’Omdat studenten nu ‘thuis’ tentamen moesten doen, kon de identiteit van degene die het tentamen aflegt niet vastgesteld worden en werd er niet gesurveilleerd. Hoewel we er natuurlijk vanuit gaan dat de overgrote meerderheid van de studenten dat vertrouwen niet beschaamt, vereist onze controlerende rol dat wij desondanks maatregelen treffen om fraude te voorkomen en in te perken.’

Ze licht deze maatregelen toe: ‘Denk aan het tekenen van een authenticiteitsverklaring en de inzet van middelen als het backtrackverbod - het verbod om bij een online tentamen terug te gaan naar de vorige vraag - en het werken met tijdblokken.’

Wij weten dat de impact van proctoring voor studenten groot is, zowel vanuit privacy perspectief alsook vanwege de stress die proctoring geeft.

Toetsingskader voor tentamineren op afstand

Wat komt er achter de schermen kijken bij het organiseren van digitaal onderwijs en tentaminering voor de Examencommissie? Joti: ‘Wij hebben in de afgelopen maanden een toetsingskader ontworpen voor tentamens op afstand en proberen dat kader in samenspraak met de toetsdeskundige, de onderwijsdirecteuren en het ESC steeds meer te verfijnen en toe te snijden op de verschillende tentamens: echt maatwerk dus. Ik denk dat het kader dat nu is ontwikkeld ook na de coronacrisis nuttig kan blijven als internationale studenten op afstand tentamens moeten maken. Onze nieuwe expertise heeft dus nut voor de toekomst!‘

‘Minder positief is, dat wij ook een aangepast sanctiesysteem hebben ontwikkeld voor de soms ernstige fraudezaken die we tegenkomen. Van fraude word je niet vrolijk: juristen moeten het ethisch kompas op orde hebben om later hun rol in de maatschappij te vervullen.’

Om dit te voorkomen worden er fraudebeperkende maatregelen, zoals proctoring, ingezet. Joti vertelt dat er goed wordt nagedacht over het gebruik hiervan: ‘De faculteit hecht zeer veel waarde aan een zorgvuldige besluitvorming hierover. Wij weten dat de impact van proctoring voor studenten groot is, zowel vanuit privacy perspectief alsook vanwege de stress die proctoring geeft. Over de inzet hiervan denken wij niet licht: die is alleen gerechtvaardigd als er onvoldoende alternatieve, fraudebeperkende maatregelen of tentamenvormen mogelijk zijn.’

We moeten garanderen dat de bullen waarvoor studenten nu hard werken evenveel waard zijn als diploma’s die worden uitgegeven buiten de coronacrisis.

Kwaliteit van bullen beschermen

Joti vertelt waar ze in de huidige situatie tegenaan loopt: ‘We proberen een balans te houden tussen enerzijds de noodzaak tot fraudebeperking en anderzijds het belang van studenten om op een zo ‘normaal mogelijke manier tentamen te doen. Wij realiseren ons dat maatregelen als proctoring en een verbod op backtracking stress geven, maar moeten garanderen dat de bullen waarvoor studenten nu hard werken evenveel waard zijn als diploma’s die worden uitgegeven buiten de coronacrisis. Het vinden van dat evenwicht is moeilijk en vergt blijvende bijsturing: daar kan ik wel eens wakker van liggen. Ik hoop enorm dat wij zullen zien dat er door proctoring en Zoomsurveillance minder is gefraudeerd, want dat biedt ruimte om de ‘cocktail’ van fraudebeperkende maatregelen die bij ieder tentamen wordt ingezet te heroverwegen.’

Hoe was het voor Joti toen het mis ging bij de tentamens? ‘Dat vind ik verschrikkelijk, in de eerste plaats voor de studenten, maar ook voor de docenten die heel betrokken bij hen zijn. En voor het ESC dat op volle kracht werkt om de tentamens goed te laten verlopen en deze ‘externe’ storingen niet kon voorkomen.’

Ter afsluiting vragen we wat Joti tegen studenten wil zeggen: ‘Ik weet dat onze fraudebeperkende maatregelen jullie stress geven. Ik begrijp de zorgen daarover en ik vind het daarom lastig dat wij ze desondanks moeten treffen. Ik hoop dat jullie begrijpen dat wij hiermee proberen de kwaliteit van jullie bullen te beschermen en er naar streven dat jullie zonder studievertraging kunnen afstuderen. Persoonlijk hoop ik dat we snel weer terug kunnen naar het REC, ik mis onze ‘driedimensionale’ studenten enorm!’

Informatie over de examencommissie

De belangrijkste taak van de Examencommissie is het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens. Simpel gezegd garandeert de commissie dat de bachelor- en masterbullen die studenten krijgen voldoen aan de eisen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER); daarom beoordeelt de Examencommissie verzoeken om vrijstellingen, extra kansen of verlenging van het scriptietraject. Nadere regels zijn vastgelegd in het Examenreglement.

De Examencommissie van de FdR heeft 9 leden, docenten afkomstig uit de verschillende afdelingen van de faculteit en een extern lid die toetsdeskundige is. De Examencommissie komt iedere maand bijeen en heeft twee subcommissies: een Toetscommissie die de toetskwaliteit van de vakken en de diverse opleidingen evalueert en een Fraudecommissie die in beeld komt als er sprake is van een vermoeden van fraude of plagiaat. Het Bureau Examencommissie ondersteunt de Examencommissie en behandelt alle verzoeken die (digitaal) ingediend worden.

Lees ook

Lees de andere artikelen waarin we een kijkje achter de schermen van het digitaal onderwijs nemen:

Copyright: --
Ik heb het idee dat we meer op elkaar aangewezen zijn om online onderwijs succesvol te maken. Lees deel 1. Met docente Selma de Groot
Copyright: --
We doen er alles aan om de interactie van student met docent en studenten onderling te waarborgen Lees deel 2. Met Liza, coördinator van het ICTO