Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Klacht, bezwaar of beroep

Voor studenten gelden allerlei reglementen, regelingen en wetten. Ben je van mening dat je bent benadeeld door een besluit dat uit een dergelijke regeling voortkomt? Of vind je dat je door een medewerker van de universiteit niet goed bent behandeld? Dan kun je daar wat aan doen.

Praten met de betrokkene(n) is een eerste stap en levert vaak al een oplossing op. Een studieadviseur of studentendecaan kan je hierbij wellicht helpen. Met hen kun je ook bespreken of het zinvol is om een formele procedure te starten.

Let op:
Om de termijn te bewaken, kan het verstandig zijn om in het geval van besluiten al een pro forma bezwaar- of beroepschrift in te dienen, ook als je nog in overleg bent met de betreffende personen. De termijn waarbinnen je bezwaar of beroep kunt indienen is namelijk 6 weken. In het bezwaar of beroep kun je aangeven dat nadere motivering volgt. Als het overleg positief uitvalt, trek je het bezwaar of beroep weer in.

Klachten

Alle studenten van de UvA hebben de mogelijkheid om te klagen over de wijze waarop een medewerker of orgaan van de UvA zich jegens hen heeft gedragen. Ook kun je een klacht indienen over je opleiding of diensten van de UvA. Ervaring leert dat contact met de betrokken of verantwoordelijke persoon van de UvA of van jouw faculteit vaak al leidt tot een oplossing en tot wederzijds begrip. We raden je dan ook aan te proberen er eerst onderling uit te komen. Lukt dit niet en wil je toch een klacht indienen, lees hieronder dan meer over verschillende soorten klachten.

De vertrouwenspersoon, studieadviseur of studentendecaan kan je hierover adviseren.

 • Klachten over je opleiding of diensten van de UvA

  Alle faculteiten en diensten van de UvA hebben een klachtencoördinator die de ingekomen klachten over facultaire en praktische zaken behandelt.

  Heb je een klacht over je opleiding of diensten van de UvA, dan kun je via het digitale loket een klacht indienen bij de desbetreffende faculteit of dienst (links naar het digitale loket vind je onderaan deze pagina, onder Hoe dien ik een klacht, bezwaar of beroep in?). De Klachtencoördinator neemt contact met je op over de afhandeling van je klacht.

  Wil je in beroep tegen een beslissing van de examencommissie, bijvoorbeeld tegen een cijfer, of in bezwaar tegen een besluit van het College van Bestuur, dan kan dat via een van de digitale loketten.

 • Klachten over bejegening en/of gedrag

  De UvA vindt elke vorm van onbehoorlijke en/of ongewenste gedragingen en onheuse bejegening, onaanvaardbaar. Toch kan het voorkomen dat je er tijdens je studie mee wordt geconfronteerd. Indien er sprake is van een ongewenste gedraging of onheuse bejegening, kun  je hierover een formele klacht indienen. Ook kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan je eventueel helpen met het indienen van een klacht.

  De UvA heeft een Klachtencommissie ingesteld ten behoeve van de behandeling van klachten van studenten en medewerkers van de UvA die zien op gedragingen en de wijze van bejegening  van of door medewerkers en/of organen van de UvA. Het moet dan gaan om een gedraging van een medewerker van de UvA die tijdens het uitoefenen van de functie is gedaan. In verband met het onderzoek van de Klachtencommissie, kan niet anoniem worden geklaagd. Tegen medestudenten kan geen klacht worden ingediend. Is er een conflict of probleem ontstaan met een medestudent of word je door een medestudent onheus bejegend? Dan kan de vertrouwenspersoon je adviseren.

  Je klacht kun je indienen via het e-mailadres klachtencommissie-uva@uva.nl. De procedure is beschreven in de Regeling ter behandeling van klachten van personeelsleden en studenten van de Universiteit van Amsterdam en de betreffende toelichting:

  De Klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:

  • mw. mr. M.B. de Witte-van den Haak (voorzitter)
  • dhr. dr. R. Wilders (plv. lid namens het CvB)
  • mw. mr. V. Arnaiz Rivas (plv. lid namens de COR)
  • mw. N.E. Hol (lid namens de CSR)
  • dhr. R.V. van Beek (plv. lid namens de CSR)

Bezwaar

Een bezwaar heeft betrekking op een beslissing die het College van Bestuur heeft genomen ten aanzien van jou. Denk aan jouw inschrijving, het collegegeld of een financiële voorziening. De termijn voor het indienen van een bezwaar is 6 weken. De Geschillenadviescommissie studentenbezwaren buigt zich over de zaak en adviseert het College van Bestuur of het besluit in stand kan  blijven of dat een ander besluit zou moeten worden genomen.

Beroep

Als je het oneens bent met een schriftelijke uitspraak (beschikking) van een examinator of de examencommissie van de opleiding (bijvoorbeeld over de volgorde, goedkeuring, puntentelling of herkansingen van vakken, practica, tentamens of werkstukken), dan kun je hiertegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). De termijn voor het indienen van een beroep is  6 weken. Als je overweegt beroep aan te tekenen bij het CBE, is het verstandig zo snel mogelijk contact te leggen met de bevoegde examencommissie.

Hoe dien ik een klacht, bezwaar of beroep in? 

Het indienen van een klacht, bezwaar of beroep kan via het Digitaal Loket. Doorloop onderstaande stappen:

 1. Heb je een UvAnetID, gebruik dan het formulier voor studenten van de UvA en log in met je studentennummer en wachtwoord. Heb je nog geen UvAnetID, gebruik dan het formulier dat bedoeld is voor mensen die nog niet of niet meer studeren aan de UvA. De taal van het formulier is afhankelijk van je browserinstellingen.
 2. Kies het formulier dat je wilt invullen: het formulier voor klachten of het formulier voor bezwaar/beroep.
 3. Het formulier dient in 1 keer te worden ingevuld en kan niet tussentijds worden opgeslagen. Wel kun je op een later tijdstip nog extra informatie aanleveren.
 4. Zodra je klacht, bezwaar- of beroepsschrift is ingediend, krijg je automatisch een ontvangstbevestiging toegezonden per e-mail. In die e-mail staat meer informatie over de vervolgprocedure.