Theater in een wereldstad

Theaterwetenschap aan de UvA wordt beoefend vanuit lokale en mondiale perspectieven op theater, perfor- mance en dramaturgie. Onderzoek naar de theater- praktijk is gekoppeld aan filosofische, cultuur- en mediahistorische theorievorming. Internationale ontwikkelingen en de actualiteit en historie van het Nederlands theater krijgen bijzondere aandacht.

Theaterweten- schap aan de Amstel, 50 jaar onderwijs en onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam

Publicatie reserveren

November 14-15

Technologies of Spectacle

Knowledge Transfer in Early Modern Theater Cultures

More information