Theater in een wereldstad

Theaterwetenschap aan de UvA wordt beoefend vanuit lokale en mondiale perspectieven op theater, perfor- mance en dramaturgie. Onderzoek naar de theater- praktijk is gekoppeld aan filosofische, cultuur- en mediahistorische theorievorming. Internationale ontwikkelingen en de actualiteit en historie van het Nederlands theater krijgen bijzondere aandacht.

24 en 25 oktober 2014

Jubileumcongres

Stukken / Stijlen / Stelsels - 50 jaar Theater in Nederland

Meer informatie

Theaterweten- schap aan de Amstel, 50 jaar onderwijs en onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam

Publicatie reserveren