Update Tienpuntenplan maart 2017

Op 10 maart 2015 lanceerde het College van Bestuur (CvB) van de UvA een Tienpuntenplan. In de afgelopen twee jaar is veel gebeurd op het gebied van democratisering en versterking van de medezeggenschap, financiële transparantie, HR-beleid en andere onderdelen van dit plan.

Wat is er gedaan in de afgelopen twee jaar en wat staat er nog op het programma? Een update.

 • Punt 01: Investeren in en versterken van de medezeggenschap

  Meer invloed op benoemingen, verruiming van de Faciliteitenregeling Medezeggenschap, vroegtijdige betrokkenheid bij te ontwikkelen beleid en de benoeming van een studentassessor zijn voorbeelden van de wijze waarop de medezeggenschap is versterkt.

  Lees verder
 • Punt 02: Werk maken van verdergaande democratisering

  Op voorstel van actiegroepen en de medezeggenschap is een Commissie Democratisering & Decentralisering (D&D) ingesteld en een commissie Diversiteit. Beide commissies, gefaciliteerd door de UvA, hebben onderzoek gedaan, adviezen geformuleerd en ...

  Lees verder
 • Punt 03: Decentralisering van onderwijs en onderzoek

  De UvA werkt aan het versterken van de Opleidingscommissies (OC’s) en decentrale medezeggenschap.

  Lees verder
 • Punt 04: Financiële openheid

  Er is de afgelopen twee jaar sterk ingezet op financiële openheid, bevordering van transparantie en het begrijpelijk maken van complexe materie.

  Lees verder
 • Punt 05: Bouw nieuwe Universiteitsbibliotheek

  Voor de bouw van de Universiteitsbibliotheek (UB) zijn twee scenario’s ontwikkeld. De kwalitatieve raadpleging van studenten en medewerkers over de scenario’s start op 16 maart 2017.

  Lees verder
 • Punt 06: Creativiteit en vernieuwing voorop in onderwijs en onderzoek

  Vernieuwing in onderwijs en onderzoek gebeurt o.a. door invoering van blended learning, de ontwikkeling van een onderwijsvisie en een pilot voor flexstuderen.

  Lees verder
 • Punt 07: Band onderwijs en onderzoek versterken / invoering nieuw loopbaanmodel

  In de afgelopen periode is uitgebreid ingezet op het versterken van het HR-beleid van de UvA, onder andere door te komen tot een agenda voor de komende jaren, en de uitwerking daarvan om te zetten in een plan van aanpak.

  Lees verder
 • Punt 08: Paal en perk stellen aan tijdelijke dienstverbanden

  Eén van de vijf prioriteiten in de HR-agenda die eind 2015 in nauw overleg met de decanen en de medezeggenschap is vastgesteld, is een passende verhouding tussen vaste en tijdelijke dienstverbanden. Over de inhoudelijke uitwerking is nog overleg ...

  Lees verder
 • Punt 09: Hal Maagdenhuis plek voor debat

  Sinds september 2015 zijn er in de hal van het Maagdenhuis verschillende debatten geweest. Onderwerpen waren onder meer: de rol en plaats van de universiteit in de samenleving; het leenstelsel en bekostiging van onderwijs en onderzoek; de ...

  Lees verder
 • Punt 10: De politiek wijzen op haar verantwoordelijkheid

  Het CvB heeft regelmatig contact met het Ministerie van OCW en met de minister van Onderwijs. Zo is er gesproken over activiteiten in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie en het borgen van de toegankelijkheid van de universiteit.

  Lees verder