Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Onderwijsinterventies voor kansarme leerlingen (SEPP)

Het eerste gereedschap in de SEPP-kist: ‘High Dosage Tutoring’

SEPP (the Scalable Education Programs Partnership) brengt de expertise van academische onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de onderwijspraktijk bij elkaar met als doel om een ‘gereedschapskist’ van bewezen effectieve, schaalbare en potentieel complementaire onderwijsinterventies voor kansarme leerlingen (en hun verzorgers) te onderzoeken, verder te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen. SEPP is in het leven geroepen door de Universiteit van Amsterdam.

High Dosage Tutoring-SEPP (3)
© Stichting The Bridge Learning Interventions

Documentatie over SEPP en eerste resultaten

Via de onderstaande links is meer informatie te vinden over de resultaten van onderzoek naar onderwijsinterventies door SEPP en de mission statement van SEPP zelf.

Kansenongelijkheid en huidige interventies

Wel of niet gemotiveerd door zorgen over kansenongelijkheid, zoeken beleidsmakers en bestuurders van onderwijsinstellingen in Nederland voortdurend naar interventies die de meest kwetsbare jongeren in onze samenleving vooruit kunnen helpen. Echter, de overgrote meerderheid van interventies voor kansarme leerlingen levert geen positieve en statistisch significante resultaten op. Ondanks de beste bedoelingen, leiden dit soort interventies soms zelfs tot negatieve resultaten.

SEPP onderzoekt de bijdrages die interventies kunnen leveren

SEPP bevordert ‘mixed method’ (ontwikkelings-, proces- en effect-gebaseerd) evaluatieonderzoek naar verschillende onderwijsprogramma’s die een meetbare bijdrage kunnen leveren aan doorbraken voor kwetsbare leerlingen en hun verzorgers. Naast de meer conventionele rol van onderzoek doen, staat SEPP ook voor advisering gebaseerd op directe observaties bij de implementatie en duurzame samenwerking met alle stakeholders. 

High Dosage Tutoring-SEPP (2)
© Stichting The Bridge Learning Interventions

De eerste effectieve onderwijsinterventie binnen SEPP: High Dosage Tutoring

Het eerst bewezen effectieve ‘gereedschap’ in de ‘kist’ van SEPP is High Dosage Tutoring. De methode van High Dosage Tutoring wordt in het PO en VO in Amsterdam en Haarlem uitgevoerd door stichting The Bridge Learning Interventions (www.tbli.nl).

High Dosage Tutoring wordt al jaren in de VS grootschalig geïmplementeerd door Saga Education (www.sagaeducation.org). Deze benadering haalt hoge resultaten in steden als Boston, New York, Houston en Chicago. HDT-leerlingen in Chicago hebben bijvoorbeeld één tot twee jaar achterstand in rekenen-wiskunde binnen één schooljaar ingehaald. De leerlingen waren niet alleen beter voorbereid op toetsen, maar ook meer gemotiveerd om op school hun best te doen en vaardigheden te ontwikkelen die breder inzetbaar zijn.

High Dosage Tutoring-SEPP (1)
© Stichting The Bridge Learning Interventions

Uit onderzoek blijkt dat Bridge HDT succesvol is door de integrale aanpak van de leerling, het schoolpersoneel, de tutoren en de ouders/verzorgers. 

De oorspronkelijke HDT methode houdt kortgezegd in dat een team van vaste tutoren dagelijks onder schooltijd één lesuur lang maatwerk levert aan twee leerlingen tegelijkertijd. Daarnaast onderhouden ze wekelijks (telefonisch) contact met de verzorgers en is er een nauwe samenwerking met de school.

Bridge HDT is bedoeld als verlengstuk van de school en om ook de werkdruk van leerkrachten te verlagen. De tutoren zijn professioneel getrainde volwassenen die in fulltime dienst zijn van de uitvoerende organisatie en vooral maatschappelijk gemotiveerd zijn en leergierig zijn om zich te verdiepen in de doelgroep en de HDT methodiek. Het belangrijkste zijn wellicht de sterke sociale relaties die zij aangaan met de leerlingen. De tutoren worden dagelijks begeleidt op de werkvloer door de Site Director. Door continue coaching, feedback en samenwerking ontstaat er een continu leerproces.

Voor meer inhoudelijke informatie zie de website van Saga Education of TBLI. Wat betreft wetenschappelijk bewezen successen gaat het tot nu toe om lessen op het gebied van rekenen-wiskunde. Onlangs zijn bij pilots in de VS ook successen geboekt met HDT op het gebied van taalvaardigheden.

Over de organisatie SEPP: wie zijn wij en waarom doen wij onderzoek naar schaalbare onderwijsprogramma’s?

Met het Scalable Educational Programs Partnership wordt beoogd organisaties samen te brengen die een bijdrage willen leveren aan wetenschappelijk onderzoek op het terrein van (schaalbare) onderwijsprogramma’s voor kwetsbare leerlingen (en hun verzorgers). Helaas wordt er weinig rigoureus onderzoek gedaan naar dergelijke maatschappelijk-relevante interventies. Daarnaast streeft SEPP naar het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk. Meer over deze visie, is ook te vinden in het hoofdstuk in de essaybundel van de Universiteit van Amsterdam, gelijke kansen in de stad.

Het onderzoek poogt altijd een mixed method onderzoeksdesign uit te voeren. Het kwantitatieve onderzoeksgedeelte is waar mogelijk gebaseerd op een Randomized Controlled Trial (RCT). Kort gezegd houdt dit in dat er willekeurig een groep leerlingen wordt geselecteerd die de tutoring ontvangt (de interventiegroep) en de overige leerlingen vormen de controlegroep (zij ontvangen geen tutoring). De leerprestaties (op het gebied van rekenen-wiskunde en taal) en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt vervolgens vergeleken zodat het effect van HDT kan worden vastgesteld.

Deze manier van onderzoek geldt als de meest betrouwbare onderzoeksmethode binnen de wetenschap. 

Momenteel worden alle lopende High Dosage Tutoring projecten door de Universiteit van Amsterdam onderzocht. De financiering van het onderzoek staat los van de implementatie van de verschillende High Dosage Tutoring-projecten.

De introductie van High Dosage Tutoring in Nederland

In de Verenigde Staten laten de resultaten dus al jaren zien dat HDT een doorbraak kan betekenen. Dr. Bowen Paulle heeft vanaf 1999 de ontwikkelingen in de VS gevolgd en relaties met uitvoerders opgebouwd. Hij heeft als docent sociologie aan de UvA vanaf 2008 ook gepleit voor het opzetten van en rigoureus onderzoeken van HDT-pilots met consulting van Saga Education in Nederland. Nu is door evaluatieonderzoek van een onderzoeksteam van de UvA onder leiding van Bowen Paulle inderdaad aangetoond dat ook in Nederland HDT opzienbarende resultaten kan genereren.

HDT laat zien dat het niet te laat is voor leerlingen op een wat latere leeftijd om hun achterstanden nog in te halen. HDT doet dit door daadwerkelijk de leerachterstanden in te lopen, maar ook door in te zetten over het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen. De bedoeling is dat leerlingen voelen, maar vooral ook direct ervaren, dat ze door hard te werken en met de juiste begeleiding en persoonlijke aandacht kunnen groeien. HDT wordt uitgevoerd in zowel de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Hieronder worden kort de verschillende High Dosage Tutoring projecten in Nederland besproken en de rol en resultaten van het onderzoek die hierbij horen.

High Dosage Tutoring in Rotterdam

Het eerste HDT-project in Nederland vond plaats in Rotterdam vanaf 2015. Het programma wordt uitgevoerd onder de naam ‘de Rekenfaculteit’ (www.rekenfaculteit.nl) en vindt plaats op vier basisscholen.

tutor en leerling aan tafel

Bridge High Dosage Tutoring Amsterdam VO I en II

Amsterdam VO I

Het eerste project buiten de VS in het voortgezet onderwijs is al voltooid en liep van september 2017 tot en met januari 2018. Vanaf 2017 is Stichting The Bridge Learning Interventions (TBLI, www.tbli.nl) opgericht en voert zij Bridge HDT-projecten uit in omgeving Amsterdam-Haarlem, dit was dus ook het eerste HDT-project voor de Bridge. Bridge HDT heeft de methode van HDT aangepast aan de Nederlandse context en zet bijvoorbeeld meer in op het talige aspect in het Nederlandse rekenonderwijs en op het sociaal-emotioneel welbevinden. Verder werken TBLI en het onderzoeksteam van de UvA nauw samen door continu met de partners de kwaliteit van het project te monitoren en waar nodig aan te passen.

Het eerste internationale VO-project heeft plaatsgevonden in Amsterdam Nieuw-west op het Mundus College en droeg de naam Mundus More Math, M3. Er namen ongeveer 60 leerlingen deel uit de eerste klas van het vmbo en praktijkonderwijs. Het project in Amsterdam kon plaatsvinden dankzij de financiële steun en betrokkenheid van de school zelf en filantropische organisaties, onder andere IMC Charitable Foundation.

Het onderzoek in Amsterdam is mogelijk gemaakt met financiële steun van IMC Charitable Foundation en het Amsterdams Universiteitsfonds. Ondanks dat het project maar een halve looptijd kende, namelijk 5 maanden, (16 effectieve lesweken) zijn de bevindingen zeer positief en statistisch significant. Hieronder staat een korte memo met de resultaten: Resultaten Bridge High Dosage Tutoring Amsterdam  en een artikel gepubliceerd door de UvA.

Amsterdam VO 2

Mede door het succes van Amsterdam VO 1 is TBLI sinds februari 2020 gestart met een tweede project op het Mundus College, in combinatie met het Hogelant: een middelbare zorgschool in Amsterdam Noord. In totaal krijgen 110 leerlingen uit de eerste en tweede klas van het vmbo- en praktijkonderwijs Bridge HDT. 

Met steun van de Gemeente Amsterdam en de subsidie Kansenaanpak VO is er een nieuw model van Bridge HDT gestart, namelijk halve dosering. In dit geval betekent dat voor de leerlingen een schooljaar lang 2,5 dag gemiddeld Bridge HDT in een 1-op-2 setting onder schooltijd. Dit model wordt op het Mundus College getest aan de hand van een RCT-design en op het Hogelant door middel van cohortonderzoek. Deze nieuwe modellen worden uiteraard goed getest op effectiviteit om te zien of Bridge HDT in deze halve vorm wellicht meer kosteneffectief en daarmee meer schaalbaar is.Meer informatie over dit project.

Bridge High Dosage Tutoring Haarlem PO

Het eerste Bridge HDT project in het Primair Onderwijs vindt sinds februari 2018 plaats op vier a vijf basisscholen van drie verschillende schoolbesturen in Haarlem. Het project vindt plaats in Haarlem Oost en Schalkwijk. 

In Haarlem wordt het project gefinancierd door de Gemeente Haarlem en de deelnemende schoolbesturen die allemaal vallen onder het samenwerkingsverband passend onderwijs Zuid-Kennemerland. In Haarlem berust de financiering op bijdragen van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (gerealiseerd mede dankzij stichting Salomo), Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en NordForsk.

Binnen dit project nemen leerlingen deel vanaf half groep 7 tot en met halverwege groep 8. Per jaar konden er max. 60 leerlingen deelnemen. Ze worden zorgvuldig geselecteerd op basis van Cito rekenen/wiskunde scores eind groep 6. De leerlingen kregen de normale vorm van Bridge HDT: een schooljaar lang, 5 dagen per week in een 1-op-2 setting extra rekenbegeleiding onder schooltijd. Daarnaast haddden de tutoren wekelijks telefonisch contact met ouders/verzorgers en is er een nauwe samenwerking met de school. Meer inhoudelijke informatie over dit project vind je hier.

Het project kende een looptijd van minimaal 3 jaar, met een tussentijdse evaluatie na 2 jaar (voorjaar 2020) die vooral gebaseerd was op het onderzoek naar de eerste twee loopjaren. Het betrof een cohortonderzoek. De cohorten met de tutorleerlingen werden vergeleken met de 3 cohorten voor Bridge HDT begon en met leerlingen binnen die cohorten uit dezelfde niveaugroepen. 

Inmiddels is bekend geworden dat mede door de indrukwekkende resultaten er sowieso een vierde loopjaar in de huidige vorm van Bridge HDT komt en de samenwerkingspartners komend halfjaar samen een plan zullen bedenken voor loopjaar 5 en verder.

Bridge High Dosage Tutoring in Amsterdam PO

Sinds september 2019 voert TBLI Bridge HDT uit met steun van de Gemeente op 5 basisscholen in Amsterdam Zuidoost. Deze scholen zijn geselecteerd op het percentage doelgroepleerlingen. Per schooljaar nemen er maximaal 60 leerlingen in groep 6 deel met een III, IV of V-score op de Cito rekenen/wiskunde tijdens M6. Er wordt een RCT-onderzoek uitgevoerd om de effecten te meten.

Meer informatie en contact

  • Heeft u overige vragen over het lopende onderzoek of SEPP in het algemeen? Stuur een mail naar dr. Bowen Paulle via b.paulle@uva.nl of bel naar +31 20 525 2435.

  • Wilt u meer weten over de inhoud van of het opzetten van Bridge HDT-projecten in samenwerking met Stichting The Bridge Learning Interventions? Ga naar de website TBLI.