Studieprogramma Medische informatiekunde

Het eerste jaar: oriëntatie op studie en beroep

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit een informatica-component, een zorginformatica-component en een medische component.

 • Je maakt kennis met basale informatica en de daarvoor benodigde wiskunde.
 • Je maakt kennis met het vakgebied geneeskunde, en specifiek met de wijze van redeneren en handelen van de arts.
 • Je bestudeert de rol van informatie in de geneeskunde en leert computerprogramma’s ontwikkelen die het handelen van de arts kunnen ondersteunen.
 • Je krijgt een Multidisciplinair Practica (MDP). Je loopt een korte stage en probeert een klinisch probleem te analyseren en op te lossen.

Als je alle delen van het eerste jaar, de propedeuse, hebt afgerond, krijg je het propedeusediploma.

Het tweede en derde jaar: verdieping, toepassing en integratie

In het tweede en derde jaar ontwikkel je je tot een informatiekundige op academisch niveau.

 • Je leert verbanden te leggen en relaties te zien tussen de verschillende onderdelen binnen een of meerdere vakken.
 • Je verdiept je, past toe en integreert oude en nieuwe studiestof.
 • Je besteedt veel tijd aan zelfstudie, waar nodig begeleid.
 • In het derde jaar is een keuzeperiode van 20 weken opgenomen die je zelf in kunt vullen. Dat kan bijvoorbeeld door het participeren in een (langdurig) praktijk- of onderzoeksproject in het AMC, of door het volgen van keuzevakken of studieonderdelen in het buitenland.

Na afronding van de bachelor ontvang je het bachelordiploma en de titel Bachelor of Science (BSc).

Onderwijsvormen

 • In een hoorcollege behandelt de docent de theorie en literatuur van een bepaald vak.
 • Bij werkcolleges probeer je met de docent en medestudenten vraagstukken op te lossen. De vragen zijn doorgaans van tevoren bekend, zodat je je kunt voorbereiden. Veel aandacht gaat uit naar de juiste oplossingsstrategie.
 • Tijdens de werkgroepen werk je in groepjes aan opdrachten.
 • In de practica word je vaardig in bijvoorbeeld programmeren of statistiek. Ook vergroot je je kennis van/inzicht in medisch-biologische processen, zoals de bloedsomloop of de ademhaling.
 • Er is ruimte voor kleine excursies. In november van elk bachelorjaar vindt het MIK-symposium plaats, met presentaties, voordrachten en soms ook workshops.

De meeste colleges worden afgesloten met een of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een verslag.

Bindend studieadvies

De opleiding Medische informatiekunde aan de faculteit der Geneeskunde kent met ingang van studiejaar 2014-2015 een bindend studieadvies. Je moet in het eerste inschrijfjaar van de bacheloropleiding Medische informatiekunde ten minste 42 studiepunten aan eerstejaarsvakken behalen. Lukt dat je niet, dan krijg je een negatief bindend studieadvies en kun je je opleiding aan de faculteit niet voortzetten. Natuurlijk wordt er wel rekening gehouden met bijzondere omstandigheden.

Hoeveel studeer je per week?

 • Studie-uren per week: 40 uur
 • Onderwijs: 26 uur (1e jaar), 12 uur (2e en 3e aar)
 • Zelfstudie: 14 uur (1e jaar), 28 uur (2e en 3e jaar)

Stage lopen

 • Al in je eerste studiejaar loop je stage in een groepspraktijk van huisartsen, waarbij je kijkt naar de informatiekundige processen.
 • In het tweede jaar heb je twee stages. Je maakt kennis met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek en analyseert hoe een polikliniek werkt, welke informatie waar gemaakt en gebruikt wordt en hoe je deze informatievoorziening kunt verbeteren.
 • In het derde jaar krijg je een internationale stageopdracht, samen met studenten van vergelijkbare opleidingen in Duitsland en Oostenrijk.

Lees het verslag van tweedejaarsstudenten Ellen, Oussama en Nikita over hun stage, tijdens de module Software Engineering, bij het AMC (zie link).

Internationaal studeren

Internationale samenwerking is belangrijk voor de wetenschap. De UvA is er dan ook een groot voorstander van dat studenten internationale ervaring opdoen en leren samenwerken met collega's in het buitenland. Bij Medische informatiekunde krijg je hiervoor diverse kansen.

 • In het derde jaar volg je samen met studenten van een paar andere Europese universiteiten een internationale module en leer je hoe ziekenhuizen in Europa met ICT omgaan. Deze module wordt afwisselend in Nederland en in het buitenland georganiseerd.
 • Verder worden er een internationale masterclass en een internationale summerschool (Health Informatics) aangeboden. Bij deze activiteiten heb je volop de gelegenheid buitenlandse studenten te ontmoeten en samen te studeren.
 • Je kunt ook kiezen voor een aantal modules in het buitenland, bijvoorbeeld een module die hier niet wordt gegeven of een module die een uitbreiding is van de vakken die de Medische informatiekunde aanbiedt.
 • Of je organiseert zelf een uitdagende internationale stage bij een topinstituut in het buitenland.

Om uitwisseling voor studenten mogelijk te maken, werkt het onderwijsinstituut Medische informatiekunde samen met drie universiteiten in Europa en drie in de VS. Bovendien biedt de UvA de mogelijkheid van uitwisseling met een van de vele universiteiten in de wereld waarmee er een contract is. Kortom het AMC-UvA is er voor jou als jij naar het buitenland wilt!

Honoursprogramma

De UvA stimuleert studenten met een hoog ambitieniveau. Naast je bachelor Medische informatiekunde kun je daarom deelnemen aan een honoursprogramma: extra vakken die je naast de reguliere vakken volgt (30 studiepunten). Het programma biedt zowel verdieping als verbreding van de studie.

De ingangseis is dat je minimaal de eerste drie modules van het eerste bachelorjaar in een keer hebt gehaald met tenminste een 7 als gemiddeld eindcijfer. Bij succesvolle afronding krijg je een honourstestimonial uitgereikt.

2 juni 2014