Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

UniversiteitsForum

Vanuit welke waarden opereren we als Universiteit van Amsterdam? Welke strategische koers moet de UvA varen en hoe moet de toekomst van de universiteit als geheel eruit zien? Deze vragen vormen het vertrekpunt van het UniversiteitsForum van de UvA.

Foto: Folia, Daniël Rommens

In het UniversiteitsForum, dat in 2018 van start ging, geven medewerkers en studenten van de UvA, die door loting zijn uitgenodigd, vorm aan de intellectuele discussie over de UvA. De discussies binnen het Forum zijn bedoeld om het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten input te geven voor de ontwikkeling van strategieën en lange-termijnplannen, die daarna met de vaste adviescommissies en medezeggenschap worden besproken. Het UniversiteitsForum vervangt de medezeggenschap dus niet.

Open en openbaar

Binnen het UniversiteitsForum zijn alle leden gelijk. Vrijuit en open het gesprek met elkaar voeren staat voorop. De leden zijn door loting uitgenodigd om zo ook de medewerkers en studenten een stem te kunnen geven die anders misschien wat meer op de achtergrond blijven. De bijeenkomsten zijn openbaar; iedereen kan er als toehoorder bij zijn.

Volgende bijeenkomsten

 

 • maandag 7 november, van 11.00 tot 12.30 uur
 • donderdag 12 januari, van 15.00 tot 16.30 uur

Iedereen is welkom na aanmelding via e-mail: universiteitsforum-bb@uva.nl.

 • Aanleiding

  Een van de aanbevelingen van de commissie Democratisering & Decentralisering, eind 2016, was het oprichten van een 'breed samengesteld deliberatief forum'. Na inventarisatie van de mogelijkheden vond op 31 maart 2017 een openbare discussiebijeenkomst plaats, waarvan de conclusies vervolgens online hebben gestaan op denkmee.uva.nl, zodat iedereen input kon geven. Daarna heeft het College het voorstel voor de opzet van het experiment met de medezeggenschap besproken en vastgesteld.

 • Samenstelling

  Het UniversiteitsForum bestaat uit 54 medewerkers en studenten (uit de verschillende faculteiten en diensten van de UvA), de leden van het College van Bestuur (CvB) en de decanen van de faculteiten.

  De diverse geledingen binnen de UvA zijn vertegenwoordigd. Per faculteit is er een plek voor een hoogleraar, een promovendus, een lid van de overige vaste wetenschappelijk staf, een lid van de overige tijdelijke wetenschappelijke staf, drie studenten (ACTA twee) en een lid van het ondersteunend- en beheerspersoneel (obp). Daaraan zijn zes medewerkers van de centrale diensten toegevoegd.

  Voor elk van deze plekken is geloot uit degenen die tot de betreffende geleding en faculteit (respectievelijk de diensten) behoren. 

  Naast de bovenstaande vertegenwoordigers van medewerkers en studenten heeft het UniversiteitsForum ex officio-leden. Dit zijn - naast de leden van het CvB en de decanen - de diversity officer van de UvA en de voorzitter van de Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC).

  Eva Groen-Reijman, postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, is voorzitter van het UniversiteitsForum. Secretaris is Roeland Voorbergen, oud-voorzitter van de Centrale Studentenraad en student Filosofie en Politicologie.

 • Reglement

  Bij het besluit per 2018 te starten met de pilot UniversiteitsForum heeft het College van Bestuur van de UvA op 24 oktober 2017 ook het reglement vastgesteld. In het reglement zijn onder andere taak en doel, samenstelling en zittingstermijnen vastgelegd.

 • Verslagen
  • Bijeenkomst 21 september 2022
   Dat de UvA duurzamer zou moeten worden, daar is iedereen het over eens. Maar hoe duurzaam precies?  Hierover ging de leden van het Forum in gesprek op de laatste bijeenkomst van het academisch jaar. Het thema werd ingeleid door twee gastsprekers: Ewout Doorman (beleidsmedewerker duurzaamheid) en Lucy Upton (General Manager UvA Green Office).
   Het verslag is er in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 13 juni 2022
   Het onderwerp van deze editie was werken en studeren met een functiebeperking. De leden van het UniversiteitsForum discussieerden aan de hand van een aantal deelvragen en stellingen. Zo ging het onder meer over de vraag of we op de werkvloer een stigma rond functiebeperkingen herkennen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat studenten en medewerkers met een functiebeperking kunnen rekenen op maatwerk.
   Het verslag is er in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 16 mei 2022
   Flexstuderen (betalen per studiepunt) is een lang gekoesterde wens van de politiek om studenten tegemoet te komen die langer over hun studie doen, zoals topsporters en studenten met een functiebeperking. De UvA experimenteert op kleine schaal al enkele jaren met flexstuderen, en staat nu voor de vraag of flexstuderen aan de UvA toekomst heeft en zo ja, in welke vorm dan? Na de zomer worden daar gesprekken over georganiseerd; het UniversiteitsForum deed hiertoe alvast een eerste aanzet. Het verslag is er in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 11 april 2022
   Tijdens de eerste volledig fysieke bijeenkomst sinds de coronacrisis ging het UniversiteitsForum in gesprek over kansengelijkheid aan de UvA. Daarbij is gefocust op eerstegeneratiestudenten: studenten die als eerste in hun familie
   naar de universiteit gaan. Het verslag is er in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 14 februari 2022
   De leden van het Forum spraken over het nieuwe alcoholbeleid aan de UvA.  Voorafgaand was er een introductie door Reinout Wiers, hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie, over de Nederlandse drankcultuur, verslavingsrisico’s en de effecten op het geestelijk en lichamelijk welzijn van onze studenten, en presenteerde Karin Walstra-Timmermans, beleidsmedewerker integrale veiligheid, de ‘ins and outs’ van het nieuwe alcoholbeleid.
   Het verslag is er in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 19 januari 2022
   Een kleine zeven jaar na de bezetting van het Maagdenhuis, keerde het UniversiteitsForum terug naar de thema’s die destijds bovenaan de agenda stonden. Onder de noemer van ‘democratisering’ gingen de leden van het forum in gesprek over een vijftal stellingen die grotendeels aansluiten bij punten uit het tienpuntenplan dat het CvB naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting presenteerde.
   Het verslag is er in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 6 december 2021
   Zou de UvA zich zoveel mogelijk moeten beperken tot het aanbieden van onderwijs en onderzoek, of is zij ook verantwoordelijk voor de gezondheid van haar studenten en medewerkers? Zo ja, in welke mate dan? En zou zij ook zorg moeten dragen voor huisvesting? De leden van het forum bespraken waar wat hen betreft de grens zou moeten liggen.
   Het verslag is er in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 8 november 2021
   We zijn gewend het universitaire diploma te zien als het punt waarop leren eindigt en werken begint, maar past dat uitgangspunt nog wel bij deze tijd? Betekent dit iets voor de universiteit? In hoeverre, en op welke manier, zouden we als UvA mee moeten bewegen met het ‘leven lang leren’? En welke rol zou de beroepspraktijk eigenlijk moeten spelen in ons academisch onderwijs? Hierover gingen de leden het UniversiteitsForum en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek.
   Het verslag is er in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 22 september 2021
   Op de eerste fysieke bijeenkomst van het UniversiteitsForum sinds een jaar stond gelijk een belangrijk thema centraal: werkdruk. Al jaren staat de beteugeling van werkdruk hoog op de agenda, maar de situatie op de werkvloer blijft penibel. Wat maakt werkdruk zo’n complex probleem? Welke factoren spelen een rol? Aan de UvA leggen we de lat hoog voor onszelf. Dat is mooi, maar zit dat niet werkdrukvermindering in de weg?
   Het verslag is er in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 30 juni 2021
   Wat kan wel of niet door de bocht wat betreft on­derzoekssamenwerkingen met externe partijen? De UvA is bezig met het ontwikkelen van beleid voor een ethisch kader voor (onderzoeks)samenwerkingen met externe partijen. Het Forum boog zich over verschillende stellingen en deelvragen met betrekking tot dit onderwerp.
   Het verslag is er in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 19 mei 2021
   Het UniversiteitsForum is aan de slag gegaan met de digitalisering van het onderwijs. Uitgangspunt bij de deliberaties was de conceptvisie hierover die de UvA onlangs heeft aangeboden aan de academische gemeenschap. Het thema werd ingeleid door Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde.
   Het verslag is er in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 30 april 2021
   Nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd, kunnen we voorzichtig na gaan denken over de toekomst. Willen we zo snel mogelijk terug naar hoe het was, of willen we bepaalde zaken voortaan anders doen? En hoe zit het met de impact van anderhalf jaar corona-onderwijs en onderzoek? Dit zijn belangrijke vragen om als academische gemeenschap over in gesprek te blijven.
   Lees in het verslag de bevindingen uit de bijeenkomst van het UniversiteitsForum over dit thema. Het verslag is ook in het Engels beschikbaar 
    
  • Bijeenkomst 12 maart 2021
   De leden voor de tweede keer in gesprek over sociale veiligheid. De eerste keer, op 15 februari, gaf het Forum een eerste reactie op de presentatie van het rapport van de Taskforce Sociale Veiligheid. Vervolgens hadden de leden de gelegenheid om het rapport zelf te bestuderen en zoomden zij nu in op de concrete aanbevelingen in het rapport.
   Het verslag is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 15 februari 2021
   Deze speciale sessie werd in samenwerking met de Taskforce Sociale Veiligheid georganiseerd. De taskforce presenteerde het rapport ‘Doorbreken van de stiltes’, met daarin een reeks aanbevelingen om de problematiek rondom sociale veiligheid aan te pakken. Er zijn drie overkoepelende aanbevelingen: het oprichten van een Expertiseteam Sociale Veiligheid, het opnemen van sociale veiligheid in de periodieke zelfevaluatie van organisatieonderdelen, en het starten met de bewustwordingscampagne ‘Doorbreek de stiltes’. De leden van het Universiteitsforum konden vragen stellen en na de presentatie van het rapport gingen zij in break-out groepen verder in gesprek. Ook de volgende bijeenkomst staat in het teken van sociale veiligheid; de forumleden duiken dan dieper de materie in.
   Het verslag is er in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 18 januari 2021
   Tijdens deze editie heeft het Forum gereflecteerd op de interne werkwijze. Het UniversiteitsForum is opgericht vanuit de idealen van de deliberatieve democratie: het idee dat er een plek moet zijn waar niet de macht van de meerderheid centraal staat, maar de macht van het goede argument. Dit uitgangspunt laat echter nog verschillende vragen open, zoals of deliberatie wel of niet in een consensus moet eindigen. Deze en meer vragen zijn behandeld, nadat eerst een nieuw huishoudelijk reglement is besproken en een akkoord werd bereikt over de procedure voor het kiezen van een voorzitter.
   Het verslag is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 1 december 2020
   Binnen de universiteit is volop aandacht voor integriteit in wetenschappelijk onderzoek. Naast de vraag hoe te onderzoeken, bestaan echter ook de vragen wat en met wie? Hiervoor is doorgaans veel minder aandacht. Hoe om te gaan met partners die mensenrechten schenden? Wat als goedbedoeld onderzoek voor immorele doeleinden wordt misbruikt? Is de onderzoeker op een bepaalde manier verantwoordelijk voor wat er met onderzoeksresultaten wordt gedaan? Steeds meer universiteiten maken beleid op dit gebied, ook de UvA. Het UniversiteitsForum ging in gesprek over vier vragen die aansluiten bij de uitdagingen die hierbij komen kijken.
   Het verslag is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
    
  • Bijeenkomst 28 oktober 2020
   De toestroom van Nederlandse bachelorstudenten neemt af, in het bijzonder bij de alfa- en gammawetenschappen. Dit vormt de aanleiding voor veel reflectie binnen de UvA over wat de juiste reactie zou zijn op deze ontwikkeling. Het UniversiteitsForum ging in gesprek over vijf stellingen die aansluiten bij de uitdagingen waarvoor we gesteld staan
   Lees het verslag.
    
  • Bijeenkomst 21 september 2020
   Tijdens de eerste sessie van het UniversiteitsForum in het nieuwe academische jaar stond het onderwijs in tijden van corona centraal. Hoe pakt de digitalisering in de praktijk uit? Wat werkt er goed en wat werkt absoluut niet? Hoe kunnen we als UvA met elkaar in verbinding blijven als fysieke afspraken schaars zijn? Over deze vragen en meer gingen de forumleden met elkaar in gesprek.
   Lees het verslag.
    
  • Bijeenkomst 5 juni 2019
   Het eerste onderwerp van gesprek was het vervolg op het experiment UniversiteitsForum. Hoofdonderwerp waren de kernwaarden van de UvA en daarbij behorende gedragsregels.
   Lees het verslag.
    
  • Bijeenkomst 18 maart 2019
   Onderwerp van gesprek was het Concept Kader Diversiteitsbeleid.
   Lees het verslag.
    
  • Bijeenkomst 27 september 2018
   De leden van het UniversiteitsForum discussieerden over de politieke en morele kanten van de bekostiging van onderwijs en onderzoek.
   Lees het verslag.
    
  • Bijeenkomst 24 mei 2018
   Drie thema’s stonden centraal: 1) dient de UvA-gemeenschap bepaalde politieke of morele standpunten te betrekken?, 2) van wie en voor wie is de wetenschap?, en 3) betekenis voor het personeelsbeleid.
   Lees het verslag.
    
  • Bijeenkomst 25 januari 2018
   De forumleden verkenden de kernwaarden van de UvA en een mogelijk charter.
   Lees het verslag.
 • Contact

  Het UniversiteitsForum staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter: Eva Groen-Reijman. Na die rol sinds oktober 2020 ad interim te hebben vervuld, werd zij door de leden van het forum – middels stemming - unaniem verkozen verkozen als (technisch) voorzitter. Roeland Voorbergen, oud-voorzitter van de Centrale Studentenraad en student Filosofie en Politicologie, vervult de functie van secretaris.

  De secretaris is te bereiken via e-mail: universiteitsforum-bb@uva.nl.