Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Beleid en regelingen

UniversiteitsForum

Vanuit welke waarden opereren we als Universiteit van Amsterdam? Welke strategische koers moet de UvA varen en hoe moet de toekomst van de universiteit als geheel eruit zien? Deze vragen vormen het vertrekpunt van het UniversiteitsForum van de UvA.

Foto: Folia, Daniël Rommens

In het UniversiteitsForum geven medewerkers en studenten van de UvA, die door loting zijn uitgenodigd, vorm aan de intellectuele discussie over de UvA. De discussies binnen het Forum zijn bedoeld om het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten input te geven voor de ontwikkeling van strategieën en lange-termijnplannen, die daarna met de vaste adviescommissies en medezeggenschap worden besproken. Het UniversiteitsForum vervangt de medezeggenschap dus niet.

Vervolg pilot 

Het UniversiteitsForum ging in 2018 van start, onder voorzitterschap van hoogleraar Sociologie Jan Rath. De pilotfase van het forum wordt verlengd in 2020, met een aantal belangrijke wijzigingen in de formule.

In de laatste bijeenkomst van 2019 kwamen de leden, onder leiding van Rath, tot een voorstel voor voortzetting van het experiment in een gewijzigde opzet. 

De wijzigingen:

 1. Het ledenbestand wordt ververst, deels om te voorzien in vervanging van personen die de UvA ondertussen verlaten hebben, deels om ook andere medewerkers en studenten de gelegenheid te geven deel te nemen. Dat laatste gebeurt door een kortere termijn aan het lidmaatschap te verbinden.
 2. Er wordt een agendacommissie samengesteld waarin een aantal Forumleden samen met voorzitter Jan Rath, hoogleraar Sociologie, afspreken welke onderwerpen aan de orde komen.
 3. De bijeenkomsten zullen in frequentie toenemen en in duur verkort worden. Een reeks van korte lunchbijeenkomsten ligt dan bijvoorbeeld voor de hand.
 4. De discussies krijgen een minder vrijblijvend karakter. Het UniversiteitsForum is helemaal vooraan de beleidscyclus gepositioneerd, voorafgaand aan de beleidsvorming, wat vrijblijvendheid van de gesprekken in de hand kan werken. De inzet is om in het vervolg van de pilotfase concretere aanbevelingen voor beleid en bestuur te formuleren.

Open en openbaar

Binnen het UniversiteitsForum zijn alle leden gelijk. Vrijuit en open het gesprek met elkaar voeren staat voorop. De leden zijn door loting uitgenodigd om zo ook de medewerkers en studenten een stem te kunnen geven die anders misschien wat meer op de achtergrond blijven. De bijeenkomsten zijn openbaar; iedereen kan er als toehoorder bij zijn.

 • Bijeenkomsten 2020

  De bijeenkomsten van het UniversiteitsForum zijn uitgesteld tot het volgend collegejaar. In totaal stonden er drie bijeenkomsten gepland binnen de periode met corona-beperkende maatregelen, waarin het niet mogelijk is om fysiek bijeen te komen.

  De leden is de keuze voorgelegd tussen uitstel - tot het moment waarop het weer mogelijk is om fysiek af te spreken - of doorgang -  in een alternatieve, online vorm. Dat laatste zou dan in subgroepen georganiseerd moeten worden, omdat het voltallige forum te groot is voor een plenaire online-sessie. Een ruime meerderheid gaf aan een voorkeur te hebben voor uitstel.

  Er zijn nu drie nieuwe bijeenkomsten gepland*:

  • Maandag 21 september, 11.30-13.00 uur
  • Woensdag 28 oktober, 09.00-10.30 uur
  • Dinsdag 1 december, 13.00-14.30 uur

  Thema’s en locaties worden op een later moment bekendgemaakt.

  * Mits de situatie rondom het coronavirus dat vanaf september toelaat.

 • Aanleiding

  Een van de aanbevelingen van de commissie Democratisering & Decentralisering, eind 2016, was het oprichten van een 'breed samengesteld deliberatief forum'. Na inventarisatie van de mogelijkheden vond op 31 maart 2017 een openbare discussiebijeenkomst plaats, waarvan de conclusies vervolgens online hebben gestaan op denkmee.uva.nl, zodat iedereen input kon geven. Daarna heeft het College het voorstel voor de opzet van het experiment met de medezeggenschap besproken en vastgesteld.

 • Samenstelling

  Het UniversiteitsForum bestaat uit 54 medewerkers en studenten (uit de verschillende faculteiten en diensten van de UvA), de leden van het College van Bestuur (CvB) en de decanen van de faculteiten.

  De diverse geledingen binnen de UvA zijn vertegenwoordigd. Per faculteit is er een plek voor een hoogleraar, een promovendus, een lid van de overige vaste wetenschappelijk staf, een lid van de overige tijdelijke wetenschappelijke staf, drie studenten (ACTA twee) en een lid van het ondersteunend- en beheerspersoneel (obp). Daaraan zijn zes medewerkers van de centrale diensten toegevoegd.

  Voor elk van deze plekken is geloot uit degenen die tot de betreffende geleding en faculteit (respectievelijk de diensten) behoren. 

  Naast de bovenstaande vertegenwoordigers van medewerkers en studenten heeft het UniversiteitsForum ex officio-leden. Dit zijn - naast de leden van het CvB en de decanen - de diversity officer van de UvA en de voorzitter van de Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC).

 • Reglement

  Bij het besluit per 2018 te starten met de pilot UniversiteitsForum heeft het College van Bestuur van de UvA op 24 oktober 2017 ook het reglement vastgesteld. In het reglement zijn onder andere taak en doel, samenstelling en zittingstermijnen vastgelegd.

 • Verslagen
  • Bijeenkomst 5 juni 2019
   Het eerste onderwerp van gesprek was het vervolg op het experiment UniversiteitsForum. Hoofdonderwerp waren de kernwaarden van de UvA en daarbij behorende gedragsregels. Lees het verslag.

  • Bijeenkomst 18 maart 2019
   Onderwerp van gesprek was het Concept Kader Diversiteitsbeleid. Lees het verslag.

  • Bijeenkomst 27 september 2018
   De leden van het UniversiteitsForum discussieerden over de politieke en morele kanten van de bekostiging van onderwijs en onderzoek. Lees het verslag.
    
  • Bijeenkomst 24 mei 2018
   Drie thema’s stonden centraal: 1) dient de UvA-gemeenschap bepaalde politieke of morele standpunten te betrekken?, 2) van wie en voor wie is de wetenschap?, en 3) betekenis voor het personeelsbeleid. Lees het verslag (PDF).
    
  • Bijeenkomst 25 januari 2018
   De forumleden verkenden de kernwaarden van de UvA en een mogelijk charter. Lees het verslag.
 • Contact

  Het UniversiteitsForum staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Dat is Jan Rath, hoogleraar Sociologie aan de UvA. Roeland Voorbergen, oud-voorzitter van de Centrale Studentenraad en student Filosofie en Politicologie, vervult de functie van secretaris.

  De secretaris is te bereiken via e-mail: universiteitsforum-bb@uva.nl.