Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Statement COR: Laat lessen uit de Oekraïne-crisis niet verloren gaan (10-05-2022)

Statement COR: Laat lessen uit de Oekraïne-crisis niet verloren gaan

Al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne, bespreekt en monitort de Centrale Ondernemingsraad (COR) de gevolgen voor zowel studenten als medewerkers van de UvA. Binnen de raad leeft een sterk gevoel van betrokkenheid bij ieder lid van de UvA-gemeenschap die op een of andere wijze geraakt is door deze tragedie. Tegelijkertijd waarderen en bewonderen we het krachtdadige crisisbeleid van het College van Bestuur (CvB): Studenten en medewerkers worden opgevangen, en waar nodig psychosociaal en financieel ondersteund. Daarnaast zijn officiële institutionele banden met instellingen van Rusland en Wit-Rusland doorgesneden of bevroren.

Persoonlijke contacten als voedingsbodem voor vrede

De raad is met het CvB van mening dat persoonlijke contacten tussen wetenschappers de voedingsbodem voor de vrede zijn en ondersteunt dus de keuze deze contacten ongemoeid te laten, al leeft de zorg daarbij of al deze mensen in hun land veilig zijn wanneer ze communiceren en hoe vrij ze zijn in wat ze bespreken. Ook steunt de raad de keuze om qua geboden ondersteuning geen onderscheid te maken tussen studenten en medewerkers uit Oekraïne en die uit een ander betrokken land.

Andere conflictgebieden

Maar er zijn natuurlijk meer groepen studenten en medewerkers binnen de UvA met een achtergrond die hun bindt aan conflictgebieden in de wereld, behalve de studenten en medewerkers uit Oekraïne (of andere landen betrokken bij de Oekraïne-crisis). De mate waarop de universitaire gemeenschap de laatste weken in actie is gekomen ten behoeve van betrokkenen bij de oorlog in Oekraïne is bewonderenswaardig, maar steekt schril af bij wat er voor getroffenen van andere brandhaarden wordt gedaan. Er zijn meer groepen studenten en medewerkers binnen de UvA met een achtergrond die hen bindt aan conflictgebieden. Ook is het helaas zeer onwaarschijnlijk dat, gezien de huidige geopolitieke stand van zaken, in de toekomst geen andere groepen op eenzelfde manier geraakt gaan worden.

Lessen leren uit deze crisis

De COR roept daarom op de lessen die nu geleerd worden uit de universitaire respons op de oorlog in de Oekraïne niet verloren te laten gaan. Studenten en medewerkers en medewerkers die op de een of andere wijze geraakt zijn door oorlog of conflict in hun thuisland, zouden wat de COR betreft te allen tijde moeten mogen rekenen op dezelfde soort ondersteuning, financieel of anderszins, die nu beschikbaar is voor medewerkers of studenten met een Oekraïense, Russische of Wit-Russische achtergrond.

Bevorderen van het vrije debat

De universiteit gaat over wetenschap en de overdracht daarvan. De grondregel moet blijven het vrije debat te bevorderen tegen alle oorlogsretoriek en propaganda in. Docenten die te maken krijgen met verschillende groeperingen – bijvoorbeeld nu voor- en tegenstanders van Poetin – dienen daar wat de COR betreft in ondersteund en begeleid te worden. Zowel de COR, als de facultaire Ondernemingsraden, zijn zeer betrokken bij het vormgeven van beleid hieromtrent. Neem vooral contact met ons op met ideeën en suggesties. Mail cor@uva.nl

Statement from the Central Works Council: don't allow lessons from the Ukraine crisis to be lost

Ever since the start of the Russian invasion of Ukraine, the Central Works Council (COR) has been discussing and monitoring the consequences for both students and staff at the UvA. Within the council there is a strong sense of involvement with every member of the UvA community who is in any way touched by this tragedy. At the same time, we value and admire the decisive crisis policy set by the Executive Board: Students and staff are being looked after and given psychosocial and financial support where necessary. Besides this, official institutional connections with institutions in Russia and Belarus have been broken or put on ice.

Personal contacts as a breeding ground for peace

The council agrees with the Executive Board that personal contacts between academics are the ideal breeding ground for peace, which is why it supports the choice to leave these contacts undisturbed, even though there is concern about how safe all these people are in their own country when they communicate and how free they are in what they tell us. The council also backs the decision concerning support, to make no distinction between students and staff from Ukraine and those from any other country involved in the conflict.

Other conflict areas

There are of course more groups of students and staff within the UvA besides those from Ukraine (and the other countries involved in the Ukraine crisis) whose background connects them to conflict areas in the world. The extent to which the university community has come into action in recent weeks to help those involved in the war in Ukraine is admirable, but is in stark contrast to what is being done for those affected by other hotspots. There are more groups of students and staff within the UvA with a background that ties them to conflict areas. And sadly it is most unlikely, given the current geopolitical climate, that in the future no other groups will be similarly affected.

Learning lessons from this crisis

For this reason the COR is calling for the lessons now being learned in the response of the university to the war in Ukraine to not be lost. As far as the COR is concerned, students and staff who are in any way affected by war or conflict in their home country should be able to count on the same level of support, financial or otherwise, as is now available for students or staff with a Ukrainian, Russian or Belarusian background.

Promoting free debate

The university is about science and knowledge and its transfer. The fundamental rule must always be to promote free debate in the face of all war rhetoric and propaganda. The COR feels that lecturers who have to deal with different groups – for example right now, those for or against President Putin – should be given support and guidance. Both the COR and the Faculty Works Councils are closely involved in drawing up policy for this. Please feel free to contact us if you have any ideas and suggestions for this. Mail cor@uva.nl