Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Vanaf 2022 moeten alle instellingen die in aanmerking willen komen voor financiering uit Horizon Europe een Gender Equality Plan publiceren. Op deze pagina is een overzicht te vinden van maatregelen en activiteiten ten bate van gendergelijkheid.

Met deze maatregelen, die onderdeel uitmaken van onze bredere en intersectionele diversiteitsaanpak, blijft de UvA bijdragen aan gendergelijkheid binnen de academie. We kijken ernaar uit om deze aanpak verder uit te breiden in de loop van 2022, in lijn met de ambities vanuit het Strategisch Instellingsplan ‘Inspiring Generations’ 2021 -2026.

De Europese Commissie heeft zich gecommitteerd aan het promoten van gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Deze inzet is een onderdeel van de ‘Gender Equality Strategy 2020-2025’, die zich een bredere inzet op gelijkheid binnen al het EU beleid ten doel stelt. Daarnaast heeft de Europese Unie een uitgebreid systeem van regelgeving op het gebied van gendergelijkheid, inclusief bindende richtlijnen, dat zowel van toepassing is in de onderzoeksector als breed op de arbeidsmarkt.

Vanwege de specifieke omstandigheden binnen de onderzoeksector en omdat er veel structurele barrières die gendergelijkheid bemoeilijken blijven bestaan is er maatwerk nodig om dit issue aan te pakken. Door de aanpak van deze barrières onderdeel uit te laten maken van haar belangrijkste financieringsinstrument Horizon 2020 & Horizon Europe stimuleert de Europese Commissie een proactieve aanpak.

Gendergelijkheid binnen de UvA

Als een aan Horizon Europe deelnemende onderzoeksinstelling steunen de Universiteit van Amsterdam en haar College van Bestuur de acties van de Europese Commissie en is zij toegewijd aan het bevorderen van gendergelijkheid binnen de eigen instelling en de bredere academische wereld waar zij onderdeel van uitmaakt.

Onze grootste bijdrage aan een duurzame en sociaal rechtvaardige toekomst van stad, wereld en wetenschap is het in een veilige leeromgeving opleiden van de volgende generatie - ongeacht afkomst, achtergrond of overtuiging. De UvA is een plek waar 8.000 medewerkers en 40.000 studenten van meer dan 120 verschillende nationaliteiten zich voluit kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd, gerespecteerd, veilig en welkom kunnen voelen. We willen een inclusieve omgeving zijn die vrij is van discriminatie en die gekenmerkt wordt door vrijheid en acceptatie en door gelijkwaardigheid en diversiteit en waarin ontmoeting leidt tot wederzijds en intercultureel begrip. Wij staan voor een open en nieuwsgierige houding. Wij willen studenten niet alleen kennis meegeven, maar ook de vaardigheden om te navigeren in een dynamische wereld. Dat vraagt om diversiteit in perspectief, wendbaarheid en weerbaarheid. Er is de vrijheid om ongehinderd vragen te stellen en te debatteren. Dat doen we met respect voor ieders inbreng, achtergrond en overtuiging, zodat iedereen zich welkom en veilig voelt.

Diversiteit draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek en onze maatschappelijke impact. De beste voedingsbodem voor academische excellentie is een omgeving die een breed en divers spectrum aan perspectieven op waarde schat en die gericht is op maximale ontwikkeling van ieders talent. Een inclusieve cultuur maakt ons een aantrekkelijke universiteit voor studenten en een aantrekkelijke werkgever voor wetenschappelijk en ondersteunend personeel. Iedereen draagt met de eigen persoonlijkheid, achtergrond en talent bij aan de UvA.

Middelen ten bate van gendergelijkheid

De Universiteit van Amsterdam heeft een gecommitteerde Chief Diversity Officer (CD)) met een eigen team en daarnaast een netwerk aan Faculty Diversity Officers (FDO). De UvA heeft centrale en decentrale HR capaciteit om gendergelijkheidsinitiatieven, beleid en maatregelen te ondersteunen. Dit jaar heeft het CDO team weer een breed scala aan initiatieven gefinancierd door middel van het ‘Grassroots Funding’ initiatief. Daarnaast is de UvA en een aantal van haar medewerkers actief betrokken bij het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren LNVH dat actief streeft en bijdraagt aan de representatie van vrouwen binnen de Nederlandse Academie.

Dataverzameling en monitoring

In 2021 is een eerste uitgebreide analyse uitgevoerd naar genderverschillen in beloning en carrièrepaden uitgevoerd binnen de UvA, deze analyse bevatte data van meer dan 1100 wetenschappers en promotiedata vanaf het jaar 2005. De Universiteit van Amsterdam heeft zich gecommitteerd aan het voortzetten en uitbreiden van gender gerelateerde data in lijn met de monitoring van de voortgang op de maatregelen vanuit de Nota Diversiteit en het Strategisch Instellingsplan.  Op verzoek van de LNVH heeft de UvA zich een doel gesteld van ten minste 30% vrouwelijke professoren in 2025.

Training en capaciteit

De Universiteit van Amsterdam biedt haar medewerkers een breed aanbod van trainingen met bewezen effectiviteit betreffende diversiteit en inclusie (o.a. zaken vanuit meerdere perspectieven bekijken, luisteren en participatief leidinggeven).

De UvA wil een veilige plek bieden, waar medewerkers en studenten zich kunnen ontwikkelen, zichzelf kunnen zijn, anderen kunnen ontmoeten en met plezier samenwerken. Een plek waar geen ruimte is voor discriminatie, pesten, agressie, uitsluiting of intimidatie. Sociale veiligheid is een breed begrip, uiteenlopend van een integere cultuur waarin je elkaar aanspreekt, tot transparante en toegankelijke klachtenprocedures en het stellen van heldere grenzen aan gedragingen. Grensoverschrijdend gedrag is nooit toelaatbaar. Studenten en medewerkers moeten mogelijkheden hebben om zorgen, dilemma’s en klachten aan de orde te stellen binnen de UvA, zij moeten zich veilig voelen om dat te doen en overtuigd zijn dat hun melding of klacht serieus wordt genomen. De UvA biedt verschillende trainingen en workshops die je helpen sociaal onveilige situaties te herkennen, ongewenst gedrag te benoemen, actief te luisteren of je helpen om te gaan met de gevolgen van ongewenst gedrag.