Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Een groot deel van onze CO2-uitstoot hangt samen met de realisatie en instandhouding van ons vastgoed. Daarom stellen we ons als doel dat in 2050 ons vastgoed volledig circulair (grondstoffenneutraal) is, we bouwen dan uitsluitend met hergebruikte, gerecyclede of hernieuwbare primaire grondstoffen. Om dit te behalen worden deze doelstellingen verankerd in de eisen van het Huisvestingsplan en in de Duurzaamheidsactieplannen van Facility Services en huisvestingsontwikkeling.

Doelstellingen

  • In 2050 is het UvA vastgoed circulair, dus grondstoffenneutraal.
  • In 2026 is er een pad uitgestippeld om dit doel te bereiken met duidelijke tussendoelstellingen ten aanzien van bijvoorbeeld het primair grondstoffengebruik, de milieuprestatie gebouwen, natuurinclusieve maatregelen , en klimaatadaptatie.
  • We onderzoeken of het mogelijk is de milieuvoetafdruk van onze gebouwen in 2026 met 25% te reduceren ten opzichte van 2020.

Actuele stand van zaken

Bij onder meer de bouw van Lab42 en de renovatie van REC P zijn flinke stappen gezet en lessen geleerd. De opgedane ervaringen zijn en worden verwerkt in onze sturingsdocumenten zoals de PvE’s. Daarnaast wordt circulariteit sinds 2022 bewaakt door de transitietafel. Een en ander heeft geleid tot een vooruitstrevende milieuvoetafdrukdoelstelling voor de nieuwbouw van Lab Q: Milieuprestatie gebouw (mpg) 0,6. 

Status voorgenomen maatregelen

Lees meer over de maatregelen in het White Paper Duurzaamheid (PDF, 19 p.).

Bovenstaande doelstellingen worden verankerd in beleidstukken zoals programma’s van eisen en het Huisvestingsplan en in de Duurzaamheids Actieplannen van Facility Services en Huisvestingsontwikkeling. Dit proces loopt. 

Voorbeelden van genomen maatregelen

In 2022 is de technische ambitie van het te realiseren LabQ op het Amsterdam Science Park aangescherpt naar milieuprestatie-gebouwen <0,6. Dit betekent dat bij de materiaalkeuze scherp rekening wordt gehouden met de milieubelasting gedurende de hele levenscyclus van de materialen. We zoeken naar manieren om meubilair langer te gebruiken dan de tot nu toe gebruikelijke 10 jaar.

In 2021 is bij de nieuwbouw van LAB42, de renovatie van REC P en de verduurzaming van REC JK stevig ingezet op circulariteit. In REC P zal een groot deel van de inrichting, waaronder het sanitair worden hergebruikt en bij de verduurzaming van REC JK zal een grote hoeveelheid installatiecomponenten (waarde ongeveer €90.000) die elders over is worden hergebruikt. 

Bij de nieuwbouw van LAB42 is ingezet op de mogelijkheid om te demonteren. Dit biedt een uitstekend startpunt voor hergebruik van de verwerkte materialen in de toekomst, maar de milieu-impact in de bouwfase is daarmee niet geminimaliseerd. Het project is diepgaand geëvalueerd door externe onderzoekers. Uit deze evaluatie zijn onder meer verbeterpunten gekomen met betrekking tot het proces en de milieu-impact van materiaalgebruik. 

In 2020 en 2021 zijn alle campussen onderzocht op klimaatbestendigheid. Deze rapportages vormen belangrijke input voor de maatregelen die we kunnen treffen om campussen groener te maken zodat er ruimte is voor een sterke biodiversiteit en minder overlast van hitte, droogte of hevige regenval. Op het Amsterdam Science Park is de input van de rapportage bijvoorbeeld verwerkt in het bouwstenenboek, het handboek dat wordt gebruikt voor de inrichting van de openbare ruimte.