Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Themagerichte samenwerking

Het programma ‘Themagerichte samenwerking’ nodigt wetenschappers uit om op het raakvlak van disciplines en faculteiten nieuwe, soms onverwachte onderzoeksvragen te formuleren op maatschappelijk relevante thema’s – en deze ook te verwerken in het onderwijs. Dit programma is een belangrijke stap in het realiseren van de ambitie uit het Instellingsplan om onderzoek en onderwijs te vernieuwen via samenwerking, zowel tussen disciplines binnen de UvA als met externe partners.

In een dialoog tussen het College van Bestuur, decanen en de onderzoeksgemeenschap zijn vier maatschappelijke thema’s geselecteerd, waarover binnen de UvA veel relevante expertise is:

 • Verantwoorde digitale transformaties
 • Veerkrachtige, rechtvaardige samenleving
 • Duurzame welvaart
 • Gezonde toekomst 

Op deze pagina lees je meer over deze thema’s en de activiteiten waarmee we hieraan concreet invulling geven. 

Waar staan we nu?

Het programmaplan is eind oktober 2021 vastgelegd. Voor elk thema is een multidisciplinaire stuurgroep gevormd die begin 2022 een werkplan heeft geschreven. Dit werkplan concretiseert per thema de ambitie om te komen tot nauwere samenwerking tussen disciplines. In de zomer van 2022 zijn budgetten voor opstartprojecten toegekend en inmiddels is de uitvoering gestart.

Programmaplan

Benieuwd naar het programmaplan voor Themagerichte samenwerking? In de pdf vind je de laatste versie van dit programmaplan. 

Nu open: call for proposals voor Seed grants en Midsize projects

Vanuit het programma 'Themagerichte samenwerking' is budget beschikbaar gesteld voor Seed grants en Midsize projects. Deze call richt zich op interfacultaire onderzoekssamenwerkingen, samenwerkingen die facultaire grenzen overschrijden. We stimuleren daarbij wetenschappers om onderzoeksvragen te formuleren op maatschappelijk thema’s – en deze ook te verwerken in het onderwijs. Je kunt tot en met 24 februari 2023 reageren op de call voor Seed grants of Midsize projects. 

Thema's
 • Verantwoorde digitale transformaties

  Dit thema gaat over techniek en ethiek van regelgeving, algoritmes, systemen en platformen, en hun weerslag op vertrouwen, afhankelijkheid en gelijkheid in de samenleving.

  De stuurgroep wordt geleid door Marieke de Goede (voorzitter, decaan FGw) en Peter van Tienderen (vicevoorzitter, decaan FNWI). Projectleider en contactpersoon is Christine Erb (m.c.erb@uva.nl).

  Projecten

  Voor dit thema start een interdisciplinair team van FMG-, FGw- en FNWI-wetenschappers met het volgende project:

  Towards an AI4Society Sandbox

  ‘Sandboxing’ is een manier om een veilige productie- of gebruikersomgeving na te bootsen. Middels sandboxing worden de juridische, maatschappelijke en ethische implicaties van toekomstige scenario’s besproken, ontwikkeld en getest. Het team gaat aan de slag met testcases op het gebied van digitale infrastructuur, AI-regelgeving en de impact van AI-gedreven applicaties. Samen met de stuurgroep zetten zij de eerste stap in het ontwerp van een collaboratief, interfacultair AI4Society Sandbox platform, en zetten zij een netwerk van stakeholders op dat bestaat uit onderzoekers, studenten, burgers, ambtenaren en beleidsmakers.

  Meer informatie?

  Ga voor meer informatie over dit thema en project naar ‘Verantwoorde digitale transformaties’.

 • Veerkrachtige, rechtvaardige samenleving

  Dit thema richt zich op het bevorderen van een rechtvaardige, stabiele en veerkrachtige samenleving, die het welzijn van haar burgers waarborgt.

  De stuurgroep wordt geleid door Agneta Fischer (voorzitter, decaan FMG) en Roel Beetsma (vicevoorzitter, decaan FEB). Projectleider en contactpersoon is Christina Feray-Ceulemans (c.t.ceulemans@uva.nl).

  Projecten

  In april 2022 is een succesvolle call voor seed grants uitgezet. De stuurgroep voor dit thema, met vertegenwoordigers van alle UvA-faculteiten, heeft uit maar liefst 21 aanmeldingen 10 interessante interdisciplinaire en interfacultaire voorstellen geselecteerd. In de zomer van 2022 zijn de onderzoekers van de winnende voorstellen van start gegaan.

  Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere: openbare (wan)orde, ruimtelijke (on)gelijkheid en (de)polarisatie. Deze projecten worden uitgevoerd door wetenschappers van de faculteiten FMG, FdR, FEB, FNWI en FGw.

  Bijeenkomsten

  Op 1 november 2022 vindt het Fair and Resilient Societies Network Event plaats om interdisciplinaire en interfacultaire samenwerking tussen onderzoekers bevorderen.

  Meer informatie?

  Ga voor meer informatie over dit thema en de geselecteerde projecten naar ‘Veerkrachtige rechtvaardige samenleving’.

 • Duurzame welvaart

  Het thema ‘duurzame welvaart’ richt zich op duurzame, klimaatbestendige vooruitgang door reductie van de ecologische voetafdruk door gedragsverandering en door vernieuwing van materialen en hulpbronnen.

  De stuurgroep wordt geleid door André Nollkaemper (voorzitter, decaan FdR) en Peter van Tienderen (vicevoorzitter, decaan FNWI). Projectleider en contactpersoon is Dylan Suijker (d.p.l.suijker@uva.nl).

  Projecten

  In de zomer van 2022 zijn budgetten toegekend aan de volgende drie interfacultaire onderzoeken:

  • Collective ownership in the Community Land Trust (FdR, FMG, FGw en FNWI):
   Community Land Trust is een alternatieve visie op privaat landeigendom, die het potentieel heeft om een instrument te worden voor Amsterdam om de welvaart van haar inwoners op een duurzame manier te verbeteren.
  • Microplastic Emissions from Textiles in Amsterdam (FNWI, FMG en FEB):
   Wasgedrag wordt vaak over het hoofd gezien als deel van de ecologische voetafdruk van textiel. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe lokale gedragsveranderingen kunnen helpen bij het verminderen van mondiale vervuilingsproblemen. Hierbij onderzoekt het team hoe burgerwetenschap leidt tot leren en betrokkenheid, en zo milieuvriendelijk gedrag kan stimuleren.
  • Reducing the environmental impact of healthcare in Amsterdam through a co-creation systems approach (UMC, FMG en FEB):
   Zorgverlening heeft een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Binnen dit project wordt één zorgpad gedetailleerd in kaart gebracht (met een causaal lusdiagram), wordt de CO2-voetafdruk gekwantificeerd middels een Life Cycle Assessment en wordt er met behulp van een Action Scales Model gekeken wat de belangrijke hefbomen zijn voor blijvende verandering.

  Meer informatie?

  Ga voor meer informatie over dit thema en de geselecteerde projecten naar ‘Duurzame welvaart’.

 • Gezonde toekomst

  Bij het thema ‘gezonde toekomst’ gaat het om geestelijke en lichamelijke gezondheid in relatie tot culturele factoren, gedrag, deelname aan de samenleving en het realiseren van gelijke kansen.

  De stuurgroep wordt geleid door Hans van Goudoever (voorzitter, decaan Geneeskunde) en Agneta Fischer (vicevoorzitter, decaan FMG). Projectleider en contactpersoon is Jillian O’Mara (j.r.omara@amsterdamumc.nl).

  Projecten

  In de zomer van 2022 zijn budgetten toegekend aan de volgende projecten:

  • Stress and the intergenerational transmission of (un)healthy behavior (FMG, FNWI, FdG/Amsterdam UMC en FGw):
   Sommige gezinnen kampen met een onevenredige opeenstapeling van geestelijke en fysieke gezondheidsproblemen, zoals depressie, verslaving, obesitas en diabetes. Met dit project wordt een model ontwikkeld waarin de risicofactoren en mechanismen van intergenerationele overdracht van gezondheid en gezondheidsgedrag binnen gezinnen met een hoog cumulatief risico kunnen worden geïdentificeerd, onderzocht en begrepen. Het doel is om in een later stadium onderzoek te doen naar effectieve interventies.
  • Towards a healthy diet for all (FdG/Amsterdam UMC, FdR, FMG):
   Obesitas is een groot probleem onder de Amsterdamse bevolking. Het doel van dit project is om een vijfjaren-programma op te zetten om meer inzicht te krijgen in de drijfveren en belemmeringen voor de toegang tot gezond voedsel, en te onderzoeken welke beleidsoplossingen nodig zijn voor een gezondere voedselomgeving in de stad Amsterdam. Dit interdisciplinaire project bouwt voort op een bestaande samenwerking met de Gemeente Amsterdam en de GGD. 

  Meer informatie?

  Ga voor meer informatie over dit thema en de geselecteerde projecten naar ‘Gezonde toekomst’.

Contact

Heb je een vraag, opmerking of wil je graag meer informatie over het Instellingsplan? Neem dan contact op met het implementatieteam.

Neem contact op via instellingsplan@uva.nl