Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het programma ‘themagerichte samenwerking’ nodigt wetenschappers uit om op het raakvlak van disciplines en faculteiten nieuwe, soms onverwachte onderzoeksvragen te formuleren op maatschappelijk relevante thema’s – en deze ook te verwerken in het onderwijs. Dit programma is een belangrijke stap in het realiseren van de ambitie van de UvA, om via samenwerking, zowel tussen disciplines binnen de UvA als met externe partners, te vernieuwen en bij te dragen aan de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Call for Proposals Midsize Projects

Via deze tweede Call for Proposals voor Midsize Projects worden onderzoekers aangemoedigd om interdisciplinaire groepen te vormen en samen te werken met niet-academische partners. Onderzoekers kunnen projecten indienen met een maximaal budget van € 200.000. De subsidie kan besteed worden aan het aanstellen van nieuw, tijdelijk personeel, zoals onderzoeksassistenten, postdocs en datawetenschappers voor de duur van het project (maximaal twee jaar). Daarnaast ook voor aanvullende projectkosten. Per thema worden twee of drie beurzen toegekend. Midsize Projects dragen bij aan de strategische doelstelling van de UvA om generaties te inspireren door interdisciplinair onderzoek. Dien je voorstel uiterlijk 31 oktober 2024 in. 

De call staat open voor alle tenure-track, assistant, associate en full professors, en bijzonder hoogleraren aan de Universiteit van Amsterdam. We nodigen gepassioneerde onderzoekers uit om projecten voor te stellen die aansluiten bij een van de vier IP-thema's.  

Thema's
 • Verantwoorde digitale transformaties

  Het thema ‘verantwoorde digitale transformaties’ gaat over ethische, juridische en sociale aspecten van digitale technologieën, algoritmes, systemen en platformen, en hun weerslag op vertrouwen, afhankelijkheid en gelijkheid in de samenleving.

  De stuurgroep wordt geleid door Marieke de Goede (voorzitter, decaan FGw) en Peter van Tienderen (vicevoorzitter, decaan FNWI). Themamanager en contactpersoon is Christine Erb (m.c.erb@uva.nl).

  De volgende projecten zijn toegekend:

  Midsize projecten:

  • Gegevens delen via een gegevensintermediair. Verkenning van juridische en technische mechanismen die het delen van gegevens tussen bedrijven en de overheid met een laag risico mogelijk maken, met inachtneming van de rechten en belangen van de belanghebbenden;
  •  ‘Een Gebarenstrand aan de Taalzee’: gepersonaliseerd en op schaal gebarentaal leren;
  • De digitalisering van illegale stedelijke markten.

  Seed grants:

  • Data met oog voor duurzaamheid en privacy;
  • Synthetische gegevens voor verantwoorde digitale transformatie om dierproeven te verminderen en de opname van nieuwe medische behandelingen te verbeteren: een toepassing bij acute ischemische beroerte.
  • HUE: een brug slaan tussen AI-representaties en door mensen te begrijpen verklaringen
  • Inzicht in de human-in-the-loop: gedragsinzichten om verantwoorde AI-tools te ontwikkelen (HUMAINE)

  Meer informatie?

  Ga voor meer informatie over dit thema en de projecten naar Verantwoorde digitale transformaties.

 • Veerkrachtige, rechtvaardige samenleving

  Dit thema richt zich op het bevorderen van een rechtvaardige, stabiele en veerkrachtige samenleving, die het welzijn van haar burgers waarborgt.

  De stuurgroep wordt geleid door Agneta Fischer (voorzitter, decaan FMG) en Roel Beetsma (vicevoorzitter, decaan FEB). Themamanager en contactpersoon is Christina Feray-Ceulemans (c.t.ceulemans@uva.nl).

  In april 2023 zijn de volgende projecten toegekend:

  Midsize projecten:

  • De identificatie en verdediging van de normatieve grondslagen van de democratie
  • Meten wat er toe doet: aanpak van stedelijke marginalisering in Amsterdam door een welzijnseconomie-lens.
  • Klimaatverandering & ontheemding

  Seed grants:

  • (Etnische) vertegenwoordiging in Media & Technologie: waarom wetenschappelijke inzichten ertoe doen;
  • Digitale gezondheid voor iedereen: hoe ongelijkheid in gezondheid en welzijn te verminderen door verbetering van de toegang en kwaliteit van digitale zorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Bijvoorbeeld door verbetering van de 
  • toegang en kwaliteit van digitale zorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals (ongedocumenteerde) migranten.
  • Succesvolle ongedocumenteerden: meedraaien in de Nederlandse economie

  Meer informatie?

  Ga voor meer informatie over dit thema en de projecten naar Veerkrachtige rechtvaardige samenleving.

 • Duurzame welvaart

  Het thema ‘duurzame welvaart’ richt zich op duurzame, klimaatbestendige vooruitgang door reductie van de ecologische voetafdruk door gedragsverandering en door vernieuwing van materialen en hulpbronnen.

  De stuurgroep wordt geleid door André Nollkaemper (voorzitter, decaan FdR) en Peter van Tienderen (vicevoorzitter, decaan FNWI). Themamanager en contactpersoon is Dylan Suijker (d.p.l.suijker@uva.nl).

  In april 2023 zijn de volgende projecten toegekend:

  Midsize projecten:

  • Algen voor de circulaire economie: verhoging van de opbrengst door spectrale vormgeving van zonlicht;
  • Wetenschap in en met de samenleving: vermindering van de uitstoot van textiele microplastics in Nederland (SISTEM-NL).

  Seed grants:

  • Een duurzame toekomst voor wereldwijde productie? Onderzoek naar de regulering van milieuduurzaamheid in wereldwijde supply chains door middel van big data en modellering;
  • Energielabels voor ecologisch duurzame digitale diensten: een technologisch, gedrags- en juridisch perspectief.

  Meer informatie?

  Ga voor meer informatie over dit thema en de projecten naar Duurzame welvaart.

 • Gezonde toekomst

  Bij het thema ‘gezonde toekomst’ gaat het om geestelijke en lichamelijke gezondheid in relatie tot culturele factoren, gedrag, deelname aan de samenleving en het realiseren van gelijke kansen.

  De stuurgroep wordt geleid door Yvo Roos (voorzitter, decaan Geneeskunde) en Agneta Fischer (vicevoorzitter, decaan FMG). Themamanager en contactpersoon is Jillian O’Mara (j.r.omara@amsterdamumc.nl).

  In april 2023 zijn de volgende projecten toegekend:

  Midsize projecten:

  • Doorbreken van de transgenerationele cyclus van geestelijke gezondheidsproblemen door ACE-gevoelige ouderinterventies (ACE: ongunstige jeugdervaringen);
  • Herschrijven van vleesconsumptieverhalen: het combineren van historische, culturele en volksgezondheidsperspectieven.

  Seed grants:

  • Verstoorde transmissie: AIDS, minderheidsstress en het begrijpen van het collectieve verleden van Nederlandse (mannelijke) homoseksuele minderheden;
  • Timing en gezondheid (TIMINGHEALTH);
  • Een planetaire voedselgemeenschap voor gezonde en duurzame voeding;
  • De ORAHabit-studie: aanpak van kennislacunes in mondzorginterventies; 
  • ArtiC: kunst in de zorg. Esthetische configuraties, impact en zorgruimten.

  Meer informatie?

  Ga voor meer informatie over dit thema en de projecten naar Gezonde toekomst.

Meer over Themagerichte Samenwerking 

In een dialoog tussen het College van Bestuur, decanen en de onderzoeksgemeenschap zijn vier maatschappelijke thema’s geselecteerd, waarover binnen de UvA veel relevante expertise is:

 • Verantwoorde digitale transformaties
 • Veerkrachtige, rechtvaardige samenleving
 • Duurzame welvaart
 • Gezonde toekomst 

Waar staan we nu?

Sinds 2022 is er voor elk thema een multidisciplinaire stuurgroep actief. Jaarlijks wordt door iedere stuurgroep een werkplan gemaakt, dit werkplan concretiseert per thema de ambitie om te komen tot nauwere samenwerking tussen disciplines. 

Inmiddels zijn er verschillende budgetten toegekend vanuit Themagerichte Samenwerking: er zijn twee rondes voor Instrument I – Seed Grant en een ronde voor Instrument II – Midsize Projects toegekend. Op 21 maart 2024 is de derde ronde Call for Proposals voor Seed Grants open gezet, de deadline voor deze call is 23 mei 2024. Een tweede ronde voor Instrument II, de Midsize projects volgt later in 2024. 

Hierboven, onder Thema’s, kun je per thema zien welke projecten in de afgelopen rondes zijn toegekend.

Contact

Heb je een vraag of opmerking over themagerichte samenwerking? Of wil je graag meer informatie over het Instellingsplan? Neem dan contact op met het implementatieteam.