Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. H.A. (Henk) van der Liet

Scandinavische taal- en letterkunde
Faculteit der Geesteswetenschappen
Fotograaf: Eduard Lampe

Bezoekadres
 • Binnengasthuisstraat 9
Postadres
 • Postbus 15540
  1001 NA Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Prof.dr. H.A. (Henk) van der Liet studeerde Scandinavische Taal- en Letterkunde aan de universiteiten van Groningen en Kopenhagen, hij was van 1984 tot 1998 docent aan het Scandinavisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, gastdocent aan Odense Universitet - tegenwoordig University of Southern Denmark - (1991), Freie Universität zu Berlin (1993) en Københavns Universitet (2012). Sinds 1998 hoogleraar (ordinarius) Scandinavische Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In de periode 2002-2005 was hij tevens voorzitter van de Afdeling Taal- en letterkunde aldaar, in 2005-2006 een van de twee 'kwartiermakers' van de Graduate School Humanities in oprichting en in de periode 2009-2014 opnieuw voorzitter, dit maal van het Departement Taal- en letterkunde. Vanaf 1 sept. 2014 is Van der Liet de verantwoordelijk directeur van de landelijke onderzoekschool literatuurwetenschap  (OSL).

  In de periode 2005-2007 was Henk van der Liet een van de drie leden van de literaire commissie van het Deense Fonds voor de Kunsten (Statens Kunstfond). Daarnaast heeft hij zitting in de Raad van Advies van het Schotse tijdschrift Northern Studies, van het Fachverband Skandinavistik en is hij sinds mei 2010 bestuurslid van University College Nordjylland in Denemarken. Verder is Van der Liet lid van het Scandinavian Network of Edition Philology (NNE) en The International Association of Scandinavian Studies (IASS). In 2010 maakte Van der Liet deel uit van de accreditatiecommissie voor de universitaire opleidingen Deens/Scandinavistiek in Denemarken (uitgevoerd door ACE Denmark) en sinds 2013 is hij lid van de Externe Adviesaad van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Kopenhagen (KUA). Gedurende de jaren 2012-2015 was Henk van der Liet door de Deense minister van Cultuur benoemd tot voorzitter van het bestuur van de Schrijversacademie (Forfatterskolen) te Kopenhagen.

  Daarnaast is van der Liet al jaren actief als buitenlandcommentator voor de Deense radio (DR) vooral voor actualiteitenprogramma's.

   

  Henk van der Liet is auteur van talrijke artikelen op het gebied van de 19de en 20ste eeuwse Scandinavische letterkunde - in het bijzonder de Deense. Zijn proefschrift, Kontrapunkter. En studie i Poul Vads skønlitterære forfatterskab (Odense UP), verscheen in 1997. Hij heeft als enige niet-Scandinaviër een aantal hoofdstukken geschreven in het standaardwerk Danske digtere i det 20. århundrede I-III (Gad Publishers, 2001-2003).

  Op dit moment werkt hij aan een biografische studie over het oeuvre van de 19de eeuwse Deense schrijver-kunstenaar Holger Drachmann en bereidt hij een kritische uitgave voor van een (deel van) diens correspondentie onder supervisie van het Genootschap voor Deense Taal en Letterkunde (DSL).
  Henk van der Liet was redacteur van het Nederlandse-Vlaamse wetenschappelijke tijdschrift Tijdschrift voor Skandinavistiek, is uitgever en hoofdredacteur van de publicatiereeks Amsterdam Contributions to Scandinavian Studies en recensent van o.a. Litteraturmagasinet Standart. In 2010 is hij toegetreden tot de hoofdredactie van het nieuwe European Journal of Scandinavian Studies (EJSS), dat uitgegeven wordt door De Gruyter Publishers en sinds 2012 maakt hij deel uit van de wetenschappelijke redactieraad van het Deense uitgevershuis Gyldendal Publishers.

  Wetenschappelijke kerngebieden:

  Scandinavische - in het bijzonder de Deense - letterkunde en literatuurgeschiedenis van de19de en 20ste eeuw. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de rol van literatuur in zijn sociale en ideeënhistorische context, daarnaast richt hij zich ook op de ontwikkeling van teksten (en het tekstbegrip), verwante uitdrukkingsvormen (melodrama, beeld en tekst), smaak en (wan-)smaak, de representatie van de stad in de Scandinavische literatuur, de rol van het subject in de (contemporaine) autobiografische literatuur. Daarnaast onderzoekt hij brieven en (oudere) reisliteratuur, o.a. over Arctische gebieden, vanuit cultuuranalytisch perspectief. Eén van zijn belangrijkste theoretische uitgangspunten is het werk van de Russische denker Mikhail Bakhtin.

  In zijn onderzoek probeert hij, met de blik van de relatieve buitenstaander, licht te werpen op onderwerpen - ook in theoretische zin - waaraan door zijn Scandinavische vakgenoten vaak minder aandacht geschonken wordt. Een voorbeeld daarvan is zijn huidige onderzoek naar het oeuvre van één van de belangrijkste Deense auteurs van het fin de siècle, Holger Drachmann, die tegenwoordig vrijwel vergeten is maar door tijdgenoten als een van de grootste schrijvers van zijn tijd werd gezien.

  Henk van der Liet is auteur van studies over o.a.: Hans Christian Andersen, Solvej Balle, Herman Bang, Karen Blixen, Georg Brandes, Vibeke Grønfeldt, Martin A. Hansen, Thorkild Hansen, Helle Helle, Peer Hultberg, Henrik Ibsen, Erik Aalbæk Jensen, Hans Kirk, Roí Paturson, Peter Seeberg, Henrik Stangerup, August Strindberg, Poul Vad en de landloper-dichter William Waagner.

  Hij heeft eveneens een aantal bijdragen geleverd aan de nieuwe uitgave van het Duitstalige standaardwerk Kindlers Literatur Lexikon, Stuttgart: J.B. Metzler, 2009.

   

  Enkele kernpublicaties:

  • Liet, Henk van der. ‘William Waagner – Der Werdegang eines Literarischen Landstreichers’. In: Daniela Hahn, Ansgar Mohnkern und Rolf Parr, (Hrsgg.), Kulturelle Anatomien: Gehen. Heidelberg: Synchron-Verlag 2017, pp. 101-125. (ISBN: 978-3-939381-92-1).

  • Liet, Henk van der. ‘From Bard to Brand – Holger Drachmann (1846-1908)’. In: Gaston Franssen & Rick Honings (eds.), Idolizing Authorship. Literary Celebrity and the Construction of Identity 1800 to the Present. Amsterdam: Amsterdam University Press 2017, pp. 105-131. (ISBN: 978 90 8964 963 8)

  • Henk van der Liet: 'Litteratur der ikke finder sted. Sonderinger i William Waagners liv og værk'. In: Maria Davidsen, Johs. Nørregaard Frandsen, Nils Gunder Hansen (e.a. red.): Litteratur på stedet. Til Anne-Marie Mai. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013. Pp. s. 57-73.

  • Henk van der Liet: [Inleiding en keuze van] Søren Kierkegaard. Brieven. Gorredijk: Bornmeer, 2009. [isbn 978-90-5615-208-6] 233 pp. [Inleiding: p. v-xvi].

  • Henk van der Liet: '»Sonst gibt es hier nichts zu schreiben« - Text und Paratext in Herman Bangs Briefen'. In: Annegret Heitmann und Stephan Michael Schröder (Hrgg.): Herman-Bang-Studien. Neue Texte - Neue Kontext. München: Herbert Utz Verlag, 2008. Pp. 119-146.

  • Henk van der Liet: 'Holger Drachmann - overgangstidens dobbeltnatur'. In: Hans Hertel (red.): Det stadig moderne gennembrud. Georg Brandes og hans tid, set fra det 21. århundrede. København: Gyldendal, 2004. Pp. 145-164.

  • Byen og Verden '. In: Scandinavian Studies, vol. 71, 1999, nr. 2. Pp. 207-220.

 • In English

  Prof. dr. Henk A. van der Liet

  studied Scandinavian Languages and Culture at the Universities of Groningen in the Netherlands and Copenhagen, Denmark. From 1984 to 1998 he taught at the Scandinavian Institute of the University of Groningen and was guest lecturer at the universities of Odense - today University of Southern Denmark - (1991), FU Berlin (1993) and University of Copenhagen (2012). He became professor in Scandinavian Languages and Literatures at the University of Amsterdam in 1998 (chair). Since then he has also been head of the Department of Language and Literature (2002-2005), in 2005-2006 he was one of the two founding directors of the Amsterdam Graduate School for Humanities. In the years 2009-2014 he was the Chair of the Department of Language and Literature at UvA. Since september 2014 he also is the academic director of the Dutch national research network for literary studies and theory (OSL). 

  In the years 2005-2007 Henk van der Liet was appointed by the Danish Minister of Cultural Affairs as one of the three members of the literary committee of the Danish Arts Foundation (Statens Kunstfond ). He is also a member of the advisory board of the Scottish journal Northern Studies, Fachverband Skandinavistik and since May 2010 board member of University College Nordjylland in Denmark. He is research active in the Institute for Culture and History (ICH), the Scandinavian Network of Edition Philology (NNE) and the International Association of Scandinavian Studies (IASS). In 2010 van der Liet was member of the accreditation committee for all the university programs in Scandinavian Studies in Denmark (performed by ACE Denmark) and since 2013 he is member of the External Advisory Board of the faculty of humanities of the University of Copenhagen (KUA).
  Starting in 2012 he served for a 4-year period as chairman of the Board of the Danish Writers Academy in Copenhagen (Forfatterskolen).

  Henk van der Liet is the author of numerous articles in the field of Scandinavian literature of the 19th and 20th century, with a special emphasis on Danish literature. His thesis, Kontrapunkter. En studie i Poul Vads skønlitterære forfatterskab (Odense UP), was published in 1997. He is the only non-Scandinavian contributor to the standard reference work on modern Danish literary history Danske digtere i det 20. århundrede I-III (Gad Publishers, 2000-2002). At present he is working on a biographical study of the works of the 19th century Danish author-artist Holger Drachmann and is doing preparatory work for the publication of (part of) this author's correspondence under the supervision of the Danish Society for Language and Literature (DSL).

  Henk van der Liet was editor for the Dutch-Flemish scholarly journal Tijdschrift voor Skandinavistiek, is the publisher and editor-in-chief of the book series Amsterdam Contributions to Scandinavian Studies and works as literary critic for Litteraturmagasinet Standart. In 2010 he has joined the editorial staff of the newly founded European Journal of Scandinavian Studies (EJSS), which is published by De Gruyter Publishers. In 2012 he also joined the newly established advisory board for literary studies of the Danish publishing house Gyldendal.

  Through the years Henk van der Liet has also been a political commentator for the Danish national broadcasting company (DR).

  Main fields of scholarly research:
  Scandinavian literature and literary history of the 19th and 20th centuries, in particular literature in the Danish language. His main fields of interest are the role of literature in its social and historical context, the development of texts in historical perspective (text comprehension), related means of expression(melodrama, word and image), (bad) taste, representations of the city in Scandinavian literature and the role of the subject in (contemporary) autobiographical literature. In addition he does research in epistolary and travel literature, dealing in particular with the Arctic region, in a culturally analytical context. One of the most important theoretical frameworks he uses in his research is the work of the Russian philosopher Mikhail Bakhtin.

  Henk van der Liet strives to maintain the position of the detached observer in his research; by this means he hopes to shed light on subjects that are somewhat overlooked by his Scandinavian colleagues. A fitting example of this is his recent research project concerning the works of one of the most important Danish writers of the Scandinavian fin-de-siècle, Holger Drachmann. Viewed by his contemporaries as one of the most influential writers of the period, he has now fallen into oblivion.
  Henk van der Liet has written scholarly contributions on: Hans Christian Andersen, Solvej Balle, Herman Bang, Karen Blixen, Georg Brandes, Vibeke Grønfeldt, Martin A. Hansen, Thorkild Hansen, Helle Helle, Peer Hultberg, Henrik Ibsen, Erik Aalbæk Jensen, Hans Kirk, Roí Paturson, Peter Seeberg, Henrik Stangerup, August Strindberg, Poul Vad and recently on the vagrant-poet William Waagner.
  He has also written a number of entries in latest edition of the reference work Kindlers Literatur Lexikon , (Stuttgart: J.B. Metzler, 2009).

   

  Some key publications:

  • Henk van der Liet: 'Litteratur der ikke finder sted. Sonderinger i William Waagners liv og værk'. In: Maria Davidsen, Johs. Nørregaard Frandsen, Nils Gunder Hansen (e.a. red.): Litteratur på stedet. Til Anne-Marie Mai. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013. Pp. s. 57-73.
  • Henk van der Liet: '»Sonst gibt es hier nichts zu schreiben« - Text und Paratext in Herman Bangs Briefen'. In: Annegret Heitmann und Stephan Michael Schröder (Hrgg.): Herman-Bang-Studien. Neue Texte - Neue Kontext. München: Herbert Utz Verlag, 2008. Pp. 119-146.
  • Henk van der Liet: 'Engendering a Memorable Place - Holger Drachmann as Travel-Writer'. In: Marie Wells (ed.): The Discovery of Nineteenth-Century Scandinavia. Norwich: Norvik Press, 2008. Pp. 129-146.
  • Henk van der Liet: ' Holger Drachmann - overgangstidens dobbeltnatur'. In: Hans Hertel (red.): Det stadig moderne gennembrud. Georg Brandes og hans tid, set fra det 21. århundrede. København: Gyldendal, 2004. Pp. 145-164.
  • Henk van der Liet: '"Haven't You Heard..." Speech and Chronotope in Peer Hultberg's Novel Byen og Verden '. In: Scandinavian Studies, vol. 71, 1999, nr. 2. Pp. 207-220.
  • Henk van der Liet: Kontrapunkter. En studie i Poul Vads skønlitterære forfatterskab. Odense: Odense Universitetsforlag, 1997.
 • På dansk

  Prof. dr. Henk A. van der Liet

  er uddannet i nordisk sprog og litteratur på Rijksuniversiteit Groningen i Holland i 1983, med hovedfag i dansk og bifagene almen litteraturvidenskab og norsk litteratur. Gæstestuderende ved Københavns Universitet, Institut for nordisk filologi (1978-79). I 1984 ansat som assistent ved Institut for nordisk sprog og litteratur på Rijksuniversiteit Groningen, fra 1990 universitetslektor sammesteds, i 1991 gæstelærer ved Center for nordiske Studier, Odense Universitet (siden: Syddansk Universitet), i 1993 gæstelærer ved Fachbereich Skandinavistik, Freie Universität zu Berlin og i 2012 gæsteforsker ved Det humanistiske Fakultet (KUA).

  Dr.phil. i 1997 på disputatsen Kontrapunkter. En studie i Poul Vads skønlitterære forfatterskab, Odense Universitetsforlag. Året efter udkom hans interviewbog Indfaldsvinkler. En forfattersamtale mellem Peter Seeberg og Poul Vad, Gyldendal, 1998. Siden 1998 professor (ordinarius) i skandinaviske sprog og litteratur ved Universiteit van Amsterdam (UvA). I årene 2002-2005 samtidig (pro)dekan for samtlige sprog- og litteraturinstitutter ved det humanistiske fakultet, i 2005-2006 desuden ansvarlig for etableringen af Graduate School for Humanities sammesteds og i årene 2009-2014 leder af Institut for Sprog og Litteratur ved UvA. Fra sept. 2014 er han ansvarshavende formand for den hollandske litteraturvidenskabelige forskerskole OSL.

  I årene 2005-2007 var Henk van der Liet beskikket af det danske Kulturministerium som medlem af det litterære tremandsudvalg under Statens Kunstfond. Han er medlem af det skotske tidsskrift Northern Studies' advisory board, repræsentantskabet af Fachverband Skandinavistik og siden maj 2010 bestyrelsesmedlem af University College Nordjylland. Han er med i en række faglige sammenhænge bl.a. Nordisk Netværk for Editionsfilologi (NNE) og International Association of Scandinavian Studies (IASS). I 2010 var han medlem af akkrediteringspanelet for danskuddannelserne ved de danske universiteter (udført af ACE Denmark). I årene 2012-2105 var Henk van der Liet af kulturministeren beskikket som formand for Forfatterskolens bestyrelse. I 2013 indtrådte han i det ny Eksterne Råd af Københavns Universitets humanistiske fakultet (KUA).

  Fra 1989 til 2011 har han været ansvarshavende redaktør for Tijdschrift voor Skandinavistiek, herudover er han hovedredaktør for bogserien Amsterdam Contributions to Scandinavian Studies, kritiker ved Litteraturmagasinet Standart (Århus) og siden 2010 med i redaktionen af fagtidsskriftet European Journal of Scandinavian Studies, som udkommer på forlaget De Gruyter (Berlin). I 2012 indtrådte han i forlaget Gyldendals internationale redaktionsgruppe for bogserien Moderne dansk litteratur.

  Henk van der Liets undervisning og forskning er fokuseret på nyere skandinavisk, især dansk, litteratur og litteraturhistorie. Forskningsmæssigt er han aktiv i tværfaglige forskningsgrupper (litteraturvidenskab, idé- og bevidsthedshistorie samt kulturanalyse). Han har skrevet forfatterportrætterne af Thorkild Hansen, Erik Aalbæk Jensen, Hans Kirk, Henrik Stangerup og Poul Vad i den nye udgave af Danske digtere i det 20. århundrede (Gad, 2000-2002). Herudover har han skrevet artikler om bl.a.: H.C. Andersen, Solvej Balle, Herman Bang, Karen Blixen, Georg Brandes, Vibeke Grønfeldt, Martin A. Hansen, Helle Helle, Peer Hultberg, Henrik Ibsen, Roí Paturson, August Strindberg og William Waagner.
  Henk van der Liet har desuden skrevet en række bidrag til den seneste udgave af standardværket Kindlers Literatur Lexikon (Stuttgart: J.B. Metzler, 2009).

  I de senere år har han forskningsmæssigt især beskæftiget sig med et større projekt om Holger Drachmanns forfatterskab og breve, under tilsyn af det Danske Sprog og Litteraturselskab (DSL).

  Henk van der Liet i mange år også været politisk og kulturel kommentator for Danmarks Radio, specielt vedrørende hollandske forhold.

   

  Enkelte udvalgte publikationer:

  • Henk van der Liet: 'Litteratur der ikke finder sted. Sonderinger i William Waagners liv og værk'. In: Maria Davidsen, Johs. Nørregaard Frandsen, Nils Gunder Hansen (e.a. red.): Litteratur på stedet. Til Anne-Marie Mai. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013. Pp. s. 57-73.
  • Henk van der Liet: '»Sonst gibt es hier nichts zu schreiben« - Text und Paratext in Herman Bangs Briefen'. In: Annegret Heitmann und Stephan Michael Schröder(Hrgg.): Herman-Bang-Studien. Neue Texte - Neue Kontexte. München: Herbert Utz Verlag, 2008. Pp. 119-146.
  • Henk van derLiet: 'Engendering a Memorable Place - Holger Drachmann as Travel-Writer'. In: Marie Wells (ed.): The Discovery o f Nineteenth-Century Scandinavia. Norwich: Norvik Press, 2008. Pp. 129-146.
  • Henk van der Liet: 'Martin A. Hansens Heretica-breve i international belysning'. In: Anders Thyrring Andersen (red.): PS. Om Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica. København: Gyldendal, 2005. Pp. 69-82.
  • Henk van der Liet: 'Holger Drachmann -overgangstidensdobbeltnatur'. In: Hans Hertel (red.): Det stadig moderne gennembrud. Georg Brandes og hans tid, set fra det 21. århundrede. København: Gyldendal, 2004. Pp. 145-164.
  • Henk van der Liet: '"Haven't You Heard..." Speech and Chronotope in Peer Hultberg's Novel Byen og Verden '. In: Scandinavian Studies, vol. 71, 1999, nr. 2. Pp. 207-220.
  • Henk vander Liet: Kontrapunkter. En studie i Poul Vads skønlitteræreforfatterskab. Odense: Odense Universitetsforlag, 1997.
 • Publicaties

  2024

  2023

  • Brouwer-Turci, G., & van der Liet, H. A. (2023). Between Literature and Pamphlet: Women Writers on Sexual Transactions in the Scandinavian Modern Breakthrough. Scandinavian Studies, 95(3), 367-410. https://doi.org/10.5406/21638195.95.3.04 [details]
  • van der Liet, H. (2023). Niederlande. In B. Henningsen (Ed.), Nordeuropa: Handbuch für Wissenschaft und Studium (pp. 871-876). (Nomos Handbuch). Nomos. https://doi.org/10.5771/9783748930914 [details]
  • van der Liet, H. (2023). [Review of: P. Wagner (2022) Chronotopische Insularitäten : Zur Inseldarstellung in den skandinavischsprachigen Literaturen um 1900 und der Gegenwart]. European journal of Scandinavian studies, 53(1), 163-167. Advance online publication. https://doi.org/10.1515/ejss-2023-2007 [details]

  2022

  • van der Liet, H. (2022). Kurmageri? – eller hvad litteratur og historieskrivning siger hinanden: [Review of: M. Wiig, O. Alsvik (2020) Sted, fiksjon og historie: Hvordan former litteratur steder – og hvordan former steder litteratur?]. Edda, 109(1), 85-88. https://doi.org/10.18261/edda.109.1.13 [details]
  • van der Liet, H. (2022). Rewriting the Homeland: Danish Islands, Real, Imagined and Between the Lines. In I. Giles (Ed.), Scandinavia Refracted: A Festschrift in Honour of Bjarne Thorup Thomsen (pp. 225-255). Scottish Society for Northern Studies. [details]

  2021

  • van der Liet, H. (2021). Holger Drachmanns nomadiske arkiv. In A. Juhl Rasmussen, & T. H. Kromann (Eds.), Danske forfatterarkiver (pp. 77-100). ( University of Southern Denmark studies in Scandinavian language and literature; Vol. 145). Syddansk universitetsforlag. [details]

  2020

  2019

  2018

  • Brouwer-Turci, G., & van der Liet, H. A. (2018). The Figure of the Prostitute in Scandinavian Women’s Literature of The Modern Breakthrough. Scandinavica, 57(2), 36-67. [details]
  • van der Liet, H. (2018). Da Herman Bang kom til Holland – og forsvandt igen: En kringlet receptionshistorie. In H. Eglinger, J. Schiedermair, S. M. Schröder, A. Wischmann, & K. Yngborn (Eds.), Schriftfest | Festschrift: Für Annegret Heitmann (pp. 319-340). (Münchner Nordistische Studien; Vol. 33). Herbert Utz Verlag. [details]
  • van der Liet, H. (2018). Vejrmeldinger [Review of: D. Ringgaard (2017) Årsværk: en kritikers dagbog]. Passage, 33(80), 153-155. https://doi.org/10.7146/pas.v33i80.111732 [details]

  2017

  • van der Liet, H. (2017). From Bard to Brand: Holger Drachmann (1846-1908). In G. Franssen, & R. Honings (Eds.), Idolizing Authorship: Literary Celebrity and the Construction of Identity, 1800 to the present (pp. 105-131). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789089649638 [details]
  • van der Liet, H. (2017). William Waagner: Der Werdegang eines literarischen Landstreichers. In D. Hahn, A. Mohnkern, & R. Parr (Eds.), Kulturelle Anatomien: Gehen (pp. 101-125). (Amsterdam German Studies). Synchron Wissenschaftsverlag der Autoren. [details]

  2016

  • van der Liet, H. (2016). De Noordpool, een Zweedse lieu de mémoire?: over nationalisering en (re)medialisering van een mislukte poolreis. In S. Van den Bossche, & M. Wijers (Eds.), Nooit het Noorden kwijt: Liber Amicorum voor Godelieve Laureys (pp. 75-92). Universiteit Gent. [details]
  • van der Liet, H. (2016). Litteraturens svanesang? In S. P. Hansen, I. Z. Sørensen, & M. J. Elf (Eds.), ’Jeg’ er fandme til!: Litteratur og identitet til debat (pp. 69-77). U Press. [details]
  • van der Liet, H. (2016). ‘Frjemd en dochs eigen?’: Overdenkingen bij de vertalingen uit het Scandinavisch taalgebied van J.H. Brouwer en A.I. Brouwer-Prakke. It Beaken : meidielingen fan de Fryske Akademy, 78(3/4), 275-290. [details]

  2013

  • van der Liet, H. (2013). Litteratur der ikke finder sted. Sonderinger i William Waagners liv og værk. In M. Davidsen, J. Nørregaard Frandsen, N. Gunder Hansen, E. Møller Jensen, & P. Simonsen (Eds.), Litteratur på stedet: til Anne-Marie Mai (pp. 57-73). (University of Southern Denmark studies in literature; No. 63). Syddansk universitetsforlag. [details]
  • van der Liet, H. (2013). Producing Utopian Space: Brazil in Henrik Stangerup's Vejen til Lagoa Santa (The Road to Lagoa Santa, 1981). In J. Heirman, & J. Klooster (Eds.), The ideologies of lived space in literary texts, ancient and modern (pp. 95-107). Academia Press. https://www.doabooks.org/doab?func=search&uiLanguage=en&template=&query=9789038221021 [details]

  2012

  • van der Liet, H. (2012). "Der skal vel også lidt kød på": sonderinger i nyere dansk prosa med særligt hensyn til Helle Helle. In H. van der Liet, & M. Norde (Eds.), Language for its own sake: essays on language and literature offered to Harry Perridon (pp. 159-187). (Amsterdam contributions to Scandinavian studies; No. 8). Scandinavisch Instituut Universiteit van Amsterdam. [details]
  • van der Liet, H. (2012). Georg Brandes as a literary intermediary. Twentieth-Century Literary Criticism, 264, 61-67. [details]
  • van der Liet, H. (2012). ›Højt at flyve dybt at falde‹: glimt fra den danske provins og avantgarde i senmoderniteten. In A. Heitmann, & S. M. Schröder (Eds.), PopAvant: Verhandlungen zwischen Populärkultur und Avantgarde in Dänemark (pp. 249-273). (Münchner Nordistische Studien; No. 7). Herbert Utz Verlag. [details]

  2011

  • van der Liet, H. (2011). The Nordic way out: Europe in Danish literature after the Second World War. In M. Spiering, & M. Wintle (Eds.), European identity and the Second World War (pp. 111-123). Palgrave Macmillan. [details]

  2010

  • van der Liet, H. (2010). Et kontinent af fremmede stemmer: Peer Hultberg, en europæisk forfatter? Bogens Verden, 92(3), 51-56. [details]

  2009

  2008

  • van der Liet, H. (2008). 'Sonst gibt es hier nichts zu schreiben' - Text und Paratext in Herman Bangs Briefen. In A. Heitmann, & S. M. Schröder (Eds.), Herman-Bang-Studien: neue Texte, neue Kontexte (pp. 119-146). (Münchner Nordistische Studien). Herbert Utz Verlag. [details]

  2007

  • van der Liet, H. (2007). Engendering a memorable place: Holger Drachmann as travel-writer. In M. Wells (Ed.), The discovery of nineteenth-century Scandinavia (pp. 129-146). (Scandinavian literary history and criticism; No. 31). Norvik Press. [details]

  2022

  2012

  • van der Liet, H., & Norde, M. (2012). Language for its own sake: essays on language and literature offered to Harry Perridon. (Amsterdam contributions to Scandinavian studies; No. 8). Scandinavisch Instituut Universiteit van Amsterdam. [details]

  2011

  • van der Liet, H. (2011). Iceland: a postcolonial literary landscape? In G. Kroonen, E. Langbroek, H. Perridon, & A. Roeleveld (Eds.), Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag (pp. 447-471). (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik; No. 67). Rodopi. http://www.ingentaconnect.com/content/rodopi/abag/2011/00000067/00000001/art00030 [details]
  • van der Liet, H. (2011). Velfærdslitteraturen: spejl, svøbe eller utopisk blændværk? [Review of: N.G. Hansen (2010) Velfærdsfortællinger: om dansk litteratur i velfærdsstatens tid]. Litteraturmagasinet Standart, 25(1), 26-27. [details]

  2010

  • van der Liet, H. (2010). Fremmedsprogenes fremtid på universitetet: fra dannelsesinstrument via kernedisciplin til støttefag? In M. Skovgaard Andersen, K. S. Jakobsen, A. Klinge, J. E. Mogensen, A. Sandberg, & D. Siegfried (Eds.), Tysk nu: konference om tysk sprog og kultur i offentlighed, forskning og undervisning i Danmark (pp. 66-70). Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet [etc.]. http://tysknu.ku.dk/publikatiohttp://tysknu.ku.dk/publikation/Tysk_nu_samlet.pdf/ [details]
  • van der Liet, H. (2010). Herman Bang: persoon, personage en perceptie. In A. van Heerikhuizen, I. de Jong, & M. van Montfrans (Eds.), Tweede levens: over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur (pp. 106-122). Vossiuspers UvA. [details]
  • van der Liet, H. (2010). [Review of: S.G. Magnússon (2010) Wasteland with words: a social history of Iceland]. Tijdschrift voor Skandinavistiek, 31/2, 205-209. http://dpc.uba.uva.nl/tvs/vol31/nr02/rrt01 [details]

  2009

  2008

  • van der Liet, H. (2008). Et år med dansk lyrik - en pejling. Kritik, 41(189), 65-72. [details]

  2007

  • Surmatz, A., & van der Liet, H. (2007). Inledning. Tijdschrift voor Skandinavistiek, 28(1), 5-8. http://dpc.uba.uva.nl/tvs/vol28/nr01/art01 [details]
  • van der Liet, H. (2007). Über die Grenze. Identität und Identitätsverlust bei Claus Beck-Nielsen. In W. Behschnitt, & E. Herrmann (Eds.), Über Grenzen: Grenzgänge der Skandinavistik: Festschrift zum 65. Geburtstag von Heinrich Anz (pp. 263-285). (Identitäten und Alteritäten; No. 26). Ergon Verlag. [details]
  • van der Liet, H., & van der Poll, S. (2007). En internasjonal Ibsen. (Amsterdam contributions to Scandinavian studies; No. 4). Scandinavisch Instituut, Universiteit van Amsterdam. [details]

  2006

  • van der Liet, H. A. (2006). 'Festforestillingen på Århus Teater 1905. En midtvejsmelding'. In A. Jørgensen, & H. van der Liet (Eds.), H.C. Andersen. Modernitet & Modernisme (pp. 127-151). (Amsterdam Contributions to Scandinavian Studies).. [details]
  • van der Liet, H. A. (2006). 'With Lute, Cloak and a broad-brimmed Hat' - Stray Notes on two Drachmann Songs. Tijdschrift voor Skandinavistiek, 27(2), 139-156. [details]
  • van der Liet, H. A. (2006). Zichtlijnen. Moderne Deense literatuur. Tekstfragmenten. Slaa/The Danish Arts Council. [details]
  • van der Liet, H. A., & Jørgensen, A. (2006). H.C. Andersen. Modernitet & Modernisme. Amsterdam Contributions to Scandinavian Studies. [details]

  2024

  • van der Liet, H. A. (2024). Het beloofde landschap: Over heidevelden, natuurparken en mythische landschappen. In N. de Vries, & J. Werner (Eds.), Het internationale landschap: Schilderen in de buitenlucht in de negentiende eeuw (pp. 24-49). Rijksmuseum Twenthe & Waanders.

  2023

  • van der Liet, H. (2023). Rigtig pænt tøj på? [Review of: B. Koppel (2022) Annas sang]. Litteraturmagasinet Standart, 37(1), 64-66. [details]

  2022

  • van der Liet, H. (2022). Spoorzoeken: Over schrijvende vagebonden in de moderne Scandinavische literatuur. [details]

  2021

  • van Gerven, T., & van der Liet, H. (2021). Paradox van de Deense Gouden Eeuw. In T. De Raedt (Ed.), Paradox van de Deense Gouden Eeuw (pp. 11-58). Waanders Uitgeverij. [details]

  2020

  • van der Liet, H. (2020). En tidebog [Review of: V. Grønfeldt (2020) Glasluft]. Litteraturmagasinet Standart, 34(4), 13. [details]
  • van der Liet, H. (2020). Old hat [Review of: K.L. Frederiksen (2020) Holger Drachmann: Vi vil fred her til lands]. Litteraturmagasinet Standart, 34(2-3), 30-31. [details]

  2018

  • van der Liet, H. (2018). Syretrip fra litteraturhistoriens køkkenmødding: Louis Levys avantgardistiske klassiker er støvet af, genudgivet og stadigvœk vårfrisk og helt gak i låget [Review of: L. Levy (2017) Menneskeløget Kzradock, den vårfriske Methusalem: af Dr. Renard de Montpensiers optegnelser]. Litteraturmagasinet Standart, 32(2), 22. [details]
  • van der Liet, H. A. (2018). Forord. In C. Höyer Larsen, & L. S. Duehart (Eds.), Holger Drachmann. Historien om hans liv og færden i Kolding og omegn (pp. 9-11). Birmar.
  • van der Liet, H. A. (2018). Selvhjælpslitteratur. Litteraturmagasinet Standart, 32(2).

  2017

  • van der Liet, H. (2017). Hjemmestrikket voodoo uden bid: [Review of: H. Mortensen (2017) Hr. & fru Serensen ser syner]. Litteraturmagasinet Standart, 31(3-4), 5. [details]
  • van der Liet, H. (2017). Opholdssteder. Litteraturmagasinet Standart, 31(3-4), 112-113. [details]
  • van der Liet, H. (2017). Skamridning? Debutanten Morten Holm Andersens forsøg på new journalism er uden vid og bid [Review of: M.H. Andersen (2004) Hesteskamferingerne]. Litteraturmagasinet Standart, 31(2), 46. [details]
  • van der Liet, H. (2017). Skuffelser kan ædes: Ida Jessen tager tården op fra sinforrige ægteskabsfortælling - nu ud fra mandens uforløste perspektiv [Review of: I. Jessen (2017) Doktor Bagges anagrammer]. Litteraturmagasinet Standart, 31(2), 62-63. [details]

  2016

  • van der Liet, H. (2016). En kærlig hånd [Review of: I. Jessen (2015) En ny tid : roman]. Litteraturmagasinet Standart, 30(1), 16-17. [details]
  • van der Liet, H. (2016). En mellemstation? [Review of: V. Grønfeldt (2016) Endnu ikke : roman]. Litteraturmagasinet Standart, 30(4), 42-43. [details]
  • van der Liet, H. (2016). Motorsavens herskers storhed og fald [Review of: D. Willumsen (2015) Nær og fjern : roman]. Litteraturmagasinet Standart, 30(2-3), 52-53. [details]
  • van der Liet, H. (2016). Positionssvimmelhed [Review of: D. Nors (2016) Spejl, skulder blink : roman]. Litteraturmagasinet Standart, 30(2-3), 38. [details]

  2015

  2014

  • van der Liet, H. (2014). At ende på Rembrandts tegneblok [Review of: M. de Moor (2013) Maleren og pigen: roman]. Litteraturmagasinet Standart, 28(3), 6-7. [details]
  • van der Liet, H. (2014). En mester fra Tyskland i Amsterdam [Review of: B. Beuys (2014) Amsterdam: at leve med fjenden 1940-45]. Arbejderhistorie, 2014(3), 82-85. [details]
  • van der Liet, H. (2014). Kammens tandmærker gennem sproget [Review of: M. Aymo-Boot (2014) Over os hænger en vidunderlig sol]. Litteraturmagasinet Standart, 28(3), 56-57. [details]
  • van der Liet, H. (2014). Med fagter og gebærder: bortset fra tidens gang er der ellers ikke meget på færde i Juliane Preislers introverte romanunivers [Review of: (2013) Arièl: roman]. Litteraturmagasinet Standart, 28(2), 32-33. [details]
  • van der Liet, H. (2014). Undtagelsestilstanden [Review of: D. Plambeck (2104) Mikael: roman]. Litteraturmagasinet Standart, 28(4), 21. [details]

  2013

  • van der Liet, H. (2013). Dobbelteksponering [Review of: D. Ringgaard (2012) Stoleleg: Jørgen Leths verdener; J. Leth (2012) Et hus er mere end en ting: det uperfekte menneske 3]. Litteraturmagasinet Standart, 27(1), 20-22. [details]
  • van der Liet, H. (2013). Lethsikon? [Review of: I. Holk (2012) Lethland: Jørgen Leth: lyrikeren og essayisten]. Litteraturmagasinet Standart, 27(4), 62-64. [details]
  • van der Liet, H. (2013). Morsesignaler fra udkanten [Review of: V. Grønfeldt (2012) Bogstavets betydning: roman]. Litteraturmagasinet Standart, 27(2), 6-7. http://standart.nu/web/?page_id=791 [details]
  • van der Liet, H. (2013). Regnskabsaflæggelse [Review of: J. Smærup Sørensen (2012) Hjertet slår og slår: roman]. Litteraturmagasinet Standart, 27(2), 10-11. http://standart.nu/web/?page_id=791 [details]

  2012

  • van der Liet, H. (2012). Elegi på et vadested [Review of: I. Jessen (2012) Ramt af ingenting: en glemmebog]. Litteraturmagasinet Standart, 26(2), 3. [details]
  • van der Liet, H. (2012). Helle-guf til dansklærere [Review of: J. Aabenhus, A.N. Bech Albertsen (2011) Hvor lidt der skal til: en bog om Helle Helles forfatterskab]. Litteraturmagasinet Standart, 26(2), 59-61. [details]
  • van der Liet, H. (2012). Krigens rædsler [Review of: H.E. Møller (2012) Danskerheld: roman]. Litteraturmagasinet Standart, 26(2), 8-9. http://www.henriettem.dk/danskerheld/anmeldelse/standart.pdf [details]
  • van der Liet, H. (2012). [Review of: S.H. Rossel, et al. (2009) Das Tor zur moderne: Positionen der dänischen Literatur der 1950er Jahre]. European journal of Scandinavian studies, 42(1), 101-105. https://doi.org/10.1515/ejss-2012-0007 [details]

  2011

  • van der Liet, H. (2011). Fod under eget bord [Review of: V. Grønfeldt (2011) Livliner: roman]. Litteraturmagasinet Standart, 25(4), 2-3. [details]
  • van der Liet, H. (2011). Hjertelig velkommen til Cirkus Mortensen [Review of: H. Mortensen (2010) Albert Colds drømme om dronningen: noveller]. Litteraturmagasinet Standart, 25(1), 28. [details]
  • van der Liet, H. (2011). Konvulsiviske tekststrømme [Review of: P. Major Sørensen (2010) Barnet: roman]. Litteraturmagasinet Standart, 25(1), 24. [details]

  2010

  • van der Liet, H. (2010). Stedets ånd: Dan Ringgaard tager sine læsere med på en essayistisk lystvandring uden livrem og seler [Review of: D. Ringgaard (2010) Stedssans]. Litteraturmagasinet Standart, 24(3), 62-63. [details]
  • van der Liet, H. (2010). Vor tids bud på Herman Bang [Review of: P.E. Sørensen (2009) Vor tids temperament: studier i Herman Bangs forfatterskab]. Kritik, 197, 104-106. [details]

  2009

  2008

  2007

  • van der Liet, H. A. (2007). 'Forbilledlig idéroman' [Review of: L. Saabye Christensen (2006) Modellen]. Litteraturmagasinet Standart, 21(1), 20. [details]
  • van der Liet, H. A. (2007). 'Living Memory' [Review of: P.O. Knudsen (2007) Blekingegadebanden. Den danske celle]. Danish Literary Magazine, autumn '07. http://www.kunst.dk/danish-literary-magazine/autumn-07/non-fiction/living-memory/ [details]
  • van der Liet, H. A. (2007). 'Stjernestøv' [Review of: T. Bredsdorff (2006) Dansk litteratur set fra månen. Om sjælen i digtningen]. Kritik, 40(183), 107-110. [details]
  • van der Liet, H. A. (2007). Lille spejl på væggen der ... [Review of: S. Kjerkegaard, e.a. (2006) Produktive paradokser. Festskrift til Svend Erik Larsen]. Litteraturmagasinet Standart, 21(2), 48-50. [details]
  • van der Liet, H. A. (2007). Tankespor under produktiv paraply [Review of: L. Moller, M. Rosendahl Thomsen (2006) Selvskreven – om litterær selvfremstilling]. Litteraturmagasinet Standart, 21(2), 60-61. [details]
  • van der Liet, H. A. (2007). [Review of: E. Oxfeldt (2005) Nordic Orientalism. Paris and the Cosmopolitan Imagination 1800-1900]. Tijdschrift voor Skandinavistiek, 28(1), 204-210. [details]

  2006

  • van der Liet, H. A. (2006). 'Et selverklæret systemskifte' [Review of: (2006) Dobbeltkontrakten. En æstetisk nydannelse]. Litteraturmagasinet Standart, 20(3), 51-53. [details]
  • van der Liet, H. A. (2006). 'Generationstrampolinen' [Review of: L. Bukdahl (2006) Generationsmaskinen. Dansk litteratur som yngst 1990-2004]. Kritik, 39(1), 126-129. [details]
  • van der Liet, H. A. (2006). 'I vrangvendt camouflagedragt' [Review of: clausbeck-nielsen.net (2005) Selvmordsaktionen. Beretningen om forsøget på at indføre Demokratiet i Irak i året 2004]. Litteraturmagasinet Standart, 20(2), 18-19. [details]
  • van der Liet, H. A. (2006). Nawoord. In J. Baptist (Ed.), Denemarken in een dozijn. Literaire vertellingen (pp. 162-171). Uitg. Wilde Aardbeien. [details]
  • van der Liet, H. A. (2006). [Review of: A. Krummacher (2003) Stadt als ambivalenter Raum im Werk Oscar Levertins. [= Beiträge zur Skandinavistik; 16]]. Skandinavistik, 36(1). [details]
  • van der Liet, H. A. (2006). [Review of: J.Ch. Jørgensen (2005) Om breve]. Tijdschrift voor Skandinavistiek, 27(1), 140-144. [details]

  Tijdschriftredactie

  • van der Liet, H. (editor in chief) (2016-2017). European journal of Scandinavian studies (Journal).

  Spreker

  • van der Liet, H. (speaker) (18-7-2017). Literary Vagrancy. The Mobile Practices of William Waagner (1900-1942), Institut für Skandinavistik / Fennistik Universität zu Köln.
  • van der Liet, H. (speaker) (11-5-2017). Scandinavian Islands as narratives: space, place and imagination, The Nordic House in the Faeroe Islands.
  • van der Liet, H. (speaker) (3-4-2017). Holger Drachmann og bogens verden, Dansk Bibliofilklub.
  • van der Liet, H. (speaker) (31-3-2017). Broen, Borgen og Bedrag – familie og familiemønstre i aktuel dansk tv-dramatik, VDDN (Vereniging van docenten Deens in Nederland).
  • van der Liet, H. (speaker) (17-1-2017). The price of cultural uniformity? Denmark a case study.
  • van der Liet, H. (speaker) (22-11-2016). De letter van de wet. Literaire thrillers en tv-series uit het Hoge Noorden, Openbare Bibliotheek Den Bosch. https://www.bibliotheekdenbosch.nl/activiteiten/evenement/1651-literatuur-scandinavische-literatuur-door-henk-van-der-liet
  • van der Liet, H. (speaker) (3-11-2016). Over de roman Vernieling van Tom Kristensen (1930), Amsterdamse Academische Club.
  • van der Liet, H. (speaker) (7-10-2016). ‘Frjemd en dochs eigen?’ Enkele overdenkingen bij de vertalingen uit het Scandinavisch taalgebied van J.H. Brouwer en A.I. Brouwer-Prakke, Dag van de Friese Letterkunde, Leeuwarden.
  • van der Liet, H. (speaker) (12-7-2016). ‘Looking In – Watching out: Imagining Family in Contemporary Scandinavian TV-series’, IASS-conference, University of Groningen. August 9-13, 2016, Groningen.
  • van der Liet, H. (speaker) (14-6-2016). Holger Drachmann: Fra marinemaler og lyriker til kulturikon, Skagens Museum.
  • van der Liet, H. (speaker) (3-6-2016). Herman Bang set med hollandske øjne, The European Herman Bang, Copenhagen. http://cemes.ku.dk/events/herman-bang-conference/
  • van der Liet, H. (speaker) (24-5-2016). Holger Drachmann and literary canon - a case study in misappropriation?, Institut für Skandinavistik / Fennistik Universität zu Köln.
  • van der Liet, H. (speaker) (1-3-2016). At brænde sit lys i begge ender. Holger Drachmanns eftermæle, KBH læser, Copenhagen. https://issuu.com/z09f/docs/hb_marts_april_2016/5

  Andere

  • van der Liet, H. (participant) (3-11-2017). Symposium Beeldbepalende Boeken, Amsterdam. Plaatjes en praatjes – het debuut van Hans Christian Andersen (participating in a conference, workshop, ...).
  • van der Liet, H. (participant) (3-4-2017). Meeting of the Danish Society of Bibliophiles, Copenhagen. Holger Drachmann og bogens verden (participating in a conference, workshop, ...).

  2017

  • Bay, A. (2017). Dialogens kunstner: Dialog og performativitet hos Martin A. Hansen – med særligt henblik på hans ikke-fiktive forfatterskab. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam]. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden