Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. dr. J. (Jochem) de Vries

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Programmagroep: Urban Planning
Fotograaf: Guida Morais e Castro Ermida

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: C 4.13
Postadres
 • Postbus 15629
  1001 NC Amsterdam
Contactgegevens
 • Profile

  Bio-sketch

  Since September 2006 Jochem de Vries is a lecturer at the department of Geography, Planning and International Development Studies at the University of Amsterdam. He graduated in planning from the University of Amsterdam and received his PhD from the same institution.

  From 2006-2008 he combined his university work with a position as guest researcher at the Netherlands Institute for Spatial Research ( Ruimtelijk Planbureau (RPB)) . Before returning to Amsterdam he worked as a lecturer/researcher in the department of planning at the University of Groningen, to which he was appointed in 2004. He has previously worked in private practice (2003), OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies at Delft University of Technology (2000-2002) and the Amsterdam Study Centre for the Metropolitan Environment at the University of Amsterdam (1994-2000).

  His PhD thesis discussestheco-operation between the Beneluxcountries in the areaofspatialplanning. [Grenzen verkend. Internationalisering van de ruimtelijke planning, DUP Science, 2002]

  Research and teaching interests

  Jochem's teaching and research interests are in: strategic planning for metropolitan regions, cross-border cooperation and negotiations, the nexus between watermanagement and spatial planning and methods and skills for planning practice.

 • Publicaties/Publications

  DARE

  Mijn publicaties (vooralsnog incompleet) zijn te vinden in de Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam.

  Link naar DARE

  European Territorial Governance

  By: Wil Zonneveld, Jochem de Vries & Leonie Janssen-Jansen (eds.)

  The 1990s ended with the birth of the concept of European spatial planning, which became a unique catalyst of change in Europe and in EU member states and regions.

  This book examines both the evolution of territorial governance at a European and transnational level and how this new type of governance affects planning at the local and regional level. It not only brings together a number of papers written by academic scholars but also several reflective contributions by practitioners. As such, this book seeks to contribute to various theoretical and empirical discussions: the institutionalization of European policy and integration; the Europeanisation of policy and planning; multi-level and multi-actor policy making; the contested nature of the knowledge base of European territorial governance and the role of visualization in politics and planning.
  This volume has wide-ranging appeal for academics, practitioners and students in the field of urban and regional planning, geography and European studies.

  Bestuur en ruimte: Randstad in internationaal perspectief

   
  door  J. de Vries & D. Evers (2008)

  Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het RPB in deze studie verkend hoe belangrijke ruimtelijke vraagstukken die in de Randstad spelen, worden aangepakt in buitenlandse, met de Randstad te vergelijken, stedelijke regio's, en hoe de bestuurlijke organisatie in die gebieden zich tot die aanpak verhoudt. De internationale vergelijking kan op twee manieren een bijdrage leveren aan het debat over de toekomst van de Randstad.

  Ten eerste biedt de analyse de mogelijkheid om enkele beleidsdoelen en bijbehorende bestuurlijke opgaven van een perspectief te voorzien dat tot nu toe in de Randstaddiscussie onderbelicht is gebleven. Zo zouden strategischeprojecten kunnen bijdragen aan de versterking van de Randstad als geheel, en kan de organisatie van het openbaar vervoer van groot belang zijn voor het aansturen van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

  Ten tweede leveren de ervaringen met bestuurlijke reorganisatie in de vier regio's inzichten voor het debat over bestuurlijke hervorming in de Randstad. De buitenlandse casussen laten zien dat bestuurlijke reorganisatie baten oplevert, in de vorm van vermindering van coördinatieproblemen. Daartegenover staan de lasten van reorganisatie, in de vorm van nieuwe coördinatieproblemen en het risico dat de reorganisatie mislukt. De instelling van een Randstadprovincie zal niet automatisch tot een positief saldo leiden.

  Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen: leren van Hsl-Zuid, Schelde en IJzeren Rijn

  door J. de Vries, A. Harbers & F. Verwest (2007)
   • Hoewel de Europese binnengrenzen op tal van terreinen aan belang inboeten, blijkt in het geval van grensoverschrijdende projecten het idee van een soevereine staat met zijn eenduidige nationaal belang nog springlevend. Door uit te gaan van concurrerende nationale belangen, worden onderhandelingen bemoeilijkten worden kansen gemist. Het zoubeter zijn om vanaf het eerste moment ruimte voor samenwerking te creëren.
  • Nederland en Vlaanderen zouden daarom moeten werken aan een beter inzicht in hun gemeenschappelijke belangen. Een gericht Vlaams-Nederlandsonderzoeksprogramma zou daarin kunnen voorzien. Verder zouden de nationale Nederlandse en gewestelijke Vlaamse ruimtelijke nota's meeraandacht moeten schenken aan grensoverschrijdende verwevenheid en complementariteit.
   • Met name voor het creëren van een gemeenschappelijke  feitenbasis - die onder andere vaak ontbreekt doordat een gemeenschappelijke bestuurlijke context ontbreekt - is samenwerking essentieel. In die samenwerking moeten met name experts worden betrokken, die wat verder afstaan van de feitelijke onderhandelingen door politici en de ambtelijke top.
  • Het verdient aanbeveling om de belangrijkste afspraken over grensoverschrijdende projecten in de verschillende fasen van het proces zoveel mogelijk in verdragen vast te leggen. In de eerste plaats omdat hiermee de status van de overeenkomst duidelijk is. In de tweede plaats omdat bij een verdragsluiting automatisch het parlement betrokken is. Dit kan voorkomen dat het parlement - dat nu pas in een relatief laat stadium bij een  grensoverschrijdendproject wordt betrokken - in een late fase van het project een essentiëlebouwsteen uit het onderhandelingsresultaattrekt.
   • Onbekendheid met elkaars politiek-bestuurlijke context vormt een goede voedingsbodem voor misverstanden. De politieke en ambtelijke contacten tussen Nederland en Vlaanderen moeten daarom worden versterkt. Een naar het voorbeeld van de Technische Schelde Commissie georganiseerde Nederlands-Vlaamse commissie voor infrastructuur en transport kan daarvoornuttig zijn. Ook kan worden gedacht aan een periodieke Vlaams-Nederlandse ministersconferentie die zich speciaal buigt over ruimtelijke vraagstukken.

  Grenzen verkend: Internationalisering van de ruimtelijke planning in de Benelux

  door Jochem de Vries (dissertatie)
  Europese integratie en internationalisering van economie en samenleving zijn twee onderling verbonden processen die uiteenlopende en ingrijpende gevolgen hebben voor nationale overheden. Een van de gevolgen is dat overheden steeds minder grip krijgen op de ruimtelijke ordening. Internationale samenwerking biedt overheden een mogelijkheid om de ruimtelijke ontwikkeling te blijven beïnvloeden. Deze samenwerking stuit echter op grote problemen, omdat staatsgrenzen voor het optreden van overheden van uitzonderlijk belang zijn. Deze dissertatie bevat een verkennend onderzoek naar de nieuwe beleidspraktijk van internationale samenwerking op het terrein van de ruimtelijke ordening. Twee beleidstrajecten staanhierbij centraal:detotstandkoming van de Tweede Benelux Structuurschets en de totstandkoming van een Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief voor de Rijn-Schelde Delta.

 • Publicaties

  2019

  2018

  2015

  2013

  • Dai, G., Salet, W., & de Vries, J. (2013). Why High-Speed Railway stations continue China's leapfrog urbanization: institutional parameters of urban development. China City Planning Review, 22(1), 49-59. [details]
  • Evers, D., & de Vries, J. (2013). Explaining governance in five mega-city regions: rethinking the role of hierarchy and government. European Planning Studies, 21(4), 536-555. https://doi.org/10.1080/09654313.2012.722944 [details]

  2012

  • Janssen-Jansen, L., de Vries, J., & Zonneveld, W. (2012). European territorial governance: introduction to this volume. In W. Zonneveld, J. de Vries, & L. Janssen-Jansen (Eds.), European territorial governance (pp. 1-7). (Housing and urban policy studies; No. 35). Amsterdam: IOS Press. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-141-0-i [details]
  • de Vries, J. (2012). The Randstad: in search of a metropolis for the Netherlands. Bulletin de l’Association de Géographes Français, 89(4), 534-546. [details]
  • de Vries, J., Janssen-Jansen, L., & Zonneveld, W. (2012). European territorial governance: conclusions. In W. Zonneveld, J. de Vries, & L. Janssen-Jansen (Eds.), European territorial governance (pp. 321-336). (Housing and urban policy studies; No. 35). Amsterdam: IOS Press. [details]

  2009

  • de Vries, J., & Wolsink, M. (2009). Making space for water: spatial planning and water management in the Netherlands. In S. Davoudi, J. Crawford, & A. Mehmood (Eds.), Planning for climate change: strategies for mitigation and adaptation for spatial planners (pp. 191-204). London: Earthscan. [details]

  2008

  • de Vries, J. (2008). Breaking the deadlock: lessons from cross-border spatial projects in Flanders and the Netherlands. DISP, 172, 48-61. [details]
  • de Vries, J. (2008). Cross-border co-operation in the Rhine-Scheldt Delta : the long road of institution building. In M. Leibenath, E. Korcelli-Olejniczak, & R. Knippschild (Eds.), Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development: Mind the Gaps! (pp. 51-66). (Central and Eastern European Development Studies (CEEDES)). Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-79244-4_4 [details]
  • de Vries, J. (2008). Venturing into unknown territory: the preparation and formulation of the Second Benelux Structural Outline. European Planning Studies, 16(6), 853-876. https://doi.org/10.1080/09654310802081128 [details]

  2017

  • Stead, D., de Vries, J., & Tasan-Kok, T. (2017). Planning Cultures and Histories: The evolution of Planning Systems and Spatial Development Patterns. London: Routledge. [details]

  2014

  • Salet, W., & de Vries, J. (2014). Uitvoering regelgeving gebaat bij contextualisering. Rooilijn, 47(4), 272-279. [details]

  2012

  • Zonneveld, W., de Vries, J., & Janssen-Jansen, L. (2012). European territorial governance. (Housing and urban policy studies; No. 35). Amsterdam: IOS Press. [details]

  2016

  • de Vries, J., Majoor, S., & Bertolini, L. (2016). Ruimte, recht en samenleving: voorwoord. Rooilijn, 49(5), 316-318. [details]

  2009

  • Gillissen, R., & de Vries, J. (2009). Gebiedsontwikkeling niet vanzelf klimaatbestendig. Rooilijn, 42(1), 28-33. [details]
  • de Vries, J. (2009). Vlaanderen als bron van inspiratie. Ruimte, 2, 25-27. [details]

  2008

  • de Vries, J., & Evers, D. (2008). Bestuur en Ruimte: de Randstad in internationaal perspectief. (Beleidsadviezen / Ruimtelijk Planbureau; No. 7). Den Haag: Ruimtelijk Planbureau. [details]

  2012

  • Dai, G., Salet, W. G. M., & de Vries, J. (2012). High-Speed New Town? Spatial Quality in Nanjing South Station Area Development. Paper presented at Conference on Building the urban future and Transit Oriented Development rail and other modes, connecting with urban and regional development (BUFTOD, .
  • Dai, G., Salet, W. G. M., & de Vries, J. (2012). Place-making Initiatives in Policy and Planning Response to HSR Station Area Development in China. Paper presented at In The Second International Conference on China's Urban Transition and City Planning, .
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden