Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. dr. B.T. (Bart) Wallet

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Semitische talen en culturen

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
 • Kamernummer:
Postadres
 • Postbus 1641
  1000 BP Amsterdam
Contactgegevens
 • tab one

  Research Project Herinnering en herleving. Geschiedenis van de joden in Nederland 1945-2010

  In dit onderzoek staat zowel de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse joden, als de herleving na 1945 centraal. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het idee dat er sprake is van een familie van joodse gemeenschappen, die elk op eigen wijze het verleden herinnerden en een eigen route van wederopbouw volgden. In deze studie zal zowel de diversiteit als de eenheid onder Nederlandse joden in kaart worden gebracht aan de hand van een vijftal begrippen: identiteitsvraag, geografie, religie, representatie en internationalisering.

  De naoorlogse geschiedenis van de joden in Nederland is een tot dusver nog nauwelijks ontgonnen terrein. Naast het feit dat er naar tal van aspecten nog geen onderzoek is verricht, ontbreken studies die een grandnarrative bieden voor de naoorlogse Nederlands-joodse geschiedenis. Dit onderzoek beoogt, op basis van literatuur en nieuw archiefonderzoek, oral history, filmmateriaal en artefacten, tot een dergelijk overkoepelend overzicht te komen.

  In dit onderzoek staan zowel de herinnering aan de Sjoa als de herleving van de joodse gemeenschap in al haar facetten centraal, waarbij de interactie tussen die twee factoren een voorname rol speelt. Dat zal gebeuren door zowel binnen- als buitenperspectieven in kaart te brengen, waardoor er zicht komt op de eigen positie van Nederlandse joden in de Nederlandse samenleving en in internationale joodse verbanden.

  Dit postdoc-onderzoek maakt deel uit van het NWO-programma 'Dynamiek van de herinnering - Nederland in de Tweede Wereldoorlog'

 • Curriculum Vitae

  Education

  History  and Hebrew, Aramaic & Jewish Studies at the Faculty of Humanities, Universiteit van Amsterdam, The Netherlands, 1996-2002

  MA thesis: Transition, The Hoofdcommissie tot de Zaken der Israëliten and the Jewish Community in the Netherlands in the First Half of the Nineteenth Century (1814-1851) (Dutch), cum laude

  Awarded with the Hartog Beem Prize 2005-2006

  Research

  Presently researcher at the Department for Media Studies, Universiteit van Amsterdam, 2011-

  Subject: Memory and reconstruction. The history of Dutch Jewry, 1945-2010

  Ph.D. Student at the Department for Hebrew and Jewish Studies, Universiteit van Amsterdam, 2002-2006

  Guest Researcher at the Department for Hebrew and Jewish Studies, Universiteit van Amsterdam, 2006-2010

  Dissertation: Links in a chain. Early modern Yiddish historiography in the northern Netherlands (1743-1812) [University of Amsterdam 2 March 2012]

  Other relevant experience

  Added lecturer 'Jewish History' at the department of History, Catholic University Leuven (Belgium), 2006-2010

  Researcher for the exhibition 'Out of the shadows. Dutch Jews after 1945' at the Jewish Historical Museum Amsterdam, 2008-2010

  Researcher for the documentation of postwar history of the Amsterdam Ashkenazi kehilla, Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge Amsterdam, 2010-2011

  Member of the Editorial Board of the Encyclopaedia Judaica, Second Edition [section The Netherlands]; see: www.encyclopaediajudaica.com
  Editor of Studia Rosenthaliana , 2006-
  Editor of the 'Bibliography on Judaism and Israel' on behalf of the Folkertsma Association for Talmudica, 2007-2009
  Coordinator of the national Week of the Jewish Studies 2008 (Week van de Joodse Wetenschap), see: www.joodsewetenschap.nl

  Courses at the rabbinical seminary the Levisson Institute ( www.levisson.nl ) and the Jewish educational institute Crescas ( www.crescas.nl ) on the subject of Jewish history.

  Member of the Academic Board of Foundation Morasha for Dutch Jewish History, 2009-

  Co-secretary of the board of the Dutch Association for Jewish Studies, 2009-

 • tab three

  Books and Volumes

  Sjehechejanoe - Die ons heeft laten leven. Geschiedenis van de Joodse Gemeente Amsterdam [NIHS] van 1945 tot 2010 [co-authored with Paul van Trigt and Hans Polak] (Amsterdam: NIHS, 2011)

  Wie niet weg is, is gezien. Joods Nederland na 1945 [co-edited with Hetty Berg] (Zwolle: Waanders, 2010)

  2000 jaar Nederlanders en hun verdraagzaamheid [Geloof in Nederland 21] (Zwolle/Utrecht, Waanders/Catharijneconvent, 2009)

  Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000 [co-edited with George Harinck and Herman Paul] (Amsterdam: Bert Bakker, 2009)

  Reviewed in: De Volkskrant, Trouw, Nederlands Dagblad, Provinciale Zeeuwse Courant, HP/De Tijd, Historisch Nieuwsblad, Villa VPRO, protestant.nl.

  Sober, Strict, and Scriptural. Collective Memories of John Calvin, 1800-2000 [co-edited with Johan de Niet and Herman Paul; Religious History and Culture Series 2] (Leiden/Boston: Brill, 2009)

  De stand van de joodse studies in Nederland, 1990-2008. Rapport in opdracht van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën (Amsterdam 2008)

  Nieuwe Nederlanders, de integratie van de joden in Nederland (1814-1851) [New Dutchmen, The Integration of the Jews in the Netherlands (1814-1851)] (Amsterdam: Bert Bakker,2007)

  Reviewed in: NRC Handelsblad, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Academische Boekengids, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, De Negentiende Eeuw, Nieuw Israëlietisch Weekblad, Misjpoge, De Wekker, De Fabel van de illegaal, Vrede over Israël, Radix.
  Bibliografie over het Jodendom en Israël voor het Nederlandse Taalgebied 1992-2006 [Bibliography on Judaism and Israel; co-authored with Hanna and Lodewijk Blok] (Leuven: Peeters, 2007).
  De Reformatie-herdenking van 1917, historische beeldvorming en religieuze identiteitspolitiekin Nederland   [The Reformation Centenary 1917, Historical Representation and Religious Identity Politics in the Netherlands; co-edited with Herman Paul and George Harinck] (Zoetermeer: Meinema, 2004)

  More information

  Articles

  'Religious Oratory and the Improvement of Congregants. Dutch-Jewish Preaching in the First Half of the Nineteenth Century' Studia Rosenthaliana 34 (2000) 168-193.

  'Omstreden leiderschap, de joodse gemeente Gorinchem en de joodse Alblasserwaard in de eerste helft van de negentiende eeuw' [The Jewish Community Gorinchem and the Jewish Alblasserwaard in the First Half of the Nineteenth Century] Oud-Gorcum varia 20 (2003) 59-71.

  'Political Participation of Dutch Jews in the First Half of the Nineteenth Century, 1814- 1848' Zutot 3 (2003) 173-177.

  'Gescheiden gedenken, het vierde eeuwfeest vandeReformatie in Amsterdam' [The Fourth Reformation Centenary in Amsterdam] in: Herman Paul, Bart Wallet and George Harinck, De Reformatie-herdenking van 1917, historische beeldvorming en religieuze identiteitspolitiek in Nederland (Zoetermeer 2004) 82-101.

  'Teloorgang van een taal, Jiddisj in het negentiende-eeuwse Koninkrijk der Nederlanden (I)'[Disappearanceof a Language, Yiddish in Nineteenth Century Holland] Grine Medine 15 (2004) 6-13, 29.

  'Einde van het 'jargon-schandaal', Jiddisj in het negentiende-eeuwse Koninkrijk der Nederlanden (II)' [End of the Jargon Scandal, Yiddish in Nineteenth Century Holland] Grine Medine 16 (2004) 2-7.

  'Ber Halpern - een schrijver in de ban van de geschiedenis' [Ber Halpern - an author under history's influence]   Grine Medine 18 (2005) 2-5.

  'Spannende geschiedenis, Jiddisje historiografie in het Amsterdam vande 17e en 18e eeuw' [Exciting history, Yiddish historiography in 17th and 18th century Amsterdam] Nieuwsbrief oud-studenten kring Juda Palache Instituut 18 (2005) 4-5.

  'Moedertaal of heilige taal?, de taalstrijd in Erets Jisraël' [Mother tongue or holy language?, the language battle in EretzYisrael] Grine Medine 21 (2005) 2-7.

  'Ideologie, politiek en geschiedenis, Bendit ben EizekWing en zijn Amsterdamse kroniek Lezikorn (1795-1812)' De Negentiende Eeuw 29 (2005) 3, 185-204.

  'De joodse begraafplaats te Gorinchem, een kleine afspiegeling van joods plattelandsleven' Misjpoge 18 (2005) 4, 108-114.

  en Herman Paul, 'Poolse mythen in museum Auschwitz , oorlogsverleden bekeken door ideologische bril' Auschwitz Bulletin 50 (2006) 1, 5-8.

  'Dutch History from a Jewish Perspective: Abraham Chaim Braatbard's A Naye Kornayk fun 1740-1752 ,Hs.Ros.486' in: I.E. Zwiep e.a. eds., Omnia in Eo, Studies on Jewish Books and Libraries in Honour of Adri Offenberg Celebrating the 125th Anniversary of the Bibliotheca Rosenthaliana in Amsterdam [Studia Rosenthaliana 37] (Leuven 2006) 264-265.

  'Het ontstaan van de joodse burger, de integratie van de Nederlandse joden in de 19de eeuw' Geschiedenis Magazine 42 (2007) 3, 14-19.

  'De organisatiestructuur van joods Nederland' in: Rena Fuks-Mansfeld e.a. eds., Joden inNederland in de twintigste eeuw, een biografisch woordenboek (Utrecht 2007) xv-xvii.

  'Napoleon's Legacy - National Government and Jewish Community in Western Europe ' in: Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts/ Simon Dubnow Institute Yearbook VI (Göttingen 2007) 291-309.

  'Van lust tot liefde, erotiek in het werk van Isaac Bashevis Singer' Grine Medine 29 (2007)  28-36.

  'Brabants Israël, de regionale identiteit van Joden in Noord-Brabant van de zeventiende tot de twintigste eeuw' Brabants Heem 59 (2007) 4, 129-143.

  'Een spiegel van het moderne jodendom, bij de nieuwe Encyclopaedia Judaica' Interpretatie 16 (2008) 1, 29-30.

  'A Sun that Lost its Shine: The Reformation in Dutch Protestant Memory Culture,1817-1917' (withHerman Paul), Church History and Religious Culture  88 (2008), 35-62.

  'Dutch National Identity and Jewish International Solidarity: An Impossible Combination? Dutch Jewry and the Significance of the Damascus Affair (1840)' in: Yosef Kaplan ed., TheDutch Intersection: The Jews and the Netherlands in Modern History ( Leiden, Boston, 2008) 319-330.

  'De geest kan het lichaam laten dansen. Bart Wallet in gesprek met de Israëlische dichteres Chava Pinchas-Cohen' Liter 51 (2008) 9-16.

  Hľadanie pôvodua bitka o princípy: Holandské pripomínanie si reformácie počas 19. storočia (Slovakian for: A Quest for Origins and a Battle over Principles: Dutch Reformation Commemorations in the Nineteenth Century) (with Herman Paul) Forum Historiae 1/2008, 1-20.

  'Ongoing history. The tradition of successor chronicles in early modern Jewish historiography' in: Shlomo Berger and Irene E. Zwiep eds, Epigonism and the dynamic of Jewishculture [Studia Rosenthaliana 40, 2007-2008] (Leuven 2008) 183-194.
  'Een taal die niet mocht bestaan. West-Jiddisch in de zuidelijke Nederlanden (1791-1839)' Les Cahiers de la Mémoire contemporaine/Bijdragen tot de eigentijdse Herinnering 8 (2008) 175-192.
  'Chava Pinchas-Cohen. 'De geest kan het lichaam laten dansen.' Interview door Bart Wallet' in: Chava Pinchas-Cohen, Door het vlees stroomt het verlangen. Gedichten, een bloemlezing (Amsterdam 2009) 131-142.
  'Introduction: Calvin, History, and Memory' (with Herman Paul) in: Johan de Niet, Herman Paul, Bart Wallet eds., Sober, Strict, and Scriptural. Collective Memories of John Calvin, 1800-2000 (Leiden/Boston: Brill, 2009) 1-19.

  'Synode van Dordrecht', with PaulvanTrigt, 'Reformatie', with Herman Paul, Introductions to the clusters Leaders, Splits, and Shibbolets, and 'Kerkelijke stambomen' in: George Harinck, Herman Paul and Bart Wallet eds., Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000 (Amsterdam: Bert Bakker, 2009) 53-64; 257-268; 401-406; 469-472; 533-538; 625-634.

  'Poëzie van de toeëigening. Een analyse van de gedichten van Chava Pinchas-Cohen' Alef Beet 19 (2009) 1, 47-56.

  'Brabantse joden tussen Oranje en 'le peuple belge'. Migratie en de joodse gemeenschappen in Brabant, 1815-1839' Noordbrabants Historisch Jaarboek 26 (2009) 170-189.

  'Brug voorverplaatste personen. De geschiedenis van het tijdschrift Oenzer Brik ' Grine Medine 38 (2010) 66-78.

  'De strijd om het geheugen van Israël' CD Verkenningen zomer 2010, 102-112

  'Verdraagzaamheid tijdens de Republiek en later' in: Willem Bouwman e.a. eds., Geschiedenis van het christendom in Nederland (Zwolle/Utrecht 2010) 129-157.

  'Belgian independence, Orangism, and Jewish identity. The Jewish communities in Belgian during the Belgian Revolution (1830-39)' in: Judith Frishman, David J. Wertheim, Ido de Haan, Joël Cahen eds., Borders and boundaries in and around Dutch Jewish history (Amsterdam 2011) 167-181.

  'Wederopbouw in de schaduw van de Sjoa', Levend Joods Geloof 57 (2011) 4, 14-15

  'Hoe voor- en tegenstanders van de rituele slacht van rol verwisselden', Letter & Geest, Trouw 14 mei 2011.

  'De joodse Oranjemythe', Letter & Geest, Trouw 25 juni 2011.

  'Amsterdam in de Jiddisje geschiedschrijving. De vorming van een Amsterdams-joodse identiteit', Grine Medine 43, juni 2011, 3-9.

  'Integreren in canon voldoende. Het belang van 'Joodse geschiedenis' is een perspectief vanuit de marge',  Nieuw Israëlietisch Weekblad   146/45, 26 augustus 2011, 16.

  'De lange arm van Napoleon. 200 jaar Burgerlijke Stand en de Nederlandse joden', 

  Levend Joods Geloof

    58/1, september 2011, 23-24.

  'Een spiegel voor het integratiedebat: de integratie van de joden in Nederland', CDVerkenningen , herfst 2011, 44-51.

  'Ritueel slachten en godsdienstvrijheid in een seculiere samenleving', Religie & Samenleving 7 (2012) 2, 166-183.

  · With Herman Paul, ‘Zonder traditie raakt een mens op drift, Victor Kal over het potentieel vande joodse rite’ [Victor Kal and the Possibilities ofthe Jewish Rite]Wapenveld 53 (2003) 25-32.

  · 'Mohammed als valse profeet,vroegmoderne joodse historici over de islam' ZemZem, tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam 2(2006) 1, 115-123.

  •'"End of the Jargon Scandal" - The decline and fall of Yiddish in the Netherlands (1796-1886)'Jewish History 20 (2006) 3

  'Politicsand JewishCommunities. The Centralization of Western European Jewry' Perush 1 (2009)

  Reviews

  • Review of: MartinBossenbroek, 'De meelstreep, terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog' (Amsterdam 2001) and: Hinke Piersma (red.), 'Mensenheugenis, terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog, getuigenissen' (Amsterdam 2001), Transparant 14 (2003) 1.
  • 'Begraven in Brabantse bodem' [Buried inBrabant], review of: J. Bader, 'Verborgen in Brabantse bodem, joodse begraafplaatsen in Noord-Brabant' (Tilburg 2002), Brabants Heem 55 (2003) 87-88.
  • Review of: Jozeph Michman and Marion Aptroot, 'Storm in the community, Yiddish polemical pamphlets of AmsterdamJewry 1797-1798' (Cincinnati 2002), Transparant 14 (2003) 3.
  • Reviewof: David Coleman, 'Creating Christian Granada, society and religious culture in an old-world frontier city, 1492-1600' (Ithaca/London 2003), European Review of History - Revue européenne d'Histoire 12 (2005) 3, 495-497. 
  • 'De gereformeerdeReformatie en de joden', review of: Achim Detmers and J. Marius J. Lange van Ravenswaay eds., 'Bundeseinheit und Gottesvolk. Reformierter Protestantismus und Judentum im Europa des 16.und 17. Jahrhunderts' (Wuppertal2005), Transparant 17 (2006) 4.
  • 'Liefde', review of: Zeruya Shalev, 'De tweede familie' (Amsterdam2006), Liter 44 (2006) 73-75.
  • 'Wie hoopt op de geolle, die is mecholle, over joodse woorden in een Nederlandsecontext', review of: Justus van de Kampen Jacob van Wijk,'Koosjer Nederlands, joodse woorden in de Nederlandse taal' (Amsterdam 2006), Grine Medine 26 (January 2007) 11-16.
  • 'Kinderkranten in Polen, van Kinderfraind tot Olami haktantan' review of: Adina Bar-El, 'Been ha-etsim hajerakrakim,itonei yeladim be-Yiddish uve-Ivrit be-Polin1918-1939' (Jeruzalem 2006), Grine Medine 27 (April 2007) 36-41.
  • 'Hillesum' review of: Ria van den Brandt, 'Denken met Etty Hillesum' (Zoetermeer 2006), Liter 46 (2007) 67-68.
  • 'Riga als multi-etnisch centrum' review of: Ulrike von Hirschhausen, 'Die Grenzen der Gemeinsamkeit. Deutsche, Letten, Russen und Juden 1860-1914' (Göttingen 2006), Tijdschriftvoor Geschiedenis 120 (2007) 3, 417-418.

  * Review of: MiriamWeinstein, ‘De gouden sleutel, een biografie van de Jiddische taal’(Amsterdam 2002) and:Ozer Varsjavski, ‘Smokkelaars’ (Amsterdam 2004), Wapenveld 55 (2005) 3, 39-31.

  * 'Twee studies in één band, inboek over joodse geschiedenis Lage Landen gaat teveel fout', review of: Ludo Abicht, 'Geschiedenis van de joden van de Lage Landen' (Amsterdam/Antwerpen 2006), Reformatorisch Dagblad 5 april 2006

  Journalism

  Reports on the Fourteenth World Congress of JewishStudies

  ‘Nietzsche beïnvloedde vroege zionisme’Reformatorisch Dagblad2 augustus 2005

  'Christenen gebruikten joodse exegese' Reformatorisch Dagblad 3 augustus2005

  'Jodendom draagt sporen van christendom' Reformatorisch Dagblad 4 augustus 2005

  'Joodse identiteit belangrijk voor Israëli's' Reformatorisch Dagblad 5 augustus2005

  Encyclopaedia entries

  Besnijdenis, chassidisme, davidster, Etty Hillesum, Israël, jubeljaar, kabbala, kibboets, messianisme, rabbijn, sabbatjaar, synagoge, tabernakel [circumcision, hassidism,star of David, Etty Hillesum, Israel, jubilee, kabbalah, kibbutz, messianism, rabbi, sabbathyear, synagogue, tabernacle] in: Christelijke Encyclopedie I-III (Kampen 2005).
  Menahem Mann ben Solomon ha-Levi Amelander, Amsterdam (partly), Asser (family),Van den Bergh (family), Marcel Henri Bregstein, Benjamin Cohen, Felix Libertate, Michel Henri Godefroi,Joel Emanuel Goudsmit, Lehren (family), Eduard Maurits Meijers, Jonas Daniel Meyer, Jacques Oppenheim, The Netherlands (partly),De Pinto (family), Isaac de Pinto, Politics (Holland), Lodewijk Ernst Visser; in: Encyclopaedia Judaica 1-22 (FarmingtonHills Mi/Jerusalem 2006).
  Tobias Michael Karel Asser, Marcel Henri Bregstein, Otto Frank, Mozes Heiman Gans, Annemarie Grewel, Jeremias Elia Hillesum, Jacques de Kadt, Joseph Limburg,EduardMaurits Meijers, Jacques Oppenheim, Lodewijk Ernst Visser, in: Rena Fuks-Mansfeld e.a. eds., Joden in Nederland in de twintigste eeuw, een biografisch woordenboek (Utrecht 2007).

  Bromet, Hermanus Leonard, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, 1780-1830 [online publication: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/data/Bromet [14/03/2011]

  Radio

  De joden en het Oranjehuis, radio-uitzending Joods op zondag, Joodse Omroep, 18 september 2011

  Joden in Nederland na 1945, Folia Radio, Amsterdam FM, 2 november 2011

  Joodsevisies op Mohammed, radio-uitzending Nederlandse Moslimomroep 13 april 2006

  De integratie van de joden in Nederland, radio-uitzending Verre Verwanten, Teleac 8 juni 2007

  NieuweNederlanders in Europees-joodsperspectief, radio-uitzending Ramblas,Klara (VRT, België) 26 juni 2007

  Joodse Studies in Nederland tussen 2007 en 2008, radio-uitzending Twee joden, drie meningen, Joodse Omroep, 30 december 2007

  De Week van de Joodse Wetenschapen de integratievan de Nederlandse joden, radio-uitzending Daar ga je!, Joodse Omroep, 1 juni 2008

  De Week van de Joodse Wetenschap, radio-uitzending Gravenaan de Amstel, Amsterdam FM, 3 juni2008

  De religieuze identiteit van Nederlandse joden, radio-uitzending Geloof het. Of niet, Joodse Omroep, 18 juli 2010

  Educational Material

  Studiehandleiding bij Cultures of the Jews , David Biale ed. (Amsterdam: LevissonInstituut, 2007)

  Television

  The debate on Jewish and Islamic ritual slaughter in Dutch society, UitgesprokenEO, Nederland 2 16 juni 2011

  Link: http://www.uitgesprokeneo.nl/reportage/politieke-switch-rond-de-rituele-slacht/

 • Presentations

  Presentations

  • 'Jiddisje historiografie in de zeventiende en achttiende eeuw in de Republiek' [Yiddish Historiography in the Dutch Republic], Symposium 'Yiddish in the Netherlands' of the Dutch Assiociation for Jewish Studies , Rijksuniversiteit Leiden 13 June 2003
  • 'Jiddische Historiographie im achtzehnten Jahrhundert in der Republik der Sieben Vereinigten Niederlande', VI. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland , Universität Trier 24 September 2003
  • 'Brabants Israël, de positie van de joden in Noord-Brabant, 17 e-20e eeuw' [Brabant's Jews, the Position of theJews inNorthern Brabant, 17th-20th centuries], University of Tilburg , Tilburg, 9 February 2004
  • 'Napoleon's Legacy, National Government and Jewish Community in Western Europe', Annual Conference Simon-Dubnow-Institut , Leipzig 23 May2004
  • 'OngoingHistory, the Successor Tradition in Early Modern Jewish Historiography' EAJS Colloquium on Epigonism and the Dynamics of Jewish Culture , Yarnton Manor Oxford 7 July 2004
  • 'Geschichte, Ideologie und Politik: Bendit ben Ayzek Wing und seine Amsterdamer Chronik Lezikorn (1795-1812)' VII. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland , Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 4 October 2004
  • ''Hollandse middelmaat' in a Jewish Context, Dutch Jewish Elite and its Policy of the Middle Way in the First Half of the Nineteenth Century' Conference on Juste Milieu, the Quest for a Middle Way between Revolution and Tradition , Utrecht University 12 November 2004
  • 'Dutch National Identity and Jewish International Solidarity: An Impossible Combination? Dutch Jewry and the Significance of the Damascus Affair (1840)' The Tenth International Symposium on the History of the Jews in the Netherlands, The Dutch Intersection - The Jews and the Netherlands in Modern History , Hebrew University Jerusalem 24 November 2004
  • ''Hob gesjribn ale zachn di oens jehoediem iz iber gekoemen', Jiddisje historiografie in Nederland (1696-1812)'[Yiddish Historiography in the Netherlands] Researchers' Day of the Committee for the History of the Jews in the Netherlands of the Royal Dutch Academy of Sciences (KNAW) , Joods Historisch Museum Amsterdam 10 December 2004
  • 'Een vergeten generatie, Jiddisje historiografie in Amsterdam (1696-1812)' [A Forgotten Generation, Yiddish Historiography in the Netherlands] Ph.D.students' conference Huizinga Instituut , Barchem 23 April 2005
  • 'Menahem Man ben Shlomo Amelander and His Yiddish History Book She'eris Yisro'el (1743)' Fourteenth World Congress of Jewish Studies , Jerusalem 2 August 2005
  • 'Polemiek en realiteit, islambeelden in de vroegmodernejoodse historiografie' [Polemics and Reality, Images of Islam in Early Modern Jewish Historiography] Openinglecture academic year 2005-2006 departments of Hebrew and Arabic of the Universiteit van Amsterdam , 30 August 2005
  • 'Brokers and Gatekeepers, 18th-Century Yiddish Historiography and its Hebrew and Christian Sources' VIII Congres of the European Association for Jewish Studies, Moscow 25 July 2006
  • 'The integration of Dutch Jewry in the first half of the 19th century', debate on the integration of ethnic minorities in Western society with Frans Verhagen, Historisch Café , Amsterdam 9 May 2007
  • 'Belgian Independence, Orangism, and Jewish Identity - the Jewish Communities in Belgium during the Belgian Revolt (1830-1839)' KNAW Conference Borders and Boundaries in and Around Dutch Jewry , Amsterdam/Enschede 21 November 2007
  • 'Growth and Centralization. The South Netherlandish Jewish Communities during the period of the United Kingdom of the Netherlands, 1814-1830', Conference Justice for a Minority, Two Centuries of Institutional Arrangements for Jews in Belgium , Institute of Jewish Studies, University of Antwerp, 19 May 2008
  • 'Politics and Jewish Communities. The Centralization of Western European Jewry', The UC-Utrecht Symposium on Jewish Politics and Political Behavior I, Center for Jewish Studies, University of California, Los Angeles, 12 October 2008
  • 'Brabantse joden tussen Oranje en 'le peuple belge'. Migratie en de joodse gemeenschappen in Brabant (1815-1839)', XVde Colloquium 'De Brabantse Stad', mobiliteit en integratie, deBrabantse steden en migratie, Universiteit Antwerpen, 18 October 2008
  • 'From Political Activism to Cultural Identification. Dutch Jewry between the Netherlandsand Israel', The UC-Utrecht Symposium on Jewish Politics and Political Behavior II, Universiteit Utrecht, 1 December 2008
  • 'Reconstruction. Towards a New Paradigm for the Study of the History of Post-War Dutch Jewry' Dutch Association for Jewish Studies , Universiteit van Amsterdam, 15 June 2009
  • 'Rebuilding upon the ruins. Jewish Amsterdam after World War II' Hidden stories, forced removals and civic engagement , Universiteit van Amsterdam, 28 January 2010
  • 'The Vaad Hahatzala and the Reconstruction of Orthodoxy in the Netherlands, 1945-1950' Third Contact Day Jewish Studies in the Low Countries , University of Antwerp, 11 May 2010
  • 'Transformation of a Diaspora. The Western Sephardic Diaspora in the Nineteenth Century (1815-1914)' Judaism in the Mediterranean Context, Ninth Congress of the European Association for Jewish Studies , Ravenna 28 July 2010
  • 'For us Israel and Orange. The Jewish Orange Myth', symposium 'Jewish Loyalties in the Netherlands', Menasseh ben Israel Institute, Amsterdam 25 May 2011
  • "The Great Eagle, the Pride of Jacob', Joseph Hirsch Dünner in Dutch Jewish Memory Culture',  Religious Cultures of Dutch Jewry , Hebrew University Jerusalem 22 November 2011
 • Publicaties

  2011

  • Wallet, B. (2011). Belgian independence, orangism, and Jewish identity: the Jewish communities in Belgium during the Belgian revolution (1830-39). In J. Frishman, D. J. Wertheim, I. Haan, I. de Haan, & J. Cahen (Eds.), Borders and boundaries in and around Dutch Jewish history (pp. 167-181). Amsterdam: Aksant. [details]

  2008

  • Wallet, B. (2008). Ongoing History: The Successor Tradition in Early Modern Jewish Historiography. Studia Rosenthaliana, 40, 183-194. DOI: 10.2143/SR.40.0.2028843 [details]
  • Paul, H., & Wallet, B. (2008). A sun that lost its shine: the Reformation in Dutch Protestant memory culture, 1817-1917. Church History and Religious Culture, 88(1), 35-62. DOI: 10.1163/187124108X316459 [details]

  2018

  • Wallet, B. T., & Zwiep, I. E. (2018). Locals: Jews in the Early Modern Dutch Republic. In J. Karp, & A. Sutcliffe (Eds.), The Cambridge History of Judaism. - Volume 7: The Early Modern World, 1500–1815 (pp. 894-922). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781139017169.035 [details]

  2013

  • Wallet, B. (2013). 'Vorming, beschaving en heil': Joodse godsdienstonderwijzers en de religiegeschiedenis van joods Nederland, 1815-1980. Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 36(78), 66-91. [details]
  • Wallet, B. (2013). Ritueel slachten en godsdienstvrijheid in een seculiere samenleving. Religie & Samenleving, 7(2), 166-183. [details]

  2012

  • Wallet, B. (2012). Het Réveil als 'joodsche Hervorming'. In F. van Lieburg (Ed.), Opwekking van de natie: het protestantse Réveil in Nederland (pp. 185-210). Hilversum: Verloren. [details]

  2011

  • Wallet, B. T., van Trigt, P. W., & Polak, H. M. (2011). Die ons heeft laten leven. De geschiedenis van de Joodse Gemeente Amsterdam [NIHS] van 1945 tot 2010. Amsterdam: NIHS.

  2010

  • Wallet, B. T. (in press). Researchagenda voor de geschiedenis van de joden in Nederland. Amsterdam: NGJS.
  • Wallet, B. T., & Berg, H. (2010). Wie niet weg is, is gezien. Joods Nederland na 1945. Zwolle: WBooks.
  • Wallet, B. (2010). Om 'een uitgeteekenden joodsche levensweg': de reconstructie van het religieuze jodendom in Nederland, 1945-1960. In H. Berg, & B. Wallet (Eds.), Wie niet weg is, is gezien: Joods Nederland na 1945 (pp. 96-117). Zwolle: Waanders. [details]
  • Wallet, B., & Berg, H. (2010). 65 jaar joods Nederland: een inleiding. In H. Berg, & B. Wallet (Eds.), Wie niet weg is, is gezien: Joods Nederland na 1945 (pp. 7-19). Zwolle: Waanders. [details]

  2009

  • Wallet, B. (2009). Brabantse joden tussen Oranje en 'le peuple belge': migratie en de joodse gemeenschappen in Brabant, 1815-1839. Noordbrabants Historisch Jaarboek, 26, 170-189, 293. [details]

  2008

  • Wallet, B. (2008). Dutch national identity and Jewish international solidarity: an impossible combination? Dutch Jewry and the significance of the Damascus affair (1840). Brill's Series in Jewish Studies, 38, 319-330. [details]
  • Paul, H., & Wallet, B. (2008). Hľadanie pôvodu a bitka o princípy: holandské pripomínanie si reformácie v 19. storočia. Forum Historiae, 2008(1). [details]

  2006

  • Wallet, B. T. (2006). 'Dutch History from a Jewish Perspective: Abraham Chaim Braatbard's A Naye Kornayk fun 1740-1752, Hs.Ros. 486'. In I. E. Zwiep (Ed.), Omnia in Eo, Studies on Jewish Books and Libraries in Honour of Adri Offenberg Celebrating the 125th Anniversary of the Bibliotheca Rosenthaliana in Amsterdam (pp. 264-265). (Studia Rosenthaliana; No. 37). Leuven.
  • Wallet, B. T. (2006). 'End of the jargon-scandal' - The decline and fall of Yiddish in the Netherlands (1796-1886). Jewish History, 20(3/4), 333-348. DOI: 10.1007/s10835-006-9016-1 [details]
  • Wallet, B. T. (2006). Encyclopaedia Judaica, Second Edition. (22 dln. [Section The Netherlands]). Farmington Hills: Thomson Gale.

  2013

  • Wallet, B. (2013). Een cultuur die verdween: Europese joden in de jaren dertig [Bespreking van: B. Wasserstein (2012) Aan de vooravond: Europese Joden voor de Tweede Wereldoorlog]. Geschiedenis Magazine, 48(3), 34-35. [details]
  • Wallet, B. (2013). God, ballingschap en verlossing: religieuze geschiedvisies in achttiende-eeuwse Amsterdamse Jiddische geschiedschrijving. Transparant, 24(1), 12-17. [details]

  2012

  • Wallet, B. (2012). De oorlog na de oorlog [Bespreking van: C. van der Heijden (2011) Dat nooit meer: de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland]. Nieuw Israelietisch Weekblad, 147(16), 26-27. [details]
  • Wallet, B. (2012). Zin en onzin van de 'joods-christelijke traditie'. Christen democratische verkenningen, 2012(3), 100-108. [details]

  2011

  • Wallet, B. T. (2011). Amsterdam in de Jiddisje geschiedschrijving: De vorming van een Amsterdams-joodse identiteit. Grine Medine, 43, 3-9.
  • Wallet, B. (2011). Een spiegel voor het integratiedebat. De integratie van de joden in Nederland. Christen democratische verkenningen, 2011(3), 44-51.

  2008

  • Wallet, B. (2008). De stand van de joodse studies in Nederland, 1990-2008. Amsterdam: Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën. [details]

  2006

  • Wallet, B. T. (2006). Entries on: Menahem Mann ben Solomon ha-Levi Amelander, Amsterdam (partly), Asser (family), Van den Bergh (family), Marcel Henri Bregstein, Benjamin Cohen, Felix Libertate, Michel Henri Godefroi, Joel Emanuel Goudsmit, Lehren (family), Eduard Maurits Meijers, Jonas Daniel Meyer, Jacques Oppenheim, The Netherlands (partly), De Pinto (family), Isaac de Pinto, Politics (Holland), Lodewijk Ernst Visser. In Encyclopaedia Judaica Farmington Hills/Jerusalem.
  • Wallet, B. T. (2006). Liefde [Review of: Z. Shalev (2006) De tweede familie]. Liter, 44, 73-75.
  • Wallet, B. T. (2006). Mohammed als valse profeet, vroegmoderne joodse historici over de islam. ZemZem, 2, 115-123.
  • Wallet, B. T. (2006). Twee studies in één band: in boek over joodse geschiedenis Lage Landen gaat te veel fout [Review of: L. Abicht (2006) Geschiedenis van de joden van de Lage Landen]. Reformatorisch dagblad, 5.
  • Wallet, B. (2006). De gereformeerde Reformatie en de joden [Bespreking van: A. Detmers, J.M.J. Lange van Ravenswaay (2005) Bundeseinheit und Gottesvolk: reformierter Protestantismus und Judentum im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts]. Transparant, 17(4), 37.

  Andere

  • Zwiep, I. (participant) & Wallet, B. T. (participant) (16-7-2018). Panel: Humanities in the mirror. Writing Jewish history in a digital key, Kraków, Poland (organising a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden