Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

'De UvA was financieel gezond in 2006 en is financieel gezond in 2016', concludeert de Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting (COFH) in haar op vrijdag 24 juni gepubliceerde eindrapport.

Overhandiging eindrapport
V.l.n.r. René Hulst (voorzitter Contactgroep), Geert ten Dam (bestuursvoorzitter UvA) en Henk van Moorsel (voorzitter COFH). Foto: Ingrid de Groot

Het rapport, getiteld Bouwen aan Wetenschap, werd in ontvangst genomen door Geert ten Dam en Hans Amman, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de UvA, en door René Hulst, die namens de contactgroep de opdracht verstrekte. De commissie oordeelt positief over de ontwikkeling van de huisvestingsplannen en de bedrijfsvoering, maar benadrukt dat er ondanks de gezonde financiële positie belangrijke aandachtspunten zijn.

'We zijn blij dat de commissie concludeert dat de UvA financieel gezond is, en het bevestigt ook het beeld dat wij zelf hebben. Dat er daarnaast aandachtpunten zijn, delen wij. Het is goed dat de commissie ons scherp houdt.', aldus Geert ten Dam in een eerste reactie bij de ontvangst van het rapport. ‘We moeten de bevindingen natuurlijk nog goed bestuderen.’

Het onderzoek van de COFH heeft zes maanden in beslag genomen en maakt deel uit van het tienpuntenplan van 10 maart 2015.

Alert blijven

Uit de jaarrekening (PDF) en kaderbrief (PDF) blijkt dat de financiële positie het afgelopen jaar is verbeterd, door verschillende maatregelen. Het vermogen van de UvA is de afgelopen jaren toegenomen en de kwaliteit en staat van de gebouwen zijn verbeterd. De commissie stelt dat het wel nodig is alert te blijven. 'Dat is terecht. Dat vinden wij ook. De commissie wijst daarbij met name op de investeringen rond de Binnenstadscampus', aldus Ten Dam.

Transparantie en draagvlak

De COFH benadrukt het belang van transparantie, draagvlak en solidariteit. Hans Amman: 'Het beeld komt naar voren dat we het financieel en technisch goed doen, maar dat we dit niet altijd goed laten zien, om zo tot een gezamenlijk gedragen beleid te komen. We zien het echt als een opdracht om dat samen met de faculteiten op te pakken. We hebben in samenwerking met de decanen daarom het afgelopen jaar ook al concrete stappen gezet. Zo hebben we in het proces van de totstandkoming van de kaderbrief en de begroting meer tijd ingeruimd voor inspraak, advies en overleg. We publiceren alles online en ontwikkelen goed leesbare infographics om de soms lastige materie voor iedereen toegankelijk te maken. Dit geldt ook voor de gezamenlijke discussie over het vernieuwen van het allocatiemodel, waarvoor we ook bijeenkomsten organiseren en input ophalen.'

Allocatiemodel

Amman: 'De commissie heeft een aantal relevante observaties en aanbevelingen over het allocatiemodel. Ik hoop dat onze medewerkers en studenten naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van de commissie voorstellen indienen bij de werkgroep allocatiemodel, zodat deze kunnen worden meegenomen.' Dinsdag 28 juni en donderdag 30 juni zijn er themabijeenkomsten over het allocatiemodel; voorstellen kunnen ingediend worden tot 15 juli.

Vastgoed

De commissie concludeert dat de huisvestingsontwikkelingen in het algemeen redelijk doelmatig zijn uitgevoerd, maar signaleert ook risico’s, met name rond de Binnenstadscampus. Het in eigendom hebben van gebouwen brengt langjarige financiële verplichtingen en risico’s met zich mee. De interne richtlijnen en procedures van de UvA zijn gericht op de beheersing van deze risico’s.

Ineffectiviteit hedge?

De COFH wijst in haar eindrapport op risico’s met betrekking tot de ineffectiviteit van hedge op de financiering. Amman: 'Wij bekijken dit elk half jaar zorgvuldig met de accountant, dus dat beeld herkennen wij niet. Maar we zullen de betreffende paragrafen in het rapport goed bekijken en onze portefeuille nogmaals scherp bestuderen.'