Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Versterken van de medezeggenschap, aanbevelingen van drie commissies, transparantie in financiën en allocatie, vernieuwingen in het onderwijs en meer betrokkenheid van medewerkers en studenten bij het beleid – er is sinds de lancering van het Tienpuntenplan, twee jaar geleden, veel gebeurd. Een update.

Suzanne Blanchard
Foto: Suzanne Blanchard

Het College van Bestuur (CvB) publiceerde de tien punten op 10 maart 2015, tijdens de bezetting van het Maagdenhuis. In de afgelopen twee jaar zijn commissies aan het werk geweest, werkgroepen gevormd, is nieuw beleid gemaakt en een andere manier van werken ontstaan. Wat is er bereikt en wat staat er nog te gebeuren?

Medezeggenschap

Er is stevig ingezet op het versterken van de medezeggenschap. Zo heeft de medezeggenschap meer invloed gekregen op de benoeming van CvB-leden. Bij de faculteiten die in de afgelopen periode een nieuwe decaan kregen, is de decentrale medezeggenschap nauw betrokken geweest. Het CvB betrekt de medezeggenschap in een vroeger stadium dan voorheen bij verschillende plannen en beleidsvoornemens. Ook is er een studentassessor gekomen. De eerste was Lianne Schmidt; zij is per 1 januari 2017 opgevolgd door Linda van Exter.

Financiën

De Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting concludeerde dat de UvA financieel gezond is, en een verantwoorde koers heeft gevaren met betrekking tot de huisvesting. Tegelijk zijn er aandachtspunten benoemd, waarover nu onder andere met de banken wordt gesproken. Daarnaast zijn de afgelopen periode grote stappen gezet op het punt van financiële openheid, bevordering van transparantie en het begrijpelijk maken van complexe materie, bijvoorbeeld met infographics en animaties. De belangrijkste stukken met betrekking tot financiën staan tegenwoordig op één centrale plaats op de website, en zijn open voor commentaar voordat ze worden vastgesteld. Daarnaast zijn UvAdata Monitors - met informatie over onderwijs en onderzoek, personeel en financiën - online beschikbaar gekomen.

Verdeling eerste geldstroom

Voor de herziening van het allocatiemodel is een gezamenlijk plan van aanpak van het CvB en de medezeggenschap uitgevoerd. Medewerkers en studenten konden met ideeën komen. Vervolgens heeft een werkgroep op basis van al die ideeën een voorstel gedaan. De verwachting is dat de nieuwe verdeling van de eerste geldstroom (budgetneutraal) wordt ingevoerd bij de Kaderbrief voor de begroting 2018.

Commissies

In reactie op de uitkomsten van het raadplegend referendum, dat de Commissie Democratisering en Decentralisering organiseerde, heeft het CvB gezegd de betrokkenheid van medewerkers en studenten nog verder te willen versterken. CvB-voorzitter Geert ten Dam: ‘Het versterken van de opleidingscommissies en van academisch leiderschap zijn twee belangrijke pijlers hierbij. Om de betrokkenheid van de academische gemeenschap te vergroten werken we aan een interactieve beleidswebsite. We kunnen zo feedback van medewerkers en studenten meenemen in de besluitvorming. Ook zijn we bezig met de voorbereiding voor een charter en een senaat nieuwe stijl’.

De bevindingen van de Commissie Diversiteit hebben ertoe geleid dat een diversity officer wordt aangesteld, die met een netwerk binnen de faculteiten en diensten aan de slag gaat.

Nieuwe UB

Op 16 maart start de raadpleging met betrekking tot de bouw van een nieuwe UB op het Binnengasthuisterrein. De input van medewerkers en studenten wordt betrokken bij de besluitvorming.

Vernieuwingen onderwijs

De afgelopen twee jaar zijn veel stappen gezet wat betreft vernieuwingen in het onderwijs. ‘Zo hebben we met de inbreng van velen een plan van aanpak voor blended learning gemaakt. De faculteiten ontwikkelen nu elk een eigen strategie en er komt een kenniscentrum om de faculteiten te helpen bij de ontwikkeling en de uitvoering’, vertelt rector magnificus Karen Maex. ‘UvA-breed zijn we bezig om een nieuwe onderwijsvisie te ontwikkelen. Met een werkgroep inventariseren we momenteel de onderwerpen en dilemma’s die hierin benoemd moeten worden. Dat doen we door op verschillende manieren input uit de organisatie op te halen.’ Verder is de evaluatie van het programma Studiesucces gaande. Dit moet leiden tot praktische handvatten en versterking wat betreft talentontwikkeling van studenten, kennisdeling van docenten en studentengagement. Ook heeft de UvA een aanvraag ingediend bij OCW voor de pilot Flexstuderen, in het studiejaar 2017-2018. Half maart wordt duidelijk of de UvA mee kan doen.

Werken aan HR

In de afgelopen periode is uitgebreid ingezet op het versterken van het HR-beleid van de UvA, onder andere door te komen tot een agenda voor de komende jaren, met een plan van aanpak. De HR-agenda die is opgesteld, bestaat uit vijf prioriteiten: (1) een passende verhouding vast-tijdelijk personeel, (2) strategische personeelsplanning, (3) verdere ontwikkeling (academisch) loopbaanbeleid, (4) verbetering jaargesprekken, en (5) gerichte aandacht voor leiderschapsontwikkeling. Drie van de vijf beleidsnotities zijn inmiddels uitgewerkt en worden dit voorjaar voorgelegd aan de medezeggenschap; de andere twee volgen naar verwachting voor de zomer.