Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 6 juni het wetsvoorstel Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek behandeld en aanvaard. Onderdeel van het wetsvoorstel is verruiming van het ius promovendi. Hierdoor ontstaat voor universiteiten de mogelijkheid om ook anderen dan hoogleraren het ‘ius promovendi’ te verlenen.

Promotie
Foto: Eduard Lampe

Prof. dr. ir.  Karen Maex, rector magnifcus van de UvA en voorzitter van het College voor Promoties, reageert: ‘Met huidige systeem krijgen de mensen die de begeleiding van de promotie doen, niet altijd de erkenning voor hun werk. Dit terwijl ze wel grote verantwoordelijkheid in de begeleiding nemen en belangrijk zijn voor de vernieuwing van vakgebieden. Het is heel goed dat we als Nederlandse universiteiten binnenkort de mogelijkheid krijgen om daar verandering in te brengen.’

Het is nog niet duidelijk wanneer de wet van kracht gaat, maar in afwachting hiervan wordt gewerkt aan aanpassing van het promotiereglement van de UvA. Binnen het College voor Promoties (CvP) zijn de grote lijnen reeds afgestemd. Verdere bespreking binnen de UvA loopt nog; detailregelingen moeten nog zorgvuldig worden besproken en uitgewerkt.

De behoefte aan verruiming van het ius promovendi verschilt per faculteit en discipline. Er zal daarom aan de UvA een generiek ius promovendi komen voor alle universitair hoofddocenten (UHD’s), waarna het aan de decanen van de faculteiten is om een UHD bij het CvP voor te dragen als promotor en bij de voordracht toe te zien op de kwaliteit (waaronder voldoende ervaring als copromotor). Daarnaast kan het CvP in bijzondere gevallen het ius promovendi aan de UvA toekennen aan een gepromoveerde universitair docent (UD); toekenning van het ius aan een UD zal voorbehouden zijn aan het CvP.

De verruiming gaat van kracht als de nieuwe wet in werking is getreden en het aanpaste promotiereglement van de UvA is goedgekeurd in het CvP.