Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Herkennen en erkennen van werkdruk, in kaart brengen van de oorzaken van werkdruk, balans in werk en terugdringen van administratieve complexiteit in interne processen, dat zijn enkele punten in het voorstel voor een Plan van Aanpak dat op 8 december door de taskforce Werkdruk in samenspraak met het Lokaal Overleg (UCLO) werd opgeleverd.

Algemeen pc toetsenbord

Lijnen van actie

Op verzoek van het College van Bestuur heeft de taskforce Werkdruk zich de afgelopen maanden over de problematiek van werkdruk bij wetenschappelijk en ondersteunend personeel gebogen. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de vakbonden (UCLO), de medezeggenschap (COR en GOR), P&O van de faculteiten en de centrale HR beleidsafdeling en werd voorgezeten door Han van Dissel, decaan van de Faculteit Economics & Business.

De belangrijkste adviezen van de werkgroep zijn in het document geclusterd in een viertal lijnen van actie die UvA-breed herkenbaar zijn en van toepassing zijn op alle organisatieonderdelen van de UvA:

  • Werkdruk in kaart

Medewerkers met een onderwijstaak ervaren gemiddeld hogere werkdruk dan medewerkers zonder onderwijstaak. Het verdient de aanbeveling een beter beeld te krijgen van de normen, ambities en taakeisen bij de verschillende organisatieonderdelen in relatie tot de beschikbare middelen.

  • Balans in werk

Het combineren van (onderwijs-, onderzoek- en/of management-) taken is één van de meest genoemde oorzaken van werkdruk. Een goede  balans tussen taken en energiebronnen zoals regelmogelijkheden en autonomie is van groot belang.

  • De kracht van eenvoud

Uit de UvA medewerkersmonitor 2017 blijkt dat specifiek administratieve lasten als een werkdrukverhogende factor worden ervaren door het wetenschappelijk personeel. Waar mogelijk dienen interne processen in complexiteit te worden teruggedrongen.

  • Herkennen en erkennen

Een vereiste in het kunnen omgaan met werkdrukproblematiek is het bespreekbaar en inzichtelijk maken in de teams op de werkvloer.

 

Han van Dissel
Foto: Ineke Oostveen

Taskforce voorzitter Han van Dissel: 'We hebben onderzoek gedaan naar beïnvloedbare oorzaken van werkdruk. Dit bevestigde het beeld dat werkdruk een complex probleem is waar geen uniforme oplossingen voor beschikbaar zijn. De actielijnen die we in het plan beschrijven moeten verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden en we stellen voor dat te doen in nauwe samenspraak met faculteiten en diensten. Daarbij is het van belang dat er oog is voor al lopende (lokale) projecten op het gebied van werkdruk.'

Pragmatische benadering

Die pragmatische benadering is kenmerkend voor de manier waarop de taskforce de opdracht heeft uitgewerkt. Het voorstel heeft een langetermijnperspectief, maar benadrukt maatregelen die in 2018 implementeerbaar zijn. Op korte termijn zouden er al enkele ‘quick-wins’ geïmplementeerd kunnen worden. Ook ligt de focus op oorzaken van werkdruk die direct beïnvloedbaar zijn. Aspecten die voor een belangrijk deel door externe factoren bepaald worden –zoals bijvoorbeeld de teruglopende Rijksbijdrage voor onderwijs en onderzoek– worden gesignaleerd maar zijn niet meegenomen in de uitwerkingen van het voorstel.

Onderhandelaarsakkoord

Met het opleveren van het Plan van Aanpak door de taskforce komt de UvA tijdig de afspraak in het onderhandelaarsakkoord van de CAO na. Hierin is afgesproken dat -in samenspraak met het Lokaal Overleg (UCLO)- iedere universiteit voor eind 2017 een werkplan betreffende werkdruk en duurzame inzetbaarheid oplevert.