Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het UniversiteitsForum kwam op woensdag 5 juni voor de laatste keer in de huidige vorm en samenstelling bijeen. Na de zomer wordt het UniversiteitsForum als experiment op een wat andere manier voortgezet. Het eerste onderwerp van gesprek was dit vervolg op het experiment. Hoofdonderwerp van de bijeenkomst waren de kernwaarden van de UvA en daarbij behorende gedragsregels.

Onder voorzitterschap van Jan Rath spraken de Forumleden – zo’n twintig in totaal – over een voorstel voor voorzetting van het UniversiteitsForum in 2019-2020. Het voorstel is gemaakt op basis van de uitkomsten van een enquête die in februari 2019 onder de leden is gehouden.

Vervolg UniversiteitsForum

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de experimentfase zijn: frequentie en duur van de bijeenkomsten (frequenter en korter), wijze van samenstelling van het Forum (aanpassingen in lotingsproces), en instelling van een agendacommissie. De aanwezige leden konden zich vinden in het voorstel; wel werd gediscussieerd over de teruglopende opkomst bij de bijeenkomsten en of het wijzigen van de frequentie en duur daar verandering in gaat brengen. Sommige aanwezigen vroegen zich af of de dalende opkomst niet te maken heeft met onhelderheid over het doel (voorafgaand aan de beleidsvorming input geven aan College van Bestuur en decanen voor de ontwikkeling van strategieën en lange-termijnplannen).

In de opzet voor het vervolg wordt een aantal potentiële thema’s genoemd, waaronder hoger onderwijs en achterstandsgroepen, de UvA en haar ecologische voetafdruk, en kwaliteitsbegrip en ­meting. Uit de zaal kwamen als mogelijke aanvullingen hierop: seniorenbeleid, diversiteit, waarderen van onderwijs, landelijke en internationale ontwikkelingen, internationalisering en studeren/werken met een functiebeperking.

Het College neemt voor de zomer een besluit over de voortzetting van het experiment.

Kernwaarden

Een van de voorstellen van de Commissie Democratisering en Decentralisering was het opstellen van een charter ‘waarin middels een procedure van breed overleg de kernwaarden van de universiteit worden vastgelegd en waaraan de universitaire gemeenschap zich gebonden acht’. In de eerste twee bijeenkomsten van het Forum is al gesproken over bouwstenen daarvoor. De Forumleden bespraken nu een eerste aanzet die daaruit is gemaakt tot uitwerking van kernwaarden en daarbij behorende gedragsprincipes. Deze hebben mede tot doel handvatten te bieden om de sociale veiligheid binnen de UvA te bevorderen.

In deze eerste aanzet waren de kernwaarden onderverdeeld in: UvA-profiel, UvA-belofte, UvA en Amsterdam en UvA-gemeenschap. De Forumleden gaven aan het belangrijk te vinden dat in het ‘UvA-profiel’ het eigene van de UvA – wat ze omschreven in termen van kritisch, eigengereid, vrijheid – benoemd wordt. Over al dan geen nadruk op de UvA als baanbrekend en innovatief verschilden de meningen enigszins. Ook werd geopperd of niet één catchy phrase beter beklijft dan een langere beschrijving.

Wat betreft de ‘UvA-belofte’ werd de vraag gesteld of dit wel het juiste label is en of ambitie niet passender zou zijn. Ook werd benoemd dat het hierbij zowel om onderzoek als om onderwijs moet gaan – dus een ‘belofte’ aan zowel student als maatschappij. Bij ‘UvA en Amsterdam’ moet het volgens de Forumleden niet alleen gaan over wat de UvA biedt aan Amsterdam, maar ook over wat de stad ons biedt en dat Amsterdam ook een voorwaarde is voor het bestaan van de UvA (Amsterdam maakt de UvA). Daarbij is het belangrijk te denken aan kunst en cultuur, aan de creatieve industrie in de stad, en aan Amsterdam als ‘laboratorium’ van de UvA. Onder ‘UvA-gemeenschap’ is het belangrijk, zo werd opgemerkt, niet alles te willen benoemen, want te veel maakt niks. De kern zou moeten zijn wat ons als UvA-gemeenschap uniek maakt.

Gemeenschapsregels

De discussie begon met de vraag of de noemer gemeenschapsregels wel de beste vertaling is van ‘principles of community’ en of het niet meer zou moeten gaan om beginselen dan regels. Hierover liepen de meningen wat uiteen. De aanwezigen waren het met elkaar eens dat het van groot belang is om de toon en de formuleringen zorgvuldig te wegen. In het besef dat het onmogelijk is om alles te benoemen als het gaat om ongewenst gedrag.

De uitkomsten van de Forumdiscussie over kernwaarden en gemeenschapsregels worden verwerkt in een voorstel dat zal worden voorgelegd aan de reguliere advies­organen van de UvA, de medezeggenschap en denkmee.uva.nl, en dat vervolgens wordt verwerkt in het nieuwe Instellingsplan 2021-2026.