Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In de vergadering van 3 december 2019 heeft het College van Bestuur de begroting - inclusief de Actualisatie Huisvestingsplan en de ICT-projectportfolio - voor 2020 definitief vastgesteld.

Begroting UvA 2020 (download pdf)

Begroting UvA 2020 - visual (pdf)

Uit de begroting 2020 blijkt de financiële gezondheid van de UvA. De UvA begroot voor de jaren 2020-2023 een nul-resultaat, waarbij voor 2021-2023 ruimte variërend tussen M€ 2,8 en M€ 6,7 voor nieuwe beleidsinvesteringen is opgenomen.

De begroting 2020 bevat naast het UvA-brede beeld en de begrotingen van de faculteiten, diensten en overige eenheden ook het geactualiseerde Huisvestingsplan 2020 en de ICT-projectportfolio. In de begroting is rekening gehouden met de uitgangspunten in de Kaderbrief en de bespreking van de conceptbegroting en is de ontwikkeling van financiële kengetallen getoetst aan de gestelde normen.

Investeringen

De verwachte baten van de UvA voor 2020 nemen ten opzichte van de begroting 2019 met M€ 32,8 toe. Het grootste deel van de verwachte toename is afkomstig uit de rijksbijdrage. Door bijstellingen van de referentieraming en de loon-/prijs indexering is dit een stijging van ca. 5%.

De stijgende inkomsten maken een verhoging van de prijzen en budgetten in het allocatiemodel mogelijk. In de begroting zijn de prijzen en budgetten verhoogd met 2% ten opzichte van de kaderbrief. Hiermee kunnen faculteiten stijgende lonen en prijzen opvangen.

Hoewel voor de UvA als geheel sprake is van een toename van de baten, zijn de kansen niet gelijk over de instelling verdeeld. In de bètawetenschappen wordt geprofiteerd  van nieuwe mogelijkheden om middelen te verwerven, terwijl elders de druk van stijgende kosten sterk wordt gevoeld. Alle onderzoeksinstituten van de UvA hebben intussen te maken met stijgende matchingsdruk. De overheveling van de tweede naar de eerste geldstroom betekent dit jaar een beperkte verlichting.

Ten opzichte van de kaderbrief is de ruimte die beschikbaar is voor betere ondersteuning van onderwijs en onderzoek vergroot. Investeringen in onderwijslogistiek en e-science moeten op afzienbare termijn docenten en onderzoekers betere ondersteuningsmogelijkheden bieden. Voor duurzaamheid is extra ruimte gevonden om op korte termijn de CO2druk van de UvA te neutraliseren en de energietransitie versneld mogelijk te maken. Op langere termijn ontstaan mogelijkheden voor investeringen die nieuwe interdisciplinaire initiatieven kunnen ondersteunen. Ook voor diversiteit is veel aandacht.

In 2020 (en verder) zijn behoorlijke investeringen in huisvesting en faciliteiten gepland die er op gericht zijn om studenten, docenten en onderzoekers beter te ondersteunen.

Inspraak en overleg

De conceptbegroting - en eerder ook de kaderbrief - is begin oktober online beschikbaar gesteld voor inzage en feedback. Nadat de Gezamenlijke Vergadering van de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad op 29 november instemde, heeft de Raad van Toezicht op 20 december de begroting goedgekeurd. Hiermee is het begrotingsproces afgerond.