Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Op 1 juni 2019 heeft het College van Bestuur van de UvA een externe commissie Wetenschappelijke Integriteit ingesteld om onderzoek te doen naar mogelijke schending van wetenschappelijke integriteit in de toespraken en in het proefschrift van oud-rector prof. dr. Dymph van den Boom. De ingestelde commissie, onder leiding van prof. dr. Ton Hol, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, heeft op 16 december 2019 haar rapport opgeleverd.

De commissie concludeert dat er sprake is van (patroon van) tekortkomingen bij bronvermeldingen en slordigheden in de verwijzingen naar het gedachtengoed van anderen die hadden kunnen en ook hadden moeten worden vermeden, maar dat in het gegeven geval geen sprake is van een schending van normen van wetenschappelijke integriteit, of van plagiaat in het bijzonder.

Context

Volgens de commissie draait het bij plagiaat om het ‘pronken met andermans veren’ en is de context relevant: in het proefschrift zijn de geconstateerde feiten aangetroffen in een hoofdstuk over geraadpleegde literatuur. Het proefschrift is verder circa dertig jaar geleden gepubliceerd. Bij de jaarlijkse Diesredes gaat het niet om wetenschappelijke publicaties maar om toespraken. Tegelijk schrijft de commissie dat 'niettemin van een bestuurder [mag] worden verwacht dat deze het goede voorbeeld geeft wanneer de tekst van de toespraken schriftelijk wordt geopenbaard' en dat 'in een nadien gepubliceerde schriftelijke versie deze schatplichtigheid door middel van duidelijke verwijzingen zichtbaar dient te worden gemaakt. Dit alles is gewoon een kwestie van fatsoen; schriftelijke regels zijn daarvoor niet nodig.'

Voorlopig besluit

Het College neemt dit oordeel over in een zogeheten voorlopig besluit. Het College heeft op basis van het rapport besloten de toespraken van de website te verwijderen en vraagt aan voormalig rector Dymph van den Boom om de ontbrekende verwijzingen en bijbehorende aanhalingstekens in de redes toe te voegen, zodat deze in een nieuwe versie online gepubliceerd kunnen worden. Professor Van den Boom kan binnen zes weken een second opinion vragen bij het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Daarna neemt het College een definitief besluit.

Zorgvuldig en verantwoordelijk handelen

Naar aanleiding van het rapport van de externe commissie heeft het College diverse vragen en opmerkingen ontvangen. Binnenkort bespreekt het College de geuite zorgen, onder andere met de voorzitters van de Examencommissies en overige betrokkenen.

Het College benadrukt dat zij veel waarde hecht aan de algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen. Medewerkers en studenten aan de UvA zijn vrij in hun onderwijs en onderzoek, in hun keuze van onderwerpen en methoden van onderzoek, in hoe zij zich informeren, naar buiten treden en publiceren. Tegelijk hebben zij de plicht om gemaakte keuzes te verantwoorden en de wetenschap op integere wijze, dat wil zeggen betrouwbaar, eerlijk, zorgvuldig en verantwoordelijk, te beoefenen.

De UvA heeft voor het opleiden van studenten een heldere richtlijn: de 'Fraude- en Plagiaatregeling studenten UvA’. Hierin staat als eerste onderdeel van wat onder plagiaat wordt verstaan: 'het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding', hetgeen verder wordt verduidelijkt met 'het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat letterlijke of bijna letterlijke citaten in het werk werden overgenomen […].' Deze regeling blijft onverkort van kracht.