Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Studenten hebben het (mentaal) zwaar in de coronapandemie. Ze missen het studentenleven, de interactie met elkaar en hun docenten, en hebben last van somberheid en eenzaamheid. Ondanks de grote impact van corona, is het algemene beeld aan de UvA dat het relatief goed gaat met de studievoortgang van studenten. Het gemiddelde tentamencijfer en het gemiddeld aantal behaalde studiepunten is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij de meerderheid van de tweedejaarsstudenten die in hun eerste jaar onder de Bindend Studieadvies(BSA)-norm zaten, neemt het gemiddeld aantal behaalde studiepunten zelfs iets toe.

Hoe vorderen UvA-studenten in deze periode met online onderwijs? In de eerste vijf maanden van dit studiejaar is het gemiddelde tentamencijfer licht gestegen ten opzichte dezelfde periode vorig studiejaar: van 7.47 naar 7.56. Hetzelfde geldt voor het percentage geslaagde studenten per vak: van 95.6% naar 96.3%. Het gemiddeld aantal behaalde studiepunten per student is gelijk gebleven: 16.7 EC. Ook de waardering door studenten van het onderwijs van de afgelopen maanden is niet anders dan in voorgaande jaren: van een 7,60 in 2018-2019, naar een 7,63 vorig jaar, naar een 7,70 dit jaar. Ook de beoordeling (op een 5-puntsschaal) door studenten van hoe leerzaam ze het onderwijs vinden, is vergelijkbaar, met een 4.02 in 2018-2019, een 4.03 vorig jaar en een 4.11 nu.

Gemiddeld tentamencijfer over alle gemaakte tentamens (in periode sept t/m jan)
Gemiddeld tentamencijfer over alle gemaakte tentamens (in periode sept t/m jan)
Gemiddelde percentage studenten dat zich aanmeldde voor een tentamen en dat tentamen haalde (in periode sept t/m jan)
Gemiddelde percentage studenten dat zich aanmeldde voor een tentamen en dat tentamen haalde (in periode sept t/m jan)
Gemiddeld aantal EC dat per student is gehaald (in periode sept t/m jan)
Gemiddeld aantal EC dat per student is gehaald (in periode sept t/m jan)

‘Het is voor studenten een lastige tijd, waarin hun leven op veel vlakken stil is komen te staan. Studenten moeten de ontmoeting met elkaar en de live interactie met de docent missen, en vooral ook het studentenleven zelf met alle leuke en mooie dingen die daarbij horen. Hierdoor hebben ze zeer waarschijnlijk meer tijd om te studeren, maar dat neemt niet weg dat de coronacrisis een enorme wissel trekt op hun mentale welbevinden. De situatie vergt veel van hen. Ik heb dan ook grote bewondering voor het feit dat ze vol weten te houden’, aldus rector magnificus Karen Maex. ‘Tegelijkertijd moeten we blijven werken aan nieuwe initiatieven om onder meer eenzaamheid en negatieve gevoelens te verminderen.’

Tweedejaars

Dit studiejaar stroomden er 8% meer bachelorstudenten door naar het tweede jaar dan de twee studiejaren ervoor: 80% tegenover 72%. De belangrijkste verklaring voor dit verschil ligt in de opschorting van het BSA in studiejaar 2019-2020 vanwege de coronacrisis.

Bij de start van het studiejaar in september waren er relatief meer tweedejaarsstudenten die in hun eerste jaar onder de BSA-norm zaten. In totaal zat 15% op een score van 30-47 EC en 7% op <30 EC. Van alle tweedejaars die in september startten, had 77% genoeg studiepunten gehaald voor een positief BSA; in de jaren daarvoor was dat 89% en 88%. Het gemiddeld aantal EC dat de huidige tweedejaars in hun eerste jaar haalde, daalde iets: van 53 (in studiejaar 2018-2019) naar 51 (in 2019-2020). Iets meer dan de helft van de huidige tweedejaars lag na het eerste jaar precies op schema en haalde 60 EC.

Studievoortgang van de doorstromers (de nu tweedejaars) tijdens hun 1ste studiejaar, resp. % per EC-groep, gemiddeld behaalde EC, en BSA-uitkomst
Studievoortgang van de doorstromers (de nu tweedejaars) tijdens hun 1ste studiejaar, resp. % per EC-groep, gemiddeld behaalde EC, en BSA-uitkomst

Opvallend is dat het gemiddeld aantal behaalde EC in de eerste vier maanden is toegenomen bij alle tweedejaars, ook bij de studenten die in hun eerstejaar tussen de 30 en 47 EC haalden. Alleen bij de groep die in het eerste jaar minder dan 30 EC haalde, daalt het gemiddeld aantal behaalde studiepunten.

Behaalde en gemiddelde EC’s in het tweede jaar (sept t/m dec)
Behaalde en gemiddelde EC’s in het tweede jaar (sept t/m dec)

De uitval onder de tweedejaars was tot en met december niet hoger dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is te zien.

Uitval in het tweede jaar (sept t/m dec; de uitvalcijfers per 1 februari zijn nog niet beschikbaar)
Uitval in het tweede jaar (sept t/m dec; de uitvalcijfers per 1 februari zijn nog niet beschikbaar)

Zorgen over corona

Opmerkelijk is dat de zorgen van studenten over de coronacrisis in de eerste vijf maanden van het huidige studiejaar gemiddeld zijn afgenomen vergeleken met de zorgen in het vorige studiejaar. Mogelijk heeft dit te maken met de komst van het vaccin.

De gemiddelde score op de vraag in hoeverre studenten zich zorgen maken over de coronacrisis op een 5-puntsschaal, waarbij 1 staat voor ‘helemaal niet’ en 5 voor ‘in zeer sterke mate’
De gemiddelde score op de vraag in hoeverre studenten zich zorgen maken over de coronacrisis op een 5-puntsschaal, waarbij 1 staat voor ‘helemaal niet’ en 5 voor ‘in zeer sterke mate’