Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De UvA heeft, na uitgebreide consultatie binnen alle geledingen van de universiteit, besloten dat er niet meer samengewerkt wordt met bedrijven uit de fossiele energiesector, tenzij aan meerdere strenge voorwaarden is voldaan.

‘De afgelopen maanden zijn zoveel mogelijk inzichten vanuit alle hoeken van de UvA opgehaald om te zorgen dat er een besluit ligt dat breed gedragen wordt in de UvA-gemeenschap’, zegt rector magnificus Peter-Paul Verbeek. Uiteindelijk blijkt er op belangrijke punten consensus: er is sprake van een klimaatcrisis die kan worden beschouwd als mondiale noodtoestand die grote urgentie vereist, de energietransitie moet worden versneld en het halen van de klimaatdoelen van Parijs staat daarbij voorop. 

Deze overeenstemming is leidend geweest bij het voorbereiden van een besluit. Op basis van de UvA-brede dialoogsessies voor alle studenten en medewerkers, is een voorstel voorgelegd aan de Universitaire Commissie Onderwijs, Universitaire Onderzoekscommissie, Universitaire Valorisatiecommissie, Adviescommissie Samenwerking met Derden, Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie, Senaat, de medezeggenschapsraden COR en CSR en de decanen van de faculteiten. Na deze consultatie is het voorstel aangepast en het besluit genomen. 

Peter-Paul Verbeek: 'De opwarming van de aarde verloopt zo snel dat onze toekomst in gevaar is. Wij willen onze verantwoordelijkheid daarin nemen, en dat betekent niet alleen dat we duidelijke grenzen stellen aan samenwerking met de fossiele sector maar ook dat we meer gaan investeren in duurzaamheid. De UvA gaat zich extra inspannen om de energietransitie te versnellen en de klimaatdoelen van het Parijsakkoord dichterbij te brengen, door intensivering van onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaamheid en aanscherping van het duurzaamheidsbeleid in onze eigen bedrijfsvoering.' 

Wat betekent dit besluit in de praktijk? 

De UvA werkt niet meer samen in projecten waar de fossiele industrie aan deelneemt, tenzij aan drie strenge criteria is voldaan:  

  • Het project heeft als expliciet doel bij te dragen aan het behalen van de doelen uit het Parijs-akkoord.  
  • Het project – en daarmee de positieve doelen die bijdragen aan de Parijs-doelen – kan niet op een andere manier of met andere, niet-fossiele partners worden gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat data of meetinstrumenten anders niet beschikbaar zijn.  
  • Een multidisciplinaire en breed samengestelde adviescommissie adviseert of de beoogde bijdrage aan de klimaatdoelstellingen deze samenwerking rechtvaardigt.   

Deze aangescherpte regels voor samenwerking met derden worden vastgelegd in een nieuw Beleidskader Samenwerking met Derden – bekijk hier de huidige versie (UvA-inlog vereist). Elke samenwerking met de fossiele industrie wordt door de decaan van de betreffende faculteit voorgelegd voor toetsing aan dit kader door de Adviescommissie Samenwerking met Derden.

Andere maatregelen

Als we samenwerken met partners uit de fossiele energiesector doen we dat nooit op het gebied van het winnen van fossiele brandstoffen, en gaan we greenwashing zoveel mogelijk tegen. Transparantie en wetenschappelijke integriteit zijn leidend.

  • We laten ons niet sponsoren door Shell of andere bedrijven uit de fossiele industrie. 
  • We intensiveren duurzaamheid in onderzoek, onderwijs, valorisatie en in onze eigen bedrijfsvoering. 
  • We nemen bepalingen op over communicatie-uitingen in samenwerkingscontracten, om greenwashing zoveel mogelijk tegen te gaan.
  • We zijn transparant over de samenwerkingsprojecten.
  • We gaan het debat met de fossiele industrie niet uit de weg.

Hoe groot is de financiële bijdrage uit onderzoek vanuit de fossiele industrie?

Die bedraagt minder dan 1 miljoen euro, ofwel ongeveer 0,3 procent op jaarbasis van het totale budget voor onderzoek.

Totale inkomsten onderzoek

In 2022 heeft de UvA circa 240 miljoen euro aan Rijksbijdrage voor al het onderzoek aan de UvA gerealiseerd. Daarnaast bedragen de contractbaten uit onderzoek circa €89 miljoen.  

Meer informatie 

Op uva.nl/fossieleindustrie zijn alle voorwaarden voor samenwerking, informatie over huidige projecten en meer informatie over duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering terug te vinden.