Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Raden van Toezicht UvA-HvA (RvT) hebben besloten de medezeggenschap uitgebreid te betrekken in de procedures voor het benoemen van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur UvA-HvA en een nieuwe rector magnificus van de UvA.

De studentenraad en de ondernemingsraad van de UvA en de medezeggenschapsraad van de HvA zullen betrokken worden bij het opstellen van de functieprofielen, leden voordragen voor de sollicitatiecommissies en advies uitbrengen over de voorgedragen kandidaten. Niet eerder zijn de medezeggenschapsraden van de UvA en de HvA zo nauw betrokken bij de keuze voor nieuwe leden van het College van Bestuur.

De functieprofielen zullen worden opgesteld in samenwerking met de decanen van de UvA, domeinvoorzitters van de HvA, het huidige CvB en de medezeggenschap. Hiervoor kan de medezeggenschap inbreng verzamelen vanuit de academische gemeenschap, om brede input te garanderen dan wel het opgestelde profiel te toetsen. De gezamenlijk opgestelde profielschets wordt voor advies voorgelegd aan de medezeggenschap.

De RvT stelt gemengde sollicitatiecommissies voor. Naast leden voorgedragen door de medezeggenschapsraden van de UvA en de HvA bevat de commissie leden van de RvT (commissie governance) en een lid op voordracht van de decanen en domeinvoorzitters.

Als onderdeel van de procedure zullen ook vertrouwelijke draagvlakgesprekken plaatsvinden, met de medezeggenschap van de UvA en HvA, decanen en domeinvoorzitters en de huidige CvB-leden. Hierna krijgt de medezeggenschap de gelegenheid advies uit te brengen, waarna de benoeming plaats zal vinden.

De vacature voor een nieuwe voorzitter van het College van bestuur UvA-HvA is op 18 april ontstaan, nadat Louise Gunning haar ontslag indiende. De termijn van rector magnificus Dymph van den Boom loopt formeel af in oktober 2015, maar zij heeft aangegeven aan te blijven tot de Dies Natalis in januari 2016.   

De voorbereiding voor de procedure start in augustus 2015. Voor beide vacatures zal een open werving plaatsvinden. De benoemingen moeten uiterlijk in de eerste helft van 2016 plaatsvinden, maar bij voorkeur eerder.

De COR, de CSR en de CMR hebben kennis genomen van het voorstel van de Raden van Toezicht voor de benoemingsprocedure voor nieuwe college leden en zien daarin grote verbeteringen ten opzichte van de eerder gevolgde procedure. De medezeggenschap treedt graag in nader overleg met de Raden van Toezicht om de procedure verder vorm te geven en in te vullen.