For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

prof. dr. F.J.M. (Frank) Huysmans

Library and Information Science (special chair of the Royal Library of the Netherlands)
Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Media & Cultuur

Visiting address
 • Turfdraagsterpad 9
 • Room number:1.03
Postal address
 • Turfdraagsterpad 9
  1012 XT Amsterdam
 • Min of meer actueel

  Bibliotheekinnovatie in de praktijk: vier evaluatiestudies 

   

  Voor het MA-keuzevak Innovatie van de publieke informatievoorziening in 2013-2014 (fac Geesteswetenschappen, Mediastudies, 12 ECTS) hebben vier studenten een kort onderzoek verricht naar bibliotheekinnovaties in de centrale vestiging van de Bibliotheek Kennemerwaard in Alkmaar.

  In onderstaande pdf zijn hun vier papers bijeengebracht. Het document wordt hier gepubliceerd in open access (CC BY 4.0 Internationaal). Ik hoop (en verwacht) dat het kan dienen als voorbeeld voor of aanzetten tot lokale innovatieve projecten elders.

   

  Kraijenbosch, S., Homan, S., Dorp, S. van, & Nelissen, S. (2014). Bibliotheekinnovatie in de praktijk: Vier evaluatiestudies voor de Bibliotheek Kennemerwaard. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Gepubliceerd op http://bit.ly/1dJQwD4, 31 maart 2014. 

  Zoals de jongen crowden, lezen de ouden

  In Boekman, tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, nummer 86 over vergrijzing verscheen een artikel van mijn hand over het lezen door oudere en jongere generaties. Het is hier te lezen.

  Breng e-books onder leenrecht

  Op 13 januari 2011 verscheen in het Financieele Dagblad een artikel van Christiaan Alberdingk Thijm (informatiejurist bij SOLV advocaten en docent auteursrecht aan de UvA) en mijzelf waarin we pleiten voor het uitbreiden van het leenrecht naar digitale boeken.

  Bibliotheekmonitor online

  Voorbibliotheekmanagers, -beleidsmakers en eigenlijk voor iedereen die meer wil weten over hoe de openbare bibliotheek zich in Nederland ontwikkelt, is er sinds eind2010 een website: de Bibliotheekmonitor. De ontwikkeling van de openbare bibliotheek - aanbod en gebruik, input en output - wordt op deze site geschetst tegen de achtergrond van haar veranderende omgeving. Bredere ontwikkelingen op de terreinen van media & informatie en van de maatschappij in het algemeen biedendeze context. Informatie uit verschillende bronnen is daartoe op één plek bijeengebracht. De website is een initiatief van het programma Onderzoek en kennisdeling dat ik leid bij het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken inDen Haag. Auteur en contactpersoon is Luc Röst. E-mail: rost [at] siob.nl

  Bibliotheekmonitor

  Sectorinstituut Openbare BIbliotheken

  @fhuysmans

  Via de microbloggingsdienst Twitter deel ik informatie over bibliotheken, bibliotheek- en informatiewetenschap (interessante studies, congressen), en breder op het terrein van publieke informatievoorziening, mediaen journalistiek. Natuurlijk glipt er ook wel eens een persoonlijke bespiegeling tussendoor. Volg het via @fhuysmans.

  Alle kanalen staan open: de digitalisering van mediagebruik

  Op 16 september 2010 is bij het Sociaal en Cultureel Planbureau Alle kanalen staan open: De digitalisering van mediagebruik verschenen. In deze studie, uitgevoerd op verzoek van het ministerie van OCW, gaan Jos de Haan en ik na in hoeverre het mediagebruik, het zoeken naar informatie en de onderlinge communicatie van Nederlanders in de afgelopen jaren zijnveranderd. Deze veranderingen worden beschreven aan de hand van een indeling in voorlopers, volgers en achterblijvers. We beschrijven in hoeverre zij gedrukte media lezen en audiovisuele media beluisteren en bekijken viainternet en mobiele apparatuur.

  Website SCP

  Digitalisering en gevolgen voor publieke informatievoorziening: journalistiek en openbare bibliotheken

  Op donderdag 22 april 2010 was erin Pulchri Studio in Den Haag een middagsymposium bij gelegenheid van mijn overstap van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar het Sectorinstituut openbare bibliotheken. Het symposium was geheel gewijd aan de vraag welke gevolgen digitalisering heeft voor de publieke informatievoorziening - in het bijzonder voor de journalistiek en de openbare bibliotheekvoorziening - en welke rol de overheid zou moeten spelen om positieve gevolgen te stimuleren en negatieve tegen te gaan. Mijn presentatie (Prezi) is te vinden door onderstaande link te volgen. Op de site van het SCP is een beknopt videoverslag te vinden.

  Presentatie 22 april 2010

  Kort videoverslag symposium 22 april

  Sectorinstituut openbare bibliotheken

  Volksverheffing 2.0

  Op 18 december 2009 werd in het Jacobi Theater inUtrecht DOKDelft tot 'Beste bibliotheek van Nederland 2009' uitgeroepen. Bij deze gelegenheid heb ik betoogdhoe het aloude ideaal van volksverheffing, dat historisch gezien dé pijler onder het openbaar bibliotheekwerk is, in een nieuw jasje gestoken kan worden. Hier de tekst van de toespraak (pdf, CC-licentie).

  Resultaten tariefonderzoek VOB

  Op woensdag 9 september 2009 heb ik de (voorlopige) resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar tariefstructuren. Het onderzoek voerde ik uit in samenwerking met de onderzoeksafdeling van de Vereniging vanOpenbareBibliotheken. Volg onderstaande link naar de door de Vereniging van Openbare Bibliotheken in december 2009 uitgegeven brochure (geschreven samen met Luc Röst van de VOB).

  Niklas Luhmann, radicale vernieuwer van de maatschappijtheorie

  In Academische Boekengids , nummer 75(juli2009) is een artikel verschenen dat ik schreef over het levenswerk van de Duitse socioloog Niklas Luhmann (1927-1998). In zijn ruim dertigjarige academische carrière werkte Luhmann aan maar één project: een theorie van de 'functioneel gedifferentieerde' moderne samenleving. Aan de hand van drie in 2008 verschenen bundels met opstellen van Luhmann over normen, kunst & literatuur en kennissociologie schets ik leven en werk van een uitzonderlijk belezen, productief en scherpzinnigtheoreticus.

  Academische Boekengids75: Niklas Luhmann

  Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars

  Op zondag 7 juni 2009 is het SCP-rapport Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars tijdens een bijeenkomst in De Balie door SCP-directeur Paul Schnabel aangeboden aan minister van Cultuur Ronald Plasterk. In het rapport schetsen Andries vanden Broek, Jos de Haan en ikzelf ontwikkeling in de belangstelling van Nederlanders voor cultuur, in het bijzonder de beeldende en podiumkunsten, cultureel erfgoed en media & ict. Ookbeschrijven we ontwikkelingen in de mate waarin Nederlanders zelf cultureel actief zijn.

  (foto Herman Zonderland)

  Cultuurbewonderaars encultuurbeoefenaars

  The future of the Dutch public library

  On June 9, 2008, the Netherlands Institute forSocial research/SCP has published Thefutureof the Dutch public library: ten yearson , an unabridged English translation of a report that was published in Dutch earlier that year. In the book, prospects for the public library in the Netherlands are sketched based on empirical research on social and cultural trends, trends in information and communication, public library use and (wider) media use. As many of these trends are notspecific forthe Dutch situation, the study may have relevance for other countries as well. The report can be downloaded or purchased following the URL below.

  The future of the Dutch public library: Ten years on

  De openbare bibliotheek tien jaar van nu

  Op donderdag 3 april 2008 is bij het Sociaal en Cultureel Planbureau verschenen: De openbare bibliotheek tien jaar van nu, een studie die ik schreef met Carlien Hillebrink (toen ProBiblio, tegenwoordig NWO) voor de Stuurgroep Bibliotheken. Op een manifestatie in de Openbare Bibliotheek Amsterdam werd het rapport aangeboden aan de voorzitter van de Stuurgroep, dhr. Jan Franssen, Commissaris vande Koningin in Zuid-Holland.De heer Franssen bood het rapport samen het het eindrapport van de Stuurgroep zelf aan aan minister Ronald Plasterk van OCW. Van het rapport is tevens een samenvatting op hoofdlijnen verschenen, alsmede een schematische weergave. Volg de linkshieronder voor de bijbehorende pdf's.

  De openbare bibliotheek tien jaar van nu

  Samenvatting op hoofdlijnen

  Klik hier voor meer informatie

  Biografie

  Frank Huysmans (1970) studeerde sociologie en communicatiewetenschap in Nijmegen (1987-1992). Vervolgens werkte hij als junior docent (1992-1994), assistent in opleiding(1994-1998) en universitair docent (1999-2000) bij de vakgroep Communicatiewetenschap van de Nijmeegse universiteit. In 2001 promoveerde hij er op een proefschrift over mediagebruik en tijdsindeling in gezinnen. Van 2001 tot april 2010 werkte hij als onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag op de gebieden media, cultuur en vrijetijdsbesteding. Sinds 1 april 2010 werkt hij bij het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken in Den Haag als programmamanager Onderzoek en Kennisdeling.

  Sinds 2005 is Frank bijzonder hoogleraar Bibliotheekwetenschap, inhet bijzonder met betrekking tot openbare bibliotheken , aan de Universiteit van Amsterdam. Deze leerstoel is ingesteld vanwege de Vereniging van Openbare Bibliotheken en is per 2010 overgenomen door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken.

  Frank is lid van de board of editors van Performance Measurement & Metrics en van Communications, the European Journal of Communication Research en lid van de redactieraad van Bibliotheekblad.

  Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

  Bibliografie

  Een lijst met boektitels vanaf 2001. De meeste zijn te downloaden via de site van het Sociaal en CultureelPlanbureau (zie onderaan de lijst).

  2010

  • Alle kanalen staan open. De digitalisering van mediagebruik (met Josde Haan)

  2009

  • Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars. Trends in cultuurparticipatie en mediagebruik (met Andries van den Broek en Jos de Haan)

  2008

  • The future of the Dutch public library: ten years on (met Carlien Hillebrink). Integrale vertaling in het Engels van het hoofdrapport De openbare bibliotheek tien jaar van nu (zie hieronder)
  • De openbare bibliotheek tien jaar van nu (met Carlien Hillebrink).Samenvatting: de openbare bibliotheektien jaar van nu: de hoofdlijnen.

  2007

  • Het bereik van het verleden. Ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed (met Jos de Haan)

  2006

  • De tijd als spiegel. Hoe Nederlanders hun tijd besteden (met Koen Breedveld, Andries van den Broek, Jos de Haan, Lucas Harms en Erik van Ingen). Zie www.tijdbesteding.nl
  • Klik naar hetverleden. Een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profielen en zoekstrategieën (met Henrieke Wubs)
  • Snuffelen en graven. Over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven (met Henrieke Wubs)
  • De betere bibliotheek. Over de normatieve grondslagen van het openbaar bibliotheekwerk in het internettijdperk  (inaugurele rede Universiteit van Amsterdam, 23 juni)
  • Mediabeleid 2006: focus op functies? Themanummer van het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 34e jaargang, nummer 2 (juni) (gastredactie, met Dennis Broeders)

  2005

  • Het Actieplan Cultuurbereik en cultuurdeelname, 1999-2003: eenempirische analyse op landelijk niveau  (met Olivier van der Vet en Koen van Eijck)
  • Cultuurminnaars en cultuurmijders: trends in de belangstelling voor kunsten en cultureel erfgoed / Culture lovers and culture leavers: trends in interest in the arts and cultural heritage  (met Andries van den Broek en Jos de Haan)

  2004

  • Achter deschermen: een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten (met Jos de Haan en Andries van den Broek)
  • Trends in time: the use and organisation of time in the Netherlands, 1975 - 2000 (Andries van den Broek en KoenBreedveld, red.)

  2003

  • Rapportage jeugd 2002 (Elke Zeijl, red.)

  2002

  • Kijken naar gevaren: over maatschappelijke percepties van externe veiligheid (met Anja Steenbekkers)
  • Cultuurophet web:hetinformatieaanbod op websites van musea en theaters (met Jolijn Broekhuizen)
  • E-cultuur: een empirische verkenning (met Jos de Haan)
  • Van huis uit digitaal: verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en school (met Jos de Haan)

  2001

  • Trends in de tijd: een schets van recente ontwikkelingen in tijdsbesteding en tijdsordening (Koen Breedveld en Andries van den Broek, red.)
  • Mediagebruik en de temporele organisatie van het dagelijks leven in huishoudens (proefschrift KU Nijmegen)

  Digitale publicaties Sociaal en Cultureel Planbureau

 • Publications

  2018

  • Deszcz-Tryhubczak, J., & Huysmans, F. (2018). Reading and digital media: European perspectives. In M. Barzillai, J. Thomson, S. Schroeder, & P. van den Broek (Eds.), Learning to Read in a Digital World (pp. 1-30). (Studies in Written Language and Literacy; Vol. 17). Amsterdam: John Benjamins B.V.. [details]
  • Huysmans, F., & Oomes, M. (2018). The People's Palaces: Public Libraries in the Information Society. In E. van Meerkerk, & Q. L. van den Hoogen (Eds.), Cultural Policy in the Polder: 25 Years Dutch Cultural Policy Act (pp. 219-242). Amsterdam University Press. [details]

  2017

  • Kleijnen, E., Huysmans, F., Ligtvoet, R., & Elbers, E. (2017). Effect of a school library on the reading attitude and reading behaviour in non-western migrant students. Journal of Librarianship and Information Science, 49(3), 269-286. https://doi.org/10.1177/0961000615622560 [details]

  2016

  2015

  2014

  2013

  2009

  • Huysmans, F. J. M., & de Haan, J. (2009). Ethnic minorities' newspaper, television and Internet use in the Netherlands. In R. P. Konig, P. W. M. Nelissen, & F. J. M. Huysmans (Eds.), Meaningful media: communication research on the social construction of reality: To honour Karsten Renckstorf's academic career (pp. 274-295). Nijmegen: Tandem Felix.
  • Konig, R. P., Nelissen, P. W. M., & Huysmans, F. J. M. (Eds.) (2009). Meaningful media. Communication research on the social construction of reality: To honour Karsten Renckstorf's academic career. Nijmegen: Tandem Felix.

  2007

  • Westerik, H., Konig, R., & Huysmans, F. (2007). De invloed van partners op elkaars mediagebruik: Een tijdbestedinganalyse van huishoudens. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 35(3), 183-205. https://doi.org/10.1347/tijd.35.3.183

  2006

  • Broeders, D. W. J., Huysmans, F., & Verhoeven, I. (2006). Setting the scene: ontwikkelingen in het medialandschap. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 34(2), 116-132.
  • Broeders, D., Huysmans, F., & Verhoeven, I. (2006). Setting the scene. Ontwikkelingen in het medialandschap. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 34(2), 116-132.
  • de Haan, J., & Huysmans, F. J. M. (2006). Informatievaardigheden in een kennissamenleving. In Investeren in vermogen: sociaal en cultureel rapport 2006 (pp. 91-115). (SCP-publicatie; No. 2006/21). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  2005

  • Huysmans, F. J. M., Zeijl, E., & van den Broek, A. (2005). Adolescents’ Leisure and Well-being in the Netherlands: Trends and Correlates. Loisir et Société, 28(2), 531-548.

  2004

  • Huysmans, F., de Haan, J., & van den Broek, A. (2004). Achter de schermen. Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten. (Het culturele draagvlak; No. 5). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  2003

  • Huysmans, F. (2003). The foundation of communication and action in consciousness: Confronting action theory with systems theoretical arguments. Communications : The European Journal of Communication Research, 28(1), 17-31. https://doi.org/10.1515/comm.2003.002

  2002

  • Huysmans, F. J. M. (2002). Mediennutzung und die zeitliche Organisation des Alltags in Haushalten. Konstanz: UVK.

  2001

  • Elving, W. J. L., Huysmans, F., & de Vries, S. (2001). Toegepast communicatieonderzoek: ontwikkeling en validering van onderzoeksmethoden voor de communicatiepraktijk. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 29(4), 229-242. [details]

  2018

  • Wennekers, A., Huysmans, F., & de Haan, J. (2018). Lees: Tijd: Lezen in Nederland. (SCP-publicatie; No. 2018-02). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]

  2014

  • van Eijk, N. (Author), Roessler, B. (Author), Zuiderveen Borgesius, F. (Author), Oostveen, M. (Author), et al., U. (Author), van Son, R. (Author), ... Taylor, L. (Author). (2014). Academics Against Mass Surveillance. Web publication/site, Retrieved from http://www.academicsagainstsurveillance.org/ [details]

  2010

  • Huysmans, F., & de Haan, J. (2010). Alle kanalen staan open: De digitalisering van mediagebruik. (Het culturele draagvlak; No. 10), (SCP-publicatie; No. 2010/25). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]
  • Ketelaar, E., Huysmans, F., & van Mensch, P. (2010). Netherlands: archives, libraries and museums. In M. J. Bates, & M. N. Maack (Eds.), Encyclopedia of library and information sciences. - 3rd ed. (pp. 3874-3900). Boca Raton, FL: CRC Press. https://doi.org/10.1081/E-ELIS3-120044876 [details]

  2009

  • van den Broek, A., de Haan, J., & Huysmans, F. (2009). Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars: Trends in cultuurparticipatie en mediagebruik. (SCP-publicatie; No. 2009/8). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]

  2008

  • Huysmans, F., & Hillebrink, C. (2008). De openbare bibliotheek tien jaar van nu. (SCP-publicatie; No. 2008/6). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]
  • Huysmans, F., & Hillebrink, C. (2008). The future of the Dutch public library: ten years on. (SCP-report; No. 2008/8). The Hague: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]

  2007

  • Huysmans, F. J. M. (2007). De openbare bibliotheek in Nederland en de veranderde leescultuur sinds 1975. In Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis (pp. 179-192). (Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis; No. 14). Nijmegen: Vantilt.
  • Huysmans, F. J. M., & den Haan, J. (2007). De digitalisering van media- en informatiegebruik. In J. Steyaert, & J. Haan (Eds.), Jaarboek ICT en Samenleving 2007: Gewoon digitaal (pp. 69-88). (Jaarboek ICT en samenleving; No. 5). Amsterdam: Boom.
  • Huysmans, F., & de Haan, J. (2007). Het bereik van het verleden. Ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed. (Het culturele draagvlak; No. 7). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details]

  2006

  • Wubs, H., & Huysmans, F. (2006). Klik naar het verleden: een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profielen en zoekstrategieën. (Werkdocument SCP; No. 127). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Wubs, H., & Huysmans, F. (2006). Snuffelen en graven: over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven. (Werkdocument SCP; No. 124). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  2005

  • Huysmans, F., van den Broek, A., & de Haan, J. (2005). Culture-lovers and Culture-leavers: trends in interest in the arts and cultural heritage in the Netherlands. (SCP-report; No. 2005/6). The Hague: Social and Cultural Planning Office.
  • Huysmans, F., van der Vet, O., & van Eijck, K. (2005). Het Actieplan Cultuurbereik en Cultuurdeelname, 1999-2003: een empirische evaluatie op landelijk niveau. (Werkdocument SCP; No. 117). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • van den Broek, A., Huysmans, F., & de Haan, J. (2005). Cultuurminnaars en cultuurmijders: trends in de belangstelling voor kunsten en cultureel erfgoed. (Het culturele draagvlak; No. 6). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  2002

  • Broekhuizen, J., & Huysmans, F. (2002). Cultuur op het web. Het informatieaanbod op websites van musea en theaters. (Werkdocument SCP; No. 84). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Huysmans, F., & Steenbekkers, A. (2002). Kijken naar gevaren: Over maatschappelijke percepties van externe veiligheid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • de Haan, J., & Huysmans, F. (2002). E-cultuur: Een empirische verkenning. (SCP-publicatie; No. 2002/8). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • de Haan, J., & Huysmans, F. (2002). Van huis uit digitaal: Verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en school. (SCP-publicatie; No. 2002/02). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  2001

  • Elving, W. J. L., Huysmans, F., & de Vries, S. (2001). Toegepast communicatieonderzoek. (Tijdschrift voor communicatiewetenschap; No. jg. 29, nr. 4). onbekend: onbekend. [details]

  2016

  2015

  • Huysmans, F. (2015). Informatie in stad en streek: worstelen met het web. IP : vakblad voor informatieprofessionals, 19(4), 20-24. [details]
  • Huysmans, F. (2015). Voorbij het uitlenen: de openbare bibliotheek als kennisplatform. Boekman, 27(102), 4-7. [details]

  2014

  • Huysmans, F. (2014). Media, informatie en communicatie: trends en beleid. Den Haag: Raad voor Cultuur. [details]
  • Huysmans, F. (2014). Welke kant kiezen wij informatieprofessionals? Informatie Professional, 18(3), 14-18. [details]

  2013

  • Huysmans, F. (2013). Van woordjes naar wereldliteratuur: de leeswereld van kinderen van 7-15 jaar. (Stichting Lezen reeks). Amsterdam: Stichting Lezen. [details]
  • Huysmans, F., Broekhof, K., & van Dalen, T. (2013). De bibliotheek op school: Een eerste blik op effecten op leesattitude en leesfrequentie. In D. Schram (Ed.), De aarzelende lezer over de streep (pp. 227-245). (Stichting Lezen reeks; No. 22). Delft: Eburon. [details]
  • Oomes, M., & Huysmans, F. (2013). Peiling waarde openbare bibliotheek. - deel 1: Persoonlijke en maatschappelijke waarde. Bibliotheekblad, 2013(8), 18-21. [details]
  • Oomes, M., & Huysmans, F. (2013). Peiling waarde openbare bibliotheek. - deel 2: Voor wie is de bibliotheek van waarde? Bibliotheekblad, 2013(11), 32-34. [details]

  2012

  • Huysmans, F. (2012). Openbare bibliotheken. In Q. L. van den Hoogen, B. J. Langenberg, R. E. J. A. Oosterhuis, T. A. Schiphof, & W. Snijder (Eds.), Handboek Cultuurbeleid. - Band 4. - Aanvulling 69 (pp. II.15-1-II.15-18). Amsterdam/Doetinchem: Reed Business Media. [details]

  2011

  2010

  • Huysmans, F., & de Haan, J. (2010). Voorlopers, volgers en achterblijvers: Wat doet het publiek? 609 Cultuur en Media, 6, 8-9. [details]

  2009

  • Huysmans, F., & Röst, L. (2009). Altijd prijs: Werpen tarieven toegangsdrempels op? Den Haag: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). [details]

  2006

  • Huysmans, F. (2006). De betere bibliotheek: Over de normatieve grondslagen van het openbaar bibliotheekwerk in het internettijdperk. (Oratiereeks ). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]
  • Huysmans, F. J. M. (2006). Kultur und demografischer Wandel in den Niederlanden. In M. Dreyer (Ed.), Älter - bunter - weniger: die demografische Herausforderung an die Kultur (pp. 175-188). Bielefeld: Transcript.

  Talk / presentation

  • Huysmans, F. (speaker) (23-1-2019). Creating public libraries for the future: How comparing library systems can help, BOBCATSSS 2019, Osijek.

  2001

  • Huysmans, F. J. M. (2001). Mediagebruik en de temporele organisatie van het dagelijks leven in huishoudens. Amsterdam: Thela Thesis.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Stichting Victorine van Schaickfonds
   Voorzitter bestuur
  • Questum BV
   Lid Raad van Advies
  • Stichting Da Vinci Huis
   Lid bestuur
  • Ver. Studie en Onderzoek van Massacommu.
   Penningmeester, vereffenaar
  • Stichting Innovatie voor Informatie
   Lid bestuur
  • WareKennis
   Eigen onderneming (zzp), directeur/eigenaar
  • Stichting PZZP
   Lid Comité van Aanbeveling
  • Raad voor Cultuur
   Adviseur kring Media
  • Haagse Hogeschool
   Lid beroepenveldcommissie opleiding IDM
  • Vakblad Informatieprofessional
   Lid redactie en columnist
  • Tijdschrift Perf. Measurement & Metrics
   Lid editorial advisory board
  • Tijdschrift Communications
   Lid editorial board