For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. A.E. (Marieke) Oderkerk

Faculty of Law
Dep. Private Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: A 8.16
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  onderzoeksgebieden

  methodologie en theorie van de rechtsvergelijking, internationaal privaatrecht

  research interests

  general theory and methodology of comparative law, private international law 

  curriculum vitae

  Marieke Oderkerk (Haarlem, 21 mei 1967) heeft Nederlands Recht (doctoraal 1993) en Italiaanse taal- en letterkunde (doctoraal 1991) gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1993 tot 1998 was zij als assistent in opleiding verbonden aan de leerstoelgoep internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking van dezelfde universiteit. In 1999 promoveerde zij op een onderwerp met betrekking tot de methodologie van de rechtsvergelijking.

  Van begin 1998 tot eind 2000 is zij als universitair docente internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking verbonden geweest aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Sinds oktober 2000 is zij universitair docente (sinds april 2010 universitair hoofddocente) bij de leerstoelgroep internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking (Afdeling Privaatrecht A).

  Van januari 2005 tot september 2007 was zij onderzoekscoördinator van het Amsterdams Instituut voor Privaatrecht.  

  Sinds januari 2009 maakt zij deel uit van het Centre for the Study of European Contract Law.

  curriculum vitae (english)

  Marieke Oderkerk (Haarlem, May 21 1967) studied both law and italian literature at the University of Amsterdam. In 1999 she received her doctor's degree from the same university.  Between 1998 and October 2000 she worked as a researcher and lecturer at the Molengraaff Instituut of the University of Utrecht.

  As of  October 2000 she works as a researcher and lecturer in the field of comparative law and private international law at the Law Faculty of the University of Amsterdam. Between January 2005 and September 2007 she has been research coordinator of the Amsterdam Institute of Private Law as well. Since January 2009 she is a member of the Center for the Study of European Contract Law. In april 2010 she was appointed associate professor of private international law and comparative law.

  publicaties

  2010

  • 'Een lappendeken van interpretatiemethoden in de context van het Ontwerp Boek 10 BW - De invloed van Europeanisering en internaitonalisering van het IPR', NIPR 2010, 437.
  • 'Boek 10 BW (IPR): Titel 1 Algemene Bepalingen - Art. 1-9 Boek 10 BW', WPNR 2010, 25.

  2008

  • 'De erkenning van een buitenlandse erkenning door een Nederlandse gehuwde man, De internationale openbare orde als derde noopt tot wijziging van art. 10 lid 2 sub a Wet conflictenrecht afstamming', in B.E. Reinhartz e.a. (red.), Derden in het privaatrecht , Boom Juridische uitgevers 2008, 271-299.

  2007

  • 'TheCFR and the Method(s) of Comparative Legal Research', ERCL 2007, 315-331.

  2006

  • 'Het Groenbook inzake het toepasselijke recht en de rechterlijke bevoegdheid in echtscheidingszaken, Een beschrijving en analyse van het Groenboek en de daarop gegeven reacties van belanghebbenden', NIPR 2006, p. 119-128

  2005

  • 'Tussen formele en materiële rechtvaardigheid. Een analyse van de law in action naar aanleiding van de wijziging van artikel 4 (oud) Rijkswet op het Nederlanderschap', NIPR 2005, pp. 389-396.
  • 'Olanda', in: F.B. Brunetta d'Usseaux (red.), Il diritto di famiglia nell'unione europea - Formazione, vita e crisi della coppia, Cedam, Padova 2005, pp. 213-251.

  2004

  • 'Een eenvormige uitleg van begrippen tussen internationale bevoegdheidsrechtelijke en conflictenrechtelijke verdragen', in: E.T. Feteris e.a. (red.), Bijdragen aan het vierde symposium juridische argumentatie, Rotterdam 27 juni 2003, Nijmegen: Ars Aequi Libri, pp. 261-271.
  • 'Kwalificatie en interpretatie in het internationaal privaatrecht: verdragsautonome ofverordeningsautonome kwalificatie en eenvormige uitleg van begrippen', in: R. Kotting, J.A. Pontier en L. Strikwerda (red.), Voorkeur voor de lex fori, Deventer: Kluwer, pp. 59-79.

  2001

  • 'The importance of context: selecting legal systems in comparative legal research', Netherlands International Law Review, XLVIII, 2001, p. 293-318.

  2000

  • 'Bepaling van vergelijkbaarheid in het rechtsvergelijkend onderzoek - de motivering van de gekozen methode', in: E.T. Feteris e.a. (red.), Met recht en reden, Bijdragen aan het Derde Symposium Juridische Argumentatie , Rotterdam, 18 juni 1999, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2000, p. 253-259.

  1999

  • De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek , Ars Aequi Libri, Nijmegen 1999 (dissertatie).
  • (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief (red.), Ius commune europeanum, Intersentia-Antwerpen 1999, 192 p. (in samenwerking met K. Boele-Woelki).
  • Huwelijksvermogenrecht in rechtsvergelijkend perspectief, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Zweden , Rapport in opdracht van het Ministerie van Justitie, G.J. Wiarda Instituut, Utrecht 1999, 404 + xxiv p. (in samenwerking met B. Braat en G.J.W. Steenhoff).
  • Tevens gepubliceerd in de serie Ars Notariatus: Ars Notariatus CIII, Kluwer, Deventer 2000, 417 p.

  1997

  • Interventie naar aanleiding van het preadvies van dr N. Flo-rijn, `Rechtsvergelijking in de bestudering van het publiek-recht', in: Geschriften van de NVVR no. 54, Deventer 1997, p. 149-151.
  • `Een verantwoorde keuze, het rechtsvergelijkend onderzoek en de motiveringvan de selectie van rechtsstelsels', in: Feteris e.a. (red.), Op goede gronden, Bijdragen aan het tweede sympo-sium juridische argu-mentatie, Rotterdam, 14 juni 1996, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1997, p. 229-235.

  1995

  • `Book Review P. De Cruz, A Modern Approach to Comparative Law, Kluwer, Deventer 1993', in: Netherlands International Law Re-view 1995, p. 139-144.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam (B)
  • Medewerker Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht : Uitgeverij Kluwer BV (BA)
  • Medewerker Groene Serie Personen- en Familierecht : Deventer: Kluwer (BA)

   

 • Publications

  2017

  • Adams, M., Husa, J., & Oderkerk, M. (2017). Method and Methodology of Comparative Law: Introductory Remarks. In M. Adams, J. Husa, & M. Oderkerk (Eds.), Comparative Law Methodology (pp. xi-xxxvii). (The International Library of Comparative Law; Vol. 3). Cheltenham: Edward Elgar. [details]
  • Oderkerk, A. E. (2017). Buitenlandse voorrangsregels in de context van de Griekse crisis: geen rol voor het unierechtelijk beginsel van loyale samenwerking: HvJ EU 18 oktober 2016, C-135/15 (Nikiforidis v. Republik Griechenland). Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2017(4), 747-758. [541]. [details]

  2015

  • Oderkerk, M. (2015). The Need for a Methodological Framework for Comparative Legal Research - Sense and Nonsense of "Methodological Pluralism" in Comparative Law. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 79(3), 589-623. https://doi.org/10.1628/003372515X14339403063927 [details]

  2013

  • Oderkerk, M. (2013). De waardigheid van het kind in het Nederlands internationaal personen- en familierecht: een verkennend onderzoek naar de vraag of, en zo ja hoe, in het internationaal personen- en familierecht de waardigheid van het kind wordt gerespecteerd en beschermd. In J. H. de Graaf, C. Mak, P. J. Montanus, & F. K. van Wijk (Eds.), Rechten van het kind en waardigheid (pp. 149-163). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2017

  • Adams, M., Husa, J., & Oderkerk, M. (Eds.) (2017). Comparative Law Methodology. (The International Library of Comparative Law; Vol. 3). Cheltenham: Edward Elgar. [details]

  2016

  • Oderkerk, M. (2016). The need for a Methodological Framework for Comparative Legal Research. In M. Oderkerk, & O. Vonk (Eds.), The need for a methodological framework for comparative legal research. Reflections on comparative law and legal translation in studying different citizenship regimes: preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (pp. 1-32). (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking; No. 73). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details]

  2013

  • Oderkerk, A. E. (2013). De opname van het conflictenrecht in het Nederlandse BW: een analyse van de gevolgen ervan voor de systematiek en de coherentie van het BW in zijn geheel. (Offerhauskring). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2012

  • Coenraad, L. M., & Oderkerk, A. E. (2012). Internationale echtscheiding in Nederland 1964-2012. In A. A. H. van Hoek, R. J. Q. Klomp, M. B. M. Loos, A. E. Oderkerk, J. A. Pontier, & J. W. Rutgers (Eds.), Offerhauskring vijftig jaar: jubileumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Studiekring 'Prof. Mr. J. Offerhaus' (1962-2012) (pp. 45-56). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2011

  • Oderkerk, A. E. (2011). Het doel van het recht gediend: 'rechtsvinding' of 'rechtsvorming' in twee conclusies van A-G Strikwerda. In T. M. de Boer, J. W. Fokkens, P. Vlas, M. J. Vos, & C. L. de Vries Lentsch-Kostense (Eds.), Strikwerda's conclusies: opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (pp. 325-336). Deventer: Kluwer. [details]

  2010

  • Oderkerk, A. E. (2010). Een lappendeken van interpretatiemethoden in de context van het Ontwerp Boek 10 BW: de invloed van Europeanisering en internationalisering van het IPR. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 28(3), 437-446. [details]

  2008

  • Bos, T. M., Dankers-Hagenaars, D., Oderkerk, M., & Reinhartz, B. E. (2008). Inleiding: Derden in het privaatrecht: processen van betrokkenheid en distantie. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 1-13). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Oderkerk, M. (2008). De erkenning van een buitenlandse erkenning door een Nederlandse gehuwde man: de internationale openbare orde als derde noopt tot wijziging van art. 10 lid 2 sub a Wet conflictenrecht afstamming. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 271-299). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Reinhartz, B. E., Oderkerk, A. E., Bos, T. M., & Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (Eds.) (2008). Derden in het privaatrecht. (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2022

  • Oderkerk, A. E. (2022). Internationale echtscheiding. EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, (1/2), 8-11. [3].
  • Oderkerk, A. E. (2022). Ontbinding van het huwelijk. In F. Ibili (Ed.), Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk (derde druk ed., pp. 155-172). (Recht en praktijk. Personen- en familierecht, PFR3). Wolters Kluwer.
  • Oderkerk, A. E. (2022). Verordening (EG) Nr. 2201/2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr 1347/2000. In Koens, & P. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht : de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (twaalde druk ed.). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/idb1de5296df248a32a2895d4ed9cb22b4?ctx=WKNL_CSL_578&tab=tekst
  • Oderkerk, A. E., & Pellis, L. (2022). Verordening (EU) 2019/1111 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (Verordening Brussel II-ter). In Koens, & P. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht : de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/ida849b5bd8a8e49128d25fdd46a917a9e?ctx=WKNL_CSL_578&tab=tekst
  • Oderkerk, A. E., van Hoek, A. A. H., & van der Plas, C. (2022). Private International Law, in: , (eds. E. Hondius, W. Voermans, L. van der Herik) (met prof. dr. A.A.H. van Hoek en prof. dr. C.G. van der Plas). In E. Hondius, W. Voermans, & L. van der Herik (Eds.), Introduction to Dutch Law (Sixth Edition ed.). Kluwer Law International.

  2018

  • Oderkerk, A. E. (2018). Verordening (EG) Nr. 2201/2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr 1347/2000. In M. J. C. Koens, & A. P. M. J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht: de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (10e ed., pp. 2719-2821). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2014

  • Oderkerk, A. E., & Vonken, A. P. M. J. (2014). Verordening (EG) Nr. 2201/2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr 1347/2000. In M. J. C. Koens, & A. P. M. J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht: de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar. - 8e druk (pp. 2611-2713). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2013

  • Oderkerk, M. (2013). [Review of: C. Esplugues, J.L. Iglesias (2011) Application of foreign law]. Common Market Law Review, 50(1), 316-318. [details]

  2012

  • Oderkerk, A. E. (2012). Ontbinding van het huwelijk. In T. M. de Boer, & F. Ibili (Eds.), Nederlands internationaal personen- en familierecht: wegwijzer voor de rechtspraktijk (pp. 133-151). (Recht en praktijk. Personen- en familierecht; No. PFR3). Deventer: Kluwer. [details]
  • Vonken, A. P. M. J., & Oderkerk, A. E. (2012). Verordening (EG) nr. 2201/2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1347/2000. In M. J. C. Koens, & A. P. M. J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht: de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar. - 7e dr. (pp. 2453-2555). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2011

  • Oderkerk, A. E. (2011). Art. 1-9 Boek 10 BW: Titel 1 Algemene Bepalingen. In P. Vlas (Ed.), Hoofdlijnen Boek 10 BW (internationaal privaatrecht) (pp. 11-19). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Oderkerk, A. E. (2011). HR (09/05141, LJN BO7116: perpetuatio fori beginsel, internationale bevoegdheid Nederlandse rechter, ouderlijk gezag, wijziging gewone verblijfplaats van het kind). Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2011(5), 411-419. [47]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JBPR/2011/47 [details]
  • Oderkerk, A. E. (2011). Rome III: geen geünificeerd Europees conflictenrecht op het terrein van de echtscheiding voor Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 17(4), 122-126. [details]

  2010

  • Oderkerk, A. E. (2010). Boek 10 BW (IPR): Titel 1 Algemene bepalingen: art. 1 tot en met art. 9. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6826), 25-29. [details]

  2008

  • Oderkerk, A. E. (2008). Annex bij de bijdrage van T.M. de Boer, 'The Hague Convention on Child Abduction: how about the best interests of the child?'. In J. H. Graaf, C. Mak, & F. K. van Wijk (Eds.), Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid (pp. 163-164). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Oderkerk, A. E. (2008). Gerechtshof 's-Gravenhage (Kinderontvoering, worteling). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008(8), 675-675. [154]. [details]
  • Oderkerk, A. E. (2008). Hoge Raad (Erkenning Egyptische verstoting, Instemming of berusting vrouw, Legalisatie ambtshalve). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008(4/3), 193-. [50]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2008/50 [details]
  • Oderkerk, A. E. (2008). Rechtbank Haarlem (Braziliaanse adoptie, Eisen voor erkenning, Adoptie naar Nederlands recht, Belang kind). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008(4/1), 37-. [8]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2008/8 [details]

  Membership / relevant position

  • Oderkerk, M. (2022). secretaris, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking.
  • Oderkerk, M. (2018-2022). Lid Staatscommissie IPR, Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht..
  • Oderkerk, M. (2018). commissie Onderzoekstalent 2018, NWO.
  • Oderkerk, M. (2016-). VENI MaGW 2016 lid commissie, NWO.
  • Oderkerk, M. (2013-2033). raadsheer plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam.
  • Oderkerk, M. (2011-2021). Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam, Hof Amsterdam.

  Talk / presentation

  • Oderkerk, M. (speaker) (11-3-2016). Inleiding tot het rechtsvergelijkend onderzoek, Levenbach promovendi-opleidingsdag, Utrecht.

  Others

  • Oderkerk, M. (participant) (22-4-2016). The need for a methodological framework for comparative legal research. Reflections on comparative law and legal translation in studying different citizenship regimes (other).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Hof Amsterdam
   Raadsheer - Plaatsvervanger
  • Uitgeverij Kluwer BV
   Medewerker Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht
  • Kluwer Deventer
   Medewerker Groene Serie Verbintenissenrecht, Rome I
  • Boom uitgevers Den Haag
   medewerker commentaar Rome I en Rome II
  • Staatscommissie IPR
   lid Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht
  • Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
   redacteur