Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De digitale agenda geeft richting aan de ontwikkeling van digitalisering bij de UvA, om te kunnen inspelen op de snel veranderende wereld. Het is een uitwerking van het Instellingsplan 2021-2026, de Facultaire Strategische Plannen en input vanuit de diensten. De digitale agenda beschrijft wat we gaan doen op het gebied van digitalisering. Deze agenda is erop gericht dat digitalisering studenten en medewerkers ondersteunt en hen zo weinig mogelijk extra belast. 
Illustratie met de tekst inspiratiebron, ambitie, navigatiemiddel

Over de digitale agenda 

De digitale agenda beschrijft wat we gaan doen op het gebied van digitalisering.

Dit vertaalt zich op de eerste plaats naar activiteiten die ervoor zorgen dat de digitale dienstverlening op orde is en blijft, zodat onze studenten en medewerkers gemakkelijk en effectief kunnen studeren en werken. Denk bijvoorbeeld aan de digitale werkplek, student.uva.nl, de digitale leeromgeving en digitaal toetsen, de onderzoeksinfrastructuur en High Performance Computing.

Daarnaast geeft de digitale agenda richting aan vernieuwing, zodat we tijdig inspelen op nieuwe kansen en risico’s, en digitalisering optimaal bijdraagt aan de ambities van de UvA. Binnen deze ‘vernieuwingsagenda’ hebben we de volgende speerpunten:

 • Samenwerken gemakkelijker maken, zowel binnen de UvA als met externen. Bijvoorbeeld met de Virtual Research Environment (VRE), een virtuele samenwerkingsomgeving voor onderzoekers;
 • Het verlichten van de werkdruk van medewerkers. Bijvoorbeeld door met Robotic Process Automation (RPA) medewerkers te ontlasten van repeterende taken;
 • Zorgen dat medewerkers en studenten gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben. Bijvoorbeeld door met ‘Stel een vraag’ één plek voor antwoorden te creëren;
 • Inzicht geven in de mogelijkheden en risico’s van de toepassing van AI (kunstmatige intelligentie) in onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering bij de UvA.

Bij alle initiatieven brengen we onze publieke waarden in de praktijk. Voor de digitale agenda zijn dat:

 • Onafhankelijkheid: we hechten veel waarde aan onze digitale soevereiniteit en waken voor een te grote afhankelijkheid van commerciële ICT-aanbieders;
 • Duurzaamheid: de UvA heeft als voorhoedespeler een wezenlijke verantwoordelijkheid voor de omslag naar een duurzame maatschappij. Dat is terug te zien in ons onderzoek en onderwijs, en ook in ons streven om de eigen ecologische voetafdruk kleiner te maken;
 • Inclusiviteit: we waken ervoor dat er geen kloof ontstaat tussen zij die wel en zij die niet kunnen meekomen met ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.

Lees het beleidsdocument voor de digitale agenda (pdf, 44 p.)

terugblikvideo studentensessie
Terugblikvideo studentensessie
Studenten delen hun ideeën over 'de digitale agenda' van de UvA

Op 18 februari 2022 trotseerden studenten van verschillende faculteiten en achtergronden een zware storm om van gedachten te wisselen over de digitale agenda van de UvA. Het doel was simpel: zorgen dat de digitaliseringsplannen van de UvA aansluiten bij de behoeften en ideeën van studenten. Het werd een zeer waardevolle en energieke bijeenkomst, waarin studenten de kans om mee te denken volop benutten.

Docenten onderzoekers digitale agenda
Terugblikvideo docenten en onderzoekers
Hoe denken docenten en onderzoekers over digitalisering aan de UvA?

Hoe kan digitalisering bij de UvA docenten en onderzoekers maximaal ondersteunen? Deze vraag stond centraal in een rondetafelgesprek op 31 maart 2022 en in een aantal interviews met docent-onderzoekers. Na eerdere bijeenkomsten met studenten en medewerkers, was nu het woord aan docenten en onderzoekers van de FNWI, FEB, FMG en FGw. Dit leverde waardevolle inzichten op voor de verdere ontwikkeling van de digitale agenda. 

Terugblikvideo medewerkerssessie
Terugblikvideo medewerkerssessie
Uitkomsten medewerkersbijeenkomst over de digitale agenda van de UvA

Hoe kan digitalisering bij de UvA haar medewerkers en studenten maximaal ondersteunen? Deze vraag stond op 24 maart 2022 centraal in de tweede ‘kampvuursessie’ over de digitale agenda van de UvA. Na een eerdere bijeenkomst met studenten, was nu het woord aan medewerkers van Academische Zaken, FdR, FMG, Bestuursstaf, ICT Services, Facility Services, Administratief Centrum en Informatiemanagement. 

Focusgebieden 

Om onze strategische ambities te vertalen naar doelen en initiatieven, hebben we negen focusgebieden geïdentificeerd. Voor elk gebied hebben we een divers samengestelde focusgroep gevormd die hiermee aan de slag is gegaan. Uitgangpunt is wat digitalisering gaat opleveren voor onze studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers. En ook: hoe zorg je dat ideeën en plannen werkelijkheid worden? Want de digitale agenda lijkt over techniek te gaan, maar het gaat eigenlijk over mensen en hoe we met elkaar en onze omgeving vormgeven aan de toekomst van de UvA.

 • Onderwijs

  Digitalisering maakt onderwijs op maat mogelijk: studenten een optimale leerervaring bieden, op hun eigen niveau, manier en tempo. Ook ondersteunt digitalisering hybride onderwijs (deels op de campus en deels online). Daarbij is er een toenemende behoefte aan mogelijkheden voor informele online samenwerking voor studenten.

  De campus en de campuservaring zijn het fundament onder het onderwijs van de UvA. De COVID-19 crisis heeft veel ervaring opgeleverd over de impact en (on)mogelijkheden van online onderwijs. Deze inzichten vormen de basis voor het inzetten van digitalisering voor een verrijkte onderwijs- en leeromgeving, waarbij nieuwe technologische mogelijkheden zinvol worden ingezet en de campusbeleving centraal staat.

  Lees meer in het hoofdstuk Onderwijs (pdf, 2 p.)

  Video van focusgroep onderwijs
 • Leven Lang Ontwikkelen

  De grens tussen initieel (master)onderwijs en een leven lang ontwikkelen gaat vervagen. Studenten moeten hun master kunnen uitstellen als ze eerst werkervaring willen opdoen. En afgestudeerden hebben behoefte aan her- of bijscholing of aan kennis over de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied. De kennis uit hun opleiding gaat niet meer een leven lang mee. Het hoort tot onze maatschappelijke taken om in die behoeften te voorzien en zo innovatie in de maatschappij, duurzame inzetbaarheid en zelfontplooiing van mensen te bevorderen.

  De UvA gaat de komende jaren werken aan een breed aanbod van onderwijs voor volwassenen, vooruitlopend op de verwachting dat dit een wettelijke taak gaat worden. Leven Lang Ontwikkelen is breder dan alleen onderwijs voor professionals. Het betreft ook het meer toegankelijk maken van onderwijs voor deelnemers die een ander tempo of een andere vorm van onderwijs wensen. Ook kan onderwijs deels gevolgd worden bij andere instellingen, online of in andere landen.

  Lees meer in het hoofdstuk Leven Lang Ontwikkelen (pdf, 2 p.)

 • Onderzoek

  Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van data science en AI (kunstmatige intelligentie) bepalen de ontwikkeling van alle vakgebieden. Zo biedt data science tools om de toegenomen hoeveelheid en heterogeniteit van data te analyseren. Ook zien we een toenemend belang van open science: het publiek delen van wetenschappelijke resultaten in verschillende stadia van onderzoek, zodat anderen kunnen profiteren van onderzoeksresultaten en daaraan kunnen bijdragen.

  De UvA wil een brede voorhoedespeler blijven. Daarvoor is wetenschappelijke vernieuwing essentieel. Het gebruik van vernieuwende onderzoeksmethoden, gevoed door data science, vraagt om investeringen in nieuwe expertises, teamwork en een state-of-the-art infrastructuur. Vanuit haar publieke rol geeft de UvA mede vorm aan open science. Daarbij staat onze onafhankelijkheid centraal.

  Lees meer in het hoofdstuk Onderzoek (pdf, 2 p.)

  Terugblik focusgroep onderzoek
 • Onderwijslogistiek

  Flexibilisering van onderwijs vraagt om een andere inrichting van systemen en logistieke ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan een persoonsgericht rooster of studieadvies op maat. Trends die hiermee samenhangen zijn: toenemende behoefte in organisaties aan sturing en inzicht (onder andere middels data) en meer zelfregie bij medewerkers en studenten (van belang bij het inrichten van de processen). 

  De komende jaren werken we onverminderd aan effectieve standaarden voor onze processen en aan samenwerking, zowel tussen de diensten onderling als tussen diensten en de faculteiten. Niet iedereen hoeft precies hetzelfde te doen, maar we nemen wel verschillen in de bedrijfsvoering tussen faculteiten en opleidingen weg als deze onze wendbaarheid en slagvaardigheid hinderen.

  Lees meer in het hoofdstuk Onderwijslogistiek (pdf, 2 p.)

  Terugblik focusgroep onderwijslogistiek
 • Bedrijfsvoering

  Om relevant te blijven, moeten organisaties snel kunnen inspelen op veranderende wensen en behoeften. Wendbaarheid is dus vereist. Organisaties doen dit door het werk anders te organiseren (‘agile’ werken) en door het herinrichten van systemen en processen.

  Om onze organisatie wendbaarder te maken, moeten we de balans vinden tussen flexibel inspelen op kansen enerzijds en efficiënte, gestandaardiseerde processen anderzijds. Processen, bedrijfsinrichting en systemen moeten medewerkers en studenten die over de grenzen van hun vakgebied (willen) werken helpen, niet hinderen. Dit vereist een infrastructuur die naadloos aansluit bij de behoeften van gebruikers. Ook is een andere mindset nodig: in formele organisaties sluiten nieuwe initiatieven vaak achter in de wachtrij aan, terwijl je ze eigenlijk wilt omarmen. We moeten daarom intern ondernemerschap bevorderen.

  Lees meer in het hoofdstuk Bedrijfsvoering (pdf, 2 p.)

  Terugblikvideo bedrijfsvoering
 • Data en AI voor de UvA

  Wereldwijd neemt het gebruik van data sterk toe, ook in het onderwijs- en onderzoeksdomein. Zowel data uit de eigen organisatie en processen als data vanuit (externe) bronnen worden samengebracht voor analyse en interpretatie ten behoeve van besluitvorming en optimalisatie van processen en dienstverlening.

  Voor de UvA liggen er grote kansen in het beter gebruiken van (eigen en externe) data. Zo kan ‘student analytics’ helpen in het voorkomen van uitval of bij het kiezen van een passende opleiding. Maar er zijn ook maatschappelijke zorgen over veiligheid en ethische aspecten van datagebruik en analyse. Voor de UvA liggen hier uitdagingen, maar ook kansen: een universiteit kan een maatschappelijk rol vervullen bij het uitwerken van bijvoorbeeld ethische aspecten.

  De ontwikkeling van AI (kunstmatige intelligentie) gaat razendsnel. Er ontstaan continu nieuwe mogelijkheden voor innovatieve vormen van intelligent leren, organiseren, plannen en distribueren. Door het gebruik van AI kunnen we het onderwijs en bedrijfsprocessen verbeteren. De UvA wil de mogelijkheden van AI ten volle benutten en tegelijkertijd ook zorgen dat de maatschappelijke gevolgen beheersbaar blijven.

  Lees meer in het hoofdstuk Data en AI voor de UvA (pdf, 2 p.)

 • Duurzaamheid

  Digitalisering moet op een duurzame wijze plaatsvinden Intelligente ICT-oplossingen creëren nieuwe mogelijkheden voor het realiseren van duurzaamheidsdoelen. Tegelijkertijd betekent meer digitalisering ook meer energieverbruik. Dit thema heeft impact op alle digitale ontwikkelingen van de UvA.

  Duurzaamheid is een van de waarden die de UvA in de praktijk wil brengen. De UvA heeft als voorhoedespeler een verantwoordelijkheid voor de omslag naar een duurzame maatschappij. Dat is terug te zien in ons onderzoek en onderwijs, en ook in ons streven om onze eigen ecologische voetafdruk duurzaam te maken. In een whitepaper over duurzaamheid staan maatregelen om onze eigen voetafdruk de komende jaren te verminderen. Voor ICT is de doelstelling om de ecologische footprint inzichtelijk te maken en 25% impactreductie te realiseren op de apparatuur in 2026.

  Lees meer in het hoofdstuk Duurzaamheid (pdf, 2 p.)

  Terugblik focusgroep duurzaamheid
 • Responsible IT

  Naast de ‘harde’ kant van digitalisering, zoals data, systemen en infrastructuur, is er toenemend aandacht voor onderwerpen als publieke waarden, veiligheid, transparantie en inclusiviteit. Door toenemende digitalisering worden onderwijsinstellingen steeds afhankelijker van commerciële platforms.

  Het waarborgen van de publieke waarden van het hoger onderwijs is een van de kernopgaven: we willen grip op de (eigen) data en datasoevereiniteit. Ook moeten we een antwoord hebben op steeds grotere bedreigingen voor onze IT-infrastructuur: veiligheid is een kritische randvoorwaarde voor universiteiten die in toenemende mate afhankelijk zijn van digitalisering. We geven vanuit onze publieke rol mede vorm aan open science en open educational resources. Ook bij de verdergaande digitalisering van onderzoek, moet onze onafhankelijkheid centraal staan.

  Lees meer in het hoofdstuk Responsible IT (pdf, 2 p.)

  Terugblik Responsible IT
 • Samenwerken

  Door de coronacrisis is meer dan ooit gebleken dat wereldwijde samenwerking bij onderwijs en onderzoek noodzakelijk is om klaar te zijn voor de uitdagingen die op ons afkomen. Niet alleen op professioneel vlak, maar ook voor het vergroten van welzijn en sociale cohesie. Daarnaast heeft de ervaring met hybride werken de noodzaak van betere manieren van samenwerken duidelijk gemaakt, zowel binnen de UvA als met externe partijen. Dit moet veilig mogelijk zijn in een daarvoor toegerust ecosysteem.

  De UvA wil samenwerking tussen disciplines versterken, zodat dit bijdraagt aan vernieuwing in elk afzonderlijk vakgebied. Daarnaast helpt meer samenwerking met externe partners de UvA om haar ambities voor wetenschappelijke vernieuwing te realiseren. De band met onze directe omgeving, de stad en de regio, heeft hierbij speciale aandacht. We kunnen de variëteit binnen de UvA alleen benutten en goed samenwerken over grenzen van eenheden en instellingen heen, als ‘systemen’ zo flexibel zijn dat ze mensen daarin helpen, niet tegenwerken.

  Lees meer in het hoofdstuk Samenwerken (pdf, 2 p.)

  Terugblik samenwerken
 • Informatiebeveiliging

  Wereldwijd is er sprake van een groeiende cyberdreiging, ook voor universiteiten. De impact van security-incidenten neemt toe. De afhankelijkheid van ICT is immers zeer groot. Uitval, verstoring of manipulatie van IT-systemen brengt veel schade met zich mee. Deze schade is zowel economisch, bij verlies van middelen, als persoonlijk, bij verlies van (persoons)gegevens. Het raakt ook de reputatie van de organisatie. Informatiebeveiliging is dan ook een randvoorwaarde voor de continuïteit van onderwijs en onderzoek.

  Informatiebeveiliging vormt een belangrijke pijler voor het waarborgen van de kernwaarden van de instelling. De UvA maakt zich daarom sterk voor de bescherming van haar gegevens. Om het open karakter van de instelling te kunnen handhaven, is cruciaal dat de informatiebeveiligingsrisico’s inzichtelijk zijn en dat er bewust naar gehandeld wordt.

  Lees meer in het hoofdstuk Informatiebeveiliging (pdf, 2 p.)

Digitale soevereiniteit van universiteiten en onderzoekers

Universiteiten en onderzoekers zijn cruciaal voor wetenschap en samenleving. Het project "Information Law and the Digital Transformation of the University" onderzoekt de uitdagingen van de Europese universitaire sector in een digitaliserende wereld, zoals groeiende afhankelijkheid van digitale technologieën en diensten, complexe wetgeving voor onderzoek en afhankelijkheid van externe data voor onderzoek. Ook bevat het onderzoeksrapport aanbevelingen voor universiteiten, en wetgevers en beleidsmakers.

Meer over dit onderzoek

Principes en kaders

De UvA principes en kaders voor de digitale agenda zijn bedoeld om steun en richting te geven bij keuzes in het realiseren van de digitale agenda. Ze voorkomen dat discussies telkens opnieuw gevoerd worden en zijn een leidraad bij het vormgeven van de digitalisering bij de UvA. 

Lees meer over principes en kaders voor de digitale agenda.

Contact

Heb je vragen over de digitale agenda of ideeën die je met ons wil delen? Stuur dan een e-mail naar digitale-agenda@uva.nl.