Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Reactie Centrale Ondernemingsraad UvA op 10 uitgangspunten CvB

11 maart 2015

Met interesse heeft de COR kennis genomen van de verklaring van het College van Bestuur. De COR is verheugd dat het CvB ziet dat meer erkenning en ondersteuning noodzakelijk is voor het adequaat vormgeven van medezeggenschap.  In dat verband verzoeken wij het CvB om het UvA personeel op te roepen zich kandidaat te stellen voor de aankomende verkiezingen en vooral van hun stem gebruik te maken! De termijn voor kandidaatstelling loopt tot 16 maart 2015.

De COR is ook tevreden met het nu verleende instemmingsrecht op het verdeelmodel als een eerste stap op weg naar de invulling van het in de Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs geregelde instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.

Het voorstel van het CvB om onderzoek te doen naar (alternatieve) vormen van bestuur waarin de stem van de academische gemeenschap bij besluitvormingen wordt gewaarborgd steunt de COR van harte. We gaan ervan uit dat het CvB en de medezeggenschap  gezamenlijk de vraagstelling formuleren en dat de medezeggenschap inspraak heeft op de samenstelling van de werkgroep die dit onderzoek zal uitvoeren. Decentralisering van bestuursverantwoordelijkheid en adequate medezeggenschap zijn belangrijke punten op de agenda.

Transparantie over het huisvestingsplan en de bijbehorende financiën is essentieel voor een verantwoorde financiële toekomst van de UvA. Mogelijke financiële consequenties van keuzes in het huisvestingsplan moeten onderdeel zijn van de besprekingen over het inrichten van een nieuw allocatiemodel (verdeelmodel).

Voor al deze punten en  andere kwesties, zoals het terugdringen van het aantal tijdelijke contracten en het versterken van de band tussen onderwijs en onderzoek, geldt dat praten mooi is en moet, maar dat er nu ook concrete stappen gezet moeten gaan worden. De COR ziet voor zichzelf ook nadrukkelijk een rol in het bewaken van dit proces en stelt voor over twee maanden te inventariseren wat er daadwerkelijk bereikt is,  samen met de hele academische gemeenschap.

De COR is een groot voorstander van het betrekken van de hele academische gemeenschap bij de hervorming van de universiteit. In de komende weken zullen wij, in nauwe samenwerking met de Centrale Studentenraad, maar ook met ReThink UvA, de Humanities Rally en alle lokale medezeggenschapsraden, facultaire bijeenkomsten beleggen over prangende kwesties. Een eerste bijeenkomst binnen de FGw vindt plaats op vrijdag 13 maart 2015 om 11.15 in het Bungehuis.

Tot slot: de COR waardeert de grote stap die het CvB heeft gezet met zijn 10-punten plan. Het komt er nu op aan deze punten tijdig aan te pakken en om te zetten in concrete beleidswijzigingen die leiden tot herijking van bestuur en medezeggenschap om te komen tot gedragen besluitvorming.