Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Bestuursstaf

Bestuursstaf

De Bestuursstaf wordt geleid door de Secretaris van de universiteit. De Secretaris is verantwoordelijk voor beheer en regie van de beleidsagenda van het College van Bestuur en decanen, de coördinatie en de organisatie van de integrale planning en control cyclus alsmede de regie en bewaking van de projectplanning van de Bestuursstaf. Verder heeft de Secretaris het arbomandaat over de medewerkers van de bestuursstaf en de centrale eenheden.

De Bestuursstaf is georganiseerd in de volgende onderdelen:

Algemeen Bestuurlijke en Juridische zaken

 • Bestuursondersteuning

  De afdeling Bestuursondersteuning staat onder leiding van de Secretaris van de Universiteit en levert de directe ondersteuning voor het College van Bestuur en de Secretaris. De afdeling omvat bestuurssecretarissen, de griffier en secretariaten van het College van Bestuur en de Secretaris van de Universiteit.

  Formeel vallen ook de ambtelijk secretariaten van de Centrale Ondernemingsraad, de Gemeenschappelijk Ondernemingsraad van de Diensten en de Centrale Studentenraad onder Bestuursondersteuning. Zij zijn belast met de ambtelijke ondersteuning van de medezeggenschap en worden primair aangestuurd door het bestuur van het betreffende medezeggenschapsorgaan.

 • Bureau van de Rector

  Het Bureau van de Rector bestaat uit het secretariaat van het College voor Promoties en Bureau Pedel.

  Het College voor Promoties bestaat uit 7 leden, de decanen van de faculteiten, onder voorzitterschap van de rector magnificus van de universiteit.

  Het College voor Promoties is wettelijk bevoegd de doctorsgraad te verlenen. Daartoe stelt het College een promotiereglement vast waarin de gang van zaken rondom de voorbereiding van een promotie en de verdediging van een proefschrift wordt geregeld.

  Tevens is het College voor Promoties bevoegd om wegens zeer uitstekende verdiensten het eredoctoraat te verlenen. Daarnaast speelt het College een rol bij de vestiging van bijzondere leerstoelen, en de benoeming van honorair hoogleraren.

  Bureau Pedel beheert de agenda van de promotielocaties van de universiteit, de Aula en de Agnietenkapel. Het bureau organiseert en begeleidt de academische plechtigheden, zoals promoties en oraties. Andere activiteiten die op deze locaties plaatsvinden worden door Bureau Pedel ondersteund.

 • Juridische Zaken

  De afdeling Juridische Zaken ondersteunt en adviseert het College van Bestuur en het management van faculteiten en centrale eenheden. Zij organiseert de behandeling van bezwaar- en beroepschriften van medewerkers en studenten van de universiteit. Zij adviseert de zeer diverse onderdelen van de UvA bij de implementatie en interpretatie van wet- en regelgeving en jurisprudentie op uiteenlopende gebieden. Meer informatie over Juridische Zaken.

Bedrijfsvoering

 • Bedrijfsbureau

  Het hoofd Bedrijfsbureau van de Bestuursstaf is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van financiële, huisvestings-, ict- en personele zaken en de daarmee samenhangende interne communicatie.

  Het hoofd Bedrijfsbureau is tevens verantwoordelijk voor de secretariaten van de Bestuursstaf. Ook geeft het hoofd leiding aan de assistenten van de universiteitshoogleraren.

  Tevens stuurt het hoofd Bedrijfsbureau het Bureau van de Rector aan. Dit bureau bestaat uit het secretariaat van het College voor Promoties en Bureau Pedel.

 • Personeel & Organisatie Advies

  P&O Advies adviseert binnen de bestaande regelgeving en beleidskaders het management op een professionele en integere wijze inzake alle HRM gerelateerde aangelegenheden zodat medewerkers op de juiste plek zitten, op het vereiste niveau functioneren en kwalitatief hoogwaardige diensten leveren.

  Alle uitvoerende werkzaamheden vinden plaats in de lijn en door de PSA, waarbij de procedures voor personele mutaties zoveel mogelijk uniform zijn en er eenduidigheid is in HR-correspondentie. P&O Advies is in haar adviesrol actief betrokken bij de belangrijke (strategische) ontwikkelingen van de dienst/staf en zorgen voor een HR plan voor de diensten en staven.

 • Documentaire Informatievoorziening

  De afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) is belast met de uitvoering van de wettelijke archieftaak voor de universiteit. De doelstelling van de DIV is het ontsluiten en toegankelijk houden van alle bestuurlijke documenten van met name het College van Bestuur en de Bestuursstaf. Verder geeft de afdeling advies aan faculteiten en overige eenheden over de archiefwet en andere regelgeving op het terrein van de documentaire informatievoorziening.

Beleid- en strategieontwikkeling

 • Academische Zaken

  Academische Zaken is verantwoordelijk voor het formuleren van het strategisch onderwijs-, onderzoeks- en studentenbeleid, waaronder begrepen de internationalisering van onderwijs en onderzoek en hoogleraren- en promovendibeleid.

 • Financiën, Planning & Control

  De afdeling Financiën, Planning & Control behartigt de controlfunctie, financial control en management control, de UvA-brede financiële planning & controlcyclus (begroting, tussenrapportages en jaarrekening) en de relatie met de accountant en de Belastingdienst.

 • Human Resource Management

  De afdeling HRM formuleert het strategisch beleid op het terrein van de arbeidsverhoudingen, HRM, organisatieontwikkeling en sociale zaken. Daarnaast geeft de afdeling invulling aan de werkgeversverantwoordelijkheid van het College van Bestuur (o.a. de CAO en specifieke rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke regelgeving van de UvA). De afdeling draagt verantwoordelijkheid voor het functioneren van de gehele keten van activiteiten in de UvA op het terrein van P&O.

 • Bestuurlijke informatie

  De afdeling Bestuurlijke informatie behartigt de strategische beleidsfunctie, de bestuurlijke informatievoorziening (inclusief beheer en ontwikkeling UvAdata), de operational audit functie en afdelingsoverstijgende onderwerpen uit de Bestuursstaf.

 • Informatiemanagement (IM)

  De afdeling Informatiemanagement (IM) is de beleidsafdeling voor informatievoorziening en ICT van de UvA en is onderdeel van de Bestuursstaf. De afdeling adviseert het College op strategisch en tactisch niveau over het universitaire ICT-beleid. IM stelt, in samenspraak met relevante stakeholders, instellingsbrede kaders en beleid op, b.v. het beleid voor informatiebeveiliging en informatiearchitectuur. IM stelt jaarlijks het ICT-portfolio op: het uitvoeringsplan van de digitale vernieuwingsagenda van de UvA. IM bewaakt op hoofdlijnen de voortgang van de realisatie van deze agenda.

 • Directeur Bureau Communicatie

  De directeur Bureau Communicatie (BC) is lid van de staf en geeft leiding aan de centrale communicatieafdeling van de UvA. Deze afdeling ondersteunt het College van Bestuur, de faculteiten en de centrale eenheden in beleid en uitvoering. Daarnaast is BC binnen de UvA en voor externe relaties het aanspreekpunt op het gebied van alumnibeleid, relatiemanagement, fondsenwerving en fondsenbeheer en adviseert BC de besturen van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging en de stichting Amsterdams Universiteitsfonds.

Onafhankelijke functies

 • Audit

  De afdeling Audit is een kleine afdeling met als hoofddoel kansen voor verbetering van processen aan te wijzen. Dat doet ze door audits uit te voeren. Per jaar wordt een aantal processen geselecteerd waarvan het vermoeden bestaat dat zij niet optimaal lopen. Deze processen kunnen in het financiële, het ICT- en het personele domein liggen, maar ook in de onderwijs- of onderzoeksondersteuning. De eigenlijke audit bestaat uit het horen (audit L. = horen) van een aantal betrokkenen en belanghebbenden en het bestuderen van resultaten van het proces. Op basis daarvan vormt zich een oordeel over de beheersing. In samenspraak met de proceseigenaar worden aanbevelingen geformuleerd ter verbetering. Oordeel en aanbevelingen komen samen  in een auditrapport. Als het CvB een rapport vaststelt is daarmee tevens een verbindende verbeteragenda vastgesteld.

 • Functionaris Gegevensbescherming

  De Functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) binnen de UvA. De FG wordt in haar taak ondersteund door een klein team (Bureau FG) van 2 privacy officers en 2 privacyjuristen, waarvan één afkomstig van JZ. Het team adviseert en ondersteunt, in afstemming met de FG, de UvA op het gebied van privacy en werkt nauw samen met de decentrale privacy contactpersonen (PCP’s) die binnen iedere dienst en faculteit actief zijn.