Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vacature rector magnificus UvA

In opdracht van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zoekt Chasse Executive Search:

Rector Magnificus

De rector magnificus is een inspirerend leider, een gerespecteerd wetenschapper met een achtergrond in onderwijs en onderzoek en daarnaast een democratisch bestuurder en teamspeler. De rector heeft sociale veiligheid hoog in het vaandel staan en heeft een duidelijke visie op de rol van, en aantoonbare affiniteit met, medezeggenschap. De rector heeft een bij de UvA passende visie op nationale en internationale ontwikkelingen in wetenschap en hoger onderwijs en stimuleert voortdurende kwaliteitsverbetering en de heldere wetenschappelijke profilering van de UvA op landelijk en internationaal niveau. De rector zit het College voor Promoties voor en heeft een sleutelrol bij de benoeming van hoogleraren. Ook buiten de UvA toont de rector zich een bevlogen representant van de UvA en een uitstekend netwerker.

De rector is een bruggenbouwer die de decanen, de geledingen binnen de UvA en externe organisaties en bedrijven verbindt om de ambities van het instellingsplan (zie hierna) te communiceren en te realiseren. De rector onderkent en benut de voordelen van een decentraal ingerichte organisatie zonder de gemeenschappelijkheid uit het oog te verliezen, en heeft ruime ervaring met het leiden van complexe (verbeter)processen in onderwijs en onderzoek. De rector onderschrijft de deling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid met de decanen en is de primaire gesprekspartner vanuit het College van Bestuur met de Centrale Studentenraad. Daarnaast overlegt de rector met de PhD Council, de Senaat en andere gremia waarin studenten en wetenschappers zijn vertegenwoordigd, alsook de Centrale Ondernemingsraad. De rector draagt actief bij aan besluitvorming over actuele kwesties zoals huisvesting, studenteninstroom en bekostigingsproblematiek. De rector weet te inspireren en te overtuigen, onderhoudt een open communicatie en is toegankelijk voor studenten en medewerkers.

Opdracht voor 2022-2026

Het instellingsplan Inspiring Generations (2021-2026) is leidend in deze bestuursperiode. Die zal zich voor de rector onder meer kenmerken door:

 • uitbouw van de kwaliteitscultuur en implementatie van de vastgestelde onderwijs- en onderzoeksvisies
 • ontwikkeling van het opleidingsaanbod en het onderwijs in de digitale tijd, en versterking van de verbinding tussen het onderwijs en onderzoek van de UvA
 • waarborgen bouwen voor de onafhankelijkheid en integriteit van de wetenschap
 • uitbouw van de maatschappelijke positie van de UvA, ook in het licht van open science, en van (inter)nationale netwerken
 • bevorderen van interdisciplinair onderwijs en onderzoek door het optimaal benutten van het brede scala aan disciplines verbonden aan de UvA
 • de voorbereiding van de instellingsaccreditatie in 2024
 • bijdragen aan een visie voor het volgende instellingsplan.

Over de Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam, in 1632 opgericht onder de naam Athenaeum Illustre, is met 41.000 studenten en 9.000 medewerkers een van de grote algemene universiteiten van Nederland. De maatschappelijke betrokkenheid, met Amsterdam als thuisbasis, proeftuin en voedingsbodem, is een belangrijk kenmerk. De UvA neemt gelet op haar omvang en aantrekkingskracht een prominente plaats in in de metropoolregio Amsterdam, zowel economisch als fysiek.

De kernwaarden van de UvA zijn neergelegd in het instellingsplan Inspiring Generations (2021-2026): ‘De UvA bedrijft wetenschap die de wereld wil begrijpen en wil dienen, zonder zich te binden aan politieke, religieuze of andere belangen. Wij zijn een ambitieuze, creatieve en publieke universiteit in Amsterdam. We zijn tegelijk onafhankelijk en betrokken. We werken aan een duurzame, welvarende toekomst en staan voor rechtvaardigheid en gelijke kansen. We luisteren en bieden de vrijheid om ongehinderd vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en te debatteren. Dat doen we met respect voor ieders inbreng, achtergrond en overtuiging, en in een omgeving die sociaal en intellectueel veilig is. Te allen tijde zullen wij deze waarden verdedigen.’

Onderwijs en onderzoek vinden plaats in zeven faculteiten: Economie en Bedrijfskunde, Geesteswetenschappen, Geneeskunde (ondergebracht in Amsterdam UMC, locatie AMC), Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica, Rechtsgeleerdheid, en Tandheelkunde (in een samenwerking met de Vrije Universiteit). In onderwijs en wetenschap heeft de UvA een breed en uniek scala aan disciplines in huis. Daarmee onderscheidt zij zich nadrukkelijk, ook internationaal. In toenemende mate wordt kennis van meerdere disciplines gekoppeld ten behoeve van de ontwikkeling van studenten, wetenschappers en de maatschappij. De ondersteuning is in een aantal gemeenschappelijke diensten georganiseerd (waarvan enkele ook de Hogeschool van Amsterdam bedienen).

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) bestaat conform het wettelijk maximum zoals bepaald in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek uit drie leden, waarbij naar een diverse samenstelling wordt gestreefd. Een studentassessor woont de beraadslagingen bij. Het CvB is verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van de UvA als geheel. Dat wil in essentie zeggen dat het CvB, met inachtneming van de wettelijke verdeling van bevoegdheden tussen CvB en decanen:

 • de instellingsstrategie bepaalt en implementeert
 • verantwoordelijk is voor de inrichting van het bestuur
 • eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit en het aanbod van onderwijs en onderzoek
 • eindverantwoordelijk is voor het beleid ten aanzien van de studenten
 • verantwoordelijk is voor de externe en publieke relaties
 • belast is met de bedrijfsvoering en met de vaststelling van de begroting, de jaarrekening, het personeelsbeleid, de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden
 • zorg draagt voor correcte uitvoering van het stelsel van medezeggenschap en rechtsbescherming van medewerkers en studenten.

Dat doet het CvB uiteraard niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de decanen van de faculteiten, de medezeggenschapsraden van medewerkers en studenten, de hoofden van de stafafdelingen en met de directeuren van de gemeenschappelijke diensten. Het CvB houdt bij het uitvoeren van zijn taken rekening met de belangen van staf en studenten.

Het college is verantwoording verschuldigd aan de vijf leden tellende Raad van Toezicht (RvT), die ook de werkgever van het CvB is. Het CvB verstrekt de RvT de gevraagde inlichtingen en laat zich gevraagd en ongevraagd bij staan met diens inzichten en advies.

Het CvB kent een collegiaal bestuur dat een verdeling in portefeuilles hanteert maar zoveel mogelijk bestuurt op basis van consensus. De voorzitter van het college heeft, naast de algemene strategie en gang van zaken, in het bijzonder het personeelsbeleid, de communicatie en de externe relaties met maatschappij en bedrijfsleven in portefeuille, alsmede de fondsenwerving. De rector magnificus geeft met de decanen vorm aan de ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek en studentenbeleid en ziet voorts onder meer toe op de wetenschappelijke integriteit. De portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering behartigt de voorwaardenscheppende kant van het bestuur en beleid, inclusief de huisvesting en de duurzaamheidsambities en is verantwoordelijk voor de valorisatieagenda. De leden van het CvB bewaken de onafhankelijkheid van de UvA ten opzichte van derden en zijn voldoende ongebonden om de belangen van de UvA en haar universitaire gemeenschap maximaal te dienen.

De leden van het CvB beschikken over een goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal. Wat betreft de arbeidsvoorwaarden van het CvB volgt de UvA de Wet normering topinkomens naar letter en geest.

Het CvB bepaalt in een voortgezette dialoog met de universitaire gemeenschap een duidelijke visie en strategie gericht op de positionering en toekomst van de UvA, en houdt rekening met de ontwikkelingen in wetenschap, onderwijs en maatschappij. Daarbij dienen als uitgangspunt de doelen en keuzes in het instellingsplan 2021-2026 met betrekking tot onderwijs en onderzoek, mede in het licht van werkdruk, welzijn, inclusiviteit en sociale veiligheid van studenten en medewerkers. Het CvB neemt het voortouw bij ontwikkelingen die vragen om initiatief en aansturing op centraal niveau, zoals de implementatie van het diversiteitsbeleid. Daarmee vergroot het CvB de cohesie en slagkracht van de organisatie, intern en extern, waarbij het CvB ook toeziet en stuurt op tijdige en effectieve implementatie. Het betrekken van perspectieven van medewerkers en studenten is – mede gegeven het decentrale besturingsmodel – essentieel voor het creëren en behouden van draagvlak binnen de instelling. Het CvB houdt daarbij rekening met diverse achtergronden, culturen, levensstijlen en denkrichtingen.

Bezoldiging en aanstelling

De bezoldiging van de rector magnificus is conform de Wet normering topinkomens (WNT). Voor bestuurders van de UvA is het algemeen bezoldigingsmaximum van toepassing. De rector magnificus wordt benoemd voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn.

Procedure

Chasse Executive Search begeleidt de wervingsprocedure. De functie wordt intern en extern opengesteld. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie via info@chassesearch.nl, met motivatie en curriculum vitae, is dinsdag 3 mei 2022 om 12:00 uur. Met vragen over de positie en de procedure kunt u contact opnemen met Ferdi de Lange, partner Chasse Executive Search, via 070 345 11 14.

De gespreksrondes vinden plaats te Amsterdam in mei en juni 2022. De nieuwe rector magnificus start per 1 september 2022, zo mogelijk eerder. Kandidaten ontvangen na sollicitatie via Chasse Executive Search nadere informatie over de vervolgprocedure.

Deze vacatureomschrijving is conform het door de Raad van Toezicht vastgestelde Functieprofiel rector magnificus (pdf, 3 p.).