Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Organisatie

College van Beroep voor de Examens

Elke universiteit heeft een College van Beroep voor de Examens, afgekort CBE (voorheen Cobex). Dit College oordeelt hoofdzakelijk over besluiten van examencommissies en examinatoren.

Procedure

Ook tegen besluiten van een toelatingscommissie of colloquium doctum commissie kunt u in beroep gaan bij het CBE. Het is belangrijk om te weten dat wanneer u het niet eens bent met een tentamenuitslag omdat er een administratieve fout is gemaakt u niet in beroep hoeft te gaan bij het CBE. Deze fouten kunt u bespreken met de medewerkers van de onderwijsbalie van uw opleiding.

Beroepschrift

Indien u het niet eens bent met een besluit van bijvoorbeeld een examencommissie of examinator, dan kunt u daartegen binnen zes weken in beroep gaan. Het daarbij bijvoorbeeld gaan om:

 • uitslagen van tentamens;
 • besluiten van de examencommissie op verzoeken van de student over bijvoorbeeld vrijstellingen of extra tentamenkansen;
 • opgelegde sancties bij geconstateerde fraude- of plagiaat;
 • het negatief bindend studieadvies;
 • beslissingen over de toelating tot een masteropleiding.

U dient daartoe een beroepschrift in bij het College van Beroep voor de Examens. Het beroepschrift bevat tenminste: uw naam en adres, datum, gronden van beroep en in de brief moet duidelijk worden omschreven tegen welk besluit in beroep wordt gegaan. Gelieve een kopie van het besluit toe te voegen. Tot slot dient de brief ondertekend te worden.

Ontvangst

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw beroep. Het is mogelijk dat u om nadere informatie wordt gevraagd. Aan degene die het besluit heeft genomen, wordt verzocht om na te gaan of een eventuele minnelijke schikking mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is, dan dient er een reactie op het beroep te worden opgesteld. U ontvangt een afschrift van de reactie op uw beroepschrift. Tevens dient u aan te geven of de reactie aanleiding is om beroep in te trekken of te handhaven.

Hoorzitting

Indien u heeft aangegeven dat u uw beroep wilt handhaven, dan wordt zo spoedig mogelijk een hoorzitting gepland. Voor de hoorzitting zal ook de voorzitter van de examencommissie of een vertegenwoordiger worden uitgenodigd. Partijen kunnen zich eventueel laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door rechtshulpverleners. Indien u rechtshulp wilt, dan dient u die zelf in te schakelen.

Tijdens de hoorzitting zal u door het College van Beroep voor de Examens worden gehoord. Het horen geschiedt door de externe voorzitter en twee leden van het CBE. Het college bestaat uit een externe voorzitter en twee leden. Tijdens de hoorzitting worden u en de wederpartij in de gelegenheid gesteld uw standpunten nader toe te lichten.

Beslissing van het CBE

Het College dient overeenkomstig artikel 7.61, tweede lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) te beoordelen of de bestreden beslissing al dan niet in strijd is met het recht. Het College is niet bevoegd te oordelen over de inhoud van door u gemaakte papers of tentamens. Naar aanleiding van de hoorzitting ontvangt u een schriftelijk besluit van het College. Daarin wordt gesteld of het primaire besluit gehandhaafd blijft, of dat een nieuw besluit dient te worden genomen. Het besluit van CBE is opgesteld in het Nederlands.

Kosten

De procedure is kosteloos.

Het Reglement van Orde 

Hieronder vindt u het Reglement van Orde

Reglement van Orde

Samenstelling College van Beroep voor de Examens

 • prof. dr. B.W.N. de Waard (voorzitter)
 • prof. mr. M.T.A.B. Laemers (voorzitter)
 • prof. dr. P.J.J. Zoontjens (voorzitter)
 • mr. dr.  K.A.W.M. de Jong (plv voorzitter/lid)
 • mw. mr. N. van den Brink (secretaris)
 • mw. mr. E.L.C.M. Rijnders (plv secretaris)
 • mw. E.A. Duyster-Went, RA (lid)
 • dr. P.G.F. Eversmann (lid)
 • dr. F.T. Groenewegen (lid)
 • dr. R. Wilders (lid)
 • mw. M. Rosier (studentlid)
 • dhr. B. Kragting (studentlid)
 • mw. H. Messoussi (studentlid)
 • mw. X. Wilders (studentlid)
 • dhr. N.J.F. Zijlstra (studentlid)

Meer informatie

Hoofdstuk B.11 van het Studentenstatuut geeft informatie over de rechtsbescherming van studenten aan de UvA.

Studentenstatuut 2019 - 2020

Adressering

U kunt uw beroep schriftelijk indienen bij:

 • Universiteit van Amsterdam
  t.a.v. College van Beroep voor de Examens
  Postbus 19268
  1000 GG Amsterdam

U kunt ook uw beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens via het digitale loket voor klachten, bezwaar en beroep.

Bent u in bezit van een UvAnetID, dan kunt u gebruik maken van onderstaande verwijzing voor studenten met UvAnetID.

Bent u niet in het bezit van een UvAnetID, dan kunt u gebruik maken van onderstaande verwijzing voor alumni en aankomende studenten.

Digitaal loket voor studenten met UvAnetID

Digitaal loket voor alumni en aankomende studenten

Overige contactgegevens

 •  T. 020 - 525 2736