Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Geldigheidsduur studieresultaten

AC 1408 28250: Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Weigering van verweerster om geldigheidsduur van studieresultaten van de bacheloropleiding te verlengen.

Niet in geschil is dat de geldigheidsduur van de studieresultaten van appellant van zijn bacheloropleiding Planologie verlopen is. Appellant heeft verweerster echter verzocht om nog een eenmalige verlenging teneinde zijn laatste bachelorvak Literatuurvak van 3 EC te kunnen afronden.

Het College heeft vastgesteld aan de hand van de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen dat verweerster in augustus 2013 de geldigheid van de studieresultaten van appellant reeds heeft verlengd onder voorwaarde dat hij voor 31 augustus 2013 de vakken Buitenlandonderzoek en Literatuurvak zou hebben behaald en vervolgens de eerstvolgende kans van het vak Methoden en Technieken 3 Planologie zou behalen.

Onbetwist is voorts dat appellant inmiddels het vak Methoden en Technieken 3 Planologie heeft behaald terwijl hij het Literatuurvak, dat hij op grond van de hierbovengenoemde voorwaarde diende te behalen voordat hij het tentamen Methoden en Technieken 3 Planologie mocht afleggen, nog niet heeft behaald.

Voorts erkent verweerster dat de begeleiding van appellant bij zijn buitenlandervaring niet optimaal is verlopen. Daarnaast heeft het College geconstateerd dat er bij de afronding van het Literatuurvak door appellant ook het een en ander is misgelopen, waarvan thans niet meer is vast te stellen hoe dit heeft kunnen misgaan. Daarentegen kan appellant tegengeworpen worden dat hij lange tijd geen contact met verweerster heeft opgenomen om zijn situatie te bespreken.

In het licht van het voorgaande is het College van oordeel dat zowel verweerster als appellant een aandeel heeft gehad in het moeizame verloop van het afstudeertraject van appellant. Voorts stelt het College vast dat het laatste openstaande bachelorvak van appellant, Literatuurvak, slechts een vak van 3 studiepunten betreft. Het College is dan ook van oordeel dat, gelet op de zwaarwegende belangen van appellant bij het behalen van het laatste bachelorvak en de betrekkelijk geringe omvang van dit vak, verweerster in redelijkheid niet tot haar bestreden besluit had kunnen komen.
Het beroep van appellant is derhalve gegrond en het bestreden besluit dient te worden vernietigd. Het College oordeelt vervolgens dat appellant in de gelegenheid moet worden gesteld om het Literatuurvak binnen een door verweerster gestelde termijn af te ronden waarbij de geldigheidsduur van zijn tot nu toe behaalde bachelorresultaten wordt verlengd tot die tijd.
Beroep gegrond.

Zaaknummer AC 1512 9150

Uitspraak CBHO inzake AC 1512 9150

Zaaknummer AC 1601 25044