Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Hier volgt een korte toelichting op de wijze van behandeling van geschillen tussen werkgever en werknemer bij de Universiteit van Amsterdam.
 • Algemeen

  Tot en met 31 december 2019 waren medewerkers van universiteiten ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. Op hun relatie was de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op basis van deze wet konden werknemers bezwaar maken tegen beslissingen van de werkgever die gevolgen hadden voor hun rechtspositie.

  Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Universiteiten worden niet langer aangemerkt als ‘overheidswerkgever’ en de Awb is ook niet langer van toepassing op de relatie tussen UvA en haar werknemers. In plaats daarvan is het arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing.

  Bij wijze van (gedeeltelijk) alternatief voor de bezwaarprocedure volgens de Awb voorziet de cao Nederlandse Universiteiten sinds 1 januari 2020 in een (eigenstandige) geschillenregeling. Deze regeling is uitgewerkt in de Lokale Geschillenregeling UvA 2020. Op grond van deze regeling kunnen werknemers een geschil met de werkgever aanhangig maken bij de geschillencommissie. Daarvoor moet zijn voldaan aan twee belangrijke voorwaarden:

  1. Het geschil moet betrekking hebben op een van de in de geschillenregeling genoemde onderwerpen.
  2. Werkgever (vertegenwoordigd door de leidinggevende) en werknemer moeten éérst hebben geprobeerd in onderling overleg tot een oplossing van het geschil te komen.

  Als aan beide voorwaarden is voldaan, dan kan in beginsel een beroep worden gedaan op de geschillencommissie. Voor overige voorschriften, bijvoorbeeld ten aanzien van termijnen, raadplegen werknemers de geschillenregeling.

 • Procedure

  De werknemer kan via een verzoek een geschil aanhangig maken bij de geschillencommissie. Het verzoek wordt ingediend bij het College van Bestuur. Dat kan schriftelijk en elektronisch. Het verzoek moet binnen zes weken na de bekendmaking van de beslissing worden ingediend. Het College van Bestuur stuurt het verzoek binnen drie weken door naar de geschillencommissie en informeert werknemer en zijn leidinggevende daarover.

  Doorgaans zal het geschil worden behandeld tijdens een hoorzitting. De hoorzitting is niet openbaar. Tijdens deze hoorzitting wordt zowel werknemer als werkgever in de gelegenheid gesteld zijn standpunt toe te lichten. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

  Binnen acht weken na ontvangst van het verzoek brengt de geschillencommissie advies uit aan het College van Bestuur. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de geschillencommissie neemt het College van Bestuur een beslissing op het verzoek van de werknemer. De beslissing gaat schriftelijk of elektronisch naar werknemer en werkgever.

  Met de beslissing van het College van Bestuur komt er een einde aan de procedure. Anders dan volgens de Awb (tot 1 januari 2020) is er geen beroepsmogelijkheid.

 • Samenstelling geschillencommissie UvA

  De geschillencommissie bestaat uit deskundigen en is paritair samengesteld: de gezamenlijke werknemersorganisaties en de werkgever dragen ieder één persoon voor. Gezamenlijk wijzen zij een onafhankelijke voorzitter aan. De voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers worden voor een periode van vier jaar door het College van Bestuur benoemd. JZ voert het secretariaat van de geschillencommissie.

  Samenstelling geschillencommissie per 1 maart 2021

  Lid op voordracht van de werknemersorganisaties:

  • mr. M.P. Terpstra
  • mw. dr. M. Hogenbirk (plaatsvervangend)

  Lid op voordracht van de werkgever:

  • mw. mr. F.Y. van Arnhem – Chau
  • mr. J.L. Dijkstra
  • mw. mr. J.B. Groot Antink

  Voorzitter op gezamenlijke voordracht:

  • mw. mr. E. Kouwenhoven
   benoemd tot voorzitter voor de periode 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2022
  • mw. mr. T.F. Hesselink
   voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2025 benoemd tot plaatsvervangend voorzitter en voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2025 tot voorzitter

  Mevrouw Kouwenhoven en mevrouw Hesselink zijn beiden rechter in de Rechtbank Den Haag.

  De leden zijn allen benoemd voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2025.

 • Meer informatie

  Verdere informatie over de CAO Nederlandse Universiteiten en de overige voor het UvA-personeel geldende rechtspositieregelingen vinden UvA-medewerkers op de medewerkerssite.

 • Adressering

  Voor het aanhangig maken van een geschil bij de geschillencommissie stuur je een verzoek naar:

  • Universiteit van Amsterdam
   College van Bestuur
   t.a.v. Juridische Zaken
   Postbus 19268
   1000 GG Amsterdam
  • jz-geschillencommissiepersoneel@uva.nl
 • Overige contactgegevens

  Voor vragen kunt je contact opnemen via: