Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Organisatie

Geschillenadviescommissie Studentenbezwaren

Procedure

Een student kan bezwaar aantekenen tegen een besluit van het College van Bestuur (CvB). Bezwaren tegen besluiten van het CvB worden door het CvB ter advisering voorgelegd aan een onafhankelijke commissie, de Geschillenadviescommissie studentenbezwaren.

Bezwaarschrift

Indien een student het niet eens is met een besluit van het CvB, dan kan hij/zij daartegen binnen zes weken bezwaar maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • inschrijving als student of extraneus;
 • inschrijving op grond van een buitenlands diploma;
 • beëindiging van de inschrijving als student;
 • voldoening, vrijstelling, vermindering of terugbetaling van collegegeld;
 • toekenning en afwijzing bijdrage uit het profileringsfonds;
 • toekenning en afwijzing bijlage uit bestuursbeurs;
 • weigering inschrijving op grond van deficiënte vooropleiding;

De student dient daartoe een bezwaarschrift in bij de Geschillenadviescommissie studentenbezwaren. Het bezwaarschrift bevat tenminste:

 • volledige naam;
 • adresgegevens;
 • datum;
 • gronden van het bezwaar;
 • en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt of een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken na de bekendmaking van het besluit. Lukt het niet om tijdig (binnen zes weken) aan alle vereisten te voldoen, dan kan binnen de gestelde termijn een onvolledig bezwaarschrift worden ingediend. De indiener wordt vervolgens een extra termijn gegund om aanvullende gronden in te dienen.

Ontvangst

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift. Het is mogelijk dat u om nadere informatie wordt gevraagd. Aan degene die het besluit heeft genomen, wordt verzocht om na te gaan of een eventuele minnelijke schikking mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is, dan dient er een reactie op het bezwaar te worden opgesteld. U ontvangt een afschrift van de reactie op uw bezwaarschrift. Tevens dient u aan te geven of de reactie aanleiding is om bezwaar in te trekken of te handhaven.

Hoorzitting

Indien u heeft aangegeven dat u uw bezwaar wilt handhaven, dan wordt zo spoedig mogelijk een hoorzitting gepland. Voor de hoorzitting zal ook degene die het besluit heeft genomen worden uitgenodigd. Partijen kunnen zich eventueel laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door rechtshulpverleners. Indien u rechtshulp wilt, dan dient u die zelf in te schakelen.

Tijdens de hoorzitting zal u door de Geschillenadviescommissie studentenbezwaren worden gehoord. Die commissie bestaat uit een externe voorzitter en twee leden.

Beslissing op bezwaar

Naar aanleiding van de hoorzitting en met inachtneming van het advies van de Geschillenadviescommissie studentenbezwaren besluit het CvB of het primaire besluit gehandhaafd wordt, of wordt een nieuw besluit genomen. U krijgt de beslissing op bezwaar schriftelijk toegezonden.

Kosten

De procedure is kosteloos.

Samenstelling Geschillenadviescommissie

 • mr. W. van Zanen (voorzitter)
 • mw. drs. E. de Jong
 • mw. drs. B.F. Bernini
 • mw. mr. E.L.C.M. Rijnders
 • ​mw. M. Wijnen-Verhoek

Meer informatie

Het Studentenstatuut geeft informatie over de rechtsbescherming van studenten aan de Universiteit van Amsterdam.

Studentenstatuut 2018-2019

Adressering

U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen bij:

 • Universiteit van Amsterdam
  t.a.v. Geschillenadviescommissie studentenbezwaren
  Postbus 19268
  1000 GG Amsterdam

U kunt ook uw bezwaarschrift indienen bij het College van Bestuur via het digitale loket voor klachten, bezwaar en beroep.

Bent u in het bezit van een UvAnetID, dan kunt u gebruik maken van onderstaande verwijzing voor studenten met een UvAnetID. Bent u niet in het bezit van een UvAnetID, maak dan gebruik van onderstaande verwijzing voor alumni en aankomende studenten.

Digitaal loket voor studenten met een UvAnetID

Digitaal loket voor alumni en aankomende studenten

Overige contactgegevens