Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. J. (Jeroen) Jansen

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Nederlandse Letterkunde
Fotograaf: onbekend

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
 • Kamernummer: 453
Postadres
 • Postbus 1637
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel
  See this profile in English here

  Jeroen Jansen is universitair docent Historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

  Vanaf 1981 studeerde ik Nederlandse taal- en letterkunde (kandidaatsexamen 1985 cum laude; doctoraalexamen 1987 cum laude) en vanaf 1984 Klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam. In 1995 promoveerde ik cum laude op een dissertatie over de beknoptheid van vorm en stijl in de renaissance (Brevitas). Tussen 1995 en 1997 deed ik als postdoc (Veni, NWO) onderzoek naar de stilistische en inhoudelijke helderheid in de Nederlandse poëtica tussen 1550 en 1700. Als medewerker van de KNAW stelde ik een studie samen over de literaire theorie rond het decorum in de renaissance (Decorum). Tussen 2001 en 2006 was ik leider van een onderzoeksgroep (met drie promovendi) in het kader van de persoonsgebonden vernieuwingsimpuls (VIDI, NWO). In deze periode verrichtte ik onderzoek binnen het project: Imitation: between Plagiarism and Originality. The Scope and Boundaries  of Textual Imitation ( imitatio auctorum ) in European Literature from c. 1500 to c. 1700: Italy , France , Netherlands. De monografie over dit onderwerp verscheen in 2008 bij uitgeverij Verloren te Hilversum (Imitatio). Vanaf 2007 werk ik aan een project dat zich richt op strategieën in literaire teksten, in preliminaria en in parateksten: Pretextual Strategies. The Rhetoric of Ethos, Literary Authority and (Con)Textual Identity in Renaissance Preliminary Texts. Het project resulteerde al in tientallen artikelen en twee boeken. Momenteel werk ik aan een monografie over literair vermaak, in het bijzonder intellectueel vermaak in de literatuur van de vroegmoderne periode.

  Sinds 1987 werk ik aan de Universiteit van Amsterdam,  als onderzoeker, en als universitair docent bij de leerstoelgroep Historische Nederlandse letterkunde. Ik gaf gastcolleges onder meer in Berlijn, Metz, Parijs en Londen. Tussen 1995 en 2005 was ik bestuurslid van de Werkgroep Zeventiende eeuw en redactiesecretaris van het tijdschrift De zeventiende eeuw. Tussen 1995 en 2011 was ik bestuurslid van de International Society for the History of Rhetoric, afdeling Benelux, coördineerde het honoursprogramma Neerlandistiek en was lid, c.q. voorzitter, van de opleidingscommissie BA en MA Nederlandse taal en cultuur.

  Het afgelopen decennium heb ik verschillende bestuursfuncties vervuld, onder meer binnen de examencommissie Neerlandistiek, als coördinator van de Minor en Masteropleiding Gouden Eeuw, coördinator van de onderzoeksmaster Dutch Golden Age Studies, als Hoofd onderwijs Neerlandistiek, en Opleidingsdirecteur BA Neerlandistiek.

  Momenteel ben ik lid van de Programmateams Nederlandse taal en cultuur (BA en MA),  stagecoördinator (BA), tutor /mentor van studenten uit de BA Nederlandse taal en cultuur, en de Master Educatie en Communicatie, en  coördinator van de Educatieve Master Talen (Educatie en communicatie: Nederlands, Frans, Duits, Engels). Sinds 2017 ben ik assessor van de SKO-opleiding (VU en UvA). Doel van het traject Senior Klassificatie Onderwijs is seniordocenten met een regiefunctie te ondersteunen in hun diverse rollen (zoals de ontwikkelaar, verbinder, coordinator, mentor, visionair, strateeg). De opleiding bestaat uit een unieke combinatie van onderwijs en oefening op gebied van onderwijskundig leiderschap en communicatie- en coachingsvaardigheden om veranderingen in de organisatie mogelijk te maken.

  Onderzoek

  Ik ben geïnteresseerd in tekstgericht onderzoek en bestudeer binnen het project Pretextual Strategies. The Rhetoric of Ethos, Literary Authority and (Con)Textual Identity in Renaissance Preliminary Texts het verschijnsel 'strategie' (strategisch positioneren, strategisch handelen, auteursstrategie, etc.). Daarbij maak ik gebruik van inzichten die reiken van de antieke retorica tot de moderne argumentatieleer, van het klassieke 'ethos' tot framing, negotiation tactics, en strategisch manoeuvreren. In mijn onderzoek naar en analyse van historische teksten integreer ik recente ontwikkelingen uit de historische taalkunde, pragmatiek, en argumentatietheorie. Ik ben lid van de kernredactie van het tijdschrift Spiegel der letteren.            

  .

  Huidige aandachtspunten zijn:

  • Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde in de vroegmoderne periode
  • Tekstanalyse, discourse analysis, in relatie met cultural memory
  • Strategische argumentatie en framing
  • Intellectueel vermaak. De relatie tussen humanistische en Nederlandstalige literatuur, met speciale aandacht voor retorica en poëtica
  • Pretextual Strategies. The Rhetoric of Ethos, Literary Authority and (Con)textual Identity in Renaissance Preliminary Texts. Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoek van de leerstoelgroepen Historische Nederlandse letterkunde en Moderne Nederlandse letterkunde van de UvA dat in de komende jaren gestroomlijnd wordt in het programma Writing, Culture and Identity; Social Dimensions of Literature in The Netherlands. Het richt zich op de functie van literatuur in politieke, wetenschappelijke, godsdienstige en artistieke context, op de strategieën die in literatuur gehanteerd worden om de publieke opinie te beïnvloeden en op de rol van de verschillende artistieke (literaire) milieus te midden van andere maatschappelijke kringen.

  Onderwijs

  Huidig onderwijs De studie Nederlands in twaalf kwatrijnen’, in Absint, 35 (januari 2019), p. 24-25
 • Onderzoek / Research

  Monografieën

  ·          Brevitas. Beschouwingen over de beknoptheid van vorm en stijl in de renaissance (2 dln). Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Hilversum: Verloren, 1995. [947 pp.]

   ·        Decorum. Observaties over de literaire gepastheid in de renaissancistische poëtica. Hilversum: Verloren, 2001.  ISBN 90-6550-671-3.

  ·       Imitatio. Literaire navolging ( imitatio auctorum ) in de Europese letterkunde van de renaissance (1500-1700). Hilversum, Verloren, 2008.  

  Een samenvatting van Imitatio is te vinden op

  de volgende bladzijde

  Recente publicaties en lezingen

  Artikelen en edities

  - `Purity and the Language of the Court in the Late-Sixteenth- and Seven-teenth-Century Netherlands', in: Fiona Somerset, Nicholas Watson (eds.), The Vulgar Tongue: Medieval and Postmedieval Vernacularity , Penn State Press 2003, p. 166-176.

  - `Dichtkunst en schilderkunst als (stief)zusters. Iets over literair en picturaal realisme', in: Marc van Vaeck, Hugo Brems, Geert H.M. Claassens (red.), De steen van Alciato. Literatuur en visuele cultuurin de Nederlanden. Opstellen voorprof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat , Leuven 2003, p. 211-227.

  - `Geleende praal. Oorspronkelijkheid, navolgingen plagiaat in de zeventiende eeuw', in: Neerlandica extra Muros 42 (2004), nr. 1, p. 5-17.

  - Lemma `Rede. Niederlande', in:G. Ueding (red.), Histori-sches Wörterbuch der Rhetorik, Bd 7, Tübingen, 2005, kk. 743-751.

  - Lemma `Rhetorik. Institutionengeschichte: Niederlande', in: G. Ueding (red.), Histori-sches Wörterbuch der Rhetorik, Bd 7, Tübingen, 2005, k. 1691-1699.

  - `Rhetorik. Institutionengeschichte: Niederlande', in: G. Ueding (red.), Rhetorik. Begriff - Geschichte -Internationalität , Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2005, p. 178-184.

  - `Imitatie in de zestiende en zeventiende eeuw. Ten geleide'. In: De zeventiende eeuw 21.2 (2005), p. 179-180 [samen met Elmer Kolfin].

  `Anders of beter. Emulatie in de renaissancistische literatuur-the-orie'. In: De zeventiende eeuw 21.2 (2005), p. 181-197.

    `Petrarca en de Nederlandstalige lyriek in de zestiende eeuw. Populariteit, imitatie en oorspronkelijkheid'. In: Incontri. Rivista europea di studi italiani 20 (2005), p. 17-27.

  - P.C. Hooft en S. Coster, Warenar . Teksteditie, Deltareeks, Bert Bakker, Amsterdam 2004.

  - P.C. Hooft, Rede over de waardigheid van de poëzie. Reden vande Waerdicheit der Poesie , met een inleiding, hertaling en commentaar door Jeroen Jansen, Amersfoort, Florivallis, 2005.

  - `Hooft and Lipsius', in: DirkSacré,Jeanine De Landtsheer (eds.), Justus Lipsius and his heritage , Leuven 2007, p. [te verschijnen in2007]

  - `Het genoegen is al hetgoede.Hoofts visieopgenotinde `Reden vande Waerdicheit der Poesie': filosofie of rhetorica?', in: Lias 32.2 (2005), p. 222-268.

  - `P.C. Hooft, lecteur et imitateur de Montaigne', in: P. Smith (red.),   Montaigne and the Low Countries / Montaigne et les Pays-Bas (1580-1700), Leiden, Brill, 2007.

  - `Consolation' , in: H. Brinkman, J. Jansen en M. Mathijsen (red.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universi-teit van Amsterdam , Amsterdam, Bert Bakker, 2008, p. 300-303.

  - `Helden bestaan!', in: H. Brinkman, J. Jansen en M. Mathijsen (red.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universi-teit van Amsterdam , Amsterdam, Bert Bakker, 2008, p. 9-11.

  - Imitatio. Literaire navolging (imitatio auctorum) in de Europese letterkunde van de renaissance (1500-1700) . Hilversum, Verloren, 2008. 544 pp.

  - Jansen, J. & Brinkman, H.,   & Mathijsen, M.; Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universi-teit van Amsterdam , Amsterdam, Bert Bakker, 2008, 325 pp.

  - `Vondels "Aenleidinge". Polyfonie en dialogisme',in: Neerlandistiek.nl 09.02 (mei 2009).

  - `Magdalena Stockmans en Bredero', in: Yra van Dijk (red.), `Geloof mij Uw oprechte en danbare Vriend'. Brieven uit de Nederlandse letteren, verzameld en van commentaar voorzien door vrienden vanMarita Mathijsen 30 oktober 2009, www.DBNL.org,p. 12-17.

   

  Boekbesprekingen

    - Recensie van: M. Disselkamp. Barockheroismus. Konzeptionen `politischer' Größe in Literatur und Traktatistik des 17. Jahrhunderts . (Frühe Neuzeit, Band 65.). Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2002, in: De zeventiende eeuw 19.1 (2003), p. 141.

  - Recensie van: Sari Kivistö. Creating Anti-Eloquence. `Epistolae obscurorum virorum' and the Humanist Polemics on Style . (Commentationes Humanarum Litterarum 118 2002) Tammisaari/Ekenäs: Societas Scientiarum Fennica, 2002, in: Renaissance Quarterly 56.3 (Autumn 2003), p. 864-865.

  - Recensie van: Th. Borgstedt und W. Schmitz (Hrsg.). Martin Opitz (1597-1639). Nachahmung-s-poetik und Lebenswelt . (Frühe Neuzeit, Band 63.). Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2002, in: De zeventiende eeuw 19.1 (2003), p. 140-141.

  - Recensie van: Symon Andriessoon, Duytsche Adagia ofte Spreecwoorden. Antwerp, Heynrick Alssens, 1550 . In facsimile, transcriptionofthe Dutch text and English translation.Editedby MarkA.Meadow and Anneke C.G.Fleurkens. With two introductory texts by S.A.C. Dudok van Heel and Herman Roodenburg. Hilversum, Verloren, 2003. 334 pp., gebonden, geïllustreerd, ISBN 90-6550-720-5, Euro 25,-. In: Neder-L . 0401.11 (12 januari 2004)

  - Recensie van: Olga Tellegen-Couperus (ed.), Quintilian and the Law. The Art of Persuasion in Law and Politics , Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003. 332 pp., ISBN 90-5867-301-3. In: Nieuwsbrief International Society for the History of Rhetoric - afd. Benelux 2004/1, 1 juni 2004.

  - Recensie van: Dietmar Till, TransformationenderRhetorik.Untersuchungen zum Wandel der Rhetoriktheorie im 17. und 18. Jahrhundert. Frühe Neuzeit. Band 91, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2004. In: Nieuwsbrief Internatio-nal Society for the History of Rhetoric - afd. Benelux   2004/1, 1 juni 2004.

  - Recensie van: Karel van Mander, Olijf-Bergh 1609 . Voor het eerst heruitgege-ven met inleiding, annotatie, weergave van de opgespoorde bronteksten en een register van namen door P.E.L. Verkuyl, Hilversum, Verloren, 2004. 2 delen, 267 + 335 blz., gebonden, ISBN 90-6550-756-6, Euro 55,-. In: Neder-L . 04.05.28 (29 mei 2004)

  - Recensie van: Dietmar Till, Transformationen der Rhetorik. Untersuchungen zum Wandel der Rhetoriktheorie im 17. und 18. Jahrhundert. Frühe Neuzeit. Band 91, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2004. In: De zeventiende eeuw 20.2 (2004), p. 366-367.

  - Bespreking van: Nicolinevan der Sijs, met hertalingen van PietVerhoeff, Taal als mensenwerk:het ontstaan van het ABN . DenHaag 2004. In: Nieuwsbrief Internatio-nal Societyfor the History of Rhetoric -afd. Benelux   2004/2, 1 december 2004.

  - Bespreking van: Piet Gerbrandy, Eensteeneik op de rotsen. Over poëzie en retorica , Amsterdam 2003. In: Nieuwsbrief Internatio-nal Society for the History of Rhetoric - afd. Benelux   2004/2, 1 december 2004.

  - Bespreking van: Herman Roodenburg, The Eloquence of the Body. Perspectives on gesture in the Dutch Republic , Zwolle, Waanders, 2004. In: Nieuwsbrief Internatio-nal Society for the History of Rhetoric - afd. Benelux   2005/1, 1 juni 2005.

  - Bespreking van: Thijs Weststeijn, De Zichtbare Wereld. Samuel van Hoogstratens kunsttheorie en de legitimering van de schilderkunst in de zeventiende eeuw . Dl 1. Tekst; Deel 2. Noten, bibliografie en afbeeldingen. Dissertatie Universiteit van Amsterdam. In: Nieuwsbrief Internatio-nal Society for the History of Rhetoric - afd. Benelux 2005/2, 1 december 2005.

  - Bespreking van: Marieke van den Doel e.a. (eds.), The Learned Eye. Regarding art, theory, and the artist's reputation . Essays for Ernst van de Wetering, Amsterdam University Press, Amsterdam 2005.In: Nieuwsbrief Internatio-nal Society for the History of Rhetoric - afd. Benelux 2005/2, 1 december 2005.

  - Bespreking van: A. Frank-van Westrienen, Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout. Vergezicht op gymnasiaal onderwijs in de zeventiende-eeuwse Nederlanden . Hilversum, Verloren, 2007. In: Nieuwsbrief Internatio-nal Societyfor theHistory of Rhetoric - afd. Benelux 2008/1, 1 juni 2008. (ook verschenen in: Neder-L , 0806.36 (20 juni 2008)).

  - `Praatjes in de zeventiende eeuw'. Bespreking van: Clazina Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecul-tuur in praatjespamfletten (circa 1600-1750) . Hilversum, Verloren, 2008. In: Tijdschrift voor geschiede-nis (2008), p. 483-484.

  - `In margine: Overvloed en onbehagen'. Bespreking van: Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700 . Amsterdam: Bert Bakker, 2008. In: Spiegel der letteren 50 (2008), nr 3, p. 81-90.

  - `Gesprekscultuur in praatjespamfletten'. Bespreking van: Clazina Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecul-tuur in praatjespamfletten (circa 1600-1750) . Hilversum, Verloren, 2008. In: Nieuwsbrief Internatio-nal Society for the History of Rhetoric - afd. Benelux 2008/2, december 2008.

  -   Bespreking van: Jean Wagemans, Redelijkheid en overredings-kracht van argumentatie. Een historisch-filosofische studie over de combinatie van het dialectische en het retorische perspectief op argumentatie in de pragma-dialectische argumentatietheorie . Diss. UvA., Amsterdam, 2009. In: Nieuwsbrief Internatio-nal Society for the History of Rhetoric - afd. Benelux 2009/2, 1 december 2009.

  Voordrachten

    -         17-07-2003. `Daniel Heinsius between Aristotle and Quintilian'. Conference: International Society for the History of Rhetoric , Madrid en Calahorra; 14-07-2003 t/m 19-07-2003

  -           20 januari 2004. `Die Anfänge der literarischen Renaissance in den Niederlan-den'. Lezing op de Freie Universität Berlin.

  -           20 januari 2004. `Plagiat in der niederländischen Literatur'. Lezing op de Freie Universität Berlin.

  -           23 april 2004. `Anders of beter. Emulatie in de renaissancistische literatuurtheorie'. Lezing op het congres Wie het zelfde anders zegt, zegt iets anders. Imitatie in vroegmodern Europa . Amsterdam, Universiteit van Amsterdam. Oudemanhuispoort.

  -           16 oktober 2004. `Petrarca en de Nederlandstalige lyriek in de zestiende eeuw. Populariteit, imitatie en oorspronkelijkheid'. Literatuurdag 2004 Dante Alighieri Utrecht. Italiaanse taal en cultuur. Utrecht, Moluks Historisch Museum.

  -           11 maart 2005. `Retorica en vermaak'. Opening van het congres ter gelegenheid van hetafscheid vanprof. A.C. Braet als hoogleraar `Geschiedenis van de retorica'. Amsterdam.

  -           2 september 2005. `P.C. Hooft,lecteuret imi-tateur de Montaigne'. Lezing op het congres `Montaigne and the Low Countries/ Mon-taigne et les Pays-Bas (1580-1700)'. Internationaal congresUniversiteitLeiden 1-2september 2005.

  -           13 januari 2006. `P.C. Hoofts"Reden vande waerdicheit der Poesie" als redevoering'. Voordracht op de jaarlijkse bijeenkomst van de afdeling Benelux van de International Society for the History of Rhetoric . Amsterdam. 

  - 25 oktober 2006 `Drama-performances and perspicuity. Signals on textual comprehension in seventeenth-century Dutch drama-theory'. Voordracht op het congres Textperformanzen im Mittelalter und der frühen Neuzeit , NIAS, Wassenaar. 

  - (14-03-2008); `Over het algemene en het bijzonde-re'. Symposium Literaire imitatie. Mogelijkheden en perspectieven . Amsterdam

  -   (15-10-2008); `"Soo 't u, met diamant, lust op een glas te stippen...". De opvoering van historisch toneel'. Symposium Het Toonneel is op ende om het Huys te Muyden . Stichting Kwast, Santpoort.

  - 24-07-2009); `Emulation as a rhetorical value' - Conference: International Society for the History of Rhetoric , Montreal, Mc Gill; 22-07-2009 t/m 26-07-2009.  

 • Cultural Memory en Imitatie

  Research Group `Cultural memory, rhetoric and literary discourse' (ASH)

   

   

  Nieuw artikel (2020):

   ‘Innocence framed. Classical myth as a strategic tool in Jacob Duym's Nassausche Perseus (1606)’, in:  Framing Classical Reception Studies. Different Perspectives on a Developing Field. Eds. M. De Pourcq, N. de Haan and D. Rijser. Leiden: Brill, 2020, 153-173  

  De toepassing van constructionistische framing op een toneelstuk van Jacob Duym. Pdf hieronder:

  `Staging Dutch History ­– Linking Past, Present and Future' (Pdf hieronder)

  Abstract: In the Ghedenck-boeck (1606) Jacob Duym presents events from the Dutch Revolt as stage plays to argue that a fair war was better than a fake peace. Six plays show examples of the treache­rous Spanish enemy and the brave and fearless actions of the Dutch. Some of these plays, such as the one about the siege and relief of Leiden in 1574, stage lower-class characters. This contribution will investigate the role of lower-class cha­racters in this play as manipulations of the reader’s cogniti­ve frame by way of framing. Lower-class figures evoke a complex analogy with the reader that emphasises difference as well as similarity, and in any case empathy and responsibility. Reasoning devices invite the public to read a word or a message within a narra­tive account of a specific issue that has a causal interpreta­tion, an evaluation and a soluti­on. Moreover, the application of lower-class characters enables Duym to move over from ideas about general themes to the particu­lar and the other way around, alternating thema­tic and episodic framing.

  Mythologie, geschiedenis en politieke actualiteit anno 1606

  Nieuw artikel in het nieuwe tijdschrift Arte nuevo over de argumentatieve opbouw van Jacob Duyms Ghedenck-boeck

   

  `That is where God comes in. Jacob Duym's Ghedenck-boeck (1606) as argumentati­ve discourse’, in: Arte Nuevo. Revista de Estudios áureos 1 (2014), 40-63

   en klik vervolgens op het rechthoekige kader van het tijdschrift links

   Heldendom in herinnering

  `Heldendom in herinnering. Mythologie en geschiedenis in Jacob Duyms Nassausche Perseus’, in: Spiegel der Letteren 56.2 (2014), p. 155-181. Hieronder vind je een Pdf van het artikel.

  G.J. Vossius over imitatie

  In 2012 verscheen mijn artikel over de uitgave van G.J. Vossius' poëtica (ed. Jan Bloemendal), in: Nieuwsbrief Neolatinistenverband , no 25 (sept. 2012).

  Uitgeverij Verloren

  De Amsterdamse Schouwburg vanaf de opening in 1638 tot heden.

  Artikel in de bundel `Van hof tot overheid' onder redactie van Nico Laan en Jeroen Jansen

 • Bredero

  Publicaties 2009-2021 van Jeroen Jansen over Bredero

  - `Branding in practice, or how an Amsterdam publisher used the city to promote Gerbrand Bredero (1585–1618)'. Urban History2021(1), 1-23. [Pdf onder]

  -  `”The most ancient and the finest poets”: Naturalness in Dutch Golden Age poetry'. In J. Blanc (eds.), Dutch Golden Age(s): The Shaping of a Cultural Community, p. 97-118. (Reeks: Gouden Eeuw. New Perspectives on Dutch seventeenth-century Art; Vol. 1, No. 1). Turnhout: Brepols, 2020.

  -  `Bredero dichterbij. Spelen met dialect’, in F. Blom e.a. (eds.), Voltreffer! Populariteit en popularisering van de historische Nederlandse letterkunde. Bijdragen ter gelegenheid van het emeritaat van Lia van Gemert. Amsterdam, 2020, p. 125-128. [Pdf onder]

  - `Bredero’s Klucht van de molenaar in twee vroege drukken. Een vergelijking van de editie Verberg (1618) en de editie Vander Plasse (1619)’, in: TNTL 136, nr 1 (2020), 2-19. [Pdf onder]

  - `Publishing strategies and celebrity in the seventeenth-century Netherlands. The case of Gerbrand Bredero’. In: Romana Andò, Fabio Corsini (eds.), Desecrating Celebrity. Proceedings of the IV International Celebrity Studies Journal Conference. Rome 2019, p. 131-146. [Pdf onder]

  - `Drie decennia boekenzorg. Cornelis vander Plasse en Gerbrand Bredero’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 26 (2019), p. 53-77 [Pdf onder]

  - `Een volkomen bloementuin’. De Lijck-dichten (1619) voor Gerbrand Adriaensz. Bredero’,  in: Jaarboek Zeventiende Eeuw 2019, p. 49-66 [Pdf onder]

  - `Hoe Bredero’s carrière begon’, in VakTaal, 2018, nr 3 p. 7-9 [Pdf onder]

  - `Het raadsel van Bredero’s dood’,  in VakTaal, 2018, nr 3 p. 10-13 [Pdf onder]

  - G.A. Bredero. Spaanse Brabander. Immigratie, armoede en bedrog in de Gouden Eeuw: Naar Gerbrand Adriaensz. Bredero, Spaanschen Brabander. M.m.v. M. de Vos en S. Postma. Amsterdam, AUP, 2017, 112 p. (Tekst in context; vol. 13)

  - Docentenhandleiding G.A. Bredero, Spaanse Brabander. Immigratie, armoede en bedrog in de Gouden Eeuw.  Tekst in context. M.m.v. S. Postma. Amsterdam, AUP, 2017, 56 p. (Tekst in context; vol. 13)

  -‘Sincere Simplicity’: Gerbrand Bredero’s Apprenticeship with Coornhert and Spiegel, Dutch Crossing, 41:1 (2017), p. 4-20 [Pdf onder]

  - `Gerbrand Adriaenszoon Bredero (1585-1618). Amsterdammer’, in: Het schrijverskabinet: het Panpoëticon Batavûm digitaal. Website. 2016

  - ‘Creating disagreement by self-abasement. Apologizing as a means of confronta­tional strategic maneuvering’ , in: B.J. Garssen e.a. (eds.), Proceedings of the 8th International Conference of the International Society for the Study of Argumentation. Amsterdam: Sic Sat, 2015, p. 639-647 [Pdf onder]

  - ‘Gerbrand Bredero's handling of Antiquity. Transfer of classical knowledge into seventeenth century vernacular culture'. In: Bettina Noak (eds.). Wissenstransfer und Auctoritas in der frühneuzeitlichen niederländischsprachigen Literatur. Reihe Berliner Mittelalter- und Frühneuzeitforschung. Göttingen; V & R – unipress, 2014,  211-226. [Pdf onder]

  -  ‘In en om Amsterdam: de wereld van Gerbrand Bredero’, in: Ons Amsterdam 65 (2013), afl. 7, p. 8-13.

  - ‘Gerbrand Bredero wants to borrow a painting. Proleptic negotiation'. In: Journal of Dutch Literature 4.1 (2013), p. 62-87. [Pdf onder]

  - ‘Bredero, schilder en rasverteller'. In: Neder-L   6 aug. 2012

  -‘ Strategic maneuvering as an epistolary strategy, anno 1610'. In: Journal of Argumentation in Context 1.3 (2012), pp. 267-290. [Pdf onder]

  - `"Al ziet men de lui...". Het proza van Bredero'. In: Absint 1 (2011), p. 10.

  - G.A. Bredero, Proza. Uitgegeven, vertaald en toegelicht door Jeroen Jansen. Hilversum, Verloren, 2011 [300 pp.]

  - `Bredero onder de Wijzen. Geleende geleerdheid in de brief (1611) aan Carel Quina'. In: TNTL 126 (2010), p. 347-372. [Pdf onder]

  - `Magdalena Stockmans en Bredero', in: Yra van Dijk (red.), `Geloof mij Uw oprechte en dankbare Vriend'. Brieven uit de Nederlandse letteren, verzameld en van commentaar voorzien door vrienden van Marita Mathijsen 30 oktober 2009, www.DBNL.org, p. 12-17.

  Heeft Bredero zelfmoord gepleegd?

  Bredero wordt in lauwerkransen getooid en in de Heilige Stede met de hoogste dichterseer begraven. Er verschijnen talloze lijkdichten, ook van bekende dichters, die alleen jubel laten horen. Lees het artikel in VakTaal, nr 3 (2018). Link hieronder.

  Hoe begon Bredero's literaire carrière eigenlijk?

  Bredero's carrière was kort maar onstuimig. Meteen vanaf het begin was hij razendpopulair. Lees erover via onderstaande link, in een artikel in VakTaal 2018, nr 3.

  Bredero zegt niet voor niets `sorry!'

  Artikel over de vraag hoe Bredero zichzelf verontschuldigt en met zelfverwijten en gecreëerde tegenstellingen niet allen de confrontatie aangaat maar ook, op strategische wijze, zichzelf een prima uitgangspositie verwerft:

  `Creating disagreement by self-abasement. Apologizing as a means of confrontational strategic maneuvering', in: B.J. Garssen e.a. (eds.), Proceedings of the 8 th International Conference of the International Society for the Study of Argumentation. Amsterdam: Sic Sat, 2015, p. 639-647

  ABSTRACT: The analysis of the different stages in a preface to a stage play (1617) by Gerbrand Bredero makes clear that antitheses, exaggerated modesty and self-humiliation may be used as strategic tools in the confrontation stage. The disagreement between protagonist and the primary audience has been created in the confrontation stage by polarizing the parties' attitude towards each other.

  Hoe gaat Bredero, die geen Latijn had geleerd, om met de Klassieken?

   ‘Gerbrand Bredero's handling of Antiquity. Transfer of classical knowledge into seventeenth century vernacular culture'. In: Bettina Noak (eds.). Wissenstransfer und Auctoritas in der frühneuzeitlichen niederländischsprachigen Literatur. Reihe Berliner Mittelalter- und Frühneuzeitforschung. Göttingen; V & R – unipress, 2014,  211-226.

  Francesco Badens

  Gerbrand Bredero wants to borrow a painting. Proleptic negotiation

  In: Journal of Dutch Literature 4.1 (2013), p. 62-87

  Samenvatting

  Een brief van Gerbrand Adriaensz. Bredero aan Badens, zijn schilderleraar, staat hier centraal. Bredero vraagt hem een schilderij te leen om te kopiëren. Het lijkt een eenvoudig, beleefd briefje, maar als we zien hoe handig en doortastend Bredero te werk gaat, opent deze brief nieuwe perspectieven. In dit artikel wordt met name het proleptisch onderhandelen centraal gesteld. De schrijver regelt de onderhandeling voor hemzelf en voor de antagonist (Badens), om tot een gezamenlijk aanvaardbare oplossing te komen. Uiteindelijk buigt hij het onderdanige verzoek om in zijn eigen voordeel...

  Keywords: Proleptic Negotiation, Bargaining Tactics, Politeness Theory, Argumentation Theory.

  Strategic maneuvering as an epistolary strategy, anno 1610

  In: Journal of Argumentation in Context 1:3.2012. (pp. 267–290) [de link naar het artikel staat beneden]

   

  Rond 1610 schrijft Bredero een brief aan zijn schilderleraar Frans Badens, waarin hij een schilderij te leen vraagt om er een kopie van te maken. De handeling van het schrijven (van een brief) vereist een actieve rol in het manipuleren van de reacties van een of meerdere lezers. Hoewel de brief op het eerste gezicht als een louter beleefd stukje correspondentie oogt, beargumenteer ik dat, vanuit een benadering die het strategisch manoeuvreren centraal stelt, Bredero's aanpak beschouwd kan worden als een weldoordachte en mogelijk effectieve strategie die erop gericht is Badens aan zijn belofte te houden. Een analyse vanuit het perspectief van de argumentatietheorie stelt ons in staat bepaalde karakteristieken van en wendingen in deze brief beter te begrijpen. Wat betreft de gebruikte topische middelen (het topisch potentieel) vallen bijvoorbeeld de proleptisch geformuleerde tegenwerpingen van de adressaat op waarmee deze de vervulling van zijn belofte zou kunnen tegenhouden of opschorten. Hoewel Bredero de brief begint vanuit de ogenschijnlijk lage machtspositie van een leerling die aan een leermeester vraagt iets voor hem te doen, mikt Bredero in elke fase van de brief op een redelijke balans in het machtsevenwicht tussen beiden en laat hij die balans vervolgens in zijn eigen voordeel doorslaan.

  Keywords: proleptic argumentation, pragma-dialectical theory, felicity conditions, request, strategic maneuvering

  Bredero's Kluchten in de editie 1619

  Bredero's Klucht van de koe

  Bredero toont zich in de Klucht van de koe een ware rasverteller. Waarom zijn taal en beeldgebruik ons na vier eeuwen nog zo verrassen en boeien, heb ik uiteengezet in een kort artikeltje:

  'Klucht van de koe' vandaag 400 jaar: Bredero, schilder en rasverteller

  G.A. Bredero, Proza, ed. Jeroen Jansen

  Op 16 november 2011 is mijn teksteditie van Bredero's proza  verschenen. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Vastert van Aardenne, artistiek leider van theatergroep De Kale.

  Dat G.A. Bredero (1585-1618) tot onze grootste lieddichters en toneelschrijvers behoort, zal niemand betwisten. Zijn prachtige proza is minder bekend. Het is hier voor het eerst in zijn geheel bij elkaar gezet. De voorredes bij Bredero's werk geven veel informatie over literaire denkbeelden en persoonlijke houding. In de redevoeringen, brieven en opdrachten horen we de ontboeze-mingen van een (lyrisch) 'ik' die in bloemrijke taal over zijn gevoelens en gedachten spreekt. Bescheidenheid en beleefdheid horen tot zijn handelsmerk, maar tegelijkertijd probeert hij doortastend toenadering te zoeken, een wens in vervulling te laten gaan, een vraag beantwoord tekrijgenof een afspraakje te maken. In de inleiding van deze editie worden onder meer het leven, werk en de scholing van Bredero besproken en wordt het proza gekarakteriseerd wat betreft stijl en opbouw. De teksten zijn naar de eerste gedrukte uitgave weergegeven, met een vertaling in modern Nederlands en toelichting.

  Bloemrijk en sfeervol, uitbundig en melancholiek, is de Bredero die Jansen presenteert. Het gaat om voorredes bij toneelstukken, brieven en opdrachten. Zo maakte hij in 1613 een jonge weduwe zijn liefde kenbaar, nadat hij al zijn twijfels en schaamte had beschouwd en overdacht, opmerkende dat 'van niets vragen ook niets komt, en dat lang wachten schadelijk is voor de verzoeker'. De verliefdheid dateerde van ná het overlijden van de echtgenoot. Bredero hoopte dat zij haar verdriet met een ander van zich af kon zetten . (De Volkskrant, 19 november 2011)

   

  Ook het werk van zeventiende-eeuwsedichter en toneelschrijver Gerbrand Bredero zonk weg in vergetelheid. Alleen oudere generaties kennen wellicht nog 'De klucht van de koe', 'Moortje' of 'Spaanschen Brabander'. En weten dat het motto ''t Kan verkeeren' van hem afkomstig is. Deze bundel poogt Bredero's prozateksten onder de aandacht te brengen. Aldus begint zijn verdediging na de felle kritiek op 'Spaanschen Brabander' (het morele gehalte ervan zou niet deugen): "Indien de mensen zo goedaardig zouden zijn geschapen dat zij vlugger zouden zijn in het verbeteren, en trager in het berispen van iemands gebreken, dan zouden zij dichter bij de volmaaktheid van de Allerhoogste komen [...]"   (Trouw, 28 januari 2012).

  Het boek is verschenen bij uitgeverij Verloren

  `Bredero onder de Wijzen. Geleende geleerdheid in de brief (1611) aan Carel Quina'

  (Link naar het artikel onder) verschenen in: TNTL 126 (2010), p. 347-372.

   

  Bredero heeft zijn hartsvriend Carel Quina op een bijzondere brief vergast. De vele bijbelse en klassieke citaten moesten de gedachte ondersteunen dat zijn vriendschap niet `int hooft'  gelegen was en dus op berekening was gebaseerd maar uit het hart voortkwam en in wederzijdse weldaden zou resulteren. Over vriendschap en weldaden vond Gerbrand passende uitspraken in een schoolboekje, waarschijnlijk in een tweetalige uitgave zonder auteursvermelding.

  Bredero en Magdalena Stockmans

  Van alle zogenaamde geliefden van Bredero is Magdalena Stockmans de meest zekere en feitelijk aantoonbaar. We bezitten een brief van Bredero waarin hij al zijn talent inzet om toenadering tot haar te zoeken en de liefde te verklaren. Die verliefdheid werd echter in de kiem gesmoord, omdat ze een aantal maanden later met een ander trouwde. Over hun korte relatie heb ik een stukje geschreven, dat is opgenomen in de bundel die eind oktober 2009 is verschenen bij gelegenheid van het afscheid van Marita Mathijsen van de Universiteit van Amsterdam (link hieronder).

  Magdalena Stockmans en Gerbrand Bredero
  Bredero
 • Publicaties

  2021

  • Jansen, J. (2021). Branding in practice, or how an Amsterdam publisher used the city to promote Gerbrand Bredero (1585–1618). Urban History. https://doi.org/10.1017/S0963926820001030
  • Jansen, J. (2021). ”The most ancient and the finest poets”: Naturalness in Dutch Golden Age poetry. In Dutch Golden Age(s): The Shaping of a Cultural Community (Vol. 1, pp. 97-118). [1] (Gouden Eeuw. New Perspectives on Dutch seventeenth-century Art; Vol. 1, No. 1). Brepols.

  2020

  • Jansen, J. (2020). Bredero’s Klucht van de molenaar in twee vroege drukken. Een vergelijking van de editie Verberg (1618) en de editie Vander Plasse (1619). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 136(1), 2-19.
  • Jansen, J. (2020). Innocence framed. Classical myth as a strategic tool in Jacob Duym's Nassausche Perseus (1606). In Framing Classical Reception Studies. Different Perspectives on a Developing Field (pp. 153-173). [8] Leiden: Brill.
  • Jansen, J. (2020). Publishing strategies and celebrity in the seventeenth-century Netherlands. The case of Gerbrand Bredero. In R. Andò, & F. Corsini (Eds.), Desecrating Celebrity : Proceedings of the IV International Celebrity Studies Journal Conference (pp. 131-146). [8] Edizioni Nuova Cultura. https://www.nuovacultura.it/catalogo-pubblicazioni-scientifiche/desecrating-celebrity-proceedings-of-the-iv-international-celebrity-studies-journal-conference/

  2019

  • Jansen, J. (2019). Causal patterns for justifying historical explanation. Causation in P.C. Hooft's Dutch History (1642). In B. Garssen, D. Godden, G. R. Mitchell, & J. H. M. Wagemans (Eds.), Proceedings of the Ninth Conference of the International Society for the Study of Argumentation (pp. 583-593). Sic Sat. https://ilias-argumentation.com/wp-content/uploads/2021/08/ISSA_2018_Proceedings_of_the_Ninth_Confe-1.pdf [details]
  • Jansen, J. (2019). Drie decennia boekenzorg. Cornelis vander Plasse en Gerbrand Bredero. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, 26, 53-77. [details]
  • Jansen, J. (2019). `Een volkomen bloementuin’. De Lijck-dichten (1619) voor Gerbrand Adriaensz. Bredero’. Jaarboek de zeventiende eeuw, 2019, 49-66.

  2017

  2014

  • Jansen, J. (2014). Creating disagreement by self-abasement: Apologizing as a means of confrontational strategic maneuvering. In B. J. Garssen, D. Godden, G. Mitchell, & F. Snoeck Henkemans (Eds.), International Society for the Study of Argumentation: 8th International Conference on Argumentation: July 1-July 4, 2014, University of Amsterdam, The Netherlands (pp. 639-647). Amsterdam: Sic Sat. [details]
  • Jansen, J. (2014). Gerbrand Bredero's handling of Antiquity: transfer of classical knowledge into seventeenth century vernacular culture. In B. Noak (Ed.), Wissenstransfer und Auctoritas in der frühneuzeitlichen niederländischsprachigen Literatur (pp. 211-226). (Berliner Mittelalter- und Frühneuzeitforschung; No. 19). Göttingen: V&R unipress. [details]
  • Jansen, J. (2014). Heldendom in herinnering: mythologie en geschiedenis in Jacob Duyms Nassausche Perseus. Spiegel der Letteren, 56(2), 155-181. [details]
  • Jansen, J. (2014). That is where God comes in: Jacob Duym's Ghedenck-boeck (1606) as argumentative discourse. Arte Nuevo, 1, 40-63. [details]

  2013

  2012

  2010

  • Jansen, J. (2010). Bredero onder de wijzen: geleende geleerdheid in de brief (1611) aan Carel Quina. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 126(4), 347-372. [details]

  2016

  2015

  • Jansen, J. (2015). De Amsterdamse schouwburg (zeventiende eeuw -heden). In J. Jansen, & N. Laan (Eds.), Van hof tot overheid: geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen (pp. 115-140). Hilversum: Verloren. [details]
  • Jansen, J., & Laan, N. (2015). Van hof tot overheid: geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen. Hilversum: Verloren. [details]
  • Jansen, J., & Laan, N. (2015). Inleiding. In J. Jansen, & N. Laan (Eds.), Van hof tot overheid: geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen (pp. 7-20). Hilversum: Verloren. [details]

  2012

  • Jansen, J. (2012). G.J. Vossius on imitation: reading the new edition of Vossius's Poetics [Review of: J. Bloemendal, E. Rabbie (2010) Gerardus Joannes Vossius. Poeticarum institutionum libri tres = Institutes of poetics in three books]. Nieuwsbrief Neolatinistenverband, 25, 21-38. [details]

  2011

  • Jansen, J. (2011). G.A. Bredero. Proza: uitgegeven, vertaald en toegelicht. Hilversum: Verloren. [details]

  2010

  • Jansen, J. (2010). [Bespreking van: C. Meier, et al. (2008) Akteure und Aktionen: Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit]. Zeventiende Eeuw, 26(2), 220-221. [details]

  2009

  • Jansen, J. (2009). Vondels 'Aenleidinge': polyfonie en dialogisme. Neerlandistiek.nl, 09.02. [details]

  2008

  • Brinkman, H., Jansen, J., & Mathijsen, M. (2008). Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Brinkman, H., Jansen, J., & Mathijsen, M. (2008). Helden bestaan! In H. Brinkman, J. Jansen, & M. Mathijsen (Eds.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 9-11). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Jansen, J. (2008). Imitatio: literaire navolging (imitatio auctorum) in de Europese letterkunde van de renaissance (1500-1700). Hilversum: Verloren. [details]
  • Jansen, J. (2008). Consolation. In H. Brinkman, J. Jansen, & M. Mathijsen (Eds.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 300-303). Amsterdam: Bert Bakker. [details]

  2007

  • Jansen, J. (2007). 'Hoe de dichtkunst kan worden geprezen. Een bijdrage van Quintilianus aan Hoofts Reden vande Waerdicheit der Poesie?'. In K. Korevaart, H. Jansen, & J. de Jong (Eds.), Het woud van de retorica. Bundel voor Antoine Braet bij zijn afscheid van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden (pp. 101-112). (SNL-reeks; No. 17). Leiden. [details]
  • Jansen, J. (2007). 'P.C. Hooft, lecteur et imitateur de Montaigne'. In P. J. Smith, & A. E. Enenkel (Eds.), Montaigne and the Low Countries (1580-1700) (pp. 173-185). (Intersections. Yearbook for Early Modern Studies; No. 8). Leiden / Boston: Brill. [details]

  2006

  • Jansen, J. (2006). 'Het genoegen is al het goede. Hoofts visie op genot in de "Reden vande Waerdicheit der Poesie" (ca. 1614): filosofie of rhetorica?'. LIAS. Sources and Documents relating to the Early History of Ideas, 32(2), 222-268. [details]

  2020

  • Blom, F., van der Deijl, L., Hogenbirk, M., Jansen, J., & van Middelkoop, O. (2020). Woord vooraf. In F. Blom, L. van der Deijl, M. Hogenbirk, J. Jansen, & O. van Middelkoop (Eds.), Voltreffer! : Populariteit en popularisering van de historische Nederlandse letterkunde: Bijdragen ter gelegenheid van het emeritaat van Lia van Gemert (pp. 2-3). capaciteitsgroep Historische Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Jansen, J. (2020). Bredero dichterbij. Spelen met dialect. In F. Blom, L. van der Deijl, M. Hogenbirk, J. Jansen, & O. van Middelkoop (Eds.), Voltreffer! : Populariteit en popularisering van de historische Nederlandse letterkunde: Bijdragen ter gelegenheid van het emeritaat van Lia van Gemert (pp. 125-128). capaciteitsgroep Historische Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Stronks, E., Bloemendal, J., Jansen, J., Meeus, H., & Paijmans, M. (2020). Welkom in de 17e eeuw. Hoofdstukken. In L. van Gemert (Ed.), Literatuurgeschiedenis.org KB nationale bibliotheek. https://www.literatuurgeschiedenis.org/17e-eeuw
  • Stronks, E., Bloemendal, J., Jansen, J., Meeus, H., & Paijmans, M. (2020). Welkom in de 17e eeuw. Onderwerpen. In L. van Gemert (Ed.), Literatuurgeschiedenis.org KB nationale bibliotheek. https://www.literatuurgeschiedenis.org/17e-eeuw
  • Stronks, E., Bloemendal, J., Jansen, J., Meeus, H., & Paijmans, M. (2020). Welkom in de 17e eeuw. Schrijvers. In L. van Gemert (Ed.), Literatuurgeschiedenis.org KB nationale bibliotheek. https://www.literatuurgeschiedenis.org/17e-eeuw
  • Stronks, E., Bloemendal, J., Jansen, J., Meeus, H., & Paijmans, M. (2020). Welkom in de 17e eeuw. Teksten. In L. van Gemert (Ed.), Literatuurgeschiedenis.org KB nationale bibliotheek. https://www.literatuurgeschiedenis.org/17e-eeuw

  2018

  • Jansen, J. (2018). Bredero op de universiteit. Neerlandistiek.nl.
  • Jansen, J. (2018). Het raadsel van Bredero’s dood: ''Zeventiende-eeuwse lijkdichten ademen veel funeraire toptiek.''. VakTaal, 31(3), 10-13. [details]
  • Jansen, J. (2018). Hoe Bredero’s carrière begon: Vanaf het prille begin schrijft hij op hoog niveau. VakTaal, 31(3), 7-9. [details]
  • Jansen, J. (Author). (2018). Bredero op de Universiteit. Web publication/site, Bredero 2018. https://www.bredero2018.nl/blog/jeroen-jansen-bredero-op-de-universiteit [details]

  2017

  • Jansen, J., & Postma, S. (2017). G.A. Bredero, Spaanse Brabander: Immigratie, armoede en bedrog in de Gouden Eeuw: Docentenhandleiding : uitwerking van de opdrachen, opdrachen zonder antwoorden. (Tekst in context; Vol. 13). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Jansen, J., Postma, S., & de Vos, M. (2017). G.A. Bredero, Spaanse Brabander : immigratie, armoede en bedrog in de Gouden Eeuw: Naar Gerbrand Adriaensz. Bredero, Spaanschen Brabander. (Tekst in context; Vol. 13). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2010

  • Jansen, J. (2010). [Bespreking van: G.G. Hellinga (2006) Zeehelden uit de Gouden Eeuw]. Zeventiende Eeuw, 26/1, 118. [details]
  • Jansen, J. (2010). [Bespreking van: L. Koelmans (2007) Michiel de Ruyter in eigen woorden]. Zeventiende Eeuw, 26(1), 123. [details]

  2009

  • Jansen, J. (2009). [Review of: J.H.W. Wagemans (2009) Redelijkheid en overredingskracht van argumentatie: een historisch-filosofische studie over de combinatie van het dialectische en het retorische perspectief op argumentatie]. Nieuwsbrief ISHR-BENELUX, 2009/2, 10. [details]

  2008

  • Jansen, J. (2008). Gesprekscultuur in praatjespamfletten [Review of: C. Dingemanse (2008) Rap van tong, scherp van pen : literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750)]. Nieuwsbrief ISHR-BENELUX, 2008(2). [details]
  • Jansen, J. (2008). In margine: overvloed en onbehagen [Review of: K. Porteman, M.B. Smits-Veldt (2008) Een nieuw vaderland voor de muzen: geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700]. Spiegel der Letteren, 50(3), 349-358. https://doi.org/10.2143/SDL.50.3.2033478 [details]
  • Jansen, J. (2008). Praatjes in de zeventiende eeuw [Review of: C. Dingemanse (2008) Rap van tong, scherp van pen: literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750)]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 121(4), 483-484. [details]
  • Jansen, J. (2008). [Review of: A. Frank-van Westrienen (2007) Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout: vergezicht op gymnasiaal onderwijs in de zeventiende-eeuwse Nederlanden]. Neder-L: elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, 0806.36. [details]
  • Jansen, J. (2008). [Review of: A. Frank-van Westrienen (2007) Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout: vergezicht op gymnasiaal onderwijs in de zeventiende-eeuwse Nederlanden]. Nieuwsbrief ISHR-BENELUX, 2008(2). [details]

  2007

  • Jansen, J. (2007). [Review of: E. Chayes. L'éloquence des pierres précieuses. Lapidaires du XVIe siècle. De Marbode de Rennes à Alard d'Amsterdam et Remy Belleau]. Nieuwsbrief ISHR-BENELUX, 2007(1). [details]

  2016

  • Jansen, J., & van Gemert, E. M. P. (2016). Het werkveld tussen academische lesstof en populariserend product: Cursus: `Historische letterkunde vandaag' .

  Spreker

  • Jansen, J. (speaker) (29-11-2016). Het werkveld centraal, Eerste onderwijsconferentie, Amsterdam.

  Andere

  • Jansen, J. (participant) (29-11-2016). Eerste onderwijsconferentie, Amsterdam. Organization conference (with others) (organising a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden