Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Econoom en oud-politicus Rick van der Ploeg is benoemd tot universiteitshoogleraar Environmental Economics aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zal zich in zijn onderwijs en onderzoek richten op de economische aspecten van klimaatverandering, biodiversiteit en uitputting van hulpbronnen, maar ook de bredere maatschappelijke en politieke aspecten. UvA EB zal zijn ‘thuisbasis’ zijn. Hier komen deze onderwerpen ook veel terug in het curriculum en in het beleid. De benoeming gaat 1 november 2020 in.

Opwarming van de aarde, verslechtering van de biodiversiteit en de luchtkwaliteit, en toenemende schaarste van grondstoffen behoren tot de grootste maatschappelijke problemen op aarde. De belangstelling voor deze thema’s wordt steeds groter - onder burgers, maar ook onder bedrijven, verzekeraars, (centrale) banken, ngo’s en natuurlijk politici. De belangen van al deze stakeholders lopen uiteen. Zo moet aanscherping van milieubeleid worden afgewogen tegen andere beleidsdoelen zoals een eerlijk inkomensbeleid, een sterke industrie en een goedlopende economie. Het huidige economische stelsel blijft afhankelijk van zware vervuiling, tenzij we over weten te stappen naar een beter, schoner stelsel. Dit vereist radicale instrumenten die ‘vliegeffecten’ (positieve feedbackeffecten) in werking kunnen zetten.

Brugfunctie

Om tot die vliegeffecten te komen is een benadering nodig waarin verschillende wetenschappelijke disciplines samenkomen. Naast de kennis van biologen en natuurkundigen, is die van economen cruciaal - over openbare financiën, finance, micro-economie (mechanism design en risicoanalyse), macro-economie, wiskundige economie (systeemtheorie en complexe systemen) en gedragseconomie (speltheorie). Ook moeten analyses vanuit de sociale en maatschappijwetenschappen (politieke analyses) en de geesteswetenschappen (culturele transities) worden meegenomen. De leerstoel Environmental Economics overstijgt de verschillende deelgebieden die zich aan de UvA bezighouden met milieu en klimaat, zodat Van der Ploeg – vanuit Economie en Bedrijfskunde - een brugfunctie kan vervullen en  verbindingen kan leggen tussen de verschillende faculteiten en onderzoeksgroepen.

Gedeelde waarden

EB zet zich in voor duurzame waarden door middel van haar curriculum en beleid. Deze komen overeen met de doelstellingen van de leerstoel Environmental Economics. Zo heeft EB onderzoek naar maatschappelijke kernthema's geïntegreerd in het onderzoeksplatform ‘A Sustainable Future’ (ASF). Hierdoor zijn ethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid integrale onderdelen van ons onderwijs en onderzoek. EB is lid van de Academy of Business in Society (ABIS), het Global Reporting Initiative (GRI) en het Network for Business Sustainability (NBS). Ook zijn we aangesloten bij de Principles for Responsible Management Education (PRME). Op het gebied van intern beleid beschikt EB over vertrouwenspersonen, een uitgebreide set integriteits- en klachtenprocedures en een Ethische Commissie.