For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. E.C.G. (Elisabeth) Okhuizen

Faculty of Law
Tax Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 107
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Publications

  2009

  • Okhuizen, E. C. G. (2009). De regeling inzake ambtshalve vermindering: toe aan herziening! Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 11(6), 10-18. [details]

  2019

  • Okhuizen, E. C. G. (2019). Beslistermijn op bezwaar tegen WOZ van één jaar kan met zes weken worden verdaagd. 976. Case note on: HR, 5/04/19, 18/00309, ECLI:NL:HR:2019:494 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(16). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2019). Cassatie na terugwijzingsuitspraak hof; 72%-regeling BPM niet in strijd met art. 110 VWEU. 1452. Case note on: PHR, 22/03/19, 18/02951, ECLI:NL:PHR:2019:276 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(23). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2019). In WOZ-procedure van huurder kan in cassatieprocedure de eigenaar als derde-belanghebbende worden opgeroepen. 2434. Case note on: HR, 13/09/19, 18/00010, ECLI:NL:HR:2019:1315 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(40). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2019). Ontbreken rechtsmiddelverwijzing kan leiden tot verschoonbare termijnoverschrijding. 2679 . Case note on: HR, 18/10/19, ECLI:NL:HR:2019:1595 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(44). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2019). Wanneer geen cassatieberoep wordt ingesteld tegen hofuitspraak waarin zaak partieel wordt teruggewezen naar rechtbank worden definitieve oordelen van hogerberoepsrechter onherroepelijk. 1818. Case note on: HR, 12/07/19, 18/02955, ECLI:NL:HR:2019:1084 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(29). [details]

  2018

  • Okhuizen, E. (2018). Inleiding. In E. C. G. Okhuizen, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Hoofdzaken formeel belastingrecht (4e ed., pp. 21-27). (Boom fiscale studieboeken). Boom juridisch. [details]
  • Okhuizen, E. (2018). Verstrikt in de netten van de onzakelijke lening, een pleidooi voor eenvoud. Fiscaal Tijdschrift FED, 2018(2), [18]. [details]
  • Okhuizen, E. (2018). Wijzen van heffing. In E. C. G. Okhuizen, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Hoofdzaken formeel belastingrecht (4e ed., pp. 29-134). (Boom fiscale studieboeken). Boom juridisch. [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2018). Belastingrechter is bevoegd inzake beroep tegen inhouding op loon van militair ambtenaar. 2008. Case note on: PHR, 25/07/18, 18/00352, ECLI:NL:PHR:2018:836 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(35-36). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2018). Geen matiging schadevergoeding overschrijding redelijke termijn als zaken niet gezamenlijk zijn behandeld. 2785. Case note on: HR, 16/11/18, ECLI:NL:HR:2018:2119 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(49). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2018). Kantooractiviteiten in Duitsland betekenen nog geen toepassing van EU-recht, toetsing procedure aanslag IB aan Unierechtelijk verdedigingsbeginsel niet aan de orde. 2489. Case note on: PHR, 25/09/18, 16/02230, ECLI:NL:PHR:2018:1056 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(44). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2018). Te laat opgelegde aanslag raakt geldigheid verliesvaststellingsbeschikking niet. 558. Case note on: HR, 23/02/18, ECLI:NL:HR:2018:264 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(10). [details]
  • Okhuizen, E. C. G., & Pieterse, L. J. A. (Eds.) (2018). Hoofdzaken formeel belastingrecht. (4e ed.) (Boom fiscale studieboeken). Boom juridisch. [details]
  • Okhuizen, E., & Jansen, D. (2018). De fiscale bestuurlijke boete. In E. C. G. Okhuizen, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Hoofdzaken formeel belastingrecht (4e ed., pp. 375-422). (Boom fiscale studieboeken). Boom juridisch. [details]

  2017

  • Okhuizen, E. C. G. (2017). Als zaken van verschillende belanghebbenden gezamenlijk worden behandeld kan schadevergoeding alleen worden gematigd als de hoofdzaken betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. 2944. Case note on: HR, 17/11/17, ECLI:NL:HR:2017:2875 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(48). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2017). Bij toepassing art. 80a Wet RO voegt de Hoge Raad geen standaardoverwegingen toe. 2051. Case note on: HR, 11/08/17, ECLI:NL:HR:2017:1609 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(34). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2017). Boete ten onrechte verminderd als belanghebbende geen nadeel heeft geleden van schending vormvoorschrift. 1853. Case note on: HR, 30/06/17, ECLI:NL:HR:2017:1175 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(30). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2017). Hoge Raad onderzoekt postverzending naar aanleiding van herzieningsverzoek. 35. Case note on: HR, 23/12/16, ECLI:NL:HR:2016:2902 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(1). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2017). Hoge Raad trekt eerdere arresten in vanwege administratieve vergissing en stelt zelf vergoeding immateriële schade vast. 2945. Case note on: HR, 17/11/17, ECLI:NL:HR:2017:2874 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(48). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2017). Overzichtsconclusie toepassing art. 80a Wet RO. 981. Case note on: PHR, 29/03/17, ECLI:NL:PHR:2017:198 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(16). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2017). Verzoek om vergoeding immateriële schade behandelen met toepassing van art. 8:88 Awb. 795. Case note on: HR, 17/03/17, ECLI:NL:HR:2017:440 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(13). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (Ed.) (2017). Hoofdzaken formeel belastingrecht. (3e, herz. ed.) (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2016

  • Okhuizen, E. C. G. (2016). CRvB (nr. 14/4807). Administratiefrechtelijke Beslissingen.
  • Okhuizen, E. C. G. (2016). Financiële positie door regimewijziging kansspelautomaten is volgens A-G Ettema niet beslissend voor beoordeling 'buitensporige last'. Structureel verliesgevende positie door regimewijziging kansspelautomaten is volgens A-G Ettema niet beslissend voor beoordeling 'buitensporige last'. 2847-2848. Case note on: PHR, 30/09/16, 15/04187, ECLI:NL:PHR:2016:1035 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(48). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2016). Gemeenschapsrecht breekt nationale bezwaartermijn niet open. 404. Case note on: HR, 18/12/15, ECLI:NL:HR:2015:3465 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(2). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2016). Informatiebeschikking kan betrekking hebben op meer belastingmiddelen en belastingjaren, maar niet op middel waaraan belanghebbende niet is onderworpen. 348. Case note on: HR, 11/12/15, ECLI:NL:HR:2015:3489 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(1). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2016). Overzichtsarrest Hoge Raad over toepassing van art. 80a Wet RO. 2466. Case note on: HR, 7/06/16, ECLI:NL:HR:2016:1005 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(41). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2016). Overzichtsarrest vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn. 752. Case note on: HR, 19/02/16, ECLI:NL:HR:2016:252 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(9). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2016). Voor bezwaar inzake aangiftebelasting dient proceskostenvergoeding te worden toegekend. 1626. Case note on: HR, 10/06/16, 15/02941, ECLI:NL:HR:2016:1127 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(25). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2016). Voor ‘samenhangende zaken’ is beslissend of werkzaamheden gemachtigde nagenoeg identiek konden zijn. 976. Case note on: HR, 18/03/16, ECLI:NL:HR:2016:420 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(13). [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (Ed.) (2016). Hoofdzaken formeel belastingrecht. (3e ed.) (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2013

  • Okhuizen, E. C. G. (2013). De binding van de belastingplichtige aan de aangifte; over standpunten en keuzes en andere bindingskwesties. MBB. Belastingbeschouwingen, 82(11), 349-359. [4]. [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2013). Gronden voor boeten zijn tijdig meegedeeld. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(46), [2162]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-2162 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2013). HR (nr. 12/02697, LJN BZ4198: ressorteerbepaling stelt niet bevoegdheid van inspecteur vast). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(27), [1336]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-1336 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2013). HR (nr. 13/00281: bij beroep tegen niet tijdig beslissen (art. 6:12 Awb) mocht zitting niet achterwege blijven). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(50), [2385]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-2385 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2013). Omkering van de bewijslast: knelpunten in de regeling en bij de toepassing van de omkering van de sanctie (deel I). Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 14(4), 11-18. [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2013). Omkering van de bewijslast: knelpunten in de regeling en bij de toepassing van de omkering van de sanctie (deel II). Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 14(5), 8-14. [details]

  2010

  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (Conclusie A-G IJzerman) (nr. 09/04360, LJN BN3529: hof heeft verzoek om uitstel van de zitting ten onrechte afgewezen). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(36), 26-28. [2066]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_2066 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (Conclusie A-G Van Ballegooijen) (nr. 09/00367, LJN BK6059: tegen afwijzende uitspraak op herzieningsverzoek staat beroep in cassatie open). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(1), 71-73. [34]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_34 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (Conclusie A-G Wattel) (nr. 09/04035, LJN BN7194). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(41), 28-30. [2304]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_2304 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (nr. 08/01707, LJN BL6423: belastingrechter niet bevoegd in procedure over informatieverzoek). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(11), 43-44. [666]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_666 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (nr. 09/00434, LJN BM8053: omvang van geschil wordt bepaald door aangevoerde stellingen). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(43), 31-32. [2438]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_2438 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (nr. 09/01755, LJN BM3280: geobjectiveerde bewustheid nodig voor omkering bewijslast). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(22), 11-22. [1232]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_1232 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (nr. 09/01951, LJN BL3602: rechtbank spreekt te vlug een niet-ontvankelijkverklaring uit). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(8), 24-25. [447]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_447 [details]
  • Okhuizen, E. C. G. (2010). HR (nr. 10/01886, LJN BO5992: met aantekening in postboek is niet aannemelijk gemaakt dat bezwaarschrift ter post is bezorgd). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(50), 43-44. [2831]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_2831 [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Ned. tijdschrift voor fiscaal recht
   auteur
  • PAOB
   docent
  • Centrale Raad van Beroep
   raadsheer
  • Centrale Raad van Beroep
   raadsheer