Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Faculteit der Geesteswetenschappen

Informatie en regeling voor gastonderzoekers van de FGw

De Faculteit der Geesteswetenschappen kent de mogelijkheid om personen de gaststatus te verlenen bij een afdeling van de faculteit. Het gaat dan om personen die een bijdrage leveren aan onderwijs of onderzoek in de faculteit en die geen dienstverband hebben bij de UvA.

Gasten kunnen een surplus zijn voor onderwijs en onderzoek aan de faculteit. Om hen komst goed te begeleiden is een regeling opgesteld over uitgangspunten, duur en dossiers.

1. Uitgangspunten bij toekenning

Uitgangspunten bij de toekenning van een gaststatus zijn:

Gasten (PNID) hebben de faculteit, d.w.z. een of meer afdelingen en/of instituten, iets te bieden. Dat kan zijn in onderzoek, in onderwijs of ondersteunend aan onderwijs of onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn:

 • publicaties die bijdragen aan een onderzoeksproject of onderzoeksgroep
 • actief participeren in een onderzoeksproject of onderzoeksgroep
 • het leveren van een bijdrage in het onderwijs, bijvoorbeeld door gastlezingen of delen van colleges
 • (co)begeleiding van promovendi

- Gasten krijgen in de regel geen beschikking over een werkplek. Uitzonderingen zijn de emeriti.

- Een gast heeft in alle gevallen een gastheer: een medewerker (m/v) van de FGW die als gastheer optreedt en contactpersoon is voor de gast. De aanvraag dient te gebeuren door de gast en de gastheer samen.

- Gasten ontvangen geen of zeer beperkt ondersteuning van bijvoorbeeld een secretariaat

- Gasten kunnen geen aanspraak maken op budgetten

- Een gaststatus is voor 1 jaar en kan verlengd worden met 1 jaar. Bij blijvende positieve samenwerking kan er jaarlijks een verlenging zijn, tot een maximum van 3 jaar in totaal. Alleen bij uitzondering kan deze termijn van 3 jaar worden overschreden – dit kan alleen als daar een afgewogen besluit over is genomen in het bestuur van de afdeling.

- Een gast die onderzoek doet, is in de regel aangesloten bij een onderzoeksinstituut.

De faculteit draagt de kosten die verbonden zijn aan het verlenen van een gaststatus (voor registratie, interne kosten en verzekering).

2. Twee soorten gaststatus

Er zijn twee soorten gaststatus te onderscheiden:

 1. een gaststatus als ‘gelieerd gast’, met alleen de beschikking over een e-mailadres en een UvAnetID, maar geen andere faciliteiten; De aanvraag voor status kan worden ingediend bij een instituut (AIHR, CoH of GSH) of bij een afdeling.
 2. een gaststatus als ‘gast met faciliteiten’, waarbij ook andere faciliteiten worden geboden, zoals het gebruik van een flexwerkplek, printen/kopiëren, basale ondersteuning door een secretariaat, een postvak e.d. . De aanvraag voor status 2. kan alleen ingediend bij de afdeling waar de gast een status met faciliteiten wenst. In de regel wordt de aanvraag ingediend door de gast zelf, ondertekend door de gastheer.

De aanvrager vraagt in de regel een status aan per semester of per heel jaar. Aanvangsdatum is daarom bij voorkeur per 1 september of per 1 februari. Wat de startdatum ook is: de aanvraag dient bij EU-gasten minimaal 5 weken van tevoren aangevraagd te worden, en bij niet-EU gasten die een visum nodig hebben minimaal 2 maanden van tevoren.

3. Verschillende categorieën

Er zijn daarnaast verschillende categorieën te onderscheiden, waarbij sommige categorieën alleen de status van 1. gelieerd gast kennen, en sommige zowel de mogelijkheid van status 1. gelieerd gast als status 2. gast met faciliteiten kennen.

a. Gast/voorziening

Een aanvraag voor deze categorie kan worden ingediend door bijvoorbeeld:

 • gastwetenschappers met een aanstelling bij een andere universiteit of hogeschool, die tijdelijk bijdragen aan een project of onderwijs aan de FGW
 • gast-promovendi met een aanstelling bij een andere universiteit, die tijdelijk willen werken met een medewerker van de UvA of gebruik maken van een uitwisselingsovereenkomst.
 • ex-medewerkers van de FGW kunnen beperkt na einde van het contract gebruik maken van deze mogelijkheid. Zij kunnen geen gaststatus krijgen voor het voortzetten van dezelfde werkzaamheden als waarvoor zij een contract hadden.

De aanvraag geschiedt door de medewerker, samen met de gastheer. Een motivatie en/of werkplan wordt altijd gevraagd.

Voor gepensioneerden is er (direct of na afloop van deze periode) de mogelijkheid een UvA-account voor gepensioneerden aan te vragen voor met name gebruik van de UB en Eduroam. Dit kan tijdens het dienstverband via het Digitaal Loket van het AC aangevraagd (zie A-Z lijst: Pensioen).

b. Gast/emeritus

Een aanvraag voor deze categorie kan worden ingediend door hoogleraren van de FGw die met emeritaat gaan. De aanvraag loopt via Hotze Mulder.

c. Gast/ex-promovendus

Een aanvraag voor deze categorie kan worden ingediend door promovendi die na afloop van het dienstverband tijdelijk een verbintenis willen houden met de FGw, bijvoorbeeld ten behoeve van het afronden van de promotie. De promotor moet een akkoord geven.

d. Gast/buitenpromovendus

Een aanvraag op vrijwillige basis voor deze categorie kan worden ingediend door personen die als buitenpromovendus onbezoldigd willen werken aan een promotie bij de UvA. Hiervoor dient de procedure tot erkenning als buitenpromovendus van het AIHR te worden gevolgd. Zie: www.aihr.uva.nl.

e. Gast/wetenschapper of ‘visiting scholar’

Een aanvraag voor deze categorie is mogelijk voor gasten die in de regel gepromoveerd zijn en op vrijwillige basis een wezenlijke bijdrage leveren aan onderzoek en/of onderwijs. Ook kunnen het wetenschappelijk medewerkers zijn van universiteiten waarmee een uitwisselingsovereenkomst is gesloten m.b.t. wp. Uitsluitend bij deze categorie kan het gebruik van een flexplek worden toegewezen; het aantal plaatsen kan daarom worden beperkt door de afdeling.

Maximale duur

Een gaststatus (elke categorie) is in de regel voor 1 jaar met de mogelijkheid tot 2 keer verlengen met 1 jaar. 

4. Dossier van aanvraag

een aanvraagformulier voor de gaststatus, in te vullen door de gast en ook direct ondertekend door degene die als gastheer optreedt (zie bijlage hieronder: formulier);

 • een kopie paspoort;
 • een personaliaformulier (bijlage);
 • een recent CV;
 • een motivatiebrief en projectplan.

Bij een verlenging is nodig

 • een formulier voor verzoek tot verlenging (zie bijlage: formulier);
 • een verslag van de voortgang van het projectplan cq een aangepast projectplan;
 • een kopie paspoort;
 • bij wijzigingen van de personalia, een nieuw personaliaformulier;
 • de aanvrager krijgt binnen 6 weken na de aanvraag per email bericht over toewijzing of afwijzing. 

5. Disclaimer

Het is niet toegestaan na afloop van een tijdelijk dienstverband een gaststatus te verlenen waarin de opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk worden voortgezet. Ingevolge artikel 2.4, eerste lid van de cao zou een dergelijke voortzetting van de werkzaamheden kunnen leiden tot conversie van het tijdelijke dienstverband in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

 

Formulier gaststatus april 2016 (Word) Formulier verlenging gaststatus april 2016 (Word)