Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

COR-GOR Nieuwsbrief - Informatiemiddag over Duurzame Inzetbaarheid

Dinsdag 3 november 2020 (online via platform Zoom van 13:30 uur-16:30 uur)

GOR organiseren samen de informatiemiddag Duurzame Inzetbaarheid op dinsdag 3 november 2020, 13.00 uur tot 16.30 uur via platform Zoom.

Werkdruk is al een geruime tijd een thema binnen de universiteiten en daarmee een belangrijk speerpunt voor de ondernemingsraden. Het is van grote invloed op de Duurzame Inzetbaarheid van de medewerkers en dat heeft als gevolg dat er een chronisch verlies van arbeidsvermogen bij de medewerkers dreigt te ontstaan. Verlies van arbeidsvermogen wordt veroorzaakt door een structurele disbalans tussen werk en privé en de disbalans energiebronnen en stressoren op het werk. Onder andere door de structuur van het Wetenschappelijk Onderwijs, maar ook door de verwachte ontwikkelingen t.a.v. het hybride werken. Deze ontwikkelingen hebben onder andere tot gevolg het verlies van de kwaliteit van het onderwijs en het mentaal afhaken van de medewerkers.

Op dinsdag 3 november 2020 zal het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid worden geïntroduceerd en zal er ook een open en voor iedereen te volgen discussie zijn.

cor@uva.nl.

Tijdens deze informatiesessie zal het hierbij gaan om de vragen zoals: welke urgente zaken pakken we op en welke oplossingen zijn mogelijk binnen de UvA, welke stakeholders zijn aanzet en welke rol claimen de COR en de deelraden in deze discussie.

De opening wordt verzorgd door:

  • Dr. Gerwin van der Pol, senior lecturer, voorzitter Centrale Ondernemingsraad UvA, voorzitter Ondernemingsraad FGw UvA.

De inleiding wordt verzorgd door: 

  • Prof. Dr. Willem van Rhenen, hoogleraar Engagement & Productivity aan de Nyenrode Business Universiteit, Chief Health Officer en lid van de Raad van bestuur van Arbo Unie. Tevens is Prof. Dr. Willem van Rhenen Ombudsman van PostNL. 
  • Prof. Dr. Remco Breuker, hoogleraar Korea studies, en vertaler. Remco is daarnaast medeauteur van het boek 40 stellingen over de wetenschap en lid van de Centrale ondernemingsraad van de Universiteit van leiden.

Collegevoorzitter CvB, Geert ten Dam heeft aangegeven voor een deel bij deze middag aanwezig te zullen zijn als toehoorder.

In een besloten sessie worden daarna de thema’s verder uitgewerkt en bepaald hoe het thema aan de overlegtafel te bespreken met de bestuurders.

De  voertaal van de bijeenkomst zal het Nederlands zijn.

cor@uva.nl 

Het programma vindt u hier: 

Joint Works Council for the Shared Service Units are jointly hosting an information afternoon on Long-Term Employability on Tuesday 3 November from 13:00 to 16:30 via the Zoom platform.

Workload has been a topical theme for some time within the universities, and thus also an important focus for the works councils. Pressure of work has a large impact on the long-term employability of staff, and leads to a danger of a chronic loss of capacity for work among staff. Loss of capacity for work is caused by a structural imbalance between work and private life, and between energy sources and stress factors at work. This is partly a result of the structure of academic teaching, but also of the anticipated developments surrounding hybrid working. Among other things, these developments lead to a decline in the quality of teaching and to employees’ mental withdrawal.

On Tuesday 3 November 2020 the theme of long-term employability will be introduced and there will be an open discussion which everyone can follow.

cor@uva.nl

During the information session we will examine the question of what urgent issues need to be addressed and what solutions are possible within the UvA, as well as which stakeholders are responsible to act and the role of the central and joint works councils in the discussion.

The opening will be provided by:

  • Dr Gerwin van der Pol, Senior lecturer, chair of the UvA Central Works Council , chair of the UvA Faculty of Humanities Works Council. 

The introduction will be provided by: 

  • Prof. Willem van Rhenen, Professor of Engagement & Productivity at Nyenrode Business Universiteit, Chief Health Officer and board member of the Arbo Unie. Prof. Willem van Rhenen is also Ombudsman at PostNL. 
  • Prof. Remco Breuker, Professor of Korean studies and translator. Remco is also a co-author of the book 40 stellingen over de wetenschap (‘40 Propositions on Science’) and a member of the Central Works Council at Leiden University.

President of the Executive Board, Geert ten Dam will attend part of the afternoon as an observer.

This will be followed by a closed session where the themes will be addressed in more depth and we will determine how the theme should be discussed during consultations with the executive staff.

The meeting will be in Dutch.

cor@uva.nl.

The programme is available via the following link: