Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Voor werknemers van de UvA gelden de voorwaarden van de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast heeft de UvA allerlei faciliteiten voor medewerkers om zich te ontplooien en privé en werk te combineren.

(Medewerkers met een UvAnetID vinden meer informatie in de A-Z-lijst van hun faculteit of van de Bestuursstaf en diensten: zie medewerker.uva.nl)

Cao en regelingen

Medewerkers in dienst van de Universiteit van Amsterdam vallen onder de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). In aanvulling daarop heeft de UvA een aantal eigen regelingen, bijvoorbeeld op het gebied van studiefaciliteiten en verlofmogelijkheden.

Salaris

Als medewerker van de UvA ben je ingedeeld in een zogeheten functieprofiel op basis van het Universitair Systeem van Functieordenen (UFO). Elk functieprofiel bestaat uit een aantal functieniveaus, waaraan een bepaalde salarisschaal is gekoppeld.
Het salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring. De salarisschalen van de UvA vind je op de website van de Universiteiten van Nederland onder 'Salarissen/Premies'.

Medewerkers in dienst van de UvA ontvangen naast hun salaris jaarlijks een vakantie-uitkering (8% van het brutoloon) en een eindejaarsuitkering (8,3% van het brutoloon: ongeveer een dertiende maand).

30%-regeling

Als buitenlandse medewerker in dienst van de UvA of als werknemer van de UvA die naar een ander land wordt uitgezonden, kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de zogeheten 30%-regeling. Je krijgt dan een gedeelte van je salaris - tot maximaal 30% - als belastingvrije vergoeding uitgekeerd, waardoor je netto-inkomen hoger wordt. Het belastingvoordeel is bedoeld ter compensatie van de extra kosten die je tijdelijke verblijf in een ander land met zich meebrengt.

Arbeidsovereenkomst

Als je bij de UvA gaat werken, krijg je een arbeidsovereenkomst. De afdeling P&O van je faculteit of dienst neemt in een gesprek de arbeidsvoorwaarden met je door. Het salaris, de aard en de duur van het dienstverband en andere aspecten die van belang zijn komen aan bod. Je ontvangt ook informatie over de UvA-regelingen. De afdeling P&O zorgt er samen met jou voor dat ze over alle noodzakelijke gegevens en documenten beschikt, om zo je arbeidsovereenkomst formeel te kunnen afronden.

De arbeidsduur van een fulltime dienstverband is 38 uur per week. Je hebt de mogelijkheid om daarvan af te wijken door 2 uur per week korter of langer te werken.

Tijdelijk dienstverband

Een tijdelijk dienstverband kent in de regel een maximumduur van een jaar. Voor het wetenschappelijk personeel (WP) geldt voor sommige functies een dienstverband van maximaal vier jaar. Bijvoorbeeld in geval van tijdelijke externe (co)financiering of als het de functie van postdoc (onderzoeker 3 en 4) betreft.
Voor het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) kan de termijn van een jaar verlengd worden, bijvoorbeeld bij een tijdelijk project ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, of als sprake is van externe (co)financiering.
Na een tijdelijk dienstverband volgt bij gebleken geschiktheid en voortzetting van de functie een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Voor student-assistenten geldt een UvA-regeling voor de duur en omvang van het dienstverband. Zie ook de UvA-regeling voor student-assistenten en artikel 10.1 t/m 10.4 van de CAO NU.

Benoemingseisen wetenschappelijk personeel

Voor wetenschappelijke functies gelden benoemingseisen waaraan een kandidaat moet voldoen. Deze eisen zijn voor iedere afzonderlijke functie opgesteld. In het Kader Benoemings- en Bevorderingseisen van Wetenschappelijk Personeel aan de Universiteit van Amsterdam staan de eisen die gelden bij benoemingen en bevorderingen. Per faculteit geldt mogelijk een aanvulling op dit kader.

Wetenschappelijke integriteit

Alle UvA-medewerkers die betrokkenen zijn bij onderwijs en onderzoek hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De Universiteit van Amsterdam onderschrijft de principes uit de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke integriteit, waarin de uitgangspunten voor zuivere wetenschapsbeoefening beschreven zijn.

Verzekeringen

Als medewerker van de UvA ben je op en rond je werkplek aan de UvA verzekerd. Daarnaast biedt de UvA  collectieve ziektekostenverzekeringen aan. Medewerkers in dienst van de UvA en hun gezinsleden, maar ook gepensioneerden en arbeidsongeschikten kunnen hiervan met korting gebruikmaken. Via de verwijzingen bereken je de premie en sluit je de verzekering af:

Zilveren Kruis
Zorg en Zekerheid

Verder heeft de UvA heeft voor haar werknemers een collectieve verzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid afgesloten. Dit betekent dat het inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid altijd minimaal 70% van het laatstverdiende loon zal bedragen. Via de UvA is het ook mogelijk om met korting een verzekering voor volledige arbeidsongeschiktheid af te sluiten.

Tot slot kun je als werknemer van de UvA korting krijgen op verzekeringen op het gebied van wonen, auto en vervoer, reizen, nabestaandenvoorziening, pensioenaanvulling, sparen, hypotheken, rechtsbijstand en aansprakelijkheid.

Pensioen

Als werknemer van de UvA bouw je pensioen op bij het ABP. Je kunt tot op zekere hoogte zelf kiezen wanneer je met pensioen gaat. Hoe langer je doorwerkt, hoe hoger je pensioen. Je kunt ook gedeeltelijk met pensioen gaan, maar wel minimaal voor 10% van de werktijd.
Ga je met pensioen voordat je AOW ontvangt? Dan compenseert het ABP de AOW, zodat je bruto-inkomen voor en na het ingaan van de AOW gelijk is. Je kunt met ABP Keuzepensioen vanaf je zestigste jaar tot maximaal vijf jaar na je AOW-gerechtigde leeftijd. Het moment waarop je AOW ontvangt hangt af van je geboortedatum. Je kunt je AOW-leeftijd eenvoudig berekenen op de website van de SVB.

Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk pensioen op te bouwen over het inkomensdeel boven € 100.000 (in 2024: € 137.800). Je kunt deze verlaging compenseren door gebruik te maken van de netto-pensioenregeling van het ABP.

Opleidingsmogelijkheden

Voor medewerkers die zich willen voorbereiden op een andere functie of willen werken aan hun professionele ontwikkeling biedt de universiteit diverse studiefaciliteiten. Daarbij gaat het om scholing en opleiding, sabbatical leave voor wetenschappelijk personeel, studieverlof, ontwikkelingsdagen en een tegemoetkoming in de studiekosten. Iedere medewerker kan een loopbaanadviesgesprek krijgen. Meer informatie vind je onder Loopbaanontwikkeling en professionalisering.

Nevenwerkzaamheden

De UvA staat positief tegenover nevenwerkzaamheden. Deze kunnen het functioneren van een medewerker ten goede komen en er kunnen contacten uit voortvloeien die voor de universiteit en de wetenschap belangrijk zijn. Maar nevenwerkzaamheden kunnen ook strijdig zijn met de belangen van de UvA. Mede daarom wordt je gevraagd om je nevenwerkzaamheden te melden en te laten registreren in het personeelsinformatiesysteem van de UvA. In overleg worden enkele kerngegevens daaruit op het UvAweb gepubliceerd.

Werk en privé

De UvA biedt allerlei faciliteiten voor medewerkers om privé en werk goed te kunnen combineren. Zo is er een regeling voor gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, en kun je verlof opnemen voor vrijwilligerswerk. Ook kun je sparen voor langdurig verlof. Kijk voor meer informatie onder Werk en privé.