For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. M.T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen

Faculty of Humanities
Photographer: Uitgeverij Balans

 • Profiel

  Contact

  Het best bereikbaar ben ik met e-mail.

  Onderzoek

  De nadruk bij mijn onderzoek ligt op het gebied van de negentiende eeuw. Mijn studies op het gebied van de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw zijn voor een deel bij elkaar gebracht in Nederlandse literatuur in de Romantiek. In De gemaskerde eeuw heb ik mijn opvattingen over de mentaliteit van de negentiende eeuw beschreven. Voor editeurs en degenen die zich verdiepen in de editiewetenschap stelde ik Naar de letter samen, waarin ik theorie en praktijk van het editeren verbind. Hiervan verscheen in 2010 een nieuwe druk met een toelichting. Hoewel dit boek nog gebruikt wordt, is het toch op veel gebieden gedateerd. Op het gebied van de moderne letterkunde publiceerde ik studies over Harry Mulisch en Hans Faverey. Ter gelegenheid van de aktie Nederland leest heb ik een studie over Twee vrouwen van Harry Mulisch gepubliceerd, waaraan toegevoegd een studie over zijn hele oeuvre. Tevens was ik in 2008 op de website van De Bezige Bij beschikbaar als `Mulisch-consulent'. Sinds zijn overlijden ben ik een van de drie executeurs-testamentair van zijn nalatenschap. Dat ben ik ook voor de dichter Hans Faverey. Onder mijn redactie is verschenen: Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst. Eind 2013 verscheen de cultuurhistorische monografie Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw. In Teylers Museum was er een tentoonstelling aan gewijd. Ik werkte ook mee aan een studie over pornografie in Nederland, Onder de toonbank (2018). In 2018 is de biografie van Jacob van Lennep verschenen , onder de titel Jacob van Lennep, een bezielde schavuit. Het boek werd erg gewaardeerd, hoorde bij de tien beste historische boeken van 2018 en bij de vijf beste biografieen van 2017-2018. Tevens verscheen een heruitgave van de voetreis van Jacob van Lennep in 1823: De zomer van 1823 (2018). In 2021 is de studie L. De lezer van de 19de eeuw uitgekomen. Hierin probeer ik te achterhalen wat er werkelijk gelezen werd in de 19de eeuw. Ik vermeng hier een fictioneel lezersdagboek met onderzoek (duidelijk van elkaar onderscheiden. Op het moment werk ik aan een biografie van Betje Wolff.

  Onderwijs

  In elk studiejaar ben ik beschikbaar voor gastonderwijs en voor cursussen bij de Illustere School. Tutorial-studenten kunnen zich in overleg met hun mentor bij mij aanmelden, met name als het gaat om edities en om negentiende-eeuw studies. Ik heb tutorials begeleid over Willem Kloos, Willem Witsen, de Vereeniging voor Oude Letterkunde etc. Scripties begeleid ik op dezelfde gebieden, maar ook alleen in overleg met de mentor.   

  Dissertatiebegeleiding

  Vanaf september 2004 begeleidde ik het NWO-project The construction of the literary past. Hieraan waren verbonden de aio's Karin Hoogeland, Francien Petiet, Jan Rock en de post-doc Lotte Jensen. De laatste drie hebben hun onderzoek afgerond, Karin Hoogeland rondde haar onderzoek niet af vanwege ziekte. In het kader van dit project verscheen het boek Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw. Op 19 september 2008 is Saskia Pieterse bij mij cum laude gepromoveerd op een studie over de Ideen van Multatuli. De promoties van Bert Vreeken op Museum Willet en Bram Noot over het katholiek leesonderwijs hebben in 2010 plaatgevonden. Jan Rock promoveerde op 12 november 2010. Zowel Saskia Pieterse als Jan Rock werden promovendus van het jaar. Francien Petiet promoveerde eind 2011 en kreeg belangstelling in de landelijke pers voor haar onderwerp. Behalve aio's begeleid ik ook buitenpromovendi, voor wie ik regelmatig werkbijeenkomsten organiseer. Eerder was ik als promotor of copromotor betrokken bij de promoties van o.a. Lisa Kuitert, Annemarie Doornbos, Goffe Jensma, Lex van de Haterd, Yra van Dijk, Ruud Poortier, Peter Janzen en Frans Oerlemans, Henk Eijssens. Kees Fens en Harry Mulisch kregen uit mijn handen een eredoctoraat aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 werd ik bekroond tot supervisor van het jaar door het onderzoeksinstituut ICG. 

  Op dit moment mag ik geen hoofdpromotor meer zijn van een dissertatie. Wel kan ik optreden als tweede promotor en lid zijn van promotiecommissies

  Postacademisch onderwijs en de Illustere School

  Voor de Illustere School van de Universiteit van Amsterdam organiseer en geef ik cursussen over Nederlandse letterkundige onderwerpen. 

  Bestuur

  Tot mijn bestuurswerkzaamheden behoren: bestuur Stichting J.I. de Haan, adviesraad Menno ter Braak Stichting, adviesraad Stichting Willem Witsen,  bestuur Stichting Ons Erfdeel, beoordelingscommissies NWO, peer review beoordelingen De Negentiende Eeuw, beoordelingen Fonds voor de Letteren, lid History of Humanities, adviesraad Limburgs Portaal, voorzitter Stichting Harry Mulisch Huis, lid biografiecommissie Fonds voor de Letteren.

  Vertrouwenspersoon

  Vanaf 15 februari 2020 ben ik een van de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag voor de Faculteit Geesteswetenschappen.

  Activiteiten buiten de academie

  De uitstraling van een vak als Nederlandse Letterkunde naar een breed publiek is belangrijk, ook voor de Universiteit. Daarom richt ik me geregeld tot een brede kring van lezers. Ik schreef columns en schrijf artikelen voor NRC, ik geef lezingen door het land, ik ben betrokken bij Spui 25, ik schrijf af en toe voor Het Parool en De Groene, ik nam interviews af voor Het Gesprek en ik neem deel aan openbare discussies. Verder heb ik, samen met enige leden van mijn onderzoeksgroep de website 19e eeuw van de Literatuurgeschiedenis DBNL verzorgd. In mijn pamflet De afwezigheid van het verleden klaag ik de manier waarop in Nederland met het openbare en particuliere verleden omgegaan wordt aan. Voor de componist Joan Berkhemer schreef ik de tekst van de cantate `De dood van Michiel de Ruyter' voor bariton, koor en orkest. Voor Home Academy nam ik een reeks colleges over de negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur, over het oeuvre van Harry Mulisch en over De hang naar historie, op. In de Hanlo-lezing 2009 houd ik een pleidooi voor meer creativiteit in de stijl van de wetenschap. De Huizinga-lezing 2009 had als titel: De historische sensatiezucht.  In 2010 hield ik in Gent de Pacificatie-lezing. In hetzelfde jaar sprak ik de eerste Jacob van Lennep-lezing uit, onder de titel Het uitwendig schrijverschap. Een aantal van mijn lezingen, columns en essays is gebundeld in Verliefd op het verleden en Vroeger is ook mooi (2011). Het essay Seks in Limburg (2012) over mijn jeugdervaringen trekt de nodige aandacht, evenals De Limburger als de ander . Ik schreef een uitgebreid artikel over de veranderde natuurbeschouwing in Kasteel Groeneveld. Buitenplaats voor stad en land ( 2012 ). In China gaf ik op 31 augustus 2012 een lezing over Harry Mulisch. Zie  http://www.chinawriter.com.cn/news/2012/2012-08-31/139810.html . In mijn boek Historiezucht, (Vantilt, 2013) dat een uitwerking is van het NWO-project The Construction of the Literary Past, probeer ik een academische benadering te combineren met een toegankelijke stijl en verwerking. In de biografie Jacob van Lennep. Een bezielde schavuit heb ik dat ook gedaan. In 2020 verscheen de Homeruslezing onder de titel ' Krimp in het Latijn', over het verdwijnen van het Latijn uit de academische wereld. Ik publiceerde in 2022 een bloemlezing uit het werk van Hans Faverey (Verborgen in het zichtbare).

  Emeritaat

  Op 30 oktober 2009 heb ik een openbaar college gehouden in verband met het bereiken van de pensioenverplichte leeftijd. De titel van mijn college was: De bevrijding van de albatros. Ik blijf beschikbaar voor onderwijs aan de Universiteit: tutorials, begeleiding van scripties, gastcolleges. Ter gelegenheid van het emeritaat is onder redactie van Lotte Jensen en Lisa Kuitert het boek Geluk in de negentiende eeuw samengesteld (uitgeverij Bert Bakker). Tevens werd mij een album aangeboden: `Geloof mij Uw oprechte en dankbare Vriend', Brieven uit de Nederlandse letteren . Dit is gepubliceerd op de DBNL (zie de link hieronder). Ook werd ik toen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

  Columns NRC

  In NRC publiceerde ik maandelijks een column, vaak over onderwijs en universiteit. Ik ben daarmee gestopt vanwege het bereiken van de pensioenverplichte leeftijd en omdat ik er steeds minder ruimte kreeg, zowel qua omvang als qua inhoud. Hieronder vindt u een selectie van die columns. Sinds 2009 (sept.) zijn die ook op het web te vinden.

 • Publications

  2014

  • Mathijsen, M. (2014). Het uitwendige schrijverschap: Jacob van Lennep als publieke figuur. De Negentiende Eeuw, 38(3), 133-143. [details]
  • Mathijsen, M. (2014). History Made More Scholarly and Also More Popular: A Nineteenth-Century Paradox. In R. Bod, J. Maat, & T. Weststeijn (Eds.), The making of the humanities. - Vol. 3: The modern humanities (pp. 145-155). Amsterdam University Press. http://www.oapen.org/record/500288 [details]
  • Mathijsen, M. (2014). Klaasje Zevenster: vergif of voorbehoedmiddel? Discussies over de zedelijkheid van Jacob van Lenneps laatste roman. In R. Honings, L. Jensen, & O. van Marion (Eds.), Schokkende boeken! (pp. 55-62). Verloren. [details]

  2013

  2012

  • Mathijsen, M. (2012). Letters as mediators between private and public space. Variants, 8, 9-18. [details]

  2011

  • Mathijsen, M. (2011). 'The Pilgrims': an extraordinary 1841 novel about Jews in the Netherlands. In S. Berger (Ed.), Reading texts on Jews and Judaism in the Low Countries (pp. 129-148). (Studia Rosenthaliana; No. 42-43). Peeters. https://doi.org/10.2143/SR.43.0.2175923 [details]
  • Mathijsen, M. (2011). Inleiding. In M. Mathijsen (Ed.), Boeken onder druk: censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst (pp. 7-15, 153, 177). Amsterdam University Press. [details]
  • Mathijsen, M. (2011). Manuscriptkeuringen en boekverboden: censuur rond de Franse tijd. In M. Mathijsen (Ed.), Boeken onder druk: censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst (pp. 59-74, 162-163, 184-186, 195). Amsterdam University Press. [details]

  2010

  • Mathijsen, M. (2010). Byron getemd in Nederland. Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 120(2), 53-72, 184. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). Vijftien jaar 'Naar de letter'. In M. Mathijsen (Ed.), Naar de letter: handboek editiewetenschap. - 4e ongew. opl. [met nawoord] (pp. i-vi). KNAW Press. [details]

  2009

  • Mathijsen, M. (2009). Der moederen boek: een beknopt overzicht van het optreden van vrouwelijke editeurs en hoogleraren in de Nederlandse letterkunde. Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 119(3), 347-357, 429-430. [details]
  • Mathijsen, M. (2009). Genetic textual editing: the end of an era. In G. Mitterauer, U. Müller, M. Springeth, & V. Vitzthum (Eds.), Was ist Textkritik?: zur Geschichte und Relevanz eines Zentralbegriffs der Editionswissenschaft (pp. 233-240). (Beihefte zu Editio; Vol. 28). Niemeyer. https://doi.org/10.1515/9783484970786.4.233 [details]
  • Mathijsen, M. (2009). Hoe perfide was Albion? Vertalingen uit de Engelse literatuur in de eerste helft van de negentiende eeuw in Nederland. ZL, 8(2), 2-19. [details]

  2008

  • Mathijsen, M. (2008). Gevaarlijke ontmoetingen: de functie van literatuur in de negentiende eeuw. In I. B. Kalla, & B. Czarnecka (Eds.), Neerlandistische ontmoetingen: trefpunt Wrocław (pp. 174-184). Oficyna Wydawnicza ATUT. [details]

  2007

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2007). 'Genot is deugd. Een verkenning in de verschuivingen in het denken over genot in de negentiende eeuw'. De Negentiende Eeuw, 31(2), 73-81. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2007). 'Over de historische letterkunde, over historische romans en Het Huis Lauernesse'. Neerlandistiek.nl, 07(06d), 1-8. [details]

  2005

  2003

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2003). Een knieval voor de luie lezer? Hertaling als enig redmiddel voor historische literatuur. Nederlandse Letterkunde, 8, 116-129. [details]

  2002

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). Doppelter Verlust. Die erste Ubersetzung von Heinrich Heines Deutschland. Ein Wintermarchen in den Niederlanden, Edition und Ubersetzung. Zur wissenschaftlichen Dokumentation des interkulturellen Texttransfers. Hrsg. von Bodo Plachta und Winfried Woesler. (Beihefte zu Editio, Band 18). Beihefte zu Editio, 18, 341-350. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). The Concept of Authorisation. Text. An interdisciplinary journal for the study of discourse, 14, 77-90. [details]

  2001

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2001). Laudatio Tollens. In Jaarboek Historische Vereniging Rijswijk (pp. 114-124). Rijswijk. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Leerssen, J. T. (2001). Het beste van de negentiende eeuw. Inleiding. De Negentiende Eeuw, 25(1), 1-4. [details]

  1999

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1999). Hoe drie vrienden een jonggestorven schrijver romantiseerden. In M. T. C. Mathijsen-Verkooijen, K. D. Beekman, & G. F. H. Raat (Eds.), De as van de Romantiek. Opstellen aangeboden aan prof. W. van den Berg (pp. 154-165). Amsterdam: Vossiuspers AUP. [details]

  1997

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1997). Naar de letter. Handboek editiewetenschap. Den Haag: Constantij Huygens Instituut.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1997). De aanval op de prulpoeten: de rol van de tijdschriften in het Nederlandse poeziedebat tussen 1825-1840. TS : Tijdschrift voor Tijdschriftstudies, 2, 6-14. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1997). Grensverkeer. Een frisse geitewollen sok: Rudolf Schenda's 'Volk ohne Buch'. Nederlandse Letterkunde, 2, 85-87. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1997). Uit de Bilderdijk-werkplaats: studenten maken een editie van de brieven van W. Bilderdijk aan J.J.F. Wap. Het Bilderdijk Museum, 14, 8-10. [details]

  1996

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1996). Literaire subsidies in de negentiende eeuw? Nederlandse Letterkunde, 1(1), 84-101. [details]

  1995

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1995). De negentiende eeuw (1800-1880) in Spektator. Spektator, 24(4), 263-265. [details]

  2013

  • Mathijsen, M. (2013). Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw. Nijmegen: Vantilt. [details]

  2012

  • Heumakers, A., Mathijsen, M., & Saal, K. (2012). Logboek: 1991-1992. (Nagelaten werk van Harry Mulisch; No. 2). Amsterdam: De Bezige Bij. [details]

  2011

  • Mathijsen, M. (2011). Boeken onder druk: censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst. Amsterdam University Press. [details]

  2010

  • Bemong, N., Kemperink, M., Mathijsen, M., & Sintobin, T. (2010). Naties in een spanningsveld: tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland. Hilversum: Verloren. [details]
  • Bemong, N., Kemperink, M., Mathijsen, M., & Sintobin, T. (2010). Het spanningsveld van het nationale denken: ter inleiding. In N. Bemong, M. Kemperink, M. Mathijsen, & T. Sintobin (Eds.), Naties in een spanningsveld: tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland (pp. 7-13). Verloren. [details]
  • Jensen, L., Leerssen, J., & Mathijsen, M. (2010). Free access to the past: romanticism, cultural heritage and the nation. (National cultivation of culture; No. 2). Leiden [etc.]: Brill. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). De paradox van het internationale nationalisme in Nederland 1830-1840. In N. Bemong, M. Kemperink, M. Mathijsen, & T. Sintobin (Eds.), Naties in een spanningsveld: tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland (pp. 49-64). Verloren. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). Realisme. In G. J. van Bork, & N. Laan (Eds.), Van romantiek tot postmodernisme: opvattingen over Nederlandse literatuur (pp. 93-125). Coutinho. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). The emancipation of the past, as due to the Revolutionary French ideology of Liberté, Egalité, Fraternité. National Cultivation of Culture, 2, 21-41. https://doi.org/10.1163/ej.9789004180291.i-334.10 [details]

  2009

  • Hekma, G., Mathijsen, M., & Schrijver, E. (2009). Een vriend komt thuis: Jacob Israël de Haan-nummer. (Uitgelezen Boeken; No. jrg. 13, nr. 2). Amsterdam: De Buitenkant. [details]
  • Mathijsen, M. (2009). Het WNT: een weinig bezocht museum van de taal. In J. Tollebeek, & H. te Velde (Eds.), Het geheugen van de Lage Landen (pp. 52-59). Ons Erfdeel. [details]
  • Pleij, H., van Gemert, L., & Mathijsen, M. (2009). De verbeelding van de stad in de literatuur: van de Middeleeuwen tot eind negentiende eeuw. In L. Lucassen, & W. Willems (Eds.), Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 (pp. 124-151, 279-281). Bert Bakker. [details]

  2008

  • Brinkman, H., Jansen, J., & Mathijsen, M. (2008). Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Brinkman, H., Jansen, J., & Mathijsen, M. (2008). Helden bestaan! In H. Brinkman, J. Jansen, & M. Mathijsen (Eds.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 9-11). Bert Bakker. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). 'Den echten kindertoon': over jeugdliteratuur rond 1830-1850 en de kritiek daarop. Literatuur zonder Leeftijd, 22(77), 100-111. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Haastig, eigenmachtig en symbiotisch: hoe Jacob van Lennep 'De Gedichten van den Schoolmeester' maakte. Nieuw letterkundig magazijn, 26(1), 21-28. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Koffie verkeerd: Batavus Droogstoppel. In H. Brinkman, J. Jansen, & M. Mathijsen (Eds.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 76-81). Bert Bakker. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Notes. In R. Dagnino (Ed.), De vijver in het meer: catalogus van de bibiotheek van Hans Faverey (pp. 24-32). De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Stages in the development of Dutch literary historicism. In D. van Hulle, & J. Leerssen (Eds.), Editing the nation's memory: textual scholarship and nation-building in nineteenth-century Europe (pp. 287-303). (European studies; No. 26). Rodopi. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Ten geleide. In H. Pleij (Ed.), Komt een vrouwtje bij de drukker… Over gezichtsveranderingen van de literatuur uit de late Middeleeuwen (pp. 7-11). Bert Bakker. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Toelichting. In R. Dagnino (Ed.), De vijver in het meer: catalogus van de bibliotheek van Hans Faverey (pp. 5-14). De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Woutertjes model: de betekenis van Woutertje Pieterse voor de Nederlandse (jeugd)literatuur. www.woutertjepieterseprijs.nl, 2008. http://www.woutertjepieterseprijs.nl/WPP/2008/uitreiking/jongetjesliteratuur.htm [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Woutertjes model: de betekenis van Woutertje Pieterse voor de Nederlandse (jeugd)literatuur: toespraak bij gelegenheid van de uitreiking van de Woutertje Pieterse Prijs 2008. Literatuur zonder Leeftijd, 22(76), 165-173. [details]

  2007

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2007). 'Spoorloos verdwijnen in de plooien van de geschiedenis? De eerste versie van De aanslag van Harry Mulisch'. In D. van Hulle, & e.a. (Eds.), Versions and Interpretations/ Versies en interpretaties (pp. 61-75). (ALW-Cahier; No. 26). [details]

  2006

  • Bank, J. T. M., & Mathijsen, M. (2006). Nederland in de negentiende eeuw. (Plaatsen van herinnering). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Brinkman, H., Lernout, G., & Mathijsen, M. (2006). Histories of editions. In L. Giuliani, H. Brinkman, G. Lernout, & M. Mathijsen (Eds.), Texts in multiple versions: histories of editions (pp. 243-247). (Variants; No. 5). Rodopi. [details]
  • Giuliani, L., Brinkman, H., Lernout, G., & Mathijsen, M. (2006). Texts in multiple versions: histories of editions. (Variants; No. 5). Amsterdam/New York: Rodopi. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). 'Verzen voor vaderlanders'. In Hendrik Tollens Cz. 1780-1856 (pp. 7-14). Rijswijk: Museum Rijswijk. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). Hendrik Tollens Cz. 1780-1856. Rijswijk: Museum Rijswijk. [details]

  2005

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2005). 'De openbaring. Verschuivingen in de editiewetenschap door veranderingen in de publiceerwijzen'. In C. Dauven, J. Koopmans, & L. Kuitert (Eds.), Publiceren: wat is dat? Een antwoord in dertien opstellen (pp. 13-28). Amsterdam: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2005). 'Eenstemmig en uitmuntend. 1804. Gedenkpenning Betje Wolf & Aagje Deken'. In B. Natter, & K. Zandvliet (Eds.), De historische sensatie. Het Rijksmuseum Geschiedenisboek (pp. 140-143). Amsterdam. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2005). 'Geschreven schilderijen. Toenadering tussen de Nederlandse literatuur en schilderkunst van de Romantiek'. In R. de Leeuw, J. Reynaerts, & B. Tempel (Eds.), Meesters van de Romantiek. Nederlandse kunstenaars 1800-1850 (pp. 193-210). Zwolle: Uitgeverij Waanders. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2005). 'Potgieters Italiaanse zeden'. In J. Bel, E. Francken, & P. van Zonneveld (Eds.), Land van lust en weelde. Italië, Nederland en de literatuur. Voor Ton Anbeek ter gelegenheid van zijn afscheid als Leids hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde (pp. 107-110). Leiden. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2005). 'Wat er niet is maken we zelf'. In 1804-2004. Tweehonderd jaar toezicht van staatswege op de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Teksten uitgesproken tijdens de feestelijke bijeenkomst op 29 september 2004 in de Ridderzaal te Den Haag Utrecht. [details]

  2004

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2004). Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880. Nijmegen: Vantilt. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2004). De geliefdste dichter van de negentiende eeuw. Over Petrus Augustus de Génestet. In A. T. Zuiderent, E. Jansen, & J. D. F. van Halsema (Eds.), Een rijke bron. Over poëzie (pp. 85-93). Groningen: Historische Uitgeverij. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2004). Het Frederik van Eeden-genootschap. Ons Erfdeel, 47(1), 156-158. [details]

  2003

  • Haversmidt, F., Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Welsink, T. A. M. (2003). Snikken en grimlachjes. Academische poëzie. (Delta). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2003). Een knieval voor de luie lezer? Hertaling als enig redmiddel voor historische literatuur. Nederlandse Letterkunde, 8, 116-129. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2003). Inleiding (Het haantjen van den toren). In P. A. de Génestet (Ed.), Het haantjen van den toren Oosterbeek: Bosbespers. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2003). Snikkende rozen en grimlachende Friezen. Toespraak bij de aanbieding van twee nieuwe edities in de Delta-reeks: De Roos van Dekama en Snikken en grimlachjes. De Moanne. Algemien-kultureel opinybled., 1(7), 30-36. [details]

  2002

  • Leerssen, J. T., & Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). Oerteksten. Nationalisme, edities en canonvorming. Amsterdam: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis. [details]
  • Leerssen, J. T., & Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). Inleiding. In J. T. Leerssen, & M. T. C. Mathijsen-Verkooijen (Eds.), Oerteksten. Nationalisme, edities en canonvorming (pp. 9-11). Amsterdam: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). De Belgische opstand als spelbreker voor het nationale editeren. In M. T. C. Mathijsen-Verkooijen, & J. T. Leerssen (Eds.), Oerteksten. Nationalisme, edities en canonvorming (pp. 117-124). Amsterdam: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). Doppelter Verlust. Die erste Übersetzung von Heinrich Heines Deutschland. Ein Wintermärchen in den Niederlanden. In B. Plachta, & W. Woesler (Eds.), Edition und Übersetzung. Zur wissenschaftlichen Dokumentation des interkulturellen Texttransfers (pp. 341-350). (Beihefte zu Editio, ISSN 0939-5946; No. 18). Tübingen: Niemeyer. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). Juryrapport Prijs der Nederlandse Letteren. In Mulisch toegesproken (pp. 9-17). Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). Zee, berg, rivier: Het leven van H. Marsman/ Jaap Goedegebuure [Review of: J.L. Goedegebuure. Zee, berg, rivier: Het leven van H. Marsman/ Jaap Goedegebuure]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 118, 22-24.

  2001

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2001). Omklemd door twee culturen. In F. Erens, & S. Bisscheroux (Eds.), Frans Erens' Dansen en ritmen (pp. 24-29). Landgraaf: Bisscheroux. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2001). Ten strijde tegen Rome en de alcohol [Review of: K Korevaart. Ziften en zemelknoopen. Literaire kritiek in de Nederlandse dag-, nieuws- en weekbladen 1814-1848]. NRC Handelsblad, 31.

  2000

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2000). Die "sieben Todsünden" des Kommentars. In R. Nutt-Kofoth, B. Plachta, H. T. M. van Vliet, & H. Zwerchina (Eds.), Text und Edition. Positionen und Perspektiven (pp. 245-262). Berlin: Erich Schmidt. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2000). Een bibliofiele revolutie. De leescultuur van de achttiende eeuw [Review of: J. de Kruif. Liefhebbers en gewoontelezers; H. van Goinga. Alom te bekomen]. NRC Handelsblad, 03-03-2000.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2000). [Harry Mulisch] Een beknopte drukgeschiedenis van zijn romans. In H. K. V. Mulisch (Ed.), De Kamer Amsterdam: De Bezige Bij. [details]

  1999

  • Beekman, K. D., Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Raat, G. F. H. (1999). De as van de romantiek. Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. van den Berg bij zijn afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Vossiuspers AUP. [details]
  • Beekman, K. D., Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Vis, G. J. (1999). Willem van den Berg. Een bedaarde beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw. Amsterdam: Vossiuspers AUP. [details]
  • Beekman, K. D., Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Vis, G. J. (1999). Introductie op W. van den Berg, Een bedaarde beeldenstorm. In M. T. C. Mathijsen - Verkooijen, K. D. Beekman, & G. J. Vis (Eds.), W. van den Berg, Een bedaarde beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw (pp. 7-10). Amsterdam: AUP. [details]
  • Fens, C. W. A., Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Lankhorst, O. S. (1999). Kees Fens in gesprek met Marita Mathijsen over passie voor boeken. Amsterdam: NBV. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1999). 'De mortuis nil nisi bene.' The Influence of Romantic Friendship on the Genesis of Some Nineteenth-Century Publications. In H. T. M. van Vliet (Ed.), Produktion und Kontext. Beiträge der Internationalen Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition im Constantijn Huygens Instituut, Den Haag, 4. Bis 7. März 1998 (pp. 237-244). (Beihefte zu Editio; No. 13). Tübingen: Winfried Woesler. [details]

  1998

  • Boers, M., & Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). Je kunt me niet zoo laten verrekken'. De teloorgang van Willem Kloos. Documentenbiografie 1895-1896. Amsterdam: Leerstoelgroep Moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). De geest van de dichter. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers. Amsterdam: Querido. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). Ernst Allester Schlengemann, 'Kuns en Lewe'. Editie ter afsluiting van de Werkwinkel Editietechniek. Stellenbosch, Potchefstroom. Unknown Publisher. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). De onvoorwaardelijke relatie met een uitgever. In N. Noordervliet (Ed.), Wisselend decor. Hommages aan Hella S. Haasse (pp. 101-109). Amsterdam: Querido. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). Juryrapport Stichting François Erensprijs 1998. In C. W. A. Fens, & H. G. M. Prick (Eds.), Frans Erensprijs 1998 voor Dr. Harry G.M. Prick (pp. 5-9). Maastricht: Stichting Frans Erensprijs. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). Literatuur als leefwijze. Vanzelfsprekendheden in de literatuur. De Negentiende Eeuw, 22(1), 36-48. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). Literatuur als leefwijze. Vanzelfsprekendheden in de literatuur. De Negentiende Eeuw, 22, 36-48. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). The future of textual editing. In G. Lernout, M. Demoor, & S. van Peteghem (Eds.), Editing the text. Essays presented at the tekst/texte/text-conference Ghent, Belgium 1995 (pp. 45-54). Tilburg: Tilburg University Press. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). The future of textual editing. In M. Demoor, G. Lernout, & S. van Peteghem (Eds.), Editing the text. Essays presented at the tekst/texte/text-conference Ghent, Belgium 1995 (pp. 45-54). Tilburg: Tilburg University Press. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). Wacht op mijn daden. Gesprek met mr. Johan Rudolph Thorbecke (1797-1872). In H. Foppe (Ed.), In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen (pp. 145-161). `Den Haag: SDU. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). Wezenlijke bezorgheid [Review of: A. Ver Huell, J.A.A. Bervoets. De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840-1849]. Vrij Nederland, 18-04-1998, 79-79.

  1997

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1997). Beknopte drukgeschiedenis. In De Kamer. Gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van 'De Romans' (pp. 11-84). Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1997). Brieven van een onbuigzaam criticus [Review of: C. Busken Huet, O. Praamstra. Een vastgeraakte lokomotief : een portret in brieven]. NRC Handelsblad, 20-06-1997.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1997). Een zak snoepgoed voor jezelf. In W. van den Berg, & H. Pleij (Eds.), Mooi meegenomen? Over de genietbaarheid van oudere teksten uit de Nederlandse letterkunde (pp. 97-100). Amsterdam: AUP. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & van den Berg, W. (1997). Bernt Luger, Wie las wat in de negentiende eeuw? Utrecht: Matrijs. [details]
  • van den Berg, W., & Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1997). Wie las wat in de negentiende eeuw? Utrecht: Matrijs. [details]

  1996

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1996). Gij zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces. Amsterdam: De Buitenkant. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1996). The Printing House: Working Museum of Printing. De Boekenwereld, 13(2), 93-94. [details]

  1995

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1995). Naar de letter. Handboek editiewetenschap. Assen: Van Gorcum. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1995). Max Delius als Mulisch' tegenbeeld. In A. van Harskamp, & W. Haan (Eds.), Mulisch en de wetenschap. Naar aanleiding van de hemel van Harry Mulisch (pp. 164-176). Kampen: Kok. [details]

  1994

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1994). De minachting voor de negentiende eeuw. Ons Erfdeel, 37(3), 345-360. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1994). De orale moraal van het verhaal: Francois HaverSchmidt als verteller. De Negentiende Eeuw, 18(1), 21-38. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1994). De orale moraal van het verhaal: François HaverSchmidt als verteller. In P. van Zonneveld, & N. Maas (Eds.), François HaverSchmidt en zijn tijd (De negentiende eeuw). Leiden: Werkgroep 19e eeuw. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Stokvis, P. (1994). Literatuur en maatschappij. Het beeld van de burgerlijke levensstijl in Nederlandse romans 1840-1910. De Negentiende Eeuw, 18(3), 145-172. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Zweekhorst, D. (1994). Francois HaverSchmidt. Wintervertellingen. Editie van onuitgegeven voordrachten. (383). Amsterdam: Querido. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Zweekhorst, D. (1994). Nawoord. In D. Zweekhorst, & M. T. C. Verkooijen (Eds.), Francois HaverSchmidt. Winteravondvertellingen. Editie van onuitgegeven voordrachten (pp. 361-383). Amsterdam: Querido. [details]

  1993

  • Fontijn, J., Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Mertens, A. (1993). Aanslag op de letteren. Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen, M. (1993). Autorisatie als twistappel. Spektator, 22, 100-115. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1993). 2 augustus 1828: Johannes Nierstrasz wordt ten grave gedragen. De botsing van twee typisch negentiende-eeuwse literatuuropvattingen. In M. A. Schenkeveld-van der Dussen (Ed.), Nederlandse Literatuur, een geschiedenis (pp. 426-431). Groningen: Nijhoff. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1993). Waarde Van Lennep. Brieven van De Schoolmeester. (Salamander; No. 739). Amsterdam: Querido. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1993). De Nederlandse taal is een straatmeid. In Handboek voor het literatuuronderwijs 1993 (pp. 31-32). (Handboek voor het literatuuronderwijs). Amsterdam: Bulkboek. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1993). Editieverantwoording. In H. Faverey (Ed.), Verzamelde gedichten (pp. 669-746). Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1993). Een hartstochtelijk verdediger van de rationaliteit. Justus van Effen 1684-1735 [Review of: P.J. Buijnsters. Justus van Effen 1684-1735. Leven en werk]. Vrij Nederland, 10-04-1993.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1993). Ik doe alles om lui te zijn. Nijhoff historisch-kritisch [Review of: M. Nijhoff. Gedichten]. Vrij Nederland, 05-06-1993, 84-85.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1993). Multatuli, Minnebrieven [Review of: E.D. Dekker, N.M.H. Maas. Minnebrieven]. Spektator, 22, 147-148.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1993). Theo Hermans, Studies [Review of: T. Hermans. Studies over Nederlandse vertalingen : een bibliografische lijst]. Spektator, 22, 159-159.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1993). Voorwoord. In W. Visser, & W. van Poortvliet (Eds.), Negentiende-eeuwse literair-culturele tijdschriften en de collectie van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (pp. 3-4). Amsterdam: Universiteitsbibliotheek. [details]

  1992

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1992). De werken van Harry Mulisch. (BBLiterair). Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1992). Lezen in het verleden. In J. van Gool, F. Hockx, & D. Welsink (Eds.), Handleiding voor leeskringen (pp. 9-19). Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1992). Negentiende eeuw. In E. Leeflang (Ed.), Muisstil: Voorlezen in het voortgezet onderwijs (pp. 62-66). Amsterdam: Muisstil: Voorlezen in het voortgezet onderwijs. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1992). Neue Drucktechniken und alte Fehlerquellen. Die Entwicklung in der Buchdruckkunst und die Folgen für die Edition. In Editio. Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft 6 (pp. 131-144). Tübingen: Niemeyer. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1992). Tachtig als oogklep. De Negentiende Eeuw, 16, 37-40. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1992). U scheurt mij de verzen van het hart [Review of: J. Kinker, A.J. Hanou. Briefwisseling]. Vrij Nederland.

  1991

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1991). De geest van de dichter. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers. Amsterdam: Querido. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1991). Aan een schrijfster na een gesprek over uitgevers en recensenten. In D. Welsink (Ed.), Aarts' letterkundige almanak voor het Wolff-jaar 1988 en het Aagje Deken-jaar 1991 (pp. 53-59). Amsterdam: Aarts. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1991). Het dilemma van de brievenediteur. Gezelliana, Kroniek van de Gezellestudie, 2, 10-15. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1991). Jan Lenders. De burger en de volksschool. Spektator, 20, 441-442. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1991). Kijk daar, een vrouw die boeken koopt. In AB 25. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Athenaeum Boekhandel (pp. 12-13). Amsterdam. [details]

  1990

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1990). De geest van de dichter. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers. Amsterdam: Querido. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1990). Commentary in Editions of Historical Texts: Principles and Problems Illustrated with Reference to the edition of the Correspondence of Gerrit van de Linde. Editio. Internationales Jahrbuch fur Editionswissenschaft, 4(4), 183-194. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1990). Nieuwe druktechnieken en oude valkuilen: ontwikkelingen in de boekdrukkunst en hun gevolgen voor het editeren. Spektator, 19(3), 351-366. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1990). Nieuwe druktechnieken en oude valkuilen: ontwikkelingen in de boekdrukkunst en hun gevolgen voor het editeren. In A. V. Deprez (Ed.), Vijfde colloquium: de teksteditie. Theorie en praktijk [details]

  1989

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1989). De Schoolmeester. In Schipbreuk (pp. 12-14). Amsterdam: Stadsschouwburg Amsterdam. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1989). De exaltatie van de vriendschap: fragmenten uit de correspondentie Beets - Kneppelhout. Juffrouw Ida, 7(15), 36-48. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1989). Drukgeschiedenis en bibliografie. In J. A. Dautzenberg (Ed.), De sleutel in de kast. Over `Het stenen bruidsbed' van Harry Mulisch (pp. 256-277). Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1989). Het blozen van brievenediteurs: Een reactie op G.J.Hooykaas' Epistolaria. Spektator, 375-379. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Heemskerk, G. (1989). Nicolaas Beets, Hollandse liedjes. (Heylooer cronyck). Heiloo: Vereniging Oud Heiloo. [details]

  1988

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1988). Beter goed gegapt dan slecht gevonden. Een anekdote over een ontlening. In T. A. P. Bijvoet, & H. G. M. Prick (Eds.), Teruggedaan. Eenenvijfig bijdragen voor Harry G.M.Prick ter gelegenheid van zijn afscheid als conservator van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. (pp. 239-244). Den Haag: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1988). Concurrentie voor De Gids. Literaire tijdschriften 1835 1845. De Negentiende Eeuw, 11(1), 49-66. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1988). De pop Olimpia. Werkelijkheidsverzaking in de negentiende eeuw. Hollands Maandblad, 25(30), 9-17. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1988). Men is hier in Arcadie [Review of: K. Evers. Manpad en Woestduin : waarlijk, men is hier in Arcadie : ontspanning en literair vermaak op Manpad en Woestduin (1750-1850)]. Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, 193-194.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1988). Spelling in de negentiende eeuw: Siegenbeek en Bilderdijk. De Negentiende Eeuw, 11, 129-140. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1988). [Recensie van] Editio.Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft. [Review of: W. Woesler. Editio.Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 16, 163-166.

  1987

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1987). De brieven van De Schoolmeester. Amsterdam: Querido. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1987). Het literaire leven in de negentiende eeuw. Leiden: Nijhoff. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1987). Gevoelige verlichting en romantiek (1766 1880). Inleiding. In T. Smulders (Ed.), Script. Literatuur in Noord en Zuid Nederland (pp. 146-155). Den Bosch: Malmberg. [details]

  1986

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1986). Het editeren van historische teksten. In W. van den Berg, & P. van Zonneveld (Eds.), Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen (pp. 254-270). Utrecht: HES. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1986). Realisme in de Nederlandse letterkunde (1840 1880). In G. J. van Bork, & N. Laan (Eds.), Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poeticale opvattingen in de Nederlandse literatuur (pp. 85-90). Groningen: Wolters Noordhoff. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1986). Romantiek in de Nederlandse letterkunde (1830 1840). In G. J. van Bork, & N. Laan (Eds.), Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poeticale opvattingen in de Nederlandse literatuur (pp. 67-77). Groningen: Wolters Noordhoff. [details]

  1985

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1985). "Wij loopen met die soort van grappenmakerij niet hoog"; Over de poezie van De Schoolmeester en de humoristische dichtkunst. In W. J. van den Akker, & A. L. Söteman (Eds.), Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann (pp. 97-112). Utrecht: Veen. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1985). Kneppelhout voor Klikspaan. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 39, 50-55. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1985). Kneppelhout voor Klikspaan. Nieuw letterkundig magazijn, 3, 28-30. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1985). Kneppelhout voor Klikspaan. In P. A. W. van Zonneveld, & M. Brummelhuis (Eds.), Gedenkzuil voor Johannes Kneppelhout (pp. 13-20). Leiden: Athenae Batavae. [details]

  1984

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1984). De omgekeerde binocle: ervaringen van een commentator. In T. van Deel, & N. Laan (Eds.), Staalkaart. Opstellen over letterkunde (pp. 95-104). Amsterdam: Huis aan de drie grachten. [details]

  1983

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1983). De editiechaos in Nederland. De Revisor, 10, 60-66. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1983). Potgieters nichtje. De Negentiende Eeuw, 6, 218-219. [details]

  1982

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & de Bye, M. (1982). De kring van Heiloo. Heiloo: Vereniging Oud Heiloo. [details]

  1981

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1981). De mythische formule. Dertig gesprekken 1951 1981. Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1981). Een schrijver is een man van het woord. In H. K. V. Mulisch (Ed.), De mythische formule. Dertig gesprekken 1951-1981 (pp. 269-288). Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1981). Nawoord (F.Haverschmidt. Familie en kennissen). In F. Haverschmidt (Ed.), Familie en kennissen Amsterdam: Querido. [details]

  1980

  • Kneppelhout, J., Ligtvoet, F., & Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1980). Opvoeding door vriendschap. Maatstaf, 27(28), 20-31. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1980). Toelichting (Waanzinnig Truken en andere verhalen). In J. Kneppelhout (Ed.), Waanzinnig Truken en andere verhalen: Amsterdam: Querido. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Ligtvoet, F. (1980). Pleidooi der vriendschap. Maatstaf, 27(8), 1-19. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Ligtvoet, F. (1980). Toelichting (J.Kneppelhout / Opvoeding door vriendschap). In J. Kneppelhout (Ed.), Opvoeding door vriendschap Amsterdam: Querido. [details]

  1979

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1979). Harry Mulisch. Een bibliografie. Den Haag: BZZTôH. [details]
  • van Deel, T., & Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1979). De gedichten van den Schoolmeester. Den Haag: Kruseman. [details]

  1978

  • Mathijsen, M., Eijssens, H. J., & Welsink, D. (1978). Schandaal in Leiden: brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde. (Amsterdamse smaldelen; No. 8). Amsterdam: Thespa. [details]

  1977

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1977). Verantwoording, Bibliografie (in: H.Mulisch. Verzamelde verhalen 1947-1977). In H. K. V. Mulisch (Ed.), Verzamelde verhalen 1947-1977 (pp. 645-659). (Grote bellettrie serie). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1977). Waarde Van Lennep. Brieven van de Schoolmeester. In De Schoolmeester (Ed.), Waarde Van Lennep. Brieven van de Schoolmeester Amsterdam: Querido. [details]

  1975

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1975). Schandaal in Leiden.uit ongepubliceerde brieven van de Schoolmeester. De Revisor, 2, 24-30. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & van Deel, T. (1975). Inleiding (De gedichten van den Schoolmeester). In De Schoolmeester, & J. van Lennep (Eds.), De gedichten van den Schoolmeester Den Haag: Kruseman. [details]

  1971

  • van Baalen, K., Oskamp, A., Bal, M. G., & Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1971). Scholing in aktie : kritiese leerstof in vakprojecten voor alle scholen voor voortgezet onderwijs en vormingsinstituten voor werkende jeugd. Purmerend: J.Muusses. [details]

  2015

  • Mathijsen, M. (2015). Die Bombardierung Dresdens und Harry Mulischs literarisches Anliegen. In G. Pieken, & G. Kunert (Eds.), Schlachthof 5: Dresdens Zerstörung in Literarischen Zeugnissen: eine Ausstellung zum 13. Februar 1945 (pp. 70-80). Sandstein Verlag. [details]

  2014

  • Mathijsen, M. (2014). Oprecht zelotisme of tijdelijke bevlieging? Keerpunten in het leven van Jacob van Lennep. Tijdschrift voor Biografie, 3(1), 4-11. [details]
  • Mathijsen, M. (2014). Travestieën van klassieke helden in het werk van Harry Mulisch: Orpheus, Oidipous en Ikaros. In R. Bindels (Ed.), Harry Mulisch Cahier (pp. 25-28). Schunck. [details]

  2013

  • Mathijsen, M. (2013). Moeders, minnaressen, echtgenoten, hartsvriendinnen en bijzitten: Jacob van Lennep en de vrouwen. In R. Honings, & O. Praamstra (Eds.), Ellendige levens: Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw (pp. 97-108). Verloren. [details]

  2012

  • Mathijsen, M. (2012). De bruiloft van Jacob Stootgraag: pornografie in de negentiende eeuw in Nederland. In J. van Driel, & R. Honings (Eds.), Pornografie in de Nederlandse literatuur (pp. 45-61, 282-284). Nijgh & Van Ditmar. [details]
  • Mathijsen, M. (2012). De drang naar buiten. In Kasteel Groeneveld: buitenplaats voor stad en land (pp. 103-147). Thoth. [details]
  • Mathijsen, M. (2012). Nawoord: Max Havelaar als overlever. In Max Havelaar (pp. 345-356). (Perpetua reeks). Athenaeum-Polak & Van Gennep. [details]
  • Mathijsen, M., & Weijermars, J. (2012). De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk: de ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur. (Noord en Zuid onder Willem I; No. 1). Algemeen-Nederlands Verbond/Werkgroep Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. [details]

  2011

  • Mathijsen, M. (2011). Het uitwendige schrijverschap: Jacob van Lennep als publieke figuur. Amsterdam: Februari Boekhandels. [details]
  • Mathijsen, M. (2011). De geliefdste dichter van de negentiende eeuw. In M. Mathijsen, & H. Eijssens (Eds.), Peter de Génestet: levenslust en stervensmoed: dichter, predikant, voorlezer, brievenschrijver (pp. 22-29). Jansen & De Feijter. [details]
  • Mathijsen, M. (2011). De onvoltooide. In A. Heumakers, M. Mathijsen, & K. Saal (Eds.), De tijd zelf: drieluik (pp. 35-70). ([Nagelaten werk van Harry Mulisch]; No. [1]). De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen, M. (2011). Het leven van Peter de Génestet (1829-1861). In M. Mathijsen, & H. Eijssens (Eds.), Peter de Génestet: levenslust en stervensmoed: dichter, predikant, voorlezer, brievenschrijver (pp. 8-21). Jansen & De Feijter. [details]
  • Mathijsen, M., & Eijssens, H. (2011). Peter de Génestet: levenslust en stervensmoed: dichter, predikant, voorlezer, brievenschrijver. Velp: Jansen & De Feijter. [details]

  2010

  • Mathijsen, M. (2010). Historische sensatiezucht: over de moraal van de geschiedenis: Huizinga-lezing 2009. Amsterdam: Prometheus [etc.]. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). Relatiebemiddelaars voor en na de scheiding van tafel en bed: 1830 en de Nederlandse en Vlaamse literatuur. (Pacificatielezing; No. 27). Gent: Academia Press. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). De Januskop van Jacob van Lennep. In I. Sorgdrager, & D. van der Meulen (Eds.), ‘Ik heb u den Havelaar niet verkocht’: Multatuli contra Van Lennep (pp. 22-38). Lubberhuizen. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). De vermanende vinger van de literatuur. Jan Campert-stichting jaarboek, 2009, 86-94. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). Romantischer dan romantisch: Bilderdijk herzien. In M. Brock, A. Jaeggi, M. Mathijsen, M. Moormann, C. van Steijnen, A. G. van der Steur, & P. van Zonneveld (Eds.), Bij Haarlems bul-gebulk (pp. 5-12). (De zingende zaag; No. [40]). Stichting Bilderdijk. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). Slaapmuts of huisdrukker? Joost de Ruyter als eerste uitgever van Max Havelaar. In I. Sorgdrager, & D. van der Meulen (Eds.), ‘Ik heb u den Havelaar niet verkocht’: Multatuli contra Van Lennep. (pp. 51-62). Lubberhuizen. [details]
  • Mathijsen, M. (2010). Verantwoording. In H. Faverey (Ed.), Gedichten 1962-1990 (pp. 905-979). De Bezige Bij. [details]

  2009

  • Hekma, G., Mathijsen, M., & Schrijver, E. (2009). Inleiding: Jacob Israël de Haan: De Stichting en het nummer. Uitgelezen boeken, 13(2), 1-4. [details]
  • Mathijsen, M. (2009). Een Grand Tour door Nederland: de voetreis van Dirk van Hogendorp en Jacob van Lennep in 1823. Armada, 15(55), 17-24. [details]
  • Mathijsen, M. (2009). Joseph Alberdingk Thijm op de preekstoel van de Nieuwe Kerk. In J. Blansjaar, B. Kuyper, & W. Vogel (Eds.), Mag ik je voorzichtig op mijn bestaan wijzen: een vriendenboek voor Nop Maas: uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste geboortedag op 1 december 2009 (pp. 136-144). Vogelperspectief. [details]
  • Mathijsen, M. (2009). Van boeken geleende ogen. Over Multatuli, 31(62), 2-14. [details]
  • Mathijsen, M. (2009). Zakdoeken gereed? Over de betekenis van persoonlijke brieven en dagboeken in een wetenschappelijke collectie. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 2007-2008, 43-57. http://www.dbnl.org/tekst/saveas.php?filename=_jaa004200801_01- [details]

  2008

  • Mathijsen, M. (2008). Twee vrouwen en meer: over het werk van Harry Mulisch. Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). De eeuw van de passie. In J. Zwagerman (Ed.), De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 200 essays (pp. 931-936). Prometheus. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). Kijken met andermans ogen: Geertruida Bosboom-Toussaint. In K. de Bakker (Ed.), Hier begint de victorie: schrijvers over Alkmaar: van Bosboom-Toussaint tot Zwagerman (pp. 113-130). Conserve. [details]
  • Mathijsen, M. (2008). The underbelly of literature: pornography in the nineteenth-century Netherlands. The Low Countries, 16, 38-49. [details]

  2007

  • Mathijsen, M. (2007). De gemaskerde eeuw. Amsterdam: Querido. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2007). 'Laat de bronnen spreken: particuliere brieven als historische bron'. In P. Stokvis (Ed.), Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen (pp. 51-68). Amsterdam. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2007). 'Oorlog met de tijd. Harry Mulisch' worsteling met het oerboek'. Ons Erfdeel, 50, 36-47 & 104-105. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Stokvis, P. (2007). 'Literatuur en maatschappij. Het beeld van de burgerlijke levensstijl in Nederlandse romans 1840-1910'. In P. Stokvis (Ed.), Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen (pp. 385-407). Amsterdam. [details]

  2006

  • Mathijsen, M. (2006). 'De mens in de dichter. Het leven van Everhardus Johannes Potgieter. Biografie Bulletin, 16(3), 34-38. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). 'Amsterdam: Leliegracht 25. De Gids en het blijvend debat'. In M. Mathijsen, & J. Bank (Eds.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de negentiende eeuw (pp. 108-121). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). 'Amsterdam: het Concertgebouw. Inleiding'. In M. Mathijsen, & J. Bank (Eds.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de negentiende eeuw (pp. 14-21). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). 'Frederiksoord en de droom van een wereld zonder armoede. Landbouwkoloniën in eigen land'. In M. Mathijsen, & J. Bank (Eds.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de negentiende eeuw (pp. 82-95). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). 'Gerrit van de Linde (1808-1858). A Dutch Poet and Schoolmaster in Highgate'. Hornsey Historical Society Bulletin, 47, 2-7. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). 'Literatuur als levertraan'. In K. Hilberdink, & S. Wagenaar (Eds.), Leescultuur onder vuur. Zes voordrachten over geletterdheid (Publicaties Raad voor Geesteswetenschappen; No. 10). Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2006). 'Voorwoord'. In J. J. Oversteegen (Ed.), Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen (pp. I-IV). (Athenaeum Boekhandel Canon). Amsterdam: AUP. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., Vaessens, T. L., & Laan, N. T. J. (2006). 'Nawoord'. In T. van Deel (Ed.), Voortgezette schepping (pp. 91-93). Amsterdam. [details]

  2005

  • Mathijsen, M. (2005). 'Ik wil gelezen worden': Marita Mathijsen interviewt Multatuli. Handboek literatuuronderwijs, 2005/2006, 12-20. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2005). 'Er bestaat geen literatuur voor het vermaak in Nederland, alleen maar pedagogengezwatel'. Over Multatuli, 27, 27-34. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2005). 'Ik ben vóór alles Majesteits lijfarts'. In 1804-2004. Tweehonderd jaar toezicht van staatswege op de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Teksten uitgesproken tijdens de feestelijke bijeenkomst op 29 september 2004 in de Ridderzaal te Den Haag Utrecht. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2005). Maatschappijverbeteraars in de negentiende eeuw. Alkmaar: Van Foreest Publiekslezing. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2005). De maatschappijverbeteraars. Burgerinitiatieven in de 19de eeuw. Spiegel Historiael : Tijdschrift voor Geschiedenis en Archeologie, 40(11 / 12), 498-503. [details]

  2004

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2004). De geliefdste dichter van de negentiende eeuw. Over Petrus Augustus de Génestet. In A. Zuiderent, E. Jansen, & J. Koppenol (Eds.), Een rijke bron. Over poëzie (pp. 85-93). Groningen. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2004). De leeuw van Holland: Cd. Busken Huet. In T. van Deel, M. Mathijsen, & G. de Vriend (Eds.), Kijk op kritiek. Essays voor Kees Fens (pp. 61-72). Amsterdam: Querido. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2004). Gerrit Komrij als bloemlezer. Betweter of smaakmaker? Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, 21(4), 9-11, 14. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2004). Het Frederik van Eeden-genootschap. Ons Erfdeel, 47(1), 156-158. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2004). Programmatisch NWO-project toegekend. De negentiende-eeuwse constructie van het literaire verleden. VakTaal, 17(1), 6-7. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2004). [Review of: Werner M. Bauer. "Ich an Dich". Edition, Rezeption und Kommentierung von Briefen]. In Unknown Nijmegen: Vantilt. [details]
  • van Deel, T., Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & de Vriend, G. (2004). Kijk op kritiek. Essays voor Kees Fens. Amsterdam: Querido. [details]

  2003

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2003). Het gevolg van een versnelde bloedsomloop. Teruggevonden brieven aan uitgever Gosler. De Parelduiker, 8, 74-85. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2003). Snikkende rozen en grimlachende Friezen. Toespraak bij de aanbieding van twee nieuwe edities in de Delta-reeks: De Roos van Dekama en Snikken en grimlachjes. De Moanne. Algemien-kultureel opinybled., 2, 30-36. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C., & Welsink, D. (2003). Paaltjens, P. (2003) Snikken en grimlachjes. Academische poëzie. Bezorgd door Marita Mathijsen en Dick Welsink. (Delta-reeks). Amsterdam: Athenaeum. [details]

  2002

  • Mathijsen, M. (2002). De eeuw van de passie. In M. Mathijsen (Ed.), Hartstocht in contrapunt (pp. 39-51). Amsterdam: Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). - [Review of: J. Goedegebuure. Zee, berg, rivier: Het leven van H. Marsman]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 118(1), 22-24.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). De gemaskerde eeuw. Amsterdam: Querido. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). Hartstocht in contrapunt. Amsterdam: Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch. Amsterdam: Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). Het gevoel van 1800 [Review of: J.J. Kloek, W. Mijnhardt. 1800. Blauwdrukken voor een samenleving]. Folia, 55(19), 16-17. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). Inleiding. In M. T. C. Mathijsen-Verkooijen (Ed.), Hartstocht in contrapunt (pp. 7-15). Amsterdam: Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2002). Ja kind, moed heb ik wel, om te sterven [Review of: D. van der Meulen. Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker]. Historisch Nieuwsblad, (9), 48-49. [details]

  2001

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2001). Bloemlezing negentiende-eeuwse brieven. Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, 18(3), 190. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2001). De losse lijn [Review of: Jan Bank, Maarten van Buuren (2000) Hoogtij van burgerlijke cultuur]. Nederlandse Letterkunde, 6(3), 197-200. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2001). De tegenwereld in stelling gebracht [Review of: Peter Guid de Bruijn (2000) De tegenwereld in stelling gebracht]. Ons Erfdeel, 44(1), 106-108. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2001). Vaarwel negentiende eeuw - welkom negentiende eeuw. Ons Erfdeel, 44(2), 192-199. [details]

  2000

  • Mathijsen, M. (2000). De mythe terug: Negentiende-eeuwse literatuur als travestie van maatschappelijke conflicten. (Oratiereeks). Vossiuspers AUP. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2000). Harry Mulisch, De kamer. Gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van zijn romans. Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2000). Zelfmoord in de negentiende eeuw. De Gids, 163(3-4), 235-243. [details]

  1999

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1999). Bilderdijk revisited [Review of: J. van Eijnatten (1999) Hogere sferen. De ideeenwereld van Willem Bilderdijk (1756-1831)]. Ons Erfdeel, 42(2), 305-306. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1999). Geloven met de ogen dicht. Dominee in de negentiende eeuw [Review of: D. Bos (1999) In dienst van het koninkrijk]. Vrij Nederland, 31-07. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1999). Potgieter. In J. C. Polet (Ed.), Patrimoine littéraire Européen. 11 b. Renaissances nationales et conscience universelle 1832-1885 (pp. 30-33). Paris - Bruxelles. [details]

  1998

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). 'Je kunt me niet zoo laten verrekken.' De teloorgang van Willem Kloos. Documentenbiografie 1895-1896. Unknown Publisher. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). Frans Erensprijs 1998 voor Dr. Harry G.M. Prick. Maastricht: Stichting Frans Erensprijs. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). De onvoorwaardelijke relatie met een uitgever. In Wisselend decor. Hommages aan Hella S.Haasse (pp. 101-109). Amsterdam: Querido. [details]

  1997

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1997). De kameleontische neerlandicus. Ons Erfdeel, 40/4, 575-581. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1997). From Dutch student to London Schoolmaster. The literary work of Gerrit van der Linde. In The Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlands. A yearbook (pp. 258-267) [details]

  1996

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1996). Harry Mulisch, De oer-aanslag. Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1996). Bilderdijk als nachtmerrie. De boekerij, 1(31), 3-5. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1996). Egodocumenten in Nederland [Review of: R. Dekker (1996) Egodocumenten van Noord-Nederlanders]. Nederlandse Letterkunde, 1(3). [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1996). J.C. Bloem, Het onzegbare geheim. Verzamelde essays en kritieken 1911-1963. [Review of: H.T.M. van Vliet (1996) J.C. Bloem, Het onzegbare geheim]. Nederlandse Letterkunde, 1(4), 405-406. [details]

  1995

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1995). Juryrapport Prijs der Nederlandse Letteren 1995. Den Haag: Nederlandse Taalunie. [details]

  1994

  • Mathijsen, M. (1994). Fidessa: de geharnaste droom. Literatuur zonder Leeftijd, 8(29), 21-26. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1994). De Piet Paaltjens in ons. Vrij Nederland, 55(4), 63-69. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1994). Nawoord. In F. HaverSchmidt (Ed.), Familie en kennissen (pp. 259-268). Amsterdam: Querido. [details]
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1994). Nieuwe ontwikkelingen in de literatuurgeschiedschrijving en hun betekenis voor de waardering van de 19e eeuw. In P. M. Nieuwenhuijsen (Ed.), Het schoolvak Nederlands in het secundair/voortgezet onderwijs. Verslag van de zevende conferentie gehouden te Diemen 19 en 20 november 1993 (pp. 163-167). Amsterdam. [details]

  1993

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1993). Kunst op schrift [Review of: J. de Man (1993) Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsttheorie en esthetica]. In J. de Man (Ed.), Unknown [details]

  2012

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (Author). (2012). Mulisch. Een hoorcollege over het oeuvre van Harry Mulisch.. Digital or Visual Products, Den Haag: Home Academy Publishers.

  Prize / grant

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (2009). Officier in de Orde van Oranje Nassau.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (1998). Prins Bernhard Fonds Prijs voor de Geesteswetenschappen.

  Media appearance

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (11-11-2005). 'Het vergeten boek: Familie en kennissen van Francois HaverSchmidt' [Print] Amsterdam. 'Het vergeten boek: Familie en kennissen van Francois HaverSchmidt'.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (20-12-1998). De Revisor in historisch perspectief. Interview met Anthony Mertens [Print] Amsterdam. De Revisor in historisch perspectief. Interview met Anthony Mertens.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (06-11-1998). Dag van de literatuur [Print] Utrecht. Dag van de literatuur.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (20-06-1998). De passie voor boeken [Print] Nederlandse Boekhistorische Vereniging, Haarlem. De passie voor boeken.

  Journal editor

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (editor) (2005). Nederlandse Letterkunde (Journal).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (editor) (2004). Nederlandse Letterkunde (Journal).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (editor) (2003). Nederlandse Letterkunde (Journal).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (editor) (2001). Nederlandse klassieken (Journal).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (editor) (2000). Nederlandse Letterkunde (Journal).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (editor) (2000). Nederlandse klassieken (Journal).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (editor) (2000). Nieuwe reeks van de boekhandel (Journal).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (editor) (1999). De Negentiende Eeuw (Journal).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (editor) (1999). Nederlandse Letterkunde (Journal).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (editor) (1998). De Negentiende Eeuw (Journal).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (editor) (1998). Nederlandse Letterkunde (Journal).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (editor) (1997). Nederlandse Letterkunde (Journal).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (editor) (1997). De Negentiende Eeuw (Journal).

  Talk / presentation

  • van Gemert, L. (speaker) & Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (31-10-2018). Stad en land in de zeventiende eeuw, Stad en natuur in de literatuur, Amsterdam. http://is.uva.nl/content/evenementen/evenementen/2018-2019/semester-1/stad-en-natuur-in-de-literatuur.html?1549565107717
  • Mathijsen, M. (invited speaker), Rock, J. (invited speaker) & Smits, T. (invited speaker) (13-11-2013). Een quick-fix voor de geschiedenisjunk. Discussie met Marita Mathijsen en Jan Rock over de zucht naar het verleden in de negentiende eeuw, Historisch Cafe, Amsterdam. http://historischcafe.nl/wordpress/?page_id=1357
  • Leerssen, J. T. (speaker), Van Hulle, D. (speaker), Lernout, G. (speaker) & Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (15-12-2005). 'National epics, national canons, national character: Philologists and the emergence of romantic nationalism', ESF exploratory workshop Scholarly Editing and Nation Building in Europe, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (22-11-2005). 'De 19e eeuwse gezondheidszorg', VU-ziekenhuis, Lustrum, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (28-10-2005). 'Over de toekomst van het lezen van oudere literatuur', Conferentie Geletterdheid. KNAW., Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (12-10-2005). 'Het korte verhaal in de negentiende eeuw', Presentatie bloemlezing Nederlandse verhalen Joost Zwagerman, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (9-10-2005). 'Discussie over ontwikkeling onderwijs', Rode Hoed, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (30-9-2005). 'Erfgoed', Lezing ter gelegenheid van tentoonstelling Zolderleven, Lookeren, Belgie.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (3-9-2005). 'Van Bilderdijk tot Helmers', Balconcollege, straatfestival in schrijversbuurt Oud-West, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (10-5-2005). 'Spoorloos verdwijnen in de plooien van de geschiedenis. Over Harry Mulisch en de eerste versie van De Aanslag', Conference 2005 Literatuurwetenschap, Antwerpen.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (5-4-2005). 'De maatschappijverbeteraars', Van Foreest-lezing Grote Kerk, Alkmaar.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (5-4-2005). 'De geschiedenis van de Amsterdamse Neerlandistiek', Symposium bij Afscheid Ton Anbeek, Leiden.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (18-3-2005). 'Publication or relevation', Conference 2005 Society for Textual Sholarship, New York.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (8-3-2005). 'De matrone van de 19e eeuw: Geertruide Bosboom-Toussaint', Gemeentearchief, Alkmaar.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (16-2-2005). 'Kansloze heldinnen', Vereniging Academische Vrouwen, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (9-2-2005). 'The Literary Work of Gerrit van Linde, Hornsey’s Dutch poet', Hornsey Historical Association, London.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (9-12-2004). Het Oera Lindaboek en de mythe van Goffe Jensma, Fryske Academie, Leeuwarden.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (21-11-2004). Piet Paaltjens, De Burcht, Lezingen op zondagmiddag, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (15-11-2004). De constructie van het verleden, Maandaglezing Maagdenhuis, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (6-11-2004). Gesprek met Multatuli, Multatuligenootschap, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (5-11-2004). Gesprek met Multatuli, Literatuurdag, Rotterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (29-10-2004). Boekhandelaren in de negentiende eeuw, Felix Meritis, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (23-10-2004). Het landschap van de negentiende eeuw, Teyler's Museum, Haarlem.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (28-9-2004). Wat er niet is dat maken wij zelf, Lezing ter gelegenheid van 200 jaar Volksgezondheid, Ridderzaal, Den Haag.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (5-6-2004). De taal van de geneeskunde, Koninklijk Geneeskundig Genootschap, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (25-3-2004). De openbaring, Congres: Publiceren, wat is dat? , Huizinga Instituut, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (20-3-2004). Vrouwen in de negentiende eeuw, Academische Vrouwen, Vught.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (15-3-2004). De mentaliteit van de negentiende eeuw, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (10-3-2004). De negentiende eeuw, Historisch Café, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (5-3-2004). De gemaskerde eeuw, Universitair dispuut, Maastricht.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (27-2-2004). Genetic textual editing: the end of an era, Tagung Internationale Editionswissenschaft, Innsbruck.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (8-1-2004). De leeuw van Holland: Conrad Busken Huet, Congres De (on)feilbare kritiek, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (12-12-2003). 150 jaar waterleiding., -, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (9-12-2003). Lezing tbv opname documentaire weeshuizen., ..
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (28-11-2003). Huize Merkelbach., --, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (14-11-2003). The construction of the Dutch literary past., Conference Romanticism., Milwaukee, USA.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (25-9-2003). Gastcollege voor kunsthistorici VU., --, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (21-6-2003). 19e eeuw., Alumnidag, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (22-5-2003). De negentiende eeuw in historisch perspectief., Kring voor historici: Andere tijden., Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (20-5-2003). HaverSchmidt., --, Leeuwarden.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (12-5-2003). 19e eeuw., --, Haarlem.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (1-4-2003). 19e eeuw., Radio 747.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (22-3-2003). Haverschmidt., --, Schiedam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (16-3-2003). De Génestet-lezing., --, Roosendaal.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (13-3-2003). Beets-lezing., --, Hattem.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (11-3-2003). 19e eeuw., Radio 747., --.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (2-3-2003). Negentiende eeuw., --, Rotterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (5-11-2002). Negentiende-eeuwse reisboeken, Lezing Seniorenacademie, Drachten.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (17-10-2002). Hertalen van historische teksten, Lezing Academische Club, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (27-9-2002). Constanten in het werk van Harry Mulisch, Harry Mulisch-dagen SLAA, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (20-9-2002). Een parabel voor de geesteswetenschapper, Bijeenkomst Het Bildungsideaal van de Faculteit der Geesteswetenschappen.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (29-4-2002). Harry Mulisch: De ontdekking van de hemel, Gastcollege Freie Universitat Berlin, Berlijn.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (23-2-2002). Gerrit Achterberg: interpretatie van 'De werkster', Lezingenmiddag Vrije Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (5-2-2002). De canonvorming in de negentiende eeuw, Academische Lezingenreeks, Utrecht.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (7-12-2001). De Belgische Opstand als spelbreker, Nationale teksten en de ontwikkeling van de editiewetenschap, Atelier van onderzoekers Faculteit der Geesteswetenschappen, P.C. Hooft-huis, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (24-11-2001). Het zilver is behaald! Over het vijfentwintigjarig bestaan van de Werkgroep 19e eeuw, Jubelfeest der jubilea, Symposium Werkgroep De Negentiende Eeuw, Aula Wereldmuseum, Rotterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (5-11-2001). De Schoolmeester en absurde poëzie in de negentiende eeuw, lezing voor specialisatiestudenten Nederlands, Utrecht.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (29-9-2001). De filantropische taak van de schrijve, Stichting Oude Kerken, Groningen.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (16-9-2001). De negentiende-eeuwse leefwereld, Honig Breethuis, Zaandijk.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (9-9-2001). De liefdadige schrijver, De Burcht Vakbondsmuseum, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (17-6-2001). Hartstocht in de Romantiek, De Rode Hoed, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (15-6-2001). De betekenis van de Camera Obscura, Literaire Salon Haarlem, Haarlem.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (19-5-2001). Bourgondisch lezen, Club van Academische Vrouwen, Maastricht.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (28-4-2001). Over Neerlandistiek, radio Opium.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (20-4-2001). The editing of national shibboleth texts: a historical account, Conference of the Society for Textual Scholarship, New York.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (7-4-2001). Een knieval voor de luie lezer. Hertaling van historische teksten, Landelijke Vereniging voor Neerlandici. Universiteit Leiden, Leiden.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (27-3-2001). Inleiding op het werk van Harry Mulisch, De Balie, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (6-2-2001). Het nieuwe Rijksmuseum, Forum Beurs van Berlag, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (25-1-2001). Lopen met Van Lennep 8, radio-uitzending.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (18-1-2001). Lopen met Van Lennep 7, radio-uitzending.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (2-12-2000). Het beste van de negentiende eeuw, Congres Aula Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (24-9-2000). Tollens: ten onrechte vergeten?, lezing bij de uitreiking van de Tollensprijs, Rijswijk, Tollenshuis.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (16-3-2000). De mythe terug, oratie, Aula, Universiteit van Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (10-3-2000). Heine-Übersetzungen in Holland, Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition, Osnabrück.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (29-11-1999). De positie van de dominee-dichter in de negentiende eeuw, Openbare Bibliotheek, Brummen.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (17-5-1999). De eerste liefde en de tweede passie van Willem Bilderdijk, Studio Bloemgracht, i.s.m. De Groene, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (15-4-1999). Authoritative concepts of authorisation, Society for Textual Scholarship, New York.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (30-3-1999). Autorisatiebegrippen, Onderzoekkring Editiewetenschap, Universiteit van Leiden.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (25-3-1999). De dichter De Génestet, Literaire Boekhandel, Oosterbeek.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (18-3-1999). Familieleven in de negentiende eeuw, Literaire Sociëteit, Bergen.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (17-3-1999). De andere negentiende eeuw, Literair leesgenootschap, Venlo.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (22-11-1998). Lezing over Francois Haverschmidt, Historische Provinciale Vereniging Gelderland, Velp.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (9-11-1998). Gastcolleges negentiende-eeuwse letterkunde, Gastcolleges Karls Universiteit Praag, Praag.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (2-11-1998). Francois Haverschmidt, Lezing voor middelbare scholieren uit Zaandam, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (26-5-1998). Lezing over de klassieken, in de vorm van een discussie met Jacob van Maerlant, Hieronymus van Alphen en Nicolaas Beets, Presentatie Delta-reeks. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (5-3-1998). No wax in Ulysses' ears, Internationaal Editiecongres Den Haag 4-7 maart 1998, 'Produktion und Kontext. Internationale Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft fur germanistische Edition, Den Haag.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (5-1-1998). Gastcolleges Teksteditie, Gastcolleges Teksteditie aan universitaire docenten en hoogleraren Nederlands en Zuid-Afrikaans 5 tot 17 januari 1998, Stellenbosch, Zuid-Afrika.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (15-11-1997). Literatuur als leefwijze, Symposium De Negentiende eeuw: 'De vanzelfsprekende stijl', Amsterdam, Universiteitsbibliotheek.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (26-9-1997). Moderne literatuur, Opening seizoen 1997-1998 Stichting Perdu, Amsterdam.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (21-6-1997). De Heldin heeft geen beroep (over rollenpatronen in de roman), Lezing voor academische vrouwenkring, Maastricht.
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (speaker) (25-4-1997). ?, Congres over Tijdschriftenstudies, Universiteit Nijmegen/Huizinga Instituut.

  Others

  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (participant), Leerssen, J. T. (participant), Lernout, G. (participant) & Van Hulle, D. (participant) (16-12-2005 - 17-12-2005). European Society for Textual Sholarship Conference History of Editions, Amsterdam. Organisatie (participating in a conference, workshop, ...).
  • Leerssen, J. T. (participant), Van Hulle, D. (participant), Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (participant) & Lernout, G. (participant) (14-12-2005 - 15-12-2005). ESF exploratory workshop Scholarly Editing and Nation Building in Europe, Amsterdam. Organisatie (participating in a conference, workshop, ...).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (participant), Leerssen, J. T. (participant), Lernout, G. (participant) & Van Hulle, D. (participant) (14-12-2005 - 15-12-2005). ESF Workshop Scholarly editing and nation building in Europe, Amsterdam. Organization (participating in a conference, workshop, ...).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (participant), Leerssen, J. T. (participant) & Halbertsma, M. (participant) (18-11-2005 - 19-11-2005). Werkgroep Negentiende Eeuw: Voorschrift en vrijheid, Amsterdam. Organisatie (participating in a conference, workshop, ...).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (participant) (20-11-2004). Verdwenen in de negentiende eeuw, Van Gogh Museum, Amsterdam (participating in a conference, workshop, ...).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (participant), de Vriend, G. (participant), van Deel, T. (participant) & Petiet, F. (participant) (7-1-2004 - 8-1-2004). De (on)feilbare kritiek. Congres rond de uitreiking van het eredoctoraat aan Kees Fens, Amsterdam (participating in a conference, workshop, ...).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (participant) & Halbertsma, M. (participant) (22-11-2003). Congres werkgroep De Negentiende Eeuw, Amsterdam. Organization of Congress: Leugens en bedrog in de negentiende eeuw. (participating in a conference, workshop, ...).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (participant) (22-11-2002 - 23-11-2002). Conference The Visual Culture of the Nineteenth Century, Amsterdam. Organisatie Congres (participating in a conference, workshop, ...).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (participant) (7-12-2001). Nationale teksten en de ontwikkeling van de editiewetenschap, P.C. Hooft-huis Amsterdam (participating in a conference, workshop, ...).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (participant) (24-11-2001). Jubelfeest der jubilea, Aula Wereldmuseum Rotterdam (participating in a conference, workshop, ...).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (participant) (20-11-1999). organisatie congres, Amsterdam. Het podium van de negentiende eeuw (participating in a conference, workshop, ...).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (participant) (14-11-1998). Congres Werkgroep De Negentiende Eeuw, Den Haag. 't Is Oranje, 't blijft Oranje (participating in a conference, workshop, ...).
  • Mathijsen-Verkooijen, M. T. C. (participant) (7-2-1998). Plenaire vergadering Nieuwe Literatuurgeschiedenis, Wassenaar. Uitgangspunten van literatuurgeschiedschrijving (participating in a conference, workshop, ...).

  2016

  • Eijssens, H. J. (2016). De literaire almanak als standmeter van de Nederlandse poëzie. Gedemonstreerd aan de Nederlandsche Muzen-Almanak (1819-1840). [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam]. [details]

  2014

  • Poortier, R. W. (2014). Tollens’ nagalm: Het dichterschap van Hendrik Tollens (1780-1856) in de Nederlandse herinneringscultuur. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam]. [details]

  2013

  2010

  2008

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities