Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Brede bachelors en specialistische masters

Kenmerkend voor de bachelorsprogramma’s is de brede opzet. Elke opleiding heeft ruimte voor keuzevakken, die een student ook buiten het vakgebied kan kiezen. Er is dan ook een breed scala aan keuzevakken, waaronder interdisciplinaire vakken en minoren. In het aanbod is aandacht voor actuele vraagstukken en loopbaanoriëntatie. Een aantal minoren biedt een inleiding in een ander vakgebied en geeft toegang tot bepaalde masters. De programma’s zijn dus zo ingericht dat er naast een reguliere route veel ruimte is voor de student om zijn opleiding naar eigen interesse in te richten.

De bachelors van de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn ondergebracht bij de College of Humanities.

Bachelors aan de FGw

Minors aan de FGw

Na zo’n brede bachelor kan de student zijn opleiding verdiepen met één van de vele masteropleidingen van de FGw. Er zijn ruim twintig opleidingen die gevarieerde programma’s en specialisaties aanbieden. Sommige opleidingen zijn praktisch of thematisch georiënteerd, andere zijn gericht op onderzoek. Ook in de masteropleidingen is er vrije keuzeruimte en een grote variatie in het aanbod daarvoor.

Masters aan de FGw

Verantwoordelijkheden onderwijsbeleid

Het onderwijsbeleid kent drie niveaus: faculteitsbreed onderwijsbeleid, onderwijsbeleid voor bachelors en onderwijsbeleid voor masters. Het facultair onderwijsbeleid ligt in het verlengde van universitair beleid en valt onder verantwoordelijkheid van de decaan en het dagelijks bestuur van de faculteit, die hierin ondersteund worden door de facultaire afdeling Onderwijs en communicatie. De beleidsontwikkeling voor het bacheloronderwijs valt onder de eindverantwoordelijkheid van het College of Humanities (CoH); het masteronderwijs onder eindverantwoordelijkheid van de Graduate School of Humanities (GSH).

De beleidsplannen voor het onderwijs worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de opleidingsdirecteuren.

Studiesucces

De opleidingen zijn zo ingericht dat studenten gestimuleerd worden binnen de daarvoor vastgestelde studieduur een opleiding af te ronden. Studeerbaarheid van het programma en betrokkenheid van de student bij de opleiding staan centraal in de onderliggende filosofie. Een student volgt twee vakken tegelijkertijd en in de onderwijsvormen is toetsing deels geïntegreerd. De binding met de bacheloropleiding wordt bevorderd door het tutoraat en studiebegeleidingsgesprekken tijdens de hele bacheloropleiding.

Aandacht voor talent

Excellentie in het onderwijs is een van de speerpunten van het onderwijsbeleid. Er zijn diverse trajecten en programma’s die meer verdieping of verbreding bieden voor studenten die meer dan het reguliere programma willen en kunnen volgen. Het facultaire honoursprogramma biedt getalenteerde bachelorstudenten de mogelijkheid om 30 studiepunten extra te behalen. Masterstudenten met interesse in een wetenschappelijke carrière kunnen solliciteren bij één van de onderzoeksmasters.

Kwaliteitszorg

De ontwikkeling en implementatie van onderwijsbeleid doorloopt een permanente cyclus in vier fasen, waardoor beleidsontwikkeling, uitvoering, evaluatie en bijstelling steeds kunnen worden bijgesteld en de kwaliteit ervan geborgd is.

  • Jaarlijks stellen het College of Humanities en de Graduate School of Humanities jaarplannen op waarin de belangrijkste beleidsspeerpunten voor het komende collegejaar benoemd worden. De plannen komen tot stand in zeer nauwe samenwerking met de opleidingsdirecteuren.
  • In de loop van een collegejaar worden de plannen uitgewerkt en geïmplementeerd.
  • In een jaarverslag wordt het beleid geëvalueerd.
  • In het volgende jaarplan worden mogelijke verbeteringen opgenomen.

In deze kwaliteitszorgcyclus is een belangrijke rol weggelegd voor de opleidingscommissies en examencommissies. Per opleiding of cluster van opleidingen is een opleidingscommissie ingesteld van studenten en docenten, die adviseert over het gevoerde beleid en verbeterpunten signaleert. Daarnaast is er een bachelorexamencommissie en een masterexamencommissie, die een controlerende taak hebben ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs, toetsing en examens.