Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Tijdens de bachelor Onderwijswetenschappen leer je hoe mensen leren. Ook ontwikkel je methoden waardoor mensen nóg beter gaan leren. Als je deze bachelor hebt afgerond, ben jij een expert die in iedere leersituatie ziet hoe het beter kan.

Opbouw van de studiejaren

De bachelor is Nederlandstalig, maar een groot aantal vakken wordt in het Engels gegeven.

 • Jaar 1

  In het basisjaar ervaar je hoe breed het vakgebied Onderwijswetenschappen is. Je volgt inleidende vakken over onderwijs en opvoeding én je verdiept je in methodenleer en statistiek. Ook ontdek je wat je in de praktijk met deze studie kunt doen.

  Een deel van de vakken volg je samen met studenten Pedagogische wetenschappen. In kleine werkgroepen (ongeveer 16 studenten) duik je in de stof in en leer je allerlei academische vaardigheden. Denk aan:

  • Betrouwbare bronnen vinden en gebruiken
  • feedback geven
  • onderzoek doen vanuit een kritische houding
  • wetenschappelijk schrijven
 • Jaar 2

  In jaar 2 staan de thema’s ‘Een leven lang leren’ en ‘Leren binnen organisaties’ centraal. Leren stopt niet als iemand uit de schoolbanken komt. Sterker nog: dan begint het pas. Want iedereen die wil groeien – beroepsmatig of als persoon – moet blijven leren.

  Je sluit het jaar af met Beroeps- en veldoriëntatie. Een vak waar veel studenten naar uitkijken, want het is dé manier om te ontdekken waar je allemaal aan de slag kunt als onderwijswetenschapper.

 • Jaar 3

  In het laatste jaar ga je je specialiseren. Je schrijft je bachelorscriptie én je werkt aan een praktijkgerichte opdracht, waarbij je een organisatie (school of bedrijf) adviseert over een concreet vraagstuk. Ook mag je dit jaar 30 studiepunten (EC) vrij besteden.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Onderzoeksmethodologie
  Blok 1
  6

  In dit vak Onderzoeksmethodologie leer je essentiële principes van sociaalwetenschappelijk onderzoek, ethische normen en verschillende onderzoeksmethoden, waaronder steekproeftrekking en experimenteel onderzoek. Je ontwikkelt vaardigheden om onderzoek kritisch te evalueren, zelf eenvoudige empirische vraagstukken op te zetten, te analyseren en te communiceren.

 • Inleiding Onderwijswetenschappen
  Blok 1
  Blok 2
  6

  In deze cursus Onderwijswetenschappen maak je kennis met het vakgebied en de centrale begrippen en theorieën. Je verkent actuele onderwijsvraagstukken en onderzoeksgebieden op macro-, meso- en microniveau. Er worden zes thema's behandeld met basis- en verdiepingscolleges door verschillende docenten van de opleiding.

 • Inleiding Pedagogische wetenschappen
  Blok 1
  Blok 2
  6

  Ontdek de basis van Pedagogische wetenschappen: kindconcepten, opvoedingsdoelen, -gedragingen en -stijlen. Leer over pedagogische theorieën en belangrijke begrippen zoals risicofactoren en leefmilieus. Verken verschillende pedagogische werkvelden en hun geschiedenis, en ontwikkel je vaardigheden door casussen te analyseren. Een inleiding tot dit boeiende vakgebied!

 • Beschrijvende statistiek
  Blok 2
  6

  Je leert belangrijke statistische basisbegrippen en technieken toe te passen, zoals centrum- en spreidingsmaten, grafische weergaven en kansberekening. Ook leer je ook statistische analyses uitvoeren met SPSS en conclusies trekken op basis van de resultaten. Het vak Beschrijvende statistiek bereidt je voor op verdere methoden en technieken in wetenschappelijk onderzoek.

 • Professionele Vaardigheden 1
  Blok 3
  3

  Professionele Vaardigheden I richt zich op het aanleren van basisgespreksvaardigheden en -technieken voor gedragswetenschappers. Je leert verschillende gesprekstechnieken en hoe je feedback kunt geven en ontvangen. Het doel is om bewustzijn te creëren over je eigen communicatiestijl en te reflecteren op je vaardigheden.

 • Testen en Meten
  Blok 3
  3

  De cursus Testen en Meten geeft een introductie in het meten en testen in pedagogisch en onderwijskundig onderzoek. Je leert principes van itemconstructie, gegevensverwerking, betrouwbaarheidsonderzoek en exploratieve factoranalyse. Daarnaast leer je diagnostische oordelen te vormen op basis van testgegevens en deze te communiceren. De cursus omvat kennisclips, responsiecolleges, voortgangstoetsen, werkgroepen en zelfstudie, en wordt afgesloten met een meerkeuzetentamen en individuele SPSS-opdracht.

 • Curriculumstudies
  Blok 4
  6

  De module Curriculumstudies biedt een introductie in een complex vakgebied binnen de Onderwijswetenschappen. Je leert over verschillende theoretische oriëntaties en benaderingen rondom curriculumontwikkeling en -implementatie. De module behandelt vragen over wat er geleerd moet worden, wie invloed heeft op curriculumontwikkeling en hoe sociale, politieke en economische factoren van invloed zijn op het curriculum. Je ontwikkelt communicatie- en analytische vaardigheden om kritisch te reflecteren op curriculaire kwesties.

 • Instructie en leren
  Blok 4
  6

  Het vak Leren en Instructie behandelt verschillende theoretische perspectieven op leren, zoals behaviorisme, cognitivisme en constructivisme. Je leert over motivatie, zelfregulatie, en sociale en culturele verschillen die van invloed zijn op instructie. Ook leer je methoden voor het ontwerpen en evalueren van instructie in verschillende onderwijssituaties.

 • Onderwijsbeleid: structuren en processen
  Blok 5
  6

  Door het volgen van dit vak krijg je inzicht in de structuren en processen van het Nederlandse onderwijsbeleid. Je leert over de verschillende actoren in het onderwijsbestel en hoe beleidskeuzes worden gemaakt. Je krijgt de kans om actuele beleidsproblemen te analyseren en een gewogen oordeel te geven. Daarnaast leer je hoe je helder kunt adviseren en schrijven over belangrijke beleidsvraagstukken.

 • Educational Ideals, Rights and Ethics
  Blok 5
  Blok 6
  9

  Dit vak behandelt filosofische vraagstukken rondom onderwijs en opvoeding. Je leert denken over ethische dilemma's in het werkveld, waarbij aandacht wordt besteed aan de belangen van individuen en de samenleving. Onderwerpen als idealen in onderwijs, rechten, en hedendaagse ethische uitdagingen worden besproken met verschillende filosofische perspectieven.

 • Kwalitatief onderzoek
  Blok 6
  3

  Dit vak behandelt kwalitatief onderzoek en vergelijkt het met kwantitatief onderzoek. Je leert welke vragen met kwalitatief onderzoek kunnen worden beantwoord, hoe je de betrouwbaarheid en validiteit borgt, en verschillende methoden van kwalitatief onderzoek toe te passen, zoals narrative analysis en focus groups.

 • Academische Vaardigheden A
  Blok 1

  De leerlijn Academische Vaardigheden en Loopbaanoriëntatie (ACVA) helpt je als aankomend pedagoog of onderwijswetenschapper om academische vaardigheden te ontwikkelen. In de module ACVA-A leer je wetenschappelijke literatuur lezen, samenvatten en structureren, onderzoek te beschrijven en te refereren volgens APA-richtlijnen, en je studievoortgang te bewaken.

 • Academische Vaardigheden B
  Blok 4
  Blok 5

  In de leerlijn Academische Vaardigheden en Loopbaanoriëntatie (ACVA) leer je als aankomend pedagoog of onderwijswetenschapper academische vaardigheden die je helpen kennis te baseren op wetenschappelijk onderzoek. ACVA-B richt zich specifiek op het ontwikkelen van argumentatievaardigheden, zowel in teksten als mondelinge discussies. We adviseren om eerst ACVA-A te volgen.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Lifelong learning: personal, organizational and societal perspectives
  Blok 1
  6

  Dit vak gaat over levenslang leren, wat betekent dat leren niet alleen op school gebeurt, maar gedurende het hele leven en op verschillende plaatsen. Je leert over het belang van levenslang leren op persoonlijk, organisatorisch en maatschappelijk niveau en analyseert diverse vormen van levenslang leren vanuit internationaal perspectief.

 • Visies op onderwijs en leren
  Blok 1
  6

  In deze module leer je over belangrijke onderwijspedagogische tradities en hun invloed op het curriculum in het onderwijs. Je krijgt inzicht in de verschillende uitingsvormen van deze tradities en leert historische ontwikkelingen en veranderingen te herkennen. Ook ontwikkel je vaardigheden om beleidspraktijken te analyseren en te interpreteren vanuit het perspectief van deze tradities. De focus ligt op de humanistische en utilitaristische tradities en hun hedendaagse doorwerking in onderwijsbeleid en vernieuwing.

 • Onderwijssociologie
  Blok 2
  6

  Onderwijssociologie beschrijft belangrijke onderwijspedagogische ideeën en hoe deze het onderwijs beïnvloeden. Je ontdekt hoe het curriculum is veranderd door de jaren heen en leert deze ontwikkelingen te begrijpen. Ook leer je hoe je onderwijsbeleid en schoolpraktijken kunt analyseren en beoordelen vanuit verschillende perspectieven. We zullen ons vooral richten op twee tradities: het humanisme en het utilitarisme, en kijken hoe ze nog steeds invloed hebben op het onderwijs van vandaag.

 • The future of learning and technology
  Blok 2
  Blok 3
  12

  In The future of learning and technology ontdek je de toekomst van leren en instructie, met de focus op technologie. Je leert verschillende theoretische perspectieven toepassen en kritisch evalueren. Ook ontwikkel je vaardigheden om technologie-ondersteunde leeroplossingen te ontwerpen, implementeren en presenteren, met aandacht voor succesvolle toepassing in organisaties. Tenslotte leer je werken in een interdisciplinair team en leer je hoe je je eigen leerproces als onderwijswetenschapper reguleert.

 • Globalisation, education policy and change
  Blok 4
  6

  In dit vak leer je over globalisering en de invloed ervan op onderwijsbeleid en praktijken. Je krijgt inzicht in hoe mondiale beleidstrends zoals privatisering en standaardisatie de onderwijssystemen beïnvloeden en hoe internationale organisaties hierbij een rol spelen. Je ontwikkelt analytische vaardigheden om de complexe processen van globalisering kritisch te beoordelen en te begrijpen hoe wereldwijde beleidsmaatregelen worden aangepast aan diverse contexten.

 • Philosophy of science
  Blok 4
  6

  In de cursus Philosophy of science leer je hoe kennis wordt opgebouwd, getest en geëvalueerd. Je ontdekt diverse wetenschappelijke perspectieven en filosofische benaderingen, waaronder positivisme, constructivisme en kritische theorie. Ook leer je kritisch kijken naar onderzoek, inclusief het herkennen van theorieën, objectiviteit, vooroordelen en waardeoordelen.

 • Organisatie van leren en onderwijs
  Blok 5
  6

  Je leert over organisaties en hun rol in het onderwijs, je krijgt inzicht in verschillende organisatietheorieën, en je leert hoe je wetenschappelijke kennis kunt toepassen bij het analyseren en oplossen van organisatievraagstukken. Deze module is geschikt voor iedereen die professioneel betrokken is bij onderwijsorganisaties en hun functioneren wil begrijpen en verbeteren, zoals schoolleiders, beleidsadviseurs en onderzoekers.

 • Toetsende Statistiek
  Blok 5
  6

  In de cursus Toetsende Statistiek leer je de basisprincipes van inferentiële statistiek en belangrijke statistische toetsen. Je oefent met het uitvoeren van statistische toetsen in SPSS en leert hoe je onderzoeksresultaten rapporteert.

 • Beroeps-/veldoriëntatie
  Blok 6
  3

  Tijdens je beroeps-/veldoriëntatie leer je over het onderwijskundig werkveld, de verschillende beroepen en de toekomstige arbeidsmarkt. Via hoorcolleges, gastcolleges en werkbezoeken krijg je inzicht in dit werkveld en leer je reflecteren op je eigen carrièrewensen en voorkeuren.

 • Onderzoekspraktijk Onderwijswetenschappen
  Blok 6
  3

  In dit vak leer je methoden om onderzoek te doen in praktijksituaties met beperkte gevallen. Je leert over case studies, testgebruik, metingen, experimentontwerp, visuele en statistische analyse, en het combineren van onderzoek in praktijksituaties.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • The economics of life long learning
  Blok 1
  3
 • Learning and innovating in organisations
  Blok 1
  Blok 2
  9

  In dit vak werk je samen in een consultancyteam van een 'pop-up' consultancy firma aan echte vragen over levenslang leren in organisaties. Je onderzoekt en adviseert over innovatieve oplossingen voor onder andere scholen, bedrijven en overheidsinstellingen. De focus ligt op het begrijpen van levenslang leren en het bieden van advies aan diverse organisaties in de regio Amsterdam.

 • Empirische bachelorscriptie Onderwijswetenschappen
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18

  Voor de bachelorscriptie Onderwijswetenschappen voer je in groepsverband een empirisch onderzoek uit. Vervolgens leer je zelfstandig een onderzoeksvraag te formuleren, dataverzameling uit te voeren en statistische analyses te doen. Uiteindelijk rapporteer je schriftelijk en mondeling over je bevindingen en doe je aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

 • Vrije keuze: Keuzevakken bachelor Onderwijswetenschappen / Minor (zie UvA studiegids voor de opties)
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30

  Je vult je vrije keuzeruimte in voor 30EC (minor). In de studiegids (zie link hieronder) vind je een overzicht van de minors en keuzevakken waaruit je kunt kiezen.

Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de online studiegids.

Extra mogelijkheden

In jaar 3 krijg je de kans om je studie voor een groot deel zelf vorm te geven. Er is van alles mogelijk:

 • Je volgt een aantal keuzevakken of een minor, waarmee je je kennis verdiept of juist verbreedt
 • Je volgt een bachelorstage, waarin je alles wat je tot nu toe hebt geleerd, in praktijk brengt
 • Je studeert een semester in het buitenland

Haal eruit wat erin zit. Jij staat aan het roer!

Copyright: Voor ons gemaakt en akkoord voor gebruik op de website
Tijdens mijn stage mocht ik zelf lessenseries bedenken, maken en evalueren. Lees de ervaring van Suzan
 • Keuzevakken

  Wil je meer weten over een bepaald vakgebied? Of wil je juist andere vakgebieden leren kennen? Volg dan een aantal keuzevakken. Met vakken als Onderwijs in ontwikkelingslanden of Onderwijsrecht ga je meer de diepte in. Wil je juist verder kijken dan Onderwijswetenschappen? Denk dan eens aan Arbeids- en organisatiepsychologie of Human Resources Management. Zo zorg jij ervoor dat je studie optimaal aansluit bij jouw interesses.

 • Minor

  Je kunt keuzevakken ook combineren in een minor: een thematische combinatie van vakken van 30 studiepunten. Op die manier specialiseer je je in een richting die aansluit bij je persoonlijke interesses en talenten. Wat dacht je bijvoorbeeld van een minor Communicatiewetenschap, Ontwikkelingspsychologie of Bestuurskunde?

 • Bachelorstage

  Wil je graag praktijkervaring opdoen? Dan is een bachelorstage iets voor jou. Je ervaart zélf hoe het is om in de praktijk als onderwijswetenschapper te werken. Die praktijkervaring is heel waardevol bij het maken van keuzes voor het vervolg van je studie.

 • Studeren in het buitenland

  De UvA werkt intensief samen met universiteiten in het buitenland. Daardoor kun je keuzevakken in Londen, Stockholm of Berlijn volgen. Maar er is nog veel meer mogelijk. Zo zijn er studenten Onderwijswetenschappen die in Tanzania educatief materiaal hebben gemaakt over het aidsvoorlichtingsprogramma. Lijkt dat je interessant en wil jij ook graag internationale ervaring opdoen? Stuur dan een mail naar international-office-cde-fmg@uva.nl. We vertellen je er graag meer over.

Tijdsverdeling en begeleiding
 • Tijdsverdeling
  • De bachelor Onderwijswetenschappen duurt 3 jaar
  • De bachelor is Nederlandstalig, maar een groot aantal vakken wordt in het Engels gegeven
  • Een studiejaar bestaat uit 2 semesters
  • Een semester is opgebouwd uit 2 blokken van 8 weken en 1 blok van 4 weken

  Onderwijswetenschappen is een intensieve studie. Je kunt rekenen op:

  • hoorcolleges van 6 tot 8 uur per week
  • werkgroepen van 4 uur per week (alleen in het eerste jaar)
  • zelfstudie van 25 tot 30 uur per week
 • Lesvormen bij Onderwijswetenschappen

  Onderwijswetenschappen biedt verschillende onderwijsvormen aan:

  • (Interactieve) hoorcolleges: tijdens hoorcolleges licht een docent het studiemateriaal toe dat je van tevoren hebt bestudeerd en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
  • Werkgroepen: discussies, opdrachten, werkstukken, adviesvaardigheden, presentaties.
  • Zelfstudie.
  • Via tentamens, opdrachten en presentaties toetsen we of je de theorie begrepen hebt.
 • Studiebegeleiding tijdens je studie

  Tijdens je studie sta je er niet alleen voor. Je krijgt in elke fase van je studie de persoonlijke begeleiding die past bij de specifieke vragen van dat moment.

  Bij de studieadviseurs (studieadviseurs-pow-fmg@uva.nl) kun je terecht met vragen over toelatingseisen, studieplanning, vrijstellingen, universitaire regelgeving, voorzieningen bij een functiebeperking, studieoriëntatie wanneer je twijfelt over je studiekeuze en studieproblemen. Daarnaast kun je ook bij hen terecht wanneer je juist behoefte hebt aan meer uitdaging en verdieping.

 • Bindend studieadvies

  Voor alle bacheloropleidingen aan de UvA geldt een bindend studieadvies (BSA). Een BSA houdt in dat je in het eerste inschrijfjaar van de bacheloropleiding minimaal 42 studiepunten (van de 60) moet behalen aan eerstejaarsvakken. Lukt dat je niet, en was er geen sprake van bijzondere omstandigheden, dan krijg je een negatief bindend studieadvies en kun je je opleiding niet voortzetten.

Veelgestelde vragen
 • Wat is het unieke aan de bachelor Onderwijswetenschappen aan de UvA?

  Bij Onderwijswetenschappen aan de UvA bestudeer je het leren van mensen vanuit het meest brede perspectief. Zo richt de studie zich op het leren van mensen in alle levensfasen en in allerlei verschillende contexten. Je leert hoe leren en leerprocessen plaatsvinden en verbeterd kunnen worden op het niveau van het individu (leerling of werknemer),  de organisatie (bedrijfsleven of onderwijsorganisatie) en op het niveau van de samenleving (onderwijsbeleid, overheid).

  De studie is daarbij kleinschalig waardoor je veel persoonlijk contact hebt met medestudenten en docenten. Tijdens de studie wordt veel gewerkt met praktijkgerichte opdrachten waarmee de verbinding tussen wetenschap en praktijk gemaakt wordt.

 • Wat is een veelgehoord misverstand over de studie Onderwijswetenschappen?

  Een veelgehoord misverstand is dat de studie opleidt tot leraar. Dat is niet zo. Ook is het niet zo dat Onderwijswetenschappers altijd op een school gaan werken. Onderwijswetenschappers komen terecht bij uiteenlopende organisaties van het bedrijfsleven tot aan overheidsinstanties en werken in heel veel verschillende functies zoals onderwijsontwikkelaar, opleidingsadviseur, beleidsmedewerker of in leidinggevende functies.

 • Wat is het verschil tussen de bachelors Onderwijswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen en de Universitaire Pabo?
  • Onderwijswetenschappers houden zich bezig met het leren en de ontwikkeling van mensen van alle leeftijden (kinderen, jongeren en volwassenen) binnen het onderwijs en binnen organisaties.
  • Bij Pedagogische wetenschappen bestudeer je de ontwikkeling en opvoeding van kinderen binnen gezinnen en andere opvoedingssituaties.
  • Bij de Universitaire Pabo word je opgeleid tot basisschool leerkracht.

   

 • Wat is het verschil tussen de bachelors Onderwijswetenschappen, Psychologie en Sociologie?
  • Psychologie houdt zich bezig met het innerlijk leven en het gedrag van mensen.
  • Sociologie bestudeert hoe mensen samenleven en hoe zij problemen die zich daarbij voordoen proberen op te lossen.
  • Onderwijswetenschappen is een interdisciplinaire studie gericht op het leren en het ontwikkelen van mensen, waarbij inzichten uit verschillende wetenschapsgebieden zoals de psychologie en sociologie worden toegepast.  
 • Wat zijn de stagemogelijkheden?

  Binnen de bachelor kun je een stage doen, waarbinnen je theorie en praktijk aan elkaar verbindt. Een stage in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden. 

 • Hoeveel tijd kost de studie Onderwijswetenschappen?

  De bachelor Onderwijswetenschappen is een voltijdsstudie waarbij er vanuit wordt gegaan dat je 40 uur per week aan je studie kunt besteden, dus het is wel goed om daar rekening mee te houden in je planning. Per week heb je gemiddeld 8 tot 12 contacturen in de vorm van colleges of werkgroepen. In de rest van de tijd bestudeer je de literatuur of werk je individueel of samen met andere studenten aan opdrachten. Eind mei/begin juni worden de roosters gemaakt en is er bekend op welke dagen je college en werkgroepen hebt.

 • Welke keuzemogelijkheden heb je tijdens je studie?

  Het tweede semester van het derde jaar kun je zelf inrichten met keuzeonderwijs (30 EC). Je kunt kiezen voor keuzevakken of een minor die aansluit bij je interesse en hiermee je programma verdiepen of verbreden. Of je doet een bachelorstage, waarmee je theorie en praktijk met elkaar verbindt. Maar je kunt er ook voor kiezen om een semester in het buitenland te studeren. De UvA doet mee aan verschillende uitwisselingsprogramma’s.