Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Je krijgt les van enthousiaste en gekwalificeerde docenten die de noodzaak van goede leraren in het basisonderwijs scherp voor ogen hebben. Daarnaast bieden we je een rijk en gevarieerd programma op masterniveau met verschillende keuzemogelijkheden. Je volgt vakken op alle drie de universiteiten en loopt stage in het basisonderwijs in de regio Amsterdam en/of Leiden.

De Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) is een tweejarige universitaire voltijdopleiding tot leraar basisonderwijs. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

Het studieprogramma bestaat uit drie leerlijnen: Onderwijspraktijk (72 EC, o.a. stage), Profilering (24 EC) en Onderwijsonderzoek (24 EC). De drie leerlijnen zijn onderling met elkaar verbonden.

1. Onderwijspraktijk

In deze leerlijn staat onderbouwd handelen in de klas centraal: weten wat je doet, waarom je het doet en wanneer je je handelen moet bijstellen. De praktijklijn bestaat uit theoretische vakken, intervisie en masterclasses en stages in de onderwijspraktijk. Je leert lesgeven op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten onder begeleiding van experts op het gebied van vakdidactiek, vakinhoud en pedagogiek. Daarnaast leer je je lesgeven te analyseren en steeds te verbeteren.

2. Profilering

In deze leerlijn kies je een inhoudelijk profiel, een specialisatie. Je kunt kiezen uit de volgende drie profielen:

Leerproblemen

Je leert om probleemgedrag en leerproblemen te signaleren, te analyseren en te verklaren. Je bestudeert interacties tussen leerkracht, leerlingen en ouders.

Leerprocessen en leeromgevingen

Je bestudeert didactische en pedagogische innovaties in de onderwijspraktijk. Je verdiept je in empirische kennis over leerprocessen en inrichting van leeromgevingen. Je ontwerpt en ontwikkelt een educatieve toepassing.

Onderwijskundig leiderschap en onderwijsinnovatie

Je leert kritisch te reflecteren op de effecten van beleidskeuzes in onderwijsbeleid en op complexe onderwijsvraagstukken zoals (super)diversiteit en kansenongelijkheid. Wat betekenen die voor jouw handelen en leiderschap als academische leerkracht?

3. Onderwijsonderzoek

In deze leerlijn leer je zo effectief mogelijk gebruik te maken van bestaand onderzoek en zelf onderzoek te doen in de onderwijspraktijk. Je werkt toe naar een Masteronderzoek (these) dat relevant is voor je stageschool en dat aansluit op het profiel dat je hebt gekozen.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Vak 1 Profilering
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  6
 • Recenseren van onderzoek
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  6
 • Onderwijspraktijk
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  42
 • Vak 2 Profilering
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Vak 3 Profilering
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  6
 • Onderzoeksvaardigheden
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  3
 • Onderzoeksvoorstel
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  3
 • Onderwijspraktijk
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30
 • Vak 4 Profilering
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  6
 • Masterthese
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12
'M’n vader zag in de krant een stukje over de EMPO. Een week later ging ik naar een informatiebijeenkomst en ik dacht direct: dit is alles wat ik zou missen op de pabo. Ik heb een academische achtergrond en ben blij dat er een optie is dat we ook diepgaand de theorie in kunnen gaan.' Student Arlette van Oeveren (Bron: Het Parool, 'Nieuwe master voor academisch geschoolde leerkrachten basisonderwijs', parool.nl)

Jaar 1

In de leerlijn onderwijspraktijk begin je met het vak Basistheorie. In dit vak komen de belangrijkste didactische en pedagogische theorieën en concepten aan bod over leren in het primair onderwijs, ontwikkelingspsychologie en -stoornissen. In de vakken Pedagogische en didactische principes 1 - 4 bouwen we voort op deze basiskennis. Je verdiept je verder in de kennis over het lesgeven aan diverse groepen leerlingen. De kennis die behandeld wordt pas je tijdens je Stage direct toe. Je loopt eerst één dag en later twee dagen per week stage in dezelfde groep. Gedurende de stage heb je Intervisie. In groepsbijeenkomsten bespreek je met je medestudenten en onder begeleiding van een docent je ervaringen met het lesgeven. Dat helpt je je eigen handelen te begrijpen, te analyseren en onderbouwd te verbeteren. Tijdens de Masterclasses komen experts uit de wetenschap en de onderwijspraktijk spreken over actuele thema’s en Good practices.

Voor de leerlijn profilering oriënteer je je eerst op de drie inhoudelijke profielen en maak je een keuze die zo veel mogelijk aansluit bij je vooropleiding. Je volgt de eerste twee vakken uit het inhoudelijke profiel.

In de leerlijn onderzoek start je met het leren recenseren van bestaand onderwijsonderzoek vanuit het perspectief van methoden en technieken van onderzoek. Je leert daarbij gebruik te maken van de data die er in basisscholen aanwezig is om gedegen inzicht te krijgen in de gang van zaken op het niveau van de leerling, de school en het bestuur.
 

Jaar 1

Profilering (12 EC)
Keuze uit de volgende profielen:
- Leerproblemen
- Leerprocessen en onderwijsomgevingen
- Onderwijskundig leiderschap en onderwijsinnovatie

Onderwijsonderzoek (6 EC)
- Recenseren van onderwijsonderzoek

Onderwijspraktijk (42 EC)
Basistheorie
- Pedagogische en didactische principes
- Stage
- Intervisie
- Masterclasses

 

Stagebegeleiding in de EMPO-opleidingsschool
Stagebegeleiding in de EMPO-opleidingsschool

Bekijk hiernaast een animatie over het werkplekleren in de EMPO-opleidingsschool.

Jaar 2

In het tweede jaar loop je twee en een halve dag per week stage in een andere groep dan in jaar 1. Dit kan op dezelfde of een andere school zijn, of in het speciaal onderwijs. Je gaat lesgeven aan een hele klas en aan heterogenere groepen. Net als in jaar 1 heb je Intervisie en volg je Masterclasses over actuele onderwerpen en Good practices.

In de leerlijn Profilering volg je het derde en vierde vak in de door jou gekozen specialisatie. De inhoudelijke kennis pas je toe in de vakken Onderzoeksvaardigheden en Onderzoeksvoorstel in de leerlijn Onderwijsonderzoek. Je leert hoe je kleinschalige onderwijsinnovaties aan de hand van bestaande data in de school moet evalueren. Je krijgt inzicht in de verschillende soorten data die scholen verzamelen en leert deze correct te gebruiken en interpreteren. Daarvoor maak je kennis met verschillende geschikte onderzoeksdesigns en analysetechnieken. Voor je onderzoekvoorstel selecteer je een onderzoeksvraag die aansluit bij je inhoudelijke profiel en bij de behoefte van je stageschool. Je sluit de opleiding af met een Masterthese.

Jaar 2

Profilering (12 EC)
Keuze uit de volgende profielen:
- Leerproblemen
- Leerprocessen en onderwijsomgevingen
- Onderwijskundig leiderschap en onderwijsinnovatie

Onderwijsonderzoek (18 C)
- Onderzoeksvaardigheden
- Onderzoeksvoorstel
- Masterthese

Onderwijspraktijk (30 EC)
- Stage
- Intervisie
- Masterclasses

 

Onderwijsvormen

In de EMPO krijg je te maken met verschillende onderwijsvormen: hoorcolleges en werkgroepen, intervisiegroepen, masterclasses en stages.

Jaarschema

Download hieronder het jaarschema voor studiejaar 2022-2023.

Veelgestelde vragen

Algemeen
 • Waarom een Educatieve Master voor Primair Onderwijs (EMPO)?

  De laatste jaren hebben we in Nederland te maken met een groot lerarentekort. Met de Educatieve Master Primair Onderwijs willen wij bijdragen aan het verkleinen van dit tekort door het opleiden van een nieuwe groep academische leraren voor het primair onderwijs. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er meer academische leraren voor de klas komen te staan. 

 • Wat is het verschil tussen de EMPO en een universitaire Pabo?

  De EMPO is een tweejarige universitaire masteropleiding die je kunt volgen na afronding van een universitaire bachelor en/of master in de sector Gedrag en Maatschappij. Een universitaire Pabo is een vierjarige bacheloropleiding die je kunt volgen met een vwo- of hbo-propedeusediploma. Het onderwijs wordt verzorgd door een hogeschool én een universiteit.

 • Wat maakt de EMPO uniek?

  De EMPO is een joint degree, een samenwerking tussen drie universiteiten namelijk de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. De drie betrokken universiteiten hebben op bachelor niveau ruime ervaring in het opleiden van academische leerkrachten voor het basisonderwijs in de universitaire Pabo’s. Met de EMPO hebben we onze ervaring en wetenschappelijke kennis gebundeld en daarmee bieden we op master niveau het beste van onze drie universiteiten!

 • Ik heb de pabo gedaan. Heeft het zin om ook nog de EMPO te volgen?

  Nee, je hebt namelijk al een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs. Daarnaast je kun in de EMPO geen vrijstelling krijgen voor de verplichte onderwijseenheden vanwege de verwevenheid tussen de stage, de masterthese en de inhoudelijke vakken.

 • Zijn er mogelijkheden om de EMPO te volgen in combinatie met een zij-instroom traject?

  Nee, deze trajecten verschillen van elkaar en zijn niet te combineren. De EMPO is een voltijds tweejarige masteropleiding, waarbij je een diploma Master of Science en een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs behaalt. Bij een zij-instroomtraject ga je na een succesvol geschiktheidsonderzoek direct lesgeven en opleiden combineren. Je krijgt daarvoor een betaalde aanstelling bij een school en na twee jaar een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs.

 • Adaptieve expertise staat centraal in de opleiding. Wat betekent dat?

  De complexiteit van de huidige onderwijspraktijk vraagt om leraren die hun kennis en inzichten kunnen toepassen in de uitdagende, steeds veranderende omgeving van de klas en school en die vanuit voortschrijdend inzicht de juiste beslissingen kunnen nemen. In de EMPO word je getraind om zorgvuldige afwegingen te maken tussen het behouden van wat werkt en het incorporeren van nieuwe waardevolle inzichten in jouw didactische en pedagogische repertoire. Zo leer je een goede balans te bewaken tussen efficiënte routines en innovatie.

Stage
 • Hoeveel dagen loop ik stage?

  In het eerste jaar loop je twee dagen per week stage in dezelfde groep. In het tweede jaar loop je twee en een halve dag per week stage in een andere groep. Dit kan op dezelfde of een andere school zijn, of in het speciaal onderwijs.

 • Waar loop ik stage?

  Je loopt twee jaar lang stage op één of twee scholen voor primair onderwijs in de regio Amsterdam of Leiden/Den Haag. Je wordt zoveel mogelijk in duo’s op een stageschool ingedeeld (ieder met een eigen klas). Zo leer je van en met elkaar.

 • Kan ik zelf op zoek naar een stageschool, bijvoorbeeld in een andere regio?

  Nee, de EMPO werkt nauw samen met besturen van scholen in de metropoolregio Amsterdam en in de regio Leiden/Den Haag. Samen hebben deze besturen een zeer divers aanbod van scholen (zowel qua onderwijsconcept als bijv. 0-12 scholen en gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen). Je kunt uiteraard je voorkeur aangeven voor de regio. Dat vragen we je in juni. Je zult dan in de zomer te horen krijgen bij welke school je stage gaat lopen.    

 • Wat houdt de stage in?

  In het eerste jaar bouw je je lesvaardigheden op door je te verdiepen in individuele leerlingen, de schoolmentor systematisch te observeren en door les te geven in kleine, homogene groepen. Vervolgens ga je klassikale lessen geven, samen met je schoolmentor, en werk je toe naar het zelfstandig ontwerpen, verzorgen en evalueren van volledige lesdagen. In het tweede jaar leer je omgaan met het dragen van verantwoordelijkheid voor een hele klas en voor het groepsproces.

 • Hoe word ik begeleid tijdens de stage?

  Je wordt tijdens je stage intensief begeleid door drie verschillende begeleiders: een schoolmentor, een academische schoolopleider en een instituutsopleider. De schoolmentor is je dagelijkse begeleider in de klas. De academische schoolopleider werkt meestal bovenschools en begeleidt je bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling. De instituutsopleider is een docent van de universiteit die je intervisiegroep begeleidt. De instituutsopleider is, samen met de academische schoolopleider, en in overleg met de schoolmentor, verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van je stage.

 • Krijg ik een stagevergoeding?

  Hierover zijn wij nog in gesprek met de betrokken schoolbesturen.

Onderwijs
 • Waar volg ik colleges?

  Je volgt vakken aan alle drie de universiteiten. De intervisie vindt plaats op de universiteit die in de regio ligt waar je stage loopt. Verder zijn de vakken evenredig verdeeld over de drie universiteiten.

 • Hoe maak ik een onderbouwde keuze tussen de inhoudelijke profielen?

  Je krijgt in de eerste weken van de opleiding uitgebreide voorlichting over de inhoud van de verschillende profielen. Ook staan onze studieadviseurs voor je klaar om je te helpen bij het maken van deze keuze. Je kunt deze keuze dus goed geïnformeerd maken aan het einde van de eerste periode.

 • Wat zijn de onderwijsvormen?

  In de EMPO krijg je te maken met verschillende onderwijsvormen: hoorcolleges en werkgroepen, intervisiegroepen, masterclasses en stages.

 • Wordt het onderwijs online of on campus aangeboden?

  De EMPO biedt blended onderwijs aan, mede om reisbewegingen op één dag zoveel mogelijk te beperken. Sommige hoorcolleges zullen (daarom) online worden aangeboden. De intervisiegroepen en masterclasses zullen altijd fysiek plaatsvinden.

 • Hoeveel wekelijkse contacturen zijn er?

  De EMPO is een voltijdopleiding en bevat een hoger aantal contacturen dan een gemiddelde masteropleiding. Je hebt per week ongeveer 6 tot 10 contacturen onderwijs, je loopt twee dagen stage en daarnaast zul je ook tijd besteden aan zelfstudie en het voorbereiden van je stage.

 • Sommige profileringsvakken in het programma zijn onderdeel van een andere masteropleiding, volg je die dan met studenten van deze andere masters?

  Soms volg je die met andere masterstudenten, soms alleen met je collega-studenten van de EMPO.

 • Krijg je in de EMPO ook les in de vakken die op de basisschool worden gegeven?

  De EMPO is toegankelijk voor studenten die reeds een relevante WO-bachelor en/of -masteropleiding en/of het schakelprogramma EMPO hebben gevolgd. We gaan ervan uit dat je op basis van die vooropleiding voldoende vakinhoudelijke basiskennis voor het primair onderwijs hebt of dat je die eenvoudig via zelfstudie kunt bijspijkeren of vergroten. Daarom krijg je binnen de EMPO niet specifiek les in de vakinhouden voor het primair onderwijs, met uitzondering van rekenen en taal.Via een digitale leeromgeving kun je je vakinhoudelijke kennis via zelfstudie vergroten en tussentijds toetsen. In het eerste jaar moet je een vakinhoudelijke toets doen.Je krijgt drie kansen om deze toets te halen.