For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Studieprogramma

Politicologie

De Bachelor Politicologie is een 180 EC programma en duurt drie jaar. Het programma wordt volledig in het Engels aangeboden, maar kan ook in combinatie met vakken, werkgroepen en geschreven werk in het Nederlands gevolgd worden.

 • Het eerste jaar

  Het eerste jaar biedt je een overzicht van het onderzoeksgebied van de Politicologie. Sleutelbegrippen zoals conflict, samenwerking, belangen en macht passeren de revue, evenals de grote vragen die politicologen stellen over actuele maatschappelijke trends en over politieke systemen wereldwijd. Naast vakken over openbaar bestuur en beleid, politiek denken, internationaal recht en moderne geschiedenis, maak je kennis met onderzoek doen in de politieke wetenschappen. In kleine werkgroepen leer je analytische vaardigheden, en bekwaam je jezelf in kritisch denken, academisch schrijven, debatteren en presenteren.

 • Het tweede jaar

  In het tweede jaar gaan de vakken die alle studenten volgen over de grote vraagstukken in de hedendaagse politiek: van sociale ongelijkheid en rechtvaardigheid tot politieke economie, zowel in democratische als in autoritaire politieke stelsels. Je kiest in het tweede semester voor een kernmodule in één van de specialisaties: Internationale Betrekkingen (International Relations), Vergelijkende Politicologie (Comparative Politics), Bestuur en Beleid (Public Policy and Governance) of Politieke Theorie (Political Theory). In een onderzoeksproject in de maand juni van het tweede jaar, waarin je samen met je medestudenten werkt rond een thema dat je zelf hebt gekozen, leer je om de academische, methodologische en praktische vaardigheden die je in de eerste vier semesters hebt verworven toe te passen. In het derde jaar wordt je carrièreoriëntatie voortgezet. 

 • Het derde jaar

  Het laatste jaar biedt nog meer ruimte voor verdere specialisatie. Je kunt kiezen uit een breed scala aan onderwerpen en regio’s. Ook is het mogelijk om de keuzeruimte in te vullen met een stage, studie in het buitenland, het leren van een extra taal of het volgen van een volledige minor. De opleiding wordt afgerond met een onderzoek en het schrijven van een scriptie onder begeleiding van ervaren senior docenten binnen kleinschalige, thematische werkgroepen.

 • Afstuderen

  Je behaalt de graad van Bachelor of Science (BSc) in de Politicologie, waarmee je je kunt kwalificeren voor (research)masteropleidingen in de sociale wetenschappen en aanverwante disciplines, alsmede voor een breed scala aan professionele carrièremogelijkheden.

 • Onderwijsvormen

  Hoorcolleges

  In hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd. Hoorcolleges worden meestal gegeven in combinatie met een werkgroep. Tijdens de werkgroep ga je verder in op de stof, kun je verdiepende vragen stellen en maak je opdrachten.

  Werkcolleges

  Tijdens een werkcollege behandel je de leerstof in kleinere groepen. Onder leiding van een docent bespreek je de literatuur met andere studenten en word je uitgedaagd je eigen mening te vormen. Ook krijg je opdrachten die je alleen of samen met andere studenten uitvoert. Je leert bijvoorbeeld hoe je een onderzoek moet opzetten en uitvoeren en hoe je de uitkomst daarvan moet interpreteren, rapporteren en presenteren.

  Projecten

  In  projecten  ben je bezig met het toepassen van de opgebouwde kennis op een – meestal zelf gekozen – vraagstuk.

  Toetsing

  De vakken worden afgesloten met een of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk tentamen, een presentatie en/of een werkstuk.

 • Hoeveel studeer je per week?
  • Studielast per week: 40 uur
  • Onderwijs: ongeveer 12 uur per week; projecten en practica zijn fulltime (eerste en tweede jaar). Later wordt het aantal contacturen minder.
  • Zelfstudie: ongeveer 28 uur
 • Tweetalig onderwijs

  Per september 2017 bieden we de opleiding Politicologie tweetalig aan, met Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs. Zo kun je vaardigheden ontwikkelen die van pas komen in het vervolg van je studie- en loopbaan.

  Academische taalvaardigheid

  De overvloed aan meningen en informatie is een kenmerk van deze tijd. Het wordt steeds belangrijker om relevante en waardevolle informatie te kunnen onderscheiden en toegankelijk maken voor verschillende soorten publiek. Dat vereist het vermogen om helder en nauwkeurig te formuleren.

  Scholing in taalvaardigheid houdt niet op na het voortgezet onderwijs. Om je goed voor te bereiden op een masteropleiding en de arbeidsmarkt zul je tijdens de bacheloropleiding je taalvaardigheid verder moeten ontwikkelen.

  Ondanks de voorbereiding van het VWO blijkt studeren aan de universiteit voor de meeste studenten een uitdaging. Dat geldt ook voor scholieren uit het tweetalig onderwijs (TTO). Zeker in het eerste jaar wordt je taalvaardigheid getest: je volgt colleges en leest lange teksten vol academisch jargon. Ook zul je teksten moeten schrijven over abstracte onderwerpen en daarover discussiëren.

  Nederlands én Engels

  Veel afgestudeerden zullen gaan werken in een omgeving met Nederlands als voertaal. Foutloos Nederlands is daar de norm. Tegelijkertijd worden de samenleving en de wetenschapsbeoefening steeds internationaler. Daarom zul je Nederlands en Engels goed moeten beheersen.

  Als Nederlandse opleiding koesteren we het Nederlands. We onderschrijven de visie van de Nederlandse Taalunie dat het Nederlands als voertaal in het Hoger Onderwijs gehandhaafd en beschermd dient te worden. Juist op de universiteit ontwikkel je je schrijf- en uitdrukkingsvaardigheid naar een hoog niveau. Daarom bieden we een opleiding die ruimte geeft om je verder te bekwamen in twee talen.

  Geleidelijke opbouw

  Om de omschakeling van Nederlands- naar Engelstalig onderwijs, en van tweetalig voortgezet onderwijs (TTO) naar Engelstalig hoger onderwijs soepel te laten verlopen wordt Engels geleidelijk geïntroduceerd. In het eerste jaar heb je les in de taal van jouw keuze: Nederlands of Engels. Na het eerste semester kies je in overleg met je mentor om de opleiding volledig in het Engels te vervolgen, of in een mix van Nederlands en Engels. Deze keuze hangt niet alleen af van je taalvaardigheid, maar ook van je verdere studieplannen en beroepsmatige interesses.

  In het eerste semester van het eerste jaar worden de hoorcolleges zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden. Daarna zijn de hoorcolleges en literatuur overwegend in het Engels. Als Nederlandstalige student kun je de eerste drie semesters (anderhalf jaar) werkgroepen volgen waarin Nederlands de voertaal is. Ook kun je tentamens en werkstukken in het Nederlands schrijven.

  In de tweede helft van de studie volgen Nederlandstalige en internationale studenten hetzelfde programma. Zij zitten samen in werkgroepen waarin de voertaal Engels is. Het blijft mogelijk om werkstukken en scriptie in het Nederlands te schrijven. Inhoudelijk volgen alle studenten hetzelfde programma. Wel maken de keuzeruimte en het afstudeerproject in het derde jaar individuele accenten mogelijk.

  Als je voor de Nederlandstalige werkgroepen kiest, krijg je in het tweede jaar extra training in Engelse spreek- en schrijfvaardigheid, zodat je vanaf semester 4 actief mee kunt doen met het Engelstalige onderwijs. In het overzicht van het curriculum staat met vlaggetjes aangegeven welk vak in welke voertaal wordt gegeven en of er werkgroepen in het Nederlands worden aangeboden.

  Praktische informatie

  Tijdens de Matchingdagen in juni maak je kennis met Engelstalige colleges en literatuur. Je ontvangt na de Matchingdag een email waarin we je vragen je keuze te maken tussen Engels of de combinatie van Nederlands met Engels. Na het eerste semester kun je in overleg met je mentor van keuze veranderen. Volg je meteen alles in het Engels, dan komt dit op het diplomasupplement te staan.

  Overwegingen bij het maken van een keuze

  Onze inschatting is dat je grofweg drie overwegingen kunt maken in relatie tot je achtergrond en je verwachtingen en wensen:

  1. Hoe verhoudt mijn taalvaardigheid in het Engels zich tot mijn kans om succesvol te studeren?

  Persoonlijke afwegingen die je zou kunnen maken:

  • Ik ben niet helemaal zeker van mijn Engelse taalvaardigheid en wil geleidelijk toewerken naar een hoger onderwijs niveau
  • Ik ben wel redelijk zeker van mijn Engelse taalvaardigheid op voortgezet onderwijs niveau, maar de overstap naar hoger onderwijs lijkt me al uitdagend genoeg in het eerste jaar

  Bedenk je hierbij dat de ervaring leert dat veel Nederlandse studenten de eigen taalvaardigheid overschatten. Biedt je middelbare school zelf geen test aan, kijk dan eens naar TOEFL, IELTS en Cambridge testen. Deze testen zijn vrij prijzig maar geven wel internationaal geaccepteerde en betrouwbare testresultaten.

  2. In hoeverre zal de ontwikkeling van mijn taalvaardigheid in het Nederlands van belang zijn voor mijn verdere toekomst, vervolgstudie en loopbaan?

  Persoonlijke afwegingen die je zou kunnen maken:

  • Ik wil me voorbereiden op een specifiek Nederlandstalige master opleiding
  • Ik ambieer een loopbaan op de Nederlandse arbeidsmarkt of bij Nederlandse instellingen of bedrijven die internationaal actief zijn (zoals ambassades, NGO’s als Oxfam-Novib, Greenpeace, Amnesty International)
  • Ik ben met name geïnteresseerd in Nederlandse politiek, bestuur en beleid
  • Ik wil me verder bekwamen in zowel Nederlands en Engels en hou zodoende graag zoveel mogelijk opties in studie en werk open

  3. Hoe past een keuze voor een volledig Engelstalige BSc opleiding bij wat ik denk nodig te hebben voor mijn verdere toekomst, vervolgstudie en loopbaan?

  Persoonlijke afwegingen die je zou kunnen maken:

  • Ik heb mijn vooropleiding al in het Engels gevolgd (in Nederland of daarbuiten) en verwacht de rest van mijn studie en loopbaan in het buitenland te volgen
  • Ik ambieer een internationale loopbaan*
  • Ik wil me voorbereiden op een Engelstalige masteropleiding*

  * geldt in principe ook voor de mix van Nederlands/Engels als voertaal.

 • Studiebegeleiding en Bindend studieadvies (BSA)

  Mentor en coördinator

  Gedurende de eerste anderhalf jaar van het programma ontwikkel je jouw academische vaardigheden door te participeren in een werkgroep met 20 tot 25 medestudenten. De docent daarvan is tevens je mentor, met wie je een aantal keer  per semester een gesprek hebt. Bij hem/haar kun je ook terecht met vragen over de studie en met kwesties waarbij je wel wat hulp kunt gebruiken.

  In de volgende jaren kun je de spreekuren van specialisatie-, stage- en scriptiecoördinatoren bezoeken. Ook bij alle andere docenten kun je terecht met vragen over hun onderwijs. Vooral tijdens de projecten kun je op begeleiding rekenen bij het schrijven van werkstukken en scripties.

  Studieadviseurs

  Je kunt daarnaast terecht bij de studieadviseur, bijvoorbeeld om keuzemogelijkheden door te nemen, een studieplanning te maken, persoonlijke problemen te melden die van invloed zijn op de studievoortgang, met vragen over studievaardigheden, studievertraging, studieoriëntatie bij verkeerde studiekeuze, toelatingseisen, vrijstellingen en universitaire regelgeving.

  Bindend studieadvies (BSA)

  Alle eerstejaarsstudenten krijgen een bindend studieadvies (BSA). Met het BSA stelt de opleiding vast in hoeverre een student aan het einde van het eerste studiejaar daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt.

  Het aantal punten dat een student moet halen om een  positief studieadvies te krijgen is 42.

  Gedurende hun eerste jaar krijgen alle studenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.

  Eerstejaarsstudenten die aan het einde van het eerste studiejaar 42 studiepunten of meer hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.

  Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in de daaropvolgende drie studiejaren niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding. Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen het aantal benodigde studiepunten voor een positief BSA halen, dan kan bij de Examencommissie Politicologie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA.

  Studeren met een functiebeperking

 • Stage lopen & studie in het buitenland

  Stage lopen

  Een stage blijkt voor veel studenten een opstap naar de beroepspraktijk. Je doet werkervaring op en krijgt een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie, zodat je erachter kunt komen welk soort werk bij jou past.

  Je kunt stage lopen bij een scala aan werkgevers, variërend van de VN en de EU, buitenlandse ambassades, ministeries en gemeenten, denktanks, banken, politieke partijen, organisaties als Greenpeace, Amnesty International, het Rode Kruis en organisatieadviesbureaus tot kranten, tijdschriften en omroepen.

  Ook zijn er binnen de opleiding mogelijkheden om als junior-assistent mee te lopen met het onderzoek van docentonderzoekers en promotiestudenten. Een stagebegeleider staat je tijdens je stage bij.

  Studie in het buitenland

  De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s. Wil je een deel van je studie in het buitenland volgen, dan word je daarin ondersteund door het International Office (van het College Sociale Wetenschappen). Jaarlijks studeren enkele tientallen studenten Politicologie in Spanje, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië, Scandinavië, de VS, Canada, Latijns-Amerika, Azië, Iran, Irak, Marokko of Australië.

  Bekijk voor meer informatie over stages, uitwisselprogramma's en andere nevenactiviteiten de verhalen van studenten politicologie via de onderstaande knop 'Studenten vertellen'. 

  Studeren in het buitenland

  Studenten vertellen

 • Minoren & keuzeruimte

  Je hebt veel mogelijkheden om je studie naar eigen inzicht in te vullen.

  In het derde jaar kies je je hele programma zelf. Minimaal 30 punten besteed je aan je politicologische specialisatie (waaronder een bachelorproject, in het kader waarvan je je scriptie schrijft). Maximaal 30 studiepunten besteed je aan vakken bij een andere opleiding, een stage, studie aan een buitenlandse universiteit of een minorprogramma.

  Minoren

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 studiepunten dat je buiten je eigen opleiding volgt. De minor geeft je de gelegenheid je blikveld te verruimen en een bepaald onderzoeksthema breed te benaderen. Vaak is een minor ook een verplichte voorbereiding op een master bij een andere opleiding.

  Voorbeelden van minoren die interessant kunnen zijn voor politicologie studenten:

  Zie verder het overzicht voor de overige minors.

  Keuzevakken

  Als je liever kiest voor een aantal keuzevakken in plaats van een minorprogramma, dan ben je wellicht geïnteresseerd in de volgende vakken die worden aangeboden bij de Afdeling Politicologie:

  • Introduction to Conflict Studies
  • Introduction to Gender and Sexuality
  • International Relations of the Middle East
  • Gender, Religion and Political Identities of the Middle East
  • Zeytun Academic Exchange
  • Debating European Integration: History, Politics, Theory
  • Bureaucracy and the Democratic Deficit: Policies and Policymaking in the European Union
  • Who Governs the EU? European Institutions, Member States and Civil Society.
 • Honours- en talentprogramma

  Ben jij een talentvolle student op zoek naar meer verdieping in je studie, dan is het honours- en talentprogramma van het College Sociale Wetenschappen geknipt voor  jou.

  Doel van het Talentprogramma is om gemotiveerde studenten al tijdens de bachelor extra stimulans te bieden en op originele wijze kennis te laten maken met wetenschappelijk onderzoek.

  Je volgt  een uitdagend pakket van diepgaande vakken met een studielast van in totaal dertig extra studiepunten. Hieruit kunnen bijzondere projecten, zoals bijvoorbeeld documentaires, ontstaan. Je richt je programma zelf in en kiest voor een meer verbredende- of verdiepende wijze.

  Voor dit programma moet je minimaal een 7 gemiddeld staan en een toelatingsbrief schrijven, waarin je je motivatie toelicht.

  Extra voordelen:

  • het programma biedt innovatief onderwijs;
  • je werkt op hoog niveau samen in kleine groepen.

  Honours & Talent programma