Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Over de Universiteit

Sociale veiligheid

De UvA staat voor een positief werk- en studieklimaat, waarin we respectvol met elkaar omgaan, niemand zich onveilig voelt en iedereen zijn/haar talenten kan ontplooien. We willen dat iedereen zich verzekerd weet van een veilige basis voor werk of studie en als het nodig is voor het voeren van lastige of kritische gesprekken. Studenten en medewerkers moeten mogelijkheden hebben om zorgen, dilemma’s en klachten aan de orde te stellen binnen de UvA, zij moeten zich veilig voelen om dat te doen en overtuigd zijn dat hun melding of klacht serieus wordt genomen.

Tot eind 2020 werkt een taskforce van de UvA aan een integrale aanpak voor het versterken van sociale veiligheid voor medewerkers en studenten. De informatie op deze webpagina wordt dan ook steeds verder verbeterd en uitgebreid. 

In februari 2019 is een Overzichtsnotitie Sociale Veiligheid vastgesteld. Dit geeft een overzicht van de inrichting van, en het aanbod van instrumenten ter bevordering van sociale veiligheid aan de UvA. Het is bedoeld om te informeren en gesprekken over dit onderwerp binnen de UvA te ondersteunen. De notitie is door het College van Bestuur besproken in de vergaderingen met de COR en CSR.

Overzichtnotitie Sociale Veiligheid (pdf, p.15)

Gedragscode, huis- en gedragsregels en VSNU statement

De UvA heeft een gedragscode die van toepassing is op alle medewerkers en studenten van de UvA. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan en wat te doen als er toch sprake is van ongewenst gedrag. Ook heeft de UvA samen met alle andere Nederlandse universiteiten een statement opgesteld over sociale veiligheid.

 • Lees de gedragscode van de UvA
  • Medewerkers en studenten zijn collegiaal en respectvol jegens iedereen die op de universiteit werkt of studeert;
  • medewerkers en studenten reageren alert op ongewenst gedrag;
  • ongewenst gedrag hoort altijd aan de orde te worden gesteld: door betrokkene zelf rechtstreeks aan te spreken, of door hulp in te schakelen;
  • medewerkers en studenten krijgen maximale ruimte om klachten te melden;
  • het indienen van een klacht mag geen nadelige gevolgen hebben voor de indiener;
  • alle meldingen worden uiterst vertrouwelijk behandeld;
  • elke formele klacht wordt objectief en grondig onderzocht;
  • er worden zo snel mogelijk gepaste, corrigerende 
   maatregelen genomen tegen iedereen in de organisatie die een ander lastig valt of naar sekse, geloof of afkomst kwetst.

  Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers en studenten van de UvA in hun gedrag tegenover:

  • medewerkers en studenten van de UvA;
  • anderen die in opdracht van de UvA werkzaam zijn, zoals gastdocenten, detacheringsmedewerkers, stagiairs en uitzendkrachten;
  • werknemers van derden, dus inleen- en uitzendkrachten die op het universiteitsterrein werkzaamheden verrichten;
  • bezoekers van de UvA.

  Zie ook artikel 1.12 van de CAO Nederlandse universiteiten.

 • Lees het statement van de VSNU

  Sociale veiligheid binnen onze universiteiten: voor een veilige, open en respectvolle sector

  De Nederlandse universiteiten staan voor een veilige omgeving voor hun studenten, medewerkers en bezoekers. Collegialiteit, integriteit, gelijkwaardigheid, respect, openheid en aandacht voor de ander staan hoog in het vaandel van de Nederlandse universiteiten. Elke vorm van ongewenst gedrag, zoals seksuele of andere vormen van intimidatie, agressie, pesten of discriminatie, is voor de Nederlandse universiteiten onaanvaardbaar. Op alle bestuurlijke niveaus, van het college van bestuur tot aan de werkvloer van onderwijs en onderzoek, wordt die boodschap uitgedragen. Universiteiten zien het als belangrijke opdracht om bij vermeend ongewenst gedrag zo adequaat en gepast mogelijk te handelen.

  Universiteiten dragen verantwoordelijkheid voor een positief werk- en studieklimaat waarin iedereen binnen de universitaire gemeenschap in staat wordt gesteld om zijn/haar talenten te ontplooien. Universiteiten zijn bij uitstek instellingen waar mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Allen die aan onze universiteiten verbonden zijn, als student, medewerker of bezoeker, dragen eraan bij dat we elkaar respectvol behandelen, ongeacht herkomst, godsdienstige overtuiging, seksuele voorkeur, handicap, rol of functie. Het is aldus de taak van allen om zich binnen de instelling actief in te zetten voor sociale veiligheid.

  Lees meer over het statement op de site van de VSNU

Waar kun je terecht?

Onderstaand overzicht wijst je de weg naar het juiste ‘loket’ waar je terecht kunt als je te maken hebt met onveilige situaties of ongewenst gedrag. Hiervan is ook een overzichtelijke wegwijzer voor medewerkers beschikbaar, klik daarvoor op de link onder de afbeelding. Binnenkort is er ook zo’n wegwijzer beschikbaar voor studenten.

Wegwijzer sociale veiligheid voor medewerkers

Overzicht van loketten voor studenten en medewerkers

 • Vertrouwenspersonen voor ongewenst gedrag

  Ongewenst gedrag kan verschillende vormen aannemen, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, pesten geweld, stalken en discriminatie. Elke vorm van ongewenst gedrag is onaanvaardbaar. Als je er mee te maken krijgt kan het leiden tot stress en psychische of lichamelijke klachten. Het is daarom belangrijk dat je er niet mee rond blijft lopen. Je kunt altijd contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen voor ongewenst gedrag. Dit hoeft niet de vetrouwenspersoon van je eigen faculteit of dienst te zijn.

  Ook tijdens de periode dat er thuis wordt gewerkt en gestudeerd in verband met de coronamaatregelen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Je kunt bellen of mailen om een afspraak te maken voor een gesprek via Zoom of Skype.

  Contactgegevens en meer informatie over de rol en taken van de vertrouwenspersonen vind je hier:

 • Ombudsfunctionaris

  Er is besloten tot het instellen van onafhankelijke ombudsfunctionaris ongewenste omgangsvormen. Een onafhankelijke ombudsfunctionaris kan optreden van buiten de ‘lijnorganisatie’, is er voor studenten en medewerkers en moet bijdragen aan een veilige omgeving en efficiëntere procedures.

  In september 2019 is Jacqueline Schoone aangesteld als interim-ombudsfunctionaris. Zij heeft ervaring op het gebied van sociale veiligheid in een academische omgeving. Jacqueline bereidt voor dat in 2021 een structurele invulling wordt gegeven aan de functie en zij vervult tot eind 2020 de rol van ombudsfunctionaris.

  Ook tijdens de periode dat er thuis wordt gewerkt en gestudeerd in verband met de coronamaatregelen, kun je contact opnemen met de ombudsfunctionaris. Je kunt bellen of mailen om een afspraak te maken voor een gesprek via Zoom of Skype.

  De ombudsfunctionaris behandelt als onafhankelijke en onpartijdige partij meldingen en signalen van medewerkers/studenten en kan eigen onderzoek initiëren. De ombudsfunctionaris moet bijdragen aan toename van het vertrouwen in de universitaire gemeenschap op het gebied van sociale veiligheid. De interim functionaris zal kwartier maken voor de permanente invulling van de positie. In deze periode moet onder andere duidelijk worden hoe de ombudsfunctionaris zich moet verhouden tot de bestaande loketten voor het bespreken en behandelen van klachten aan de UvA: klachtencommissie, diversity officers, vertrouwenspersoon individuele rechtspositie, vertrouwenspersonen ongewenst gedrag, bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsarts, studentendecanen, studentenpsychologen.

  Het realiseren van een veilige en diverse studeer- en werkomgeving is afhankelijk van veel verschillende factoren, en een ombudsfunctionaris kan daaraan ‘slechts’ een bijdrage leveren. Elke medewerker en student is zelf medeverantwoordelijk voor het realiseren van een prettige studeer- en werkomgeving voor zichzelf en voor anderen.

  In 2024 voeren CvB en medezeggenschap een evaluatie uit die tot een besluit over het al dan niet voortzetten van de functie leidt. Hierbij zal niet alleen de functie van de ombudsfunctionaris zelf geëvalueerd worden, maar ook de helderheid van de taakverdeling en samenwerking met de andere relevante actoren binnen het domein van sociale veiligheid.

 • Vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit

  Als je vragen of vermoedens hebt van schending van wetenschappelijke integriteit kun je terecht bij de vertrouwenspersonen voor wetenschappelijke integriteit. Informatie en contactgegevens voor de vertrouwenspersonen en de Commissie Wetenschappelijke Integriteit vind je op de website onder ‘Wetenschappelijke integriteit’. Daar vind je ook de Nederlandse en Europese gedragscodes voor wetenschappelijke integriteit.

 • Vertrouwenspersoon voor individuele rechtspositie

  Heb je vragen over je werk- en rechtspositie, zoals arbeidsvoorwaardelijke regelingen, een (dreigend) geschil met je leidinggevende of een reorganisatie? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon individuele rechtspositie (VIR). Als arbeidsjurist kan de VIR je adviseren over je rechtspositie. De VIR is onafhankelijk en probeert zoveel mogelijk te bemiddelen bij conflicten. Omdat de VIR maar beperkt voor de UvA werkt, doorgaans op dinsdag en vrijdagochtend,  kun je hem het best bereiken per e-mail.

  dhr. mr. R. (Remko) Koopman

  Vertrouwenspersoon voor individuele rechtspositie

 • Voor studenten: studieadviseurs, studentendecanen, studentenpsychologen en studentenartsen

  Lees hier bij wie je met wat voor soort vragen en problemen terecht kunt:

  • Studieadviseurs kunnen helpen bij zaken zoals studieplanning, studiekeuze, vertraging en motivatieproblemen. Je vind de contactgegevens voor studieadviseurs op de studentensite voor jouw opleiding.
    
  • Bij studentendecanen kun je terecht met problemen die niet direct het curriculum van je opleiding betreffen, maar wel jou als persoon. Bijvoorbeeld bijzondere omstandigheden zoals een functiebeperking of familieomstandigheden. 
    
  • Studenten en promovendi kunnen met studieproblemen en persoonlijke problemen terecht bij de studentenpsychologen. Behalve individuele begeleiding verzorgen de studentenpsychologen groepen, workshops en trainingen.
    
  • Als student kun je je bij Bureau Studentenartsen laten behandelen door huisartsen met specifieke kennis van het studentenleven. Je kunt er terecht als je ziek bent, niet lekker in je vel zit, zorgen hebt over je gezondheid of een recept, onderzoek of vaccinatie nodig hebt.
    
  • Zie ook het gehele overzicht van hulp en advies dat Studenten Services biedt.
 • Noodgevallen en onveilige situaties

  Bij een noodsituatie bel je de Centrale Meldkamer van de UvA via het centrale alarmnummer: T: +31 (0)20 525 2222.

  Zie je een onveilige situatie of een bijna-ongeluk? Maak hier dan melding van via www.uva.nl/veilig.

  Meer informatie over Bedrijfshulpverlening, beveiliging en EHBO vind je in op je studenten- of medewerkerssite in het lemma ‘Veilige studie- en werkomgeving’.