Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. R. (Rosa) Uylenburg

Milieurecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Onderzoeksinteresses/research topics

  Rechtsbescherming in het milieurecht/Legal protection in environmental law
  Handhaving van milieurecht/Enforcement of environmental law
  Instrumentarium van het omgevingsrecht/Instruments of
  environmental law
  Natuurbeschermingsrecht/ Nature protection law

  Curriculum vitae

  Rosa Uylenburg is hoogleraar milieurecht i.h.b.natuurbeschermingsrecht aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2005 is zij directeur van het Amsterdam Centre for Environmental Law and Sustainability/Centrum voorMilieurecht.
  Rosa Uylenburg heeftgestudeerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam. Na haar studie heeft zij gewerkt als jurist bij een waterschap, waar zij belast was met de vergunningverlening op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de handhaving  van die wet. Eind 1987 is zij begonnen met promotieonderzoek bij het Centrum voor Milieurecht. In 1992 is zij gepromoveerd op het onderwerp 'Rechtsbescherming in het milieurecht'. 
  Rosa Uylenburg is één van de toonaangevende juristen op het terrein van het milieurecht in Nederland. Zij is verantwoordelijk voor het onderzoek en onderwijs dat wordt verzorgd door ACELS. Haar onderzoek is gericht op het brede terrein van het bestuursrechtelijk milieurecht. Zij publiceerde over uiteenlopende onderwerpen, zoals rechtsbescherming en handhaving van het milieurecht, de implementatie van Europese milieurichtlijnen, de milieuvergunning en algemene regels ter regulering van milieuhinder, de integratie van het omgevingsrecht en het natuurbeschermingsrecht. Rosa Uylenburg is mede-auteur en redacteur van de handboeken 'Toegang tot het milieurecht', Kluwer 2010/2011, en Omgevingsrecht, Europa Law Publishing, derde druk 2011. Rosa begeleidt verschillende van de promotieonderzoeken binnen ACELS. 

  Rosa Uylenburg geeft les in verschillende vakken die tot het masteronderwijs behoren van de rechtenfalteit. Met ingang van het academisch jaar 2011-2012 is zij benoemd als Professeur Invité aan de Université Pantheon-Assas (Paris II). Zij geeft aan het Institut du droit comparé les in hetvak European environmental Law in een masterprogramma European Law.
  Rosa Uylenburg heeft veel ervaring met het uitvoeren van onderzoeken in opdracht van derden. Zo heeft zij vele onderzoeken uitgevoerd ter evaluatie van milieuwetgeving in het project Structurele evaluatie milieuwetgeving (STEM) waarvan zij de wetenschappelijkcoördinator was (2005-2010).

  Rosa Uylenburg maakt deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Milieu en Recht en is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Milieurecht.

  General Information

  Rosa Uylenburg is Professor of Environmental Law and Nature Protection Law at the Law Faculty of the University of Amsterdam . Since 2005, she has also been Director of  the Amsterdam Centre for Environmental Law and Sustainability (ACELS).

  Rosa Uylenburg studied law at the University of Amsterdam . She then worked as a legal policy officer for the local government ('waterboard'), where she was responsible for the legal aspects of water permits issuance and enforcement issues. In 1987 she started work on her doctoral thesis at the Centre for Environmental Law. In 1992 she defended her dissertation on Legal Protection in Environmental Law.
  Rosa Uylenburg is one of the leading environmental lawyers in the Netherlands . She is responsible for the research and teaching activities within the ACELS. She has published many articles and books in the field of administrative environmental law, i.a. on  regulation of  installations (IPPC/IED), public participation and legal protection (Aarhus), compliance and enforcement of environmental law (IMPEL), biodiversity and protected areas (Habitat and Bird-directives) and the integration of environmental policy.  Rosa  is also a supervisor to several doctoral research students.  

  Rosa Uylenburg teaches in a number of Master's courses on environmental law and nature protection. Starting in academic year 2011-2012, she will teach European Environmental Law as Visiting Professor at the Université Pantheon-Assas (Paris II).

  In addition to her academicresearchand lecturing, over the years, she has completed numerous research projects on a wide variety of environmental law topics. She was the academic coordinator of the multi-annual research project (conducted by ACELS, VU-IVM and METRO/Maastricht University) evaluating and advising on Dutch environmental legislation to the Ministry of the Environment (2005-2011).

  Rosa Uylenburg is one of the editors of the Dutch Journal of Environment and Law (Milieu en Recht) and the President of the Society for Environmental Law in the Netherlands (Vereniging for Milieurecht).

 • Onderzoek in opdracht van derden

  2011

  • R. Uylenburg, F.H. Oosterhuis en F.A.G. Groothuijse, Energieprestatie en gebiedsmaatregelen. Knelpunten en oplossingsrichtingen , STEM publicatie 2010/9, 2 mei 2011
  • R. Uylenburg, F.A.G. Groothuijse en M.N. Boeve, Het omgevingsrecht geprogrammeerd. Verkenning van de juridische mogelijkheden voor het ontwikkelen en harmoniseren van een programmatische aanpak in het omgevingsrecht, STEM publicatie 2010/10, mei 2011
   

  2010

  • R. Uylenburg, A.M.E. Veldkamp, N.M. van der Grijp, Evaluatie van de regeling voor het milieuplanstelsel in hoofdstuk 4 wet Milieubeheer, STEM publicatie 2010/6, oktober 2010.
  • R. Uylenburg e.a., Algemeen geregeld is goed geregeld? Een onderzoek naar de effecten van algemene regels ten opzichte van een vergunningenstelsel in de watersector, Onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat - Waterdienst, 2010, 187 p.
  • R. Uylenburg, 'Het omgevingsrecht van de toekomst: kiezen en delen, ín: Bezinning op het omgevingsrecht, essays over de toekomst van het omgevingsrecht, Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2010, p. 207-220


  2009

  • R.Uylenburg (met M.N.Boeve, M.G.W.M. Peeters, M.A. Poortinga),, Ambsthalve wijziging van de milieuvergunning. Het richtlijnvoorstel industriële emissies en de actualisatie van milieuvergunningen. STEM Publicatie 2008/3, maart 2009, pp. 67
  • R. Uylenburg (met M.Vogelzang-Stoute, M.N. Boeve, N.M. van der Grijp, F.A.G. Groothuijse, N.S.J. Koeman, L. van Middelkoop. M.G.W.M. Peeters),, De Wet milieubeheer als kader voor implementatie van Europese wetgeving. Een verkennende studie naar mogelijkheden en knelpunten voor een correcte implementatie. STEM Publicatie 2009/2, december 2009, pp.142.


  2008

  • R. Uylenburg, Europese grenzen aan de regulering van milieugevolgen van bedrijven door algemene regels, (met mw. Mr. V.M.Y. van 't Lam), STEM-publicatie 2007/4, april 2008.


  2007

  • R.Uylenburg, V.M.Y van 't Lam, J. de Boer, Bodembescherming via ruimtelijke ordening-, milieu- en waterspoor, STEM publicatie 2006/3, 2007, p. 9 -183.
  • R.Uylenburg, E.M. Vogelezang-Stoute, R. Neerhof, N.M. van der Grijp, Evaluatie Kernenergiewet, STEM publicatie 2006/4, 2007, p. 9 -216.
   

  2006

  • R. Uylenburg en V.M.Y. van 't Lam, Modernisering van VROM-Pseudowetgeving, STEM publicatie 2005/6, maart 2006, 124 p.
   

  2005

  • Gevolgen van het invoeren van beroep in twee instanties, DGM-VROM Den Haag, reeks Onderzoek omgevingsvergunning 2005/02
  • Decentraliseren of dereguleren? Milieuregulering door decentrale overheden bij deregulering van VROM-wetgeving, STEM publicatie 2005/3 (met N. van der Grijp en F. van Ballegooije)
  •  Het milieujaarverslag, Zes jaar later, STEM-publicatie 2005/4 (met F. van der Woerd, L. Bos-Gorter en E.M. Vogelezang-Stoute)
   

  2002

   

  • Regulering van lichthinder, Centrum voor Milieurecht, Amsterdam, 2002, p. 1-52 (met C.J. van der Wilt).
  • Grenzen aan de algemene regel? Een evaluatieonderzoek naar de wenselijkheid van de voortgaande regulering van inrichtingen via amvb's exart. 8.40 Wm, ECWM 2002/10, p. 1-119 (met W.J. Opperman en A.M.C. Polman)
  • Vervolgonderzoek vergunning op hoofdzaken/vergunning op maat, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, ECWM 2002/11, p. 23-46.
 • Publicaties

  2013

  • Uylenburg, R. (2013). De bescherming van het milieu onder de Wabo. In M. N. Boeve, & F. A. G. Groothuijse (Eds.), Twee jaar ervaring met de omgevingsvergunning: top of flop? (pp. 59-66). Groningen: Europa Law Publishing. [details]

  2011

  • Duijkersloot, A. P. W., de Gier, A. A. J., Groothuijse, F. A. G., van Rijswick, H. F. M. W., & Uylenburg, R. (2011). Algemeen geregeld, goed geregeld? Een analyse van onderzoeken naar de werking van algemene regels in het licht van de doelstellingen voor de vernieuwing van het omgevingsrecht. Milieu & Recht, 38(9), 576-585. Article 167. [details]

  2010

  • Uylenburg, R., Vogelezang-Stoute, E. M., Boeve, M. N., van der Grijp, N. M., Groothuijse, F. A. G., Koeman, N. S. J., Smorenburg-van Middelkoop, L., & Peeters, M. (2010). De Wet milieubeheer als kader voor implementatie van Europese wetgeving. Milieu & Recht, 37(7), 418-424. [details]

  2014

  • Koeman, N. S. J., & Uylenburg, R. (Eds.) (2014). Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, voorzien van commentaar. - 5e dr. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2013

  2012

  • Boeve, M., & Uylenburg, R. (2012). De geldingsduur van de milieuvergunning in Nederland en Vlaanderen: handvatten voor een afweging. In I. Larmuseau, P. Bernaert, T. De Waele, & P. Cabus (Eds.), De Vlaamse omgevingsvergunning: studies over natuurbehoud en milieuhygiene, de geldingsduur van de milieuvergunning, de Europese Richtlijn Industriële Emissies en ruimtelijke structuurplannen (pp. 75-110). (Onze omgeving; No. 2). Vanden Broele. http://resources.vandenbroele.be/uitgeverij/extracts/vlaamseomgevingsvergunning2.pdf [details]
  • Koeman, N. S. J., & Uylenburg, R. (Eds.) (2012). Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. Kluwer. http://www.kluwer.nl:80/deeplink/resolver.jsp?id=00272D5B [details]
  • Smorenburg-van Middelkoop, L., & Uylenburg, R. (Eds.) (2012). De beste beschikbare technieken, van IPPC naar IED: ontwikkeling, toepassing en toetsing van BBT. Groningen: Europa Law Publishing. [details]
  • Uylenburg, R. (2012). Beste beschikbare technieken en de programmatische aanpak. In L. Smorenburg-van Middelkoop, & R. Uylenburg (Eds.), De beste beschikbare technieken, van IPPC naar IED: ontwikkeling, toepassing en toetsing van BBT (pp. 85-99). Groningen: Europa Law Publishing. [details]
  • Uylenburg, R. (2012). De omgevingsvergunning in een nieuwe habitat. In C. W. Backes, N. S. J. Koeman, F. C. M. A. Michiels, A. G. A. Nijmeijer, H. F. M. W. van Rijswick, B. J. Schueler, J. Struiksma, & R. Uylenburg (Eds.), Naar een nieuw omgevingsrecht (pp. 53-72). (Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht; No. 40). Instituut voor Bouwrecht. http://www.ibr.nl/publicaties/vbr-preadviezen/naar-een-nieuw-omgevingsrecht/ [details]
  • Uylenburg, R., Peeters, M., Oosterhuis, F., Boeve, M. N., Faure, M., & Philipsen, N. (2012). Een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies. [ACELS]. [details]

  2011

  2010

  • Boeve, M. N., Groothuijse, F. A. G., Uylenburg, R., Janssen, J. M. P., Koeman, N. S. J., van 't Lam, V. M. Y., ... Vogelezang-Stoute, E. M. (2010). Omgevingsrecht. - 3e dr. (Centrum voor Milieurecht). Groningen: Europa Law Publishing. [details]
  • Koeman, N. S. J., Nijmeijer, A. G. A., & Uylenburg, R. (Eds.) (2010). Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving, voorzien van commentaar. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R., & Vogelezang-Stoute, E. M. (2010). Kansen voor een kernenergiewet die meer 'bij de tijd' is? In M. N. Boeve, & R. Uylenburg (Eds.), Kansen in het omgevingsrecht: opstellen aangeboden aan N.S.J. Koeman bij zijn afscheid van het Centrum voor Milieurecht (pp. 173-187). Europa Law Publishing. [details]
  • Uylenburg, R., van Rijswick, M., Duijkersloot, T., de Gier, T., & Groothuijse, F. (2010). Algemeen geregeld is goed geregeld? Een onderzoek naar de effecten van algemene regels ten opzichte van een vergunningenstelsel in de watersector. Universiteit Utrecht [etc.]. [details]
  • Veldkamp, A. M. E., van der Grijp, N. M., & Uylenburg, R. (2010). Evaluatie van de regeling voor het milieuplanstelsel in hoofdstuk 4 Wet milieubeheer. (STEM publicatie; No. 2010/6). STEM. http://www.jur.uva.nl/cvm/download.cfm/BE5B15DA-7D39-4E8B-A4ED98D365DACF73 [details]

  2009

  • Boeve, M. N., & Uylenburg, R. (Eds.) (2009). Kansen in het omgevingsrecht: opstellen aangeboden aan N.S.J. Koeman bij zijn afscheid van het Centrum voor Milieurecht. Groningen: Europa Law Publishing. [details]
  • Boeve, M. N., Groothuijse, F. A. G., van 't Lam, V. M. Y., Hazewindus, W. G. A., Janssen, J. M. P., Koeman, N. S. J., ... Vogelezang-Stoute, E. M. (2009). Omgevingsrecht. - 2e dr. (Centrum voor Milieurecht). Groningen: Europa Law Publishing. [details]
  • Boeve, M. N., Peeters, M. G. W. M., Poortinga, M. A., & Uylenburg, R. (2009). Ambtshalve wijziging van de milieuvergunning: het richtlijnvoorstel industriële emissies en de actualisatie van milieuvergunningen. (STEM publicatie; No. 2008/3). STEM. http://www.evaluatiemilieuwetgeving.nl/Download/Downloads_GetFileM.aspx?id=60145 [details]
  • Vogelezang-Stoute, E. M., Boeve, M. N., van der Grijp, N. M., Groothuijse, F. A. G., Koeman, N. S. J., van Middelkoop, L., Peeters, M. G. W. M., & Uylenburg, R. (2009). De Wet milieubeheer als kader voor implementatie van Europese wetgeving: een verkennende studie naar mogelijkheden en knelpunten voor een correcte implementatie. (STEM publicatie; No. 2009/2). STEM. http://www.evaluatiemilieuwetgeving.nl/Download/Downloads_GetFileM.aspx?id=84687 [details]

  2008

  2016

  • Boeve, M. N., Groothuijse, F. A. G., van 't Lam, V. M. Y., Smorenburg-van Middelkoop, L., & Uylenburg, R. (2016). Omgevingsrecht. (5e ed.) Groningen: Europa Law Publishing. [details]

  2014

  • Uylenburg, R. (2014). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 14: Coördinatie. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 569-585). (Tekst & commentaar). Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C72B00&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Uylenburg, R. (2014). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 1: Algemeen. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 3-45). (Tekst & commentaar). Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C72AFE&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Uylenburg, R. (2014). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 22: Slotbepalingen. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 889-900). (Tekst & commentaar). Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C72B01&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Uylenburg, R. (2014). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 2: Zelfstandige bestuursorganen en adviesorganen. §§ 2.3-2.4. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 63-72). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R. (2014). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 8: Inrichtingen. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 269-295). (Tekst & commentaar). Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C72AFF&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Uylenburg, R. (2014). Wet milieubeheer. Titel 17.1B-17.2. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 799-818). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2013

  • Uylenburg, R. (2013). Art. 2.14. In N. S. J. Koeman, A. G. A. Nijmeijer, & R. Uylenburg (Eds.), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving, voorzien van commentaar. - 2e dr. (pp. 60-72). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R. (2013). Art. 2.6. In N. S. J. Koeman, A. G. A. Nijmeijer, & R. Uylenburg (Eds.), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving, voorzien van commentaar. - 2e dr. (pp. 39-42). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R. (2013). Inleidende opmerkingen. In N. S. J. Koeman, A. G. A. Nijmeijer, & R. Uylenburg (Eds.), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving, voorzien van commentaar. - 2e dr. (pp. 1-5). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]

  2012

  • Blomberg, A. B., & Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 14: Coördinatie. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 533-550). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Blomberg, A. B., & Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 8: Inrichtingen. Art. 8.40-8.41. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 301-308). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Blomberg, A. B., & Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 8: Inrichtingen. Art. 8.42-8.46. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 311-318). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Hazewindus, W. G. A., Visser, M. J. C., & Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Titel 17.2: Maatregelen bij milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 807-825). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Jongma, M. P., & Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 8: Inrichtingen. Inleidende opmerkingen. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 299). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R. (2012). Kansen en kanttekeningen. Milieu & Recht, 39(6), 391-392. [75]. [details]
  • Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 1: Algemeen. Art. 1.3a-1.3c. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 42-46). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 8: Inrichtingen. Art. 8.41a. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 309-311). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 8: Inrichtingen. Titel 8.4: Regels met betrekking tot plaatsing van stortplaatsen op een lijst. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 327-328). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R., & Visser, M. J. C. (2012). Toegang tot het milieurecht 2012/2013. - 7e dr. Deventer: Kluwer. [details]
  • Veldkamp, A. M. E., & Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 1: Algemeen. Art. 1.1a-1.3. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 35-42). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Veldkamp, A. M. E., & Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 1: Algemeen. Art. 1.4. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 47). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Veldkamp, A. M. E., & Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 22: Slotbepalingen. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 909-915). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Vogelezang, E. M., & Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 2: Zelfstandige bestuursorganen en adviesorganen. §§ 2.3-2.4. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 66-76). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • van Trigt, A. A., & Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 1: Algemeen. - Inleidende opmerkingen-Art. 1.1. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 3-34). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • van Trigt, A. A., & Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Hoofdstuk 8: Inrichtingen. § 8.2. Inleidende opmerkingen-Art. 8.50. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 318-326). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]

  2011

  • Uylenburg, R. (2011). Programmeren, hoe doe je dat? Milieu & Recht, 38(9), 575. [details]
  • Uylenburg, R., & Visser, M. (2011). Redactioneel. In R. Uylenburg, & M. J. C. Visser (Eds.), Het omgevingsrecht gehandhaafd: nieuwe regelingen, anders georganiseerd, beter uitgevoerd? (pp. v-viii). Groningen: Europa Law Publishing. [details]

  2010

  • Uylenburg, R. (2010). Besluit omgevingsrecht. Hfdst. 6: Advies, verklaring van geen bedenkingen en bijzondere bestuurlijke verplichtingen. Art. 6.5-6.7. In N. S. J. Koeman, A. G. A. Nijmeijer, & R. Uylenburg (Eds.), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving, voorzien van commentaar (pp. 247-251). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R. (2010). Beste beschikbare technieken en juridische procedures. Milieu & Recht, 37(6), 351. [details]
  • Uylenburg, R. (2010). Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hfdst. 2: De omgevingsvergunning. Art. 2.14. In N. S. J. Koeman, A. G. A. Nijmeijer, & R. Uylenburg (Eds.), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving, voorzien van commentaar (pp. 46-55). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R. (2010). Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hfdst. 2: De omgevingsvergunning. Art. 2.6. In N. S. J. Koeman, A. G. A. Nijmeijer, & R. Uylenburg (Eds.), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving, voorzien van commentaar (pp. 28-31). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R., Vogelezang-Stoute, E. M., Krot, B., & Tannehill, E. M. (2010). Toegang tot het Milieurecht 2010/2011: een inleiding voor niet-juristen. - 6e dr. Alphen aan den Rijn: Kluwer. [details]

  2009

  • Koeman, N. S. J., & Uylenburg, R. (2009). Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R. (2009). Hoofdstuk 8: Inrichtingen. Afdeling 8.1.3: Bijzondere gevallen. § 8.1.3.2-§ 8.1.3.3. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 291-302). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R., & Blomberg, A. B. (2009). Hoofdstuk 14: Coördinatie. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 472-486). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R., & Blomberg, A. B. (2009). Hoofdstuk 8: Inrichtingen. Titel 8.2: Algemene regels. Art. 8.41-art. 8.42. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 308-313). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R., & Blomberg, A. B. (2009). Hoofdstuk 8: Inrichtingen. Titel 8.2: Algemene regels. Art. 8.45-art. 8.46. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 316-319). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R., & Blomberg, A. B. (2009). Hoofdstuk 8: Inrichtingen. Titel 8.2: Algemene regels. [Inleidende opmerkingen]-art. 8.40. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 303-307). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R., & Klijnstra, M. (2009). Hoofdstuk 19: Openbaarheid van milieu-informatie. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 678-691). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R., & Veldkamp, A. M. E. (2009). Hoofdstuk 22: Slotbepalingen. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 717-723). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R., & Veldkamp, A. M. E. (2009). Hoofdstuk 8: Inrichtingen. Afdeling 8.1.3: Bijzondere gevallen. § 8.1.3.1: Algemeen. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 290-291). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R., Boeve, M. N., & Veldkamp, A. M. E. (2009). Hoofdstuk 8: Inrichtingen. Afdeling 8.1.2: Wijziging of intrekking van vergunningen. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 280-289). (Tekst & commentaar). Kluwer. [details]

  2008

  • Uylenburg, R. (2008). Paard en wagen. Milieu & Recht, 35(4), 203. [details]
  • Uylenburg, R., & Vogelezang-Stoute, E. M. (2008). Toegang tot het milieurecht: een inleiding voor niet-juristen. - 5e dr. Deventer: Kluwer. [details]

  2017

  • Boeve, M. N. (2017). Het omgevingsrecht van de compacte stad: Het omgevingsrechtelijk instrumentarium voor verdichting en functiemenging in het stedelijk gebied. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. [details]
  • Bogaart, M. M. (2017). Flexible directives: Towards a better environment? An analysis of the balance between flexibility for Member States and harmonisation regarding the effective protection of European Union’s waters and air. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Afdeling bestuursrechtspraak RvS
   staatsraad/rechter
  • Wolters-Kluwer
   redacteur en auteur van uitgaven Tekst en Commentaar/schrijven en redigeren
  • Universiteit Groningen
   Lid van college van curatoren van bijzondere leerstoel
  • Grotius opleiding
   college verzorgen in een specialisatie-opleiding