Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Algemene Voorwaarden Open UvA Colleges

Ingangseisen en verplichtingen

De contractstudent moet voldoen aan de ingangseisen en de aanbevolen voorkennis van de betreffende cursus zoals deze zijn aangegeven op studiegids.uva.nl.

Daarnaast moet een contractstudent aan dezelfde verplichtingen voldoen als reguliere studenten bij het volgen van het vak. Indien vóór of tijdens het onderwijs blijkt dat de contractstudent niet voldoet aan de gestelde ingangseisen of verplichtingen, heeft de faculteit het recht om de contractstudent verdere toegang tot het onderwijs te ontzeggen.

Aanmelding

 • Aanmeldingen die minstens een week voor de start van de vakaanmelding door de faculteit zijn ontvangen, bieden garantie op plaatsing in de gewenste cursus. Bekijk de exacte startdata van de vakaanmelding op student.uva.nl.
 • Meld je je te laat aan, dan is er misschien geen plek meer in de werkgroepen. Je kunt je dan in sommige gevallen alleen nog aanmelden voor extensief onderwijs (onderwijs zonder werkgroepdeelname) of je laten plaatsen op de reservelijst.
 • Bij het online aanmeldingsformulier moet een kopie van het diploma en cijferlijst worden geüpload. Dit is niet nodig als de contractstudent eerder contractonderwijs heeft gevolgd of aan de UvA heeft gestudeerd.
 • Desgevraagd stuurt de student een gewaarmerkte kopie van deze documenten na.
 • Bij het online aanmeldformulier moet ook een kopie paspoort worden gevoegd.

Toelating

 • Toelating tot een cursus houdt in dat de contractstudent het recht heeft om deel te nemen aan het onderwijs, het tentamen en de herkansing binnen het studiejaar waarin het vak wordt gevolgd.
 • De contractstudent is gebonden aan de toelatingseisen zoals omschreven op de website onder ‘3. Check de toelatingseisen’.
 • Toelating tot een cursus kan door de faculteit worden geweigerd indien:
 1. de student niet voldoet aan de toelatingseisen;
 2. er niet wordt voldaan aan de aanvullende kennis- of ingangseisen bij specifieke vakken;
 3. het aantal beschikbare plaatsen onvoldoende is;
 4. de gevraagde documenten niet worden overlegd.

Inschrijving

 • Voorkeuren voor werkgroepen kunnen op het online aanmeldingsformulier worden aangegeven. Hier kan echter niet altijd rekening mee worden gehouden.
 • De contractstudent wordt automatisch ingeschreven voor het tentamen zodra de betaling is ontvangen.
 • Wil de student na een succesvolle registratie en aanmelding nog een vak volgen dan wordt dat verzoek aangevraagd via het formulier Vakaanmelding Open UvA Colleges. Ditzelfde geldt voor herinschrijvers (contractstudenten die in een direct opvolgend jaar opnieuw Open UvA Colleges willen gaan volgen).
 • De medewerker contractonderwijs zorgt indien nodig voor de herinschrijving van de contractstudent.

Bevestiging

 • Na aanmelding via het online aanmeldformulier ontvangt de student een bevestigingsmail. Dit bericht geldt als bewijs van inschrijving voor het contractonderwijs.
 • Daarnaast ontvangt de student binnen 10 werkdagen na de bevestigingsmail, of zodra de vakaanmeldingsperiode dit toelaat, de bevestiging van de inschrijving voor het vak en de specifieke werkgroep.
 • De contractstudent ontvangt binnen een dag na aanmelding een UvAnetID (studentnummer). Als de student al een UvAnetID heeft, wordt deze gekoppeld aan de contractonderwijsinschrijving.
 • De contractstudent wordt aangemeld voor vakken door de medewerker contractonderwijs.
 • De contractstudent krijgt automatisch toegang tot Canvas (de digitale leeromgeving van de UvA). Na de vakaanmelding volgt automatisch toegang tot de Canvaspagina van dat vak zodra deze beschikbaar is (in de regel 2 weken voor aanvang van het vak; dit is aan de betreffende docent).

Kosten en betaling

 • Je betaalt bij de Open UvA Colleges per studiepunt (EC). De kosten hiervoor verschillen voor bachelor- en mastervakken.
 • Literatuur, studiematerialen en reiskosten zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen.
 • Bachelorvak: € 150 per EC
 • Mastervak: € 200 per EC
 • De factuur voor het cursusgeld wordt in principe per mail verzonden. Op aanvraag kan de factuur ook per post worden verzonden. Dit kan worden aangegeven op het online aanmeldformulier.
 • Op verzoek kan een bewijs van betaling worden verzonden wanneer aan het verschuldigde cursusgeld is voldaan.

Korting

 • Volgt de student een cursus in opdracht van het Ministerie van Defensie, dan dient de student duidelijk het referentienummer te vermelden bij aanmelding. De student betaalt dan € 75 per studiepunt. 
 • Is de student ingeschreven als UvA alumni-lid, dan moet het lidmaatschapsnummer worden vermeld bij aanmelding. De student heeft dan recht op 25% korting.
 • Een UvA-werknemer mag elk academisch jaar kosteloos studeren tot 30 EC. De UvA-medewerker vermeldt bij aanmelding duidelijk het medewerkers-ID (niet het UvAnetID). De factuur wordt dan intern verrekend.

Annulering

Als de contractstudent ten minste een week voordat het onderwijs is begonnen het gesloten contract schriftelijk annuleert, wordt er €50,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Hierna kan het contract niet meer worden ontbonden en is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Tentamen en herkansing

 • De student is verplicht zich bij het tentamen te legitimeren met een geldige collegekaart of bewijs van inschrijving als contractstudent én een geldig identiteitsbewijs of rijbewijs.
 • De resultaten en studiepunten worden net als resultaten van reguliere studenten geregistreerd in SIS (Studenten Informatiesysteem).
 • Als een tentamen met goed gevolg is afgelegd, kan de contractstudent per post een certificaat van de cursus ontvangen. Een certificaat kan worden aangevraagd via het online contactformulier.

Collegekaart en UvAnetID

 • De contractstudent kan zelf een UvA Collegekaart aanvragen.
 • Met het UvAnetID heeft de student toegang tot UvA-diensten zoals de Juridische Bibliotheek, UvAvpn en UvA-draadloos. De contractstudent kan zelf het wachtwoord wijzigen of een nieuw wachtwoord aanvragen of hiervoor contact opnemen met de Central Student Service Desk (CSSD).

Overige informatie

 • Voor administratieve vragen met betrekking tot de aanmelding kan de student contact opnemen met de medewerker contractonderwijs via het online contactformulier.
 • Voor cursusinhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de leerstoelgroep die de desbetreffende cursus verzorgt. Contactgegevens staan bij de cursusbeschrijving in de UvA Studiegids.
 • Het rooster kan worden geraadpleegd op rooster.uva.nl.
 • Overige informatie staat op de pagina voor Open UvA Colleges.